Opis študijného programu
Podprogram, časť študijného programu muFIa - učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - učiteľské štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Učiteľstvo filozofie v kombinácii, kód: 100290
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
2. stupeň, kód 767
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
38. Učiteľstvo a pedagogické vedy; ISCED-F kód: 0114 Príprava učiteľov s predmetovou špecializáciou
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
učiteľský kombinačný študijný program
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr.
g) - Forma štúdia.
denná
i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
2 roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
plánovaný počet študentov v kombinácii: „anglický jazyk a literatúra – filozofia“ (4); plánovaný počet študentov v kombinácii: „filozofia - slovenský jazyk a literatúra“ (5); plánovaný počet študentov v kombinácii: „filozofia - história“ (5); plánovaný počet študentov v kombinácii: „filozofia – maďarský jazyk a literatúra (4), skutočný počet uchádzačov z posledného prijímacieho konania je uvedený na stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/ar2122/ a skutočný počet študentov: skutočný počet študentov v kombinácii „anglický jazyk a literatúra – filozofia“ (8); skutočný počet študentov v kombinácii „filozofia - slovenský jazyk a literatúra“ (1); skutočný počet študentov v kombinácii „filozofia - história“ (2); skutočný počet študentov v kombinácii „filozofia – maďarský jazyk a literatúra“ (1); skutočný počet študentov v kombinácii „filozofia – nemecký jazyk a literatúra“ (0);
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.


Absolvent magisterského študijného programu Učiteľstvo filozofie v kombinácii disponuje rozšírenými a prehĺbenými odbornými filozofickými znalosťami so zameraním na súčasné filozofické prístupy, problémy systematickej filozofie (metaetika, metódy vedy a filozofie, logická sémantika a ďalšie) a problémy súčasnej civilizácie, spoločnosti a kultúry (filozofická antropológia, sociálne a etické problémy vedy a technológie). Absolvent je teoreticky i kompetenčne pripravený na povolanie plne kvalifikovaného stredoškolského učiteľa a učiteľa na druhom stupni základných škôl. Je odborníkom, ktorý ovláda metódy a teoretický aparát filozofického bádania, má rozvinuté analytické a interpretačné zručnosti, vie samostatne formulovať a interpretovať filozofické problémy v kontexte súčasnej kultúry a spoločenských výziev. Nadobudnuté myšlienkové postupy a znalosti je schopný využiť pri identifikácií spoľahlivých a pravdivých informácií a ich odlíšení od dezinformácií. Na základe širokej ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov si samostatne formuje vlastný odborný profil. Cieľom programu je absolvent s rozvinutými intelektuálnymi a morálnymi kvalitami, pripravený nielen na doktorandský stupeň štúdia, ale aj na riešenie dôležitých problémov myslenia a praxe a na obohacovanie intelektuálnej kultúry spoločnosti.

 

Absolvent magisterského študijného programu Učiteľstvo filozofie v kombinácii získava:

Teoretické vedomosti: má prehĺbené znalosti z vybraných oblastí filozofického myslenia so zameraním na problémy, smery a postavy zo súčasnej filozofie a ich miesto v kultúre; pozná metaetické teórie morálnych súdov, motivácie a vzťahu faktov a hodnôt; má dostatok informácií o etických a interdisciplinárnych riešeniach odborných a spoločenských problémov; má vedomosti z logickej sémantiky a analýzy prirodzeného i odborného jazyka; má rozšírený prehľad o aplikáciách a dôsledkoch riešení konkrétnych praktických problémov z humánneho hľadiska.

Praktické schopnosti a zručnosti: dokáže používať relevantný pojmový a kategoriálny aparát filozofie a formulovať filozofické problémy a možnosti ich riešenia aj mimo akademickej filozofie; je schopný kriticky interpretovať informácie, posudzovať ich spoľahlivosť, konzistentnosť a pravdivosť; vie strategicky a koncepčne uvažovať o aktuálnych spoločenských a etických problémoch a problémoch technologického rozvoja; ovláda spôsoby analýzy etických teórií a systémov morálky z hľadiska ich logickej výstavby a praktickej účinnosti; dokáže navrhnúť modely, v ktorých je možné systematicky posúdiť dôsledky etických teórií; fundovane vedie diskusiu o odborných a spoločenských problémoch; je schopný kultivovane komunikovať vlastné názory slovom a písmom a vedieť ich zdôvodniť; samostatne analyzuje a tvorí texty o filozofických, kultúrnych, spoločenských, vedecko-technologických a politických otázkach.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: zvyšuje si svoju profiláciu prostredníctvom medzinárodných pobytov na partnerských univerzitách (v rámci programu Erasmus+); dokáže administrovať a koordinovať individuálne i tímové projekty; má osvojené zručnosti produkcie a prezentácie odborných výstupov s kultivovaným jazykovým prejavom.

 

Na základe uvedeného je absolvent teoreticky i kompetenčne pripravený na povolanie plne kvalifikovaného stredoškolského učiteľa, alebo na nadväzujúce doktorandské štúdium či akademickú kariéru na vysokej škole alebo vo vedecko-výskumnej inštitúcii. Zároveň vie svoje kompetencie a znalosti uplatniť aj mimo akademickej oblasti v širokom spektre spoločenských inštitúcií, ktoré sa venujú vzdelávaniu, kultúre, alebo spoločenskej či politickej agende. Vie sa uplatniť v mediálnom priestore či v oblasti ľudských zdrojov a zastávať riadiace, analytické a strategické pozície v orgánoch štátnej správy, miestnej samosprávy či v treťom sektore.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Indikované povolania:

Stredoškolský učiteľ

Učiteľ na druhom stupni základných škôl

Kultúrno-osvetový pracovník

Odborný pracovník vo vedeckých inštitúciách

Projektový koordinátor a projektový manažér

Projektový pracovník v kultúrnych, spoločenských a mimovládnych organizáciách

Odborný redaktor knižných vydavateľstiev

Odborný redaktor spoločenskovedných periodík

Samostatný odborný pracovník v oblasti školstva

Samostatný referent v štátnej správe a územnej samospráve

Vysokoškolský pedagóg / lektor

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

nevzťahuje sa na tento študijný program

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolvent je uplatniteľný predovšetkým v školstve ako učiteľ na 2. stupni ZŠ a učiteľ na SŠ . Vďaka nadobudnutým teoretickým poznatkom a rozvinutým praktickým schopnostiam a zručnostiam sa absolvent môže tiež zamestnať v širokej škále odborov a povolaní, kde sa vyžaduje strategické a koncepčné uvažovanie o aktuálnych spoločenských a etických problémoch a problémoch technologického rozvoja. Absolvent je takisto uplatniteľný v kultúrnej a kreatívnej sfére.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Mgr. Ján Machaj, PhD. (riaditeľ Neziskovej organizácie EDULAB – centrum moderného vzdelávania, Bratislava)

Mgr. Michaela Ujházyová, PhD. (vedúca výskumnej činnosti na Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva, Bratislava)

Mgr. Tatiana Cárová, PhD. (metodička a facilitátorka vzdelávacích podujatí, samoživiteľka, Bratislava)

Mgr. Marián Mazág, PhD. (podnikateľ a lektor neformálneho vzdelávania, Bratislava)

Mgr. Martin Vanca (stredoškolský učiteľ a vedúci predmetovej komisie pre OBN, PSY a EKO; Gymnázium Jura Hronca, Bratislava)

Mgr. Zuzana Deáková (stredoškolská učiteľka; Gymnázium Jura Hronca, Bratislava)

Mgr. Marcel Fukas (manažér implementácie odborných aktivít; program Terénna sociálna práca; IA MPSVR SR, Bratislava)

Mgr. Zdenko Tarasovič (stredoškolský učiteľ; Gymnázium Jura Hronca, Bratislava)

Mgr. Tomáš Rataj (Univerzitná knižnica, Bratislava)

Mgr. Pavol Haviernik (jazykový špecialista; firma EXE, Bratislava)

Mgr. Dominika Dugovičová (stredoškolská učiteľka; Stredná škola polygrafická, Bratislava)

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

V prílohách sú vyjadrenia nasledujúcich zamestnávateľov:

Nezisková organizácia EDULAB

Spojená škola Novohradská, Gymnázium Jura Hronca

Gymnázium Ivana Horvátha

Stredná priemyselná škola strojnícka

Stredná odborná škola chemická

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva


4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Rada študijného programu Učiteľstvo filozofie v kombinácii bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu Učiteľstvo filozofie v kombinácii: hlavná zodpovedná osoba - prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.; členovia garančnej trojice: doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.; doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Ján Machaj, PhD.; zástupca študentov: Mgr. Katarína Dženisa Rajtíková

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené v prílohách. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-          podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu

-          klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-          sylaby predmetu

-          výsledky vzdelávania

-          povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK 

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu. 

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Šafárikovo námestie 6, Múzejná 10 a Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského stupňa štúdia je 120 pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu diplomovej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v magisterskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom.
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 31 kreditov za predmety spoločného základu, 38 kreditov za predmety aprobácie Filozofia;

počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 3 kredity za povinne voliteľné predmety spoločného základu, 8 kreditov za povinne voliteľné predmety aprobácie Filozofia;

počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 6 kreditov;

počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program: 40 kreditov za spoločný základ, 40 kreditov za každú aprobáciu;

počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 10 kreditov;

počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 5 kreditov

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 11 – 16: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf;

Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 1, 2 a 4, čl. 5 – 8: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf;

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 54 – 59: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf;

Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 6: https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6.

 

Študijný program Učiteľstvo filozofie v kombinácii má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke fakulty: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelistypodprogramov/2022-2023/FiF/SK/muFIa.pdf.

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylabách predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

·UK č. 1/2006 - Registratúrny poriadok a Registratúrny plán: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2006/Vp_2006_01.pdf;

FiF UK č. 5/2020, príl. 2, čl. 2, ods. 2 a 3 – Študijný poriadok FiF UK: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf.

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf;

Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4: https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6.

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou: Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf.

 

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD.; andrej.kalas@uniba.sk; Katedra filozofie a dejín filozofie, S-509, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-filozofie-a-dejin-filozofie/clenovia-katedry/doc-andrej-kalas-phd/

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webových stránkach Katedry filozofie a dejín filozofie: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-filozofie-a-dejin-filozofie/studium/temy-diplomovych-prac/Katedry logiky a metodológie vied: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/klmv/studium/zaverecne-prace/.

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

-      pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu Učiteľstvo filozofie v kombinácii má diplomová práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:

Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 14 a 15: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf;

Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v  Bratislave: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf.

Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k diplomovej práci a Obhajoba diplomovej práce.

Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/.

 

Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke Katedry filozofie a dejín filozofie: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-filozofie-a-dejin-filozofie/studium/temy-diplomovych-prac/ a Katedry logiky a metodológie vied: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/klmv/studium/zaverecne-prace/.

Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 49 – 53: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/zaverecne-prace/zakladne-nalezitosti-odovzdavania-zaverecnych-prac/.

 

-      možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:

Študenti študijného programu Učiteľstvo filozofie v kombinácii majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedra filozofie a dejín filozofie realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s 12 univerzitami: Cyperská univerzita v Nicosii, Masarykova univerzita v Brne, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita v Ostrave, Univerzita Karlova v Prahe, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach, Univerzita Regensburg v Regensburgu, Egejská univerzita v Aténach, Univerzita Patras v Patre, Maria Curie-Sklodowska univerzita v Lubline, Belehradská univerzita v Belehrade.

 

Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné tu: https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/uzatvorene-zmluvy-erasmus

Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf.

 

-      pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf;

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf;

Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf;

Vnútorný predpis FiF UK č. 8/2022 – Etický kódex, čl. 3 – 4, 7.

 

Porušenie akademickej etiky môže mať za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorný predpis UK č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf.

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke:

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/disciplinarna-komisia-pre-studentov/realizovane-disciplinarne-konania/.

 

-      postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK: https://cezap.sk/.

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 8/2022 – Etický kódex, čl. 3, ods. 3:

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

-      postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf;

Vnútorný predpis UK č. 11/2011 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK: ttps://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_01.pdf.

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke fakulty:https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelistypodprogramov/2022-2023/FiF/SK/muFIa.pdf.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/.

Harmonogram akademického roka je koncipovaný v súlade s Vnútorným predpisom č. 20/2019 UK – Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 7, ods. 5 – 8: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf.

Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Prof. RNDr. Miroslav PROKŠA, CSc., funkčné miesto profesor, e-mail: miroslav.proksa@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4410

 

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (aprobácia):

Prof. Mgr. Michal Chabada, PhD., vedúci Katedry filozofie a dejín filozofie; pôsobí na funkčnom mieste profesora: michal.chabada@uniba.sk; https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3945

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Prof. Mgr. Michal Chabada, PhD., pôsobí na funkčnom mieste profesora. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3945; michal.chabada@uniba.sk

Profilové predmety: Didaktika filozofie; Seminár k diplomovej práci;

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., pôsobí na funkčnom mieste docenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5341; mariana.szapuova@uniba.sk

Profilové predmety: Sociálne a etické problémy vedy; Seminár k diplomovej práci;

Doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD., pôsobí na funkčnom mieste docenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3893; lukas.bielik@uniba.sk

Profilové predmety: Metódy vedy a filozofie; Seminár k diplomovej práci;

Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD., pôsobí na funkčnom mieste profesora. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4134; emil.visnovsky@uniba.sk

Profilové predmety: Dejiny filozofie 20. storočia (spolu s R. Macom); Seminár k diplomovej práci

 

Učitelia profilových predmetov učiteľského základu:

Prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc., e-mail: miroslav.proksa@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4410

Profilové predmety: Metodológia pedagogického výskumu, Seminár k diplomovej práci;

Doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD., e-mail: stefan.karolcik@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4284

Profilové predmety: Seminár k diplomovej práci;

Doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD., e-mail: zuzana.halakova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4254

Profilové predmety: Seminár k diplomovej práci;

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD., e-mail: anna.drozdikova@uniba.sk,  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/44754

Profilové predmety: Metodológia pedagogického výskumu;

Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD., e-mail: gabriela.pleschova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25398

Profilové predmety: Metodológia pedagogického výskumu;

PaedDr. Darina Dvorská, PhD., e-mail: darina.dvorska@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24938,

Profilové predmety: Metodológia pedagogického výskumu; 

Mgr. Karolína Miková, PhD., e-mail: karolina.mikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22663

Profilové predmety: Metodológia pedagogického výskumu;

PaedDr. Peter Vankúš, PhD., e-mail: peter.vankus@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4769

Profilové predmety: Metodológia pedagogického výskumu;

Mgr. Iveta Cihová, PhD., e-mail: iveta.cihova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4814

Profilové predmety: Metodológia pedagogického výskumu;

Mgr. Dušana Augustovičová, PhD., e-mail: dusana.augustovicova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20867

Profilové predmety: Metodolódia pedagogického výskumu;

Doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD., e-mail: zuzana.kubincova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4628

Profilové predmety: Seminár k diplomovej práci;

Doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD., e-mail: pavel.chalmoviansky@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4566

Profilové predmety: Seminár k diplomovej práci;

Doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD., e-mail: maria.slavickova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4739

Profilové predmety: Seminár k diplomovej práci;

Doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD., e-mail: peter.demkanin@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5224

Profilové predmety: Seminár k diplomovej práci;

Doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD., e-mail: klara.velmovska@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3069

Profilové predmety: Seminár k diplomovej práci;

Doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD., e-mail: janka.peracková@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4845

Profilové predmety: Seminár k diplomovej práci;

Doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD., e-mail: branislav.antala@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4802

Profilové predmety: Seminár k diplomovej práci;

Mgr. Pavel, Šmela, PhD., e-mail: pavel.smela@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23058

Profilové predmety: Seminár k diplomovej práci;

Mgr. Stanislav Kraček, PhD., e-mail: stanislav.kracek@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5819

Profilové predmety: Seminár k diplomovej práci;

Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD., pôsobí na funkčnom mieste profesora. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4134; emil.visnovsky@uniba.sk

Profilový predmet: Seminár k diplomovej práci;

Prof. PhDr. František Gahér, PhD., pôsobí na funkčnom mieste profesora. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3931; frantisek.gaher@uniba.sk

Profilový predmet: Seminár k diplomovej práci;

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., pôsobí na funkčnom mieste profesora. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4072; zlatica.plasienkova@uniba.sk

Profilový predmet: Seminár k diplomovej práci;

Prof. Marián Zouhar, PhD., pôsobí na funkčnom mieste profesora. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4142; marian.zouhar@uniba.sk

Profilový predmet: Seminár k diplomovej práci;

Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD., pôsobí na funkčnom mieste docenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3904; ivan.buraj@uniba.sk

Profilový predmet: Seminár k diplomovej práci;

Doc. Andrej Kalaš, PhD., pôsobí na funkčnom mieste docenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3984andrej.kalas@uniba.sk

Profilový predmet: Seminár k diplomovej práci;

Doc. Erika Lalíková, PhD., pôsobí na funkčnom mieste docenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4013; erika.lalikova@uniba.sk

Profilový predmet: Seminár k diplomovej práci;

Doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD., pôsobí na funkčnom mieste docenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4032; vladimir.marko@uniba.sk

Profilový predmet: Seminár k diplomovej práci;

Mgr. Róbert Maco, PhD., pôsobí na funkčnom mieste odborného asistenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4023; robert.maco@uniba.sk

Profilový predmet: Seminár k diplomovej práci;

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD., pôsobí na funkčnom mieste odborného asistenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/19125; martin.nuhlicek@uniba.sk

Profilový predmet: Seminár k diplomovej práci;

Mgr. Juraj Halas, PhD., pôsobí na funkčnom mieste odborného asistenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21803; juraj.halas@uniba.sk

Profilový predmet: Seminár k diplomovej práci

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH piatich učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety sú súčasťou príloh. VUPCH ďalších učiteľov zabezpečujúcich povinné predmety sú dostupné na intranete Filozofickej fakulty UK na adrese: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/magisterske-studium/ucitelstvo-filozofie-v-kombinacii/.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Učitelia povinných a povinne voliteľných predmetov aprobácie:

Prof. Mgr. Michal Chabada, PhD., pôsobí na funkčnom mieste profesora. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3945; michal.chabada@uniba.sk

Predmety: Didaktika filozofie, Prirodzený zákon v stredovekej filozofii; Predmet metafyziky v stredovekej filozofii, Metaetika; Pedagogická prax 2; Pedagogická prax 3; Seminár k diplomovej práci;

Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD., pôsobí na funkčnom mieste profesora. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4134; emil.visnovsky@uniba.sk

Predmety: Dejiny filozofie 20. storočia (spolu s R. Macom); Pragmatizmus 1: Klasický pragmatizmus; Filozofia súčasnosti; Axiológia - teória hodnôt; Pragmatizmus 2: Neopragmatizmus; Filozofia budúcnosti; Filozofia umelej inteligencie; Seminár k diplomovej práci; 

Prof. PhDr. František Gahér, PhD., pôsobí na funkčnom mieste profesora. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3931; frantisek.gaher@uniba.sk

Predmety: Úvod do Transparentnej intenzionálnej logiky; Transparentná intenzionálna logika; Seminár k diplomovej práci;

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., pôsobí na funkčnom mieste docenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5341; mariana.szapuova@uniba.sk

Predmety: Sociálne a etické problémy vedy; Pohľad do dejín feministickej filozofie; Koncepcie vedy vo filozofii 20. storočia; Seminár k diplomovej práci;

Doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD., pôsobí na funkčnom mieste docenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3893; lukas.bielik@uniba.sk

Predmety: Metódy vedy a filozofie; Seminár k diplomovej práci;  

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., pôsobí na funkčnom mieste profesora. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4072; zlatica.plasienkova@uniba.sk

Predmety: Filozofická antropológia 1; Filozofická antropológia 2; Seminár k diplomovej práci;

Prof. Marián Zouhar, PhD., pôsobí na funkčnom mieste profesora. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4142; marian.zouhar@uniba.sk

Predmety: Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus; Súčasná analytická filozofia 1; Seminár k diplomovej práci;  

Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD., pôsobí na funkčnom mieste docenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3904;

 ivan.buraj@uniba.sk

Predmety: Filozofické otázky demokracie; Vybrané problémy zo sociálnej a politickej filozofie; Foucault a moc; Seminár k diplomovej práci;

Doc. Andrej Kalaš, PhD., pôsobí na funkčnom mieste docenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3984;

 andrej.kalas@uniba.sk

Predmety: Helenistická filozofia; Stoicizmus – osud alebo sloboda?; Antický skepticizmus; Sokrates a sokratici; Seminár k diplomovej práci;

Doc. Erika Lalíková, PhD., pôsobí na funkčnom mieste docenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4013;

erika.lalikova@uniba.sk

Predmety: Filozofický odkaz J. A. Komenského a T. G. Masaryka; Medzi literatúrou a filozofiou; Nietzscheovské a existencialistické inšpirácie v slovenskej filozofii; Slovenská filozofia v 20. storočí; Československý disent a filozofia; Problém národa v slovenskej filozofii; Seminár k diplomovej práci;

Doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD., pôsobí na funkčnom mieste docenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4032; vladimir.marko@uniba.sk

Predmety: Determinizmus - koncepcie a kritika; Seminár k diplomovej práci;

Mgr. Róbert Maco, PhD., pôsobí na funkčnom mieste odborného asistenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4023; robert.maco@uniba.sk

Predmety: Dejiny filozofie 20. storočia (spolu s E. Višňovským); ); Filozofický úvod do teórie množín; Úvod do kvantovej teórie 1; Psychoanalýza a filozofia; Texty z filozofie 20. storočia; Úvod do kvantovej teórie 2; Matematika v dejinách filozofie; Seminár k diplomovej práci;

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD., pôsobí na funkčnom mieste odborného asistenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/19125; martin.nuhlicek@uniba.sk

Predmety: Súčasné teórie poznania; Filozofický skepticizmus; Seminár k diplomovej práci;

Mgr. Juraj Halas, PhD., pôsobí na funkčnom mieste odborného asistenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21803; juraj.halas@uniba.sk

Predmety: Spoločenskovedná metateória K. Marxa; Abstrakcia a idealizácia; Seminár k diplomovej práci;

Prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD., pôsobí na funkčnom mieste profesora. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5343, gabriela.lubelcova@uniba.sk

Predmety: Základy sociológie pre nesociológov;

Doc. Mgr. Erik Láštic, PhD., pôsobí na funkčnom mieste docenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4015; erik.lastic@uniba.sk

Predmety: Úvod do politológie;

Mgr. Zsolt Gál, PhD., pôsobí na funkčnom mieste odborného asistenta. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3934; zsolt.gal@uniba.sk

Predmety: Úvod do ekonómie;

 

Učitelia povinných predmetov spoločného základu:

Prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc., e-mail: miroslav.proksa@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4410

Predmety: Metodológia pedagogického výskumu, Seminár k diplomovej práci;

Doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD., e-mail: stefan.karolcik@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4284

Predmety: Seminár k diplomovej práci;

Doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD., e-mail: zuzana.halakova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4254

Predmety: Seminár k diplomovej práci;

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD., e-mail: anna.drozdikova@uniba.sk,  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/44754

Predmety: Metodológia pedagogického výskumu;

Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD., e-mail: gabriela.pleschova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25398

Predmety: Metodológia pedagogického výskumu;

PaedDr. Darina Dvorská, PhD., e-mail: darina.dvorska@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24938,

Predmety: Metodológia pedagogického výskumu;

Mgr. Karolína Miková, PhD., e-mail: karolina.mikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22663

Predmety: Metodológia pedagogického výskumu;

PaedDr. Peter Vankúš, PhD., e-mail: peter.vankus@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4769

Predmety: Metodológia pedagogického výskumu;

Mgr. Iveta Cihová, PhD., e-mail: iveta.cihova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4814

Predmety: Metodológia pedagogického výskumu;

Mgr. Dušana Augustovičová, PhD., e-mail: dusana.augustovicova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20867

Predmety: Metodolódia pedagogického výskumu;

Doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD., e-mail: zuzana.kubincova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4628

Predmety: Seminár k diplomovej práci;

Doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD., e-mail: pavel.chalmoviansky@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4566

Predmety: Seminár k diplomovej práci;

Doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD., e-mail: maria.slavickova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4739

Predmety: Seminár k diplomovej práci;

Doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD., e-mail: peter.demkanin@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5224

Predmety: Seminár k diplomovej práci;

Doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD., e-mail: klara.velmovska@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3069

Predmety: Seminár k diplomovej práci;

Doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD., e-mail: janka.peracková@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4845

Predmety: Seminár k diplomovej práci;

Doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD., e-mail: branislav.antala@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4802

Predmety: Seminár k diplomovej práci;

Mgr. Pavel, Šmela, PhD., e-mail: pavel.smela@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23058

Predmety: Seminár k diplomovej práci;

Mgr. Stanislav Kraček, PhD., e-mail: stanislav.kracek@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5819

Predmety: Seminár k diplomovej práci;

PhDr. ThLic. Peter Ikhardt, PhD. e-mail: peter.ikhardt@uniba.sk,  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/88584

Predmety: Pedagogická diagnostika;

Doc. PhDr. Július Matulčík, CSc., e-mail: julius.matulcik@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4035

Predmety: Pedagogická diagnostika;

Mgr. Martin Droščák, PhD., e-mail: martin.droscak@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21320

Predmety: Pedagogická diagnostika;

Mgr. Lucia Budinská, PhD., e-mail: lucia.budinska@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32717

Predmety: Pedagogická diagnostika;

Doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD., e-mail: janka.peracková@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4845

Predmety: Pedagogická diagnostika;

Mgr. Martina Luptáková, PhD., e-mail: martina.luptakova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18041

Predmety: Pedagogická diagnostika;

Mgr. Klaudia Kukurová, PhD., e-mail: klaudia.kukurova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34261

Predmety: Pedagogická diagnostika;

Mgr. Štefan Zolcer, PhD., e-mail: stefan.zolcer@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29540,

Predmety: Filozofické aspekty edukácie;

Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD., e-mail: emil.visnovsky@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4134

Predmety: Filozofické aspekty edukácie;

Prof. Mgr. Michal Chabada, PhD., e-mail: michal.chabada@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3945

Predmety: Filozofické aspekty edukácie;

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., e-mail: mariana.szapuova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5341

Predmety: Filozofické aspekty edukácie;

Doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD., e-mail: erika.lalikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4013

Predmety: Filozofické aspekty edukácie;

Mgr. Michal Bábela, PhD., e-mail: michal.babela@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31522

Predmety: Filozofické aspekty edukácie

 

Učitelia zodpovední za realizáciu pedagogickej praxe:

Prof. Mgr. Michal Chabada, PhD., pôsobí na funkčnom mieste profesora. https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3945; michal.chabada@uniba.sk

Predmety: Pedagogická prax 2; Pedagogická prax 3

 

Učitelia povinne voliteľných predmetov spoločného základu (Filozofická fakulta UK): 

PhDr.Silvia Ťupeková Dončevová, PhD., e-mail: silvia.tupekova.doncevova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14500

Predmety: Vybrané problémy sociálnej pedagogiky v škole, Rodové aspekty výchovy a socializácie;

Doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc., e-mail: maria.matulčíkova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4036,

Predmety: Alternatívne školy;

Mgr. Janka Medveďová, PhD., e-mail: janka.medvedova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4094

Predmety: Alternatívne školy;

Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD., e-mail: lucia.lichnerova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4017,

Predmet: Informačná gramotnosť vo vzdelávaní;

PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD., e-mail: ludmila.hrdinakova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3968

Predmet: Informačná gramotnosť vo vzdelávaní;

Doc. PhDr. Viera Eliášová, PhD., viera.eliasova@uniba.sk (externá spolupracovníčka)

Predmet: Tvorivé písanie pre učiteľov 1;

Doc. PhDr. Viera Eliášová, PhD., viera.eliasova@uniba.sk (externá spolupracovníčka)

Predmet: Tvorivé písanie pre učiteľov 2;

Prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD., gabriela.lubelcova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5343

Predmet: Sociológia detstva a mladosti;

Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., olga.orgoňova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4056

Predmet: Učiteľská rétorika;

Doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD., alena.bohunicka@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3897

Predmet: Učiteľská rétorika;

PhDr. Gabriela Herényiova, PhD., gabriela.herenyiova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3951

Predmet: Tréning sociálnych zručností učiteľov;

Doc. Mgr. Ján Hacek, PhD., e-mail: jan.hacek@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5918,

Predmet: Mediálna výchova

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-filozofie-a-dejin-filozofie/studium/temy-diplomovych-prac/;

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/klmv/studium/zaverecne-prace/

 

Prof. Michal Chabada, PhD.: michal.chabada@uniba.sk;

Prof. PhDr. František Gahér, PhD.: frantisek.gaher@uniba.sk;

Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.: emil.visnovsky@uniba.sk;

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.: zlatica.plasienkova@uniba.sk;

Prof. Marián Zouhar, PhD.: marian.zouhar@uniba.sk;

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.: mariana.szapuova@uniba.sk;

Doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.: lukas.bielik@uniba.sk;

Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD.: ivan.buraj@uniba.sk;

Doc. Andrej Kalaš, PhD.: andrej.kalas@uniba.sk;

Doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD.: vladimir.marko@uniba.sk;

Doc. Erika Lalíková, PhD.: erika.lalikova@uniba.sk;

Mgr. Róbert Maco, PhD.: robert.maco@uniba.sk;

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.: martin.nuhlicek@uniba.sk;

Mgr. Juraj Halas, PhD.: juraj.halas@uniba.sk

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.
g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Katarína Dženisa Rajtíková, rajtikova1@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

PhDr. Ladislav Sabela, PhD., ladislav.sabela@uniba.sk; Gondova 2, S 510, 811 02 Bratislava 1; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-filozofie-a-dejin-filozofie/clenovia-katedry/phdr-ladislav-sabela-csc/.


Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/.

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. /2021, čl. 12: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_2_2021.pdf


Na Katedre filozofie a dejín filozofie je študentom k dispozícii sekretariát: Jarmila Strušková, jarmila.struskova@uniba.sk, tel. +421-2-9013 2033, +421-2-9013 1173; Katedra sociológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1, pondelok – piatok: 9.00 – 12:00.

Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta: PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/.

Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/.

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu Učiteľstvo filozofie v kombinácii sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Šafárikovom námestí č. 6, kde je na piatom poschodí situované pracovisko Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK. Využívame učebne na Múzejnej ulici a v budove na Gondovej ulici.

 

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť.

 

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a na chodbe pred Študijným oddelením, kde sú umiestnené webkiosky, a v čiastkovej knižnici Katedry filozofie a dejín filozofie.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

 

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/.

 

Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 87-98: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje sa v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

 

Okrem toho Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK disponuje príručnou knižnicou (Katedra filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava, otváracie hodiny: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-filozofie-a-dejin-filozofie/kniznica-katedry/, ktorá je súčasťou Ústrednej knižnice FiF UK a kde sa nachádza knižničný fond v objeme 4000 knižničných jednotiek. Knižnica má 10 miest na štúdium, 1 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Manuál MS TEAMS pre študentov

Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

E-learningový portál Moodle

Videonávody k dištančnej výučbe


Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.5/2020, Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Od uchádzača na magisterské štúdium očakávame prehĺbený záujem o zásadné filozofické problémy v interdisciplinárnom kontexte a o dejinné etapy vývoja filozofie. Predpokladáme rozvinuté analytické, interpretačné a prezentačné schopnosti, ako aj zručnosti v kritickom myslení, kultivovanom písomnom i ústnom prejave. Uchádzači sú prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru v bakalárskom štúdiu. Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/.

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/ (magisterské štúdium).

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/ (magisterské štúdium).

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf;

Študentská anketa

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa po každom semestri vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni jednotlivých katedier. Katedra v spolupráci s radou študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, katedier a ich učiteľov, študijného oddelenia, tajomníka fakulty, riaditeľky ústrednej knižnice a študentskej časti akademického senátu). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/studentska-anketa/vyjadrenia-vedenia-fakulty-a-veducich-katedier/). Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/.

Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/.

Katedra zapracovala do aktuálneho študijného programu spätnú väzbu absolventov; prieskum je dostupný na: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kfdf/Oznamy/Dotaznik_vysledky_28.6.2021.pdf.  

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu