Opis študijného programu
Študijný program moSE - stredoeurópske štúdiá
Štúdium Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
12.11.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Stredoeurópske štúdia, kód 107401
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
2. stupeň, kód 767
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
11. Filológia, ISCED-F kód: 0231 Osvojenie si jazyka
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Univerzita v Ľubľane (Slovinsko), Jagelovská univerzita v Krakove (Poľsko), Karlova univerzita v Prahe (Česko). V druhom roku štúdia absolvujú všetci študenti počas zimného semestra pobyt na jednej zo spolupracujúcich univerzít. V rámci pobytu absolvujú povinné predmety určené pre daný semester štúdia a povinne voliteľné predmety podľa vlastného výberu z ponuky partnerských univerzít. Počas pobytu zhromažďujú materiál k diplomovej práci.


i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
český, poľský, slovenský, slovinský
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
2 roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
plánovaný počet študentov je uvedený na: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/, skutočný počet uchádzačov dostupný na: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/ar2122/, počet študentov všetkých ročníkov študijného programu: 24
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Cieľom magisterského študijného programu stredoeurópske štúdiá je pripraviť absolventov, z ktorých sa stanú odborníci zorientovaní v centrálnom geopolitickom a kultúrnom areáli Európy a v jeho viacerých jazykoch (slovenčina, čeština, poľština a slovinčina). Koncept študijného programu vychádza z aktuálnej potreby komplexnejšieho poznania rozsiahlejších kultúrnych a geopolitických európskych areálov a z nevyhnutnosti prepojiť filologické vzdelávanie so znalosťou najdôležitejších kultúrnych a spoločenských reálií a dejinami stredoeurópskeho jazykového a kultúrneho areálu a schopnosťami uplatniť tieto znalosti v praxi.


Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolventi študijného programu stredoeurópske štúdiá nadobudnú vedomosti z oblasti spoločenského, politického, kultúrneho a literárneho areálu strednej Európy v historických, geopolitických a kultúrnych súvislostiach z diachrónneho a synchrónneho aspektu (ťažisko profilových predmetov) a budú aktívne a plnohodnotne ovládať dva jazyky stredoeurópskeho areálu (sústava povinne voliteľných jazykových blokov). Dokážu analyticky uvažovať o širokej problematike v rámci odboru, samostatne formulovať problémy, riešiť odborné témy a úlohy, vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Hlboké znalosti v študijnom odbore im umožnia samostatne i tímovo prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia a zároveň uplatniť sa v rámci odboru po ukončení štúdia. V priebehu štúdia sa kladie popri spomínaných teoretických vedomostiach dôraz na praktické osvojenie si jazykov stredoeurópskeho priestoru a jeho spoločensko-kultúrnych reálií. Študijný program je určený aj pre zahraničných uchádzačov. Absolventi študijného programu ovládajú minimálne dva jazyky areálu (možnosť výberu medzi poľským, českým a slovinským jazykom, u zahraničných študentov a študentov, pre ktorých slovenčina nie je materinským jazykom, aj slovenským jazykom), buď oba na úrovni C1, alebo jazyk A na úrovni C1 a jazyk B na úrovni B1 podľa CEFR. Absolventi sú schopní jazyky používať v bežnej i odbornej komunikácii, a to tak v hovorenej ako aj písomnej podobe; disponujú základnými vedomosťami o prekladateľských stratégiách a technikách tlmočenia; osvojili si všeobecnú kulturologickú kompetenciu, t. j. globálnu znalosť problematiky interkultúrneho komunikačného správania. Zároveň disponujú hlbšími teoretickými a metodologickými poznatkami z lingvistiky a literárnej vedy, majú hlboké znalosti z histórie stredoeurópskeho areálu, poznajú kultúrne reálie jednotlivých krajín a vedia ich porovnať a usúvzťažniť v širšom kontexte, majú zároveň prehľad o ich vzájomných kontaktoch.

Absolventi majú v rámci jazykov, histórie a kultúry stredoeurópskeho regiónu teoretické a praktické poznatky, ktoré sú potrebné pri výkone povolaní indikovaných v bode 3 a). Sú pripravení používať osvojené jazyky v profesiách, kde sa kladie dôraz na praktické ovládanie jazyka, pričom ich ovládajú predovšetkým v normatívnej forme, a to v písanej aj v hovorenej podobe.

 

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného programu stredoeurópske štúdiá:

– ovláda pojmový aparát a disponuje hlbšími teoretickými poznatkami z lingvistiky a literárnej vedy,

– pozná metodologické zásady vybraných humanitných vied,

– disponuje poznatkami o problematike interkultúrnej komunikácie (iná hodnotová orientácia, iný spôsob myslenia, interpretácie a hodnotenia kultúrne determinovaných faktov) so zameraním na také fenomény, ktoré by mohli sťažiť, alebo celkom znemožniť interkultúrnu komunikáciu,

– má poznatky o cudzojazyčných reáliách v dynamickej konfrontácii s reáliami iných kultúr,

– disponuje poznatkami o kultúrno-historických a sociálno-politických reáliách regiónu strednej Európy,

– tvorivo aplikuje získané teoretické poznatky v praxi,

- dokáže efektívne využiť dané poznatky na prekonávanie jazykovej a kultúrnej bariéry

– samostatne formuluje problémy, nachádza a prezentuje ich vlastné riešenia vo výučbe, pri výskume a vývoji odboru,

 – je schopný kriticky reflektovať širokú škálu konceptov, princípov i praktík odboru v kontexte voľne definovaných problémov, pričom preukazuje najúčinnejšie riešenia,

– je schopný samostatne a tvorivo zvládnuť aj formulovanie a riešenie zložitejších úloh.

 

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného programu stredoeurópske štúdiá dokáže:

– získané teoretické poznatky využiť v ďalšom štúdiu či spoločenskej praxi, na základe získaných vedomostí riešiť odborné úlohy a koordinovať čiastkové činnosti, niesť zodpovednosť za výsledky tímovej práce, identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov, samostatne získavať nové poznatky a aktívne rozširovať svoje vedomosti,

– porozumieť cudzojazyčnému textu na základe audiálnej prezentácie,

– porozumieť čítanému textu vysokej náročnosti,

– ústne sa vyjadrovať v rámci bežnej i odbornej komunikácie,

– písomne sa vyjadrovať v rámci bežnej i odbornej komunikácie,

– prekladať v oboch translačných smeroch písomné texty,

– tlmočiť v oboch smeroch,

– vykonávať kulturologicky zamerané sprievodcovské služby.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného programu stredoeurópske štúdiá:

– je schopný efektívne pracovať ako špecialista na areál strednej Európy,

– vie identifikovať a verbalizovať kultúrne špecifiká, resp. kultúrne podmienené neverbálne správanie nositeľa cudzej kultúry,

– ovláda bežné informačné technológie a vie ich efektívne využívať v praxi,

– je schopný efektívne pracovať samostatne, ale aj ako člen a vedúci tímu,

– udržiava kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračuje vo vlastnom profesionálnom raste,

– koná v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom odboru.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolventi magisterského štúdia študijného programu stredoeurópske štúdiá nájdu uplatnenie v rôznych oblastiach kultúry (vydavateľstvá, redakcie, masmédiá, spoločenské a kultúrne inštitúcie), ako pracovníci inštitúcií a firiem, kde sa vyžaduje úplné vysokoškolské vzdelanie filologického zamerania (zastupiteľské úrady, obchodné inštitúcie, cestovné kancelárie a pod.), v štátnej a verejnej správe, v neziskových organizáciách, umelecko-kreatívnych odvetviach, aj ako prekladatelia a tlmočníci.

Po ukončení magisterského štúdia sa študenti môžu uplatniť v profesiách, ako sú napr.: kultúrno-osvetový pracovník, kultúrny agent, manažér v oblasti prekladateľstva, odborný administratívny asistent v štátnej a verejnej správe, odborný administratívny asistent na veľvyslanectve alebo konzuláte, odborný administratívny asistent v inštitúciách sprostredkujúcich kultúrnu a literárnu výmenu, odborný administratívny asistent v nadnárodných spoločnostiach, supervízor zákazníckeho centra, šéfredaktor, sprievodca, spravodajca, textový korektor, vydavateľský redaktor, prekladateľ cudzích jazykov, tlmočník cudzích jazykov, lektor cudzích jazykov v jazykových školách, učiteľ cudzích jazykov (po doplnení vzdelania o DPŠ).


c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Daný študijný program nepripravuje na výkon regulovaných povolaní v súlade s požiadavkami pre získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolventi magisterského stupňa študijného programu stredoeurópske štúdiá sa na trhu práce môžu uplatniť ako kultúrni a osvetoví pracovníci, pracovníci štátnej správy a samosprávy či v inštitúciách sprostredkujúcich kultúrnu a literárnu výmenu, v styku so zahraničnou klientelou v rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím, ako odborní či vedúci administratívni pracovníci v štátnej a verejnej správe, v neziskových organizáciách, v organizačných štruktúrach nadnárodných spoločností, na zastupiteľských úradoch, v cestovných agentúrach, takisto sú schopní uplatniť sa v masmédiách či v umelecko-kreatívnych odvetviach, ako aj v tlmočníckej či prekladateľskej sfére, po doplnení vzdelania o doplňujúce pedagogické štúdium i ako učitelia cudzích jazykov v jazykových školách a v kultúrnych inštitútoch.


b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Mgr. Emese Borsová, pracovníčka kontroly kvality katalógov v spoločnosti Amazon

Mgr. Jana Drobotová, referentka pre administratívno-finančné záležitosti na Poľskom inštitúte v Bratislave

Mgr. Kinga Farkas, Senior Regulatory Start-up Coordinator v spoločnosti IQVIA

Mgr. Nikoleta Ferková, redaktorka spravodajstva, RTVS

Mgr. Julia Fokeeva, pracovníčka zákazníckej podpory v spoločnosti Muziker, a.s.

Mgr. Viktória Gútayová, Inside Sales Representative v spoločnosti DELL

Mgr. Barbora Horáčková, pracovníčka zákazníckého centra v spoločnosti BASF

Mgr. Attila Kis-Csáji, administrátor webshopu v spoločnosti Duonet, s.r.o.

Mgr. Dana Kotlárová, pracovníčka kontroly kvality katalógov v spoločnosti Amazon

Mgr. Inesa Koval, dispečerka v spoločnosti Gartner Slovakia

Mgr. Matúš Ličko, office manažér, asistent predaja v spoločnosti Kovintrade, s. r. o.

Mgr. Rebeka Miklósová, pracovníčka zákazníckej podpory v spoločnosti Eyerim

Mgr. Radka Perekstová, pracovníčka logistickej firmy Swida, s.r.o.

Mgr. Katarína Prelec, rod. Lalíková, riaditeľka spoločnosti K&J Translations

Mgr. Stanislava Stachová, Program Associate v neziskovej organizácii Center for International Private Enterprise (podpora ekonomického postavenia žien v strednej a východnej Európe)

Mgr. Michaela Stanová, marketing copywriter v spoločnosti CoolPeople s.r.o.

Mgr. Wojciech Suski, Senior Analyst (Demand Planning) v spoločnosti DELL, živnostník – prekladateľ pre spoločnosť K&J Translations

Mgr. Lucia Šmitalová, pracovníčka centra právnej podpory spoločnosti Kyndryl Services Slovensko, spol. s r. o.

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Spätnú väzbu k hodnoteniu študijného programu poskytli: Veľvyslanectvo Slovinskej republiky na Slovensku, firma KOVINTRADE s.r.o., prekladateľská a tlmočnícka agentúra K&J GROUP d.o.o., prekladateľská a tlmočnícka agentúra Lexika, s.r.o., spoločnosť Muziker a.s. Hodnotenia sú súčasťou príloh.


4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Rada študijného programu Stredoeurópske štúdiá bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK UK. Členovia Rady študijného programu Stredoeurópske štúdiá: Hlavná zodpovedná osoba: doc. Mgr. Dagmar Garay Kročanová, PhD., zodpovedné osoby: Mgr. Michaela Mošaťová, PhD., doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD., Mgr. Saša Vojtechová Poklač, PhD., Mgr. Dušan Zupka, PhD., zástupca zamestnávateľov: Mgr. Michal Dzurjanin (Slovenský rozhlas, riaditeľ sekcie programových služieb), zástupkyňa študentov: Bc. Viktória Szabóová.


b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené v prílohách. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-        podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-        klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-        sylaby predmetu,

-        výsledky vzdelávania,

-        povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.


c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

-        jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) sú vyznačené v ŠP v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety

 

-        v študijnom programe sú vyznačené profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie)

 

-        pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu):

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

 

-        prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu:

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

 

-        pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania:

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

 

-        metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov):

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

 

-        osnovu/ sylaby predmetu:

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

 

-        pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne):

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

 

-        kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia:

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

 

-        osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu:

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

 

-        učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov):

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

 

-        miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách):

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2 a Múzejná 10. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského stupňa štúdia je 120 pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu diplomovej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom.
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

-        počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 74

-        počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 28

-        počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia 3

-        počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program ---

-        počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia 15

-        počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia ---

-        počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch ---

-        počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch ---

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

·       Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 11 – 16: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

·       Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 1, 2 a 4, čl. 5 – 8: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

·       Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 54 – 59: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·       Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 6: https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Študijný program Stredoeurópske štúdiá má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/).

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylabách predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

·       UK č. 1/2006 - Registratúrny poriadok a Registratúrny plán: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2006/Vp_2006_01.pdf

·       FiF UK č. 5/2020, príl. 2, čl. 2, ods. 2 a 3 – Študijný poriadok FiF UK: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

·       Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

·       Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4: https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

·       Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

Katedrovými koordinátormi pre mobility sú: Erasmus+: doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD. (zvonko.taneski@uniba.sk, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksf/clenovia-katedry/zvonko-taneski/), CEEPUS: Mgr. Svetlana Kmecová, PhD. (svetlana.kmecová@uniba.sk, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksf/clenovia-katedry/svetlana-kmecova/).

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry Slovanských filológií FiF UK.

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu Stredoeurópske štúdiá, 2. stupeň, má diplomová práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty: 

 


 

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:

Študenti študijného programu Stredoeurópske štúdiá majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK.

Katedra slovanských filológií realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu so 14 európskymi univerzitami: Masarykova univerzita, Brno (Česko), Univerzita Palackého v Olomouci (Česko), Sliezska univerzita v Katoviciach (Poľsko), Jagelovská univerzita v Krakove (Poľsko), Varšavská univerzita (Poľsko), Univerzita v Ľubľane (Slovinsko), Univerzita v Maribore (Slovinsko), Univerzita v Rijeke (Chorvátsko), Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského (Bulharsko), Univerzita sv. Cyrila a Metoda vo Veľkom Trnove (Bulharsko), Juhozápadná univerzita Neofita Rilského, Blagoevgrad (Bulharsko), Univerzita v Kragujevci (Srbsko), Univerzita v Belehrade (Srbsko), Čiernohorská univerzita, Podgorica (Čierna Hora).

 

Katedra slovanských filológií je od roku 2011 zapojená do programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá), je partnerským pracoviskom siete AT-0037-17-2122 Slavic Philology and Its Cultural Contexts (Slovanská filológia a jej kultúrne kontexty), v rámci ktorej sa na 20 univerzitách v 14 krajinách realizujú učiteľské a študentské mobility, ako aj exkurzie. Ďalšími partnerskými univerzitami siete sú: Univerzita v Grazi (Rakúsko), Univerzita v Tirane (Albánsko), Univerzita v Bihaći (Bosna a Hercegovina), Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského (Bulharsko), Karlova univerzita v Prahe (Česko), Univerzita Palackého v Olomouci (Česko), Čiernohorská univerzita, Podgorica (Čierna Hora), Univerzita v Záhrebe (Chorvátsko), Univerzita v Zadare (Chorvátsko), Univerzita Loránda Eötvösa v Budapešti (Maďarsko), Katolícka univerzita Petra Pázmánya v Budapešti (Maďarsko), Varšavská univerzita (Poľsko), Univerzita v Bukurešti (Rumunsko), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Skopje (Severné Macedónsko), Univerzita v Ľubľane (Slovinsko), Univerzita v Maribore (Slovinsko), Univerzita v Belehrade (Srbsko), Univerzita v Novom Sade (Srbsko).

Katedra slovanských filológií od roku 2022 na základe bilaterálnej dohody v rámci mobility Erasmus+ realizuje aj medzirezortné výmenné pobyty a stáže s Bulharskou akadémiou vied v Sofii. 

Študenti študijného programu Stredoeurópske štúdiá majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach realizovaných aj prostredníctvo iných katedier FiF UK.

·       Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty a https://www.ceepus.info/nw/0037-2122

·       Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.


Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov: 

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o: 

 

  • Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10 
  • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83  
  • Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10 
  • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť 


Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.


Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

 

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam. 

 

 

Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami: 

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42. 

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf 

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.  

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky 

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici). 

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta: 

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy: 

 

 

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AiS2 a zverejnené na webovej stránke fakulty.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

·       Aktuálny harmonogram akademického roka:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/

·       Harmonogram akademického roka je koncipovaný v súlade s Vnútorným predpisom č. 20/2019 UK – Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 7, ods. 5 – 8:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf

·       Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AiS2.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Doc. Mgr. Dagmar Garay Kročanová, PhD., pôsobí na funkčnom mieste profesorky, e-mail: dagmar.krocanova@uniba.sk.

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

doc. Mgr. Dagmar Garay Kročanová, PhD.

dagmar.krocanova@uniba.sk,https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4149

Profilové predmety: Slovenská literatúra 20. storočia 1, Slovenská literatúra 20. storočia 2, Seminár k diplomovej práci

 

Mgr. Dušan Zupka, PhD.

dusan.zupka@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17950

Profilové predmety: Dejiny strednej Európy 1, Vybrané kapitoly kultúrnych dejín, Seminár k diplomovej práci 

 

doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.

gabriela.mucskova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4048 

Profilové predmety: Kapitoly z jazykovej kultúry a teórie spisovného jazyka, Seminár k diplomovej práci

 

Mgr. Michaela Mošaťová, PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27343

michaela.mosatova@uniba.sk

Profilové predmety: Jazyk A v praxi 3 – slovenčina, Jazyk A v praxi 4 – slovenčina, Akademické písanie, Seminár k diplomovej práci

 

Mgr. Saša Vojtechová Poklač, PhD.

sasa.poklac@uniba.skhttps://www.portalvs.sk/regzam/detail/4075

Profilové predmety: Slovinská literatúra 1, Slovinská literatúra 2, Jazyk A v praxi 3 – slovinčina, Jazyk A v praxi 4 – slovinčina, Seminár k diplomovej práci

 

doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.

elena.krejcova@uniba.sk, externá spolupracovníčka

Profilový predmet: Základy slavistiky

 

Mgr. Miloš Horváth, PhD.

milos.horvath@uniba.skhttps://www.portalvs.sk/regzam/detail/3966

Profilový predmet: Kapitoly z jazykovej kultúry a teórie spisovného jazyka

 

Mgr. Maryna Kazharnovich, PhD.

marina.kazharnovich@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27378

Profilový predmet: Kapitoly z jazykovej kultúry a teórie spisovného jazyka

 

doc. PhDr. Peter Podolan, PhD.

peter.podolan@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4074

Profilové predmety: Stredná Európa v novoveku, Slovenské a české národné obrodenie: zhody a rozdiely

 

prof. PhDr. Roman Holec, CSc.

roman.holec@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3963

Profilový predmet: Stredná Európa v novoveku

 

PhDr. Eva Benková, PhD.

eva.benkova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23430

Profilový predmet: Stredná Európa v novoveku

 

Mgr. Peter Benka, PhD.

peter.benka@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29930

Profilový predmet: Stredná Európa v novoveku

 

doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.

andrea.boknikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4122

Profilový predmet: Literárna veda - prehľad prístupov k literatúre a ich uplatnenie v 20. a 21. storočí

 

doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.

zvonko.taneski@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22808

Profilové predmety:  Úvod do literárnej komparatistiky, Seminár k diplomovej práci

 

prof. Mgr. Martin Homza, PhD.

martin.homza@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3964

Profilový predmet: Stredná Európa v stredoveku

 

prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.

maria.dobrikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4145

Profilový predmet: Slovanská frazeológia

 

Mgr. Božena Kotula, PhD.

bozena.kotula@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20432

Profilové predmety: Poľská literatúra 1, Poľská literatúra 2, Jazyk A v praxi 3 – poľština, Jazyk A v praxi 4 – poľština, Seminár k diplomovej práci

 

Mgr. Zuzana Obertová, PhD.

zuzana.obertova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24301

Profilové predmety: Poľská literatúra 1, Poľská literatúra 2, Seminár k diplomovej práci

 

Mgr. Svetlana Kmecová, PhD.

svetlana.kmecova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26280

Profilové predmety: Jazyk A v praxi 4 – slovinčina, Seminár k diplomovej práci

 

Mgr. Petra Kollárová, PhD.

petra.kollarova@uniba.sk,  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31507

Profilové predmety: Jazyk A v praxi 3 – slovenčina, Jazyk A v praxi 4 – slovenčina, Seminár k diplomovej práci, 

 

doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

pavel.krejci@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34303

Profilové predmety: Jazyk A v praxi 3 – čeština, Jazyk A v praxi 4 – čeština

 

doc. Mgr. Peter Darovec, PhD.

peter.darovec@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3915 

Profilové predmety: Česká literatúra 1, Česká literatúra 2

 

Mgr. Peter Tollarovič, PhD.

peter.tollarovic@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32703

Profilový predmet:  Seminár k diplomovej práci

 

Mgr. Matúš Mikšík, PhD.

matus.miksik@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31570

Profilový predmet: Seminár k diplomovej práci


doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.

tatiana.buzekova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5409

Profilový predmet: Seminár k diplomovej práci


Mgr. Adela Ismail Gabríková, PhD.

adela.ismail.gabrikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18187

Profilový predmet: Seminár k diplomovej práci


Mgr. Eva Španová, PhD.

eva.spanova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/38766

Profilový predmet: Seminár k diplomovej práci

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich jednotlivé profilové predmety sú súčasťou príloh.


d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

doc. Mgr. Dagmar Garay Kročanová, PhD.

dagmar.krocanova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4149

Predmety: Slovenská literatúra 20. storočia 1, Slovenská literatúra 20. storočia 2, Seminár k diplomovej práci

 

Mgr. Dušan Zupka, PhD.

dusan.zupka@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17950

Predmety: Dejiny strednej Európy 1, Vybrané kapitoly kultúrnych dejín, Seminár k diplomovej práci

 

doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.

gabriela.mucskova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4048 

Predmety: Kapitoly z jazykovej kultúry a teórie spisovného jazyka, Seminár k diplomovej práci,

 

Mgr. Michaela Mošaťová, PhD.

michaela.mosatova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27343

Predmety:Jazyk A v praxi 3 – slovenčina, Jazyk A v praxi 4 – slovenčina, Akademické písanie, Súčasný slovenský dokumentárny film, Seminár k diplomovej práci, Exkurzia po Slovensku – pamiatky UNESCO


Mgr. Saša Vojtechová Poklač, PhD.

sasa.poklac@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4075

Predmety: Slovinská literatúra 1, Slovinská literatúra 2, Súčasná slovinská literatúra, Interpretačný seminár zo slovinskej literatúry, Jazyk A v praxi 1 – slovinčina, Jazyk A v praxi 2 – slovinčina, Jazyk A v praxi 3 – slovinčina, Jazyk A v praxi 4 – slovinčina, Jazyk B v praxi 1 – slovinčina, Jazyk B v praxi 2 – slovinčina, Jazyk B v praxi 4 – slovinčina Ivan Cankar v kontexte slovinskej moderny, Fonetické a konverzačné cvičenia zo slovinského jazyka, Morfológia slovinského jazyka, Seminár k diplomovej práci, Odborná exkurzia 1, Odborná exkurzia 2

 

doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.

elena.krejcova@uniba.sk), externá spolupracovníčka

Predmet: Základy slavistiky

 

Mgr. Miloš Horváth, PhD.

milos.horvath@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3966

Predmet: Kapitoly z jazykovej kultúry a teórie spisovného jazyka,

 

Mgr. Maryna Kazharnovich, PhD.

marina.kazharnovich@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27378

Predmet: Kapitoly z jazykovej kultúry a teórie spisovného jazyka, Vybrané kapitoly zo všeobecnej jazykovedy

 

doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.

zuzana.kakosova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3983 

Predmety: Slovenská literatúra 9. – 18. storočia 1, Slovenská literatúra 9. – 18. storočia 2, Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 1

 

Mgr. Zuzana Obertová, PhD.

zuzana.obertova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24301

Predmety: Poľská literatúra 1, Poľská literatúra 2, Jazyk B v praxi 1 – poľština, Jazyk B v praxi 2 – poľština, Prekladové cvičenia, Interpretačný seminár z poľskej literatúry, Dejiny poľskej literatúry – repetitórium, Preklad umeleckých textov 1, Seminár k diplomovej práci

 

Mgr. Marianna Koliová, PhD.

marianna.koliova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29963

Predmety: Slovenská literatúra 9. – 18. storočia 1, Slovenská literatúra 9. – 18. storočia 2

 

prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

miloslav.vojtech@unoba.skhttps://www.portalvs.sk/regzam/detail/5334  

Predmety: Slovenská literatúra 19. storočia 1, Slovenská literatúra 19. storočia 2, Slovenská literatúra 19. storočia 3, Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 1, Kapitoly z dejín slovenskej kultúry 1

 

Mgr. Marta Fülöpová, PhD.

marta.fulopova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29962 

Predmety: Slovenská literatúra 19. storočia 1, Slovenská literatúra 19. storočia 2, Slovenská literatúra 19. storočia 3, Kapitoly z dejín slovenskej kultúry 1

 

doc. Mgr. Peter Darovec, PhD.

peter.darovec@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3915 

Predmety: Česká literatúra 1, Česká literatúra 2, Slovenská literatúra 20. storočia 3, Súčasná slovenská literatúra

 

Mgr. Matej Masaryk, PhD.

matej.masaryk@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31513

Predmety: Slovenská literatúra 20. storočia 1, Slovenská literatúra 20. storočia 2

 

Mgr. Božena Kotula, PhD.

bozena.kotula@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20432

Predmety: Poľská literatúra 2, Jazyk A v praxi 1 – poľština, Jazyk A v praxi 2 – poľština, Jazyk A v praxi 3 – poľština, Jazyk A v praxi 4 – poľština, Jazyk B v praxi 3 – poľština, Jazyk B v praxi 4 – poľština, Seminár k diplomovej práci, Odborná exkurzia 1, Odborná exkurzia 2

 

Mgr. Eva Škorvanková, PhD.

eva.skorvankova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4089

Predmety: Dejiny strednej Európy 1, Dejiny strednej Európy 2, Dejiny strednej Európy 3, Dejiny strednej Európy 4

 

Mgr. Svetlana Kmecová, PhD.

svetlana.kmecova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26280

Predmety: Jazyk A v praxi 1 – slovinčina, Jazyk A v praxi 4 – slovinčina, Jazyk B v praxi 3 – slovinčina, Jazyk B v praxi 4 – slovinčina, Prekladový seminár zo slovinského jazyka 1, Prekladový seminár zo slovinského jazyka 2, Seminár k diplomovej práci

 

Mgr. Petra Kollárová, PhD.

petra.kollarova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31507

Predmety: Jazyk A v praxi 1 – slovenčina, Jazyk A v praxi 2 – slovenčina, Jazyk A v praxi 3 – slovenčina, Jazyk A v praxi 4 – slovenčina, Lexikálna interpretácia textu, Praktická štylistika, Exkurzia po Slovensku – pamiatky UNESCO, Seminár k diplomovej práci

 

doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

pavel.krejci@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34303

Predmety: Jazyk A v praxi 1 – čeština, Jazyk A v praxi 2 – čeština, Jazyk A v praxi 3 – čeština, Jazyk A v praxi 4 – čeština, Jazyk B v praxi 1 – čeština, Jazyk B v praxi 2 – čeština, Jazyk B v praxi 3 – čeština, Jazyk B v praxi 4 – čeština

 

Mgr. Peter Tollarovič, PhD.

peter.tollarovic@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32703

Predmet: Seminár k diplomovej práci

 

Mgr. Matúš Mikšík, PhD.

matus.miksik@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31570

Predmet: Seminár k diplomovej práci

 

prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.

maria.dobrikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4145

Predmet: Slovanská frazeológia

 

prof. Mgr. Martin Homza, PhD.

martin.homza@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3964

Predmet: Stredná Európa v stredoveku

 

Mgr. Adriana Schwarzbacher

adriana.schwarzbacher@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34275

Predmety: Odborná nemčina 1, Odborná nemčina 2, Odborná nemčina 3, Odborná nemčina 4

 

Mgr. Ivana Zolcerová, PhD.

ivana.zolcerova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28556

Predmety: Odborná nemčina 1, Odborná nemčina 2, Odborná nemčina 3, Odborná nemčina 4

 

doc. Mgr. Martin Vašš PhD.

martin.vass@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5231

Predmety: Polemiky o slovenskej štátnosti, národe a jazyku 1918 – 1938, Slovenská bohéma, Dynamika rozvoja slovenskej spoločnosti a kultúry 1918 – 1945, Miesta bratislavskej bohémy

 

doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.

zvonko.taneski@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22808

Predmety: Úvod do literárnej komparatistiky, Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 2, Seminár k diplomovej práci

 

Mgr. Katarína Muziková, PhD.

katarina.muzikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4050

Predmety: Česko-slovenské vzťahy, Čeština a slovenčina

 

doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.

jana.pekarovicova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4067

Predmety: Lingvokultúrna interpretácia textu

 

doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.

andrea.boknikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4122

Predmet: Literárna veda - prehľad prístupov k literatúre a ich uplatnenie v 20. a 21. storočí

 

Mgr. Helena Ľos Ivoríková, PhD.

helena.ivorikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/30844

Predmet: Súčasný slovenský dokumentárny film, Exkurzia po Slovensku – pamiatky UNESCO


PhDr. Eva Benková, PhD.

eva.benkova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23430

Predmet: Stredná Európa v novoveku

 

doc. PhDr. Peter Podolan, PhD.

peter.podolan@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4074

Predmety: Stredná Európa v novoveku, Slovenské a české národné obrodenie: zhody a rozdiely,

 

prof. PhDr. Roman Holec, CSc.

roman.holec@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3963

Predmet: Stredná Európa v novoveku

 

Mgr. Peter Benka, PhD.

peter.benka@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29930

Predmet: Stredná Európa v novoveku

 

doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

lubos.kacirek@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3981

Predmet: Kultúrne dedičstvo Slovenska

 

Mgr. Goran Marjanović

goran.marjanovic@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34373

Predmety: Odborná exkurzia 1, Odborná exkurzia 2

 

Mgr. Kristina Dordević

kristina.dordevic@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23450

Predmety: Odborná exkurzia 1, Odborná exkurzia 2

 

Mgr. Miglena Mihaylova-Palanska, PhD.,

miglena.palanska@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/30010

Predmety: Odborná exkurzia 1, Odborná exkurzia 2


doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.

tatiana.buzekova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5409

Profilový predmet: Seminár k diplomovej práci


Mgr. Adela Ismail Gabríková, PhD.

adela.ismail.gabrikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18187

Profilový predmet: Seminár k diplomovej práci


Mgr. Eva Španová, PhD.

eva.spanova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/38766

Profilový predmet: Seminár k diplomovej práci

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD., tatiana.buzekova@uniba.sk

Mgr. Adela Ismail Gabríková, PhD., adela.ismail.gabrikova@uniba.sk

doc. Mgr. Dagmar Garay Kročanová, PhD.,dagmar.krocanova@uniba.sk

Mgr. Svetlana Kmecová, PhD., svetlana.kmecova@uniba.sk

Mgr. Petra Kollárová, PhD., petra.kollarova@uniba.sk

Mgr. Božena Kotula, PhD., božena.kotula@uniba.sk

Mgr. Matuš Mikšík, PhD., matus.miksik@uniba.sk

Mgr. Michaela Mošaťová, PhD., michaela.mosatova@uniba.sk

doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD., gabriela.mucskova@uniba.sk

Mgr. Zuzana Obertová, PhD., zuzana.obertova@uniba.sk

Mgr. Eva Španová, PhD., eva.spanova@uniba.sk

doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD., zvonko.taneski@uniba.sk

Mgr. Peter Tollarovič, PhD., peter.tollarovic@uniba.sk

Mgr. Saša Vojtechová Poklač, PhD., sasa.poklac@uniba.sk

Mgr. Dušan Zupka, PhD., dusan.zupka@uniba.sk


Aktuálna ponuka vypísaných tém záverečných prác je zverejnená na stránke Katedry slovanských filológií FiF UK.

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú súčasťou príloh.


g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Bc. Viktória Szabóová, szaboova137@uniba.sk


h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. Svetlana Kmecová, PhD., svetlana.kmecova@uniba.sk, KH sú uvedené tu: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksf/clenovia-katedry/svetlana-kmecova/  

Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/.

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

·       Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. /2021, čl. 12: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_2_2021.pdf

·       Študentom programu Stredoeurópske štúdiá je k dispozícii sekretariát (spoločný pre Katedru slovanských filológií a Katedru anglistiky a amerikanistiky: sekretárka Adriana Dvořáková, adriana.dvorakova@uniba.sk, tel. +421 2 9013 2152, FiF UK Gondova 2, 811 02 Bratislava 1, 1. Poschodie, č. d. 112, úradné hodiny pondelok – piatok od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 14.00 (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/kontakt/)

·       Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu Stredoeurópske štúdiá sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na druhom poschodí situované pracovisko Katedry slovanských filológií FiF UK. Niektoré predmety sa realizujú v priestoroch fakulty na Múzejnej 10.

 

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953 m2, v budove na Múzejnej ulici je 20 učební s kapacitou 724 miest a rozlohou 1 003 m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/)

 

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, sa podľa zamerania študijného programu uskutočňuje aj v špecifických výučbových priestoroch: v plne vybavenom jazykovom laboratóriu, kde jeden počítač pripadá na jedného študenta (napr. učebňa G8) sa budú realizovať predmety z oblasti korpusovej lingvistiky a jazykových cvičení.

 

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

 

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a na chodbe pred Študijným oddelením, kde sú umiestnené webkiosky, a v čiastkovej knižnici Slovanský seminár.

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

 

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/

 

Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 87 – 98: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje sa v rozpätí 7 000 – 9 000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

 

Okrem toho je študentom programu Stredoeurópske štúdiá k dispozícií aj špecializovaná čiastková knižnica Slovanský seminár (Gondova 2, 2. poschodie, miestnosť č. 234). Obsahuje spoločný fond 58 000 knižničných jednotiek, ktoré predstavujú knižné publikácie, zborníky a periodiká z oblasti lingvistiky, literárnej vedy a umeleckej literatúry v slovenčine a ostatných slovanských jazykoch. Knižnica obsahuje aj archív kvalifikačných prác. Slovanský seminár má 30 miest na štúdium, 3 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie. Otváracie hodiny sú dostupné na webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksj/kniznica-slovansky-seminar/

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

·       Manuál MS TEAMS pre študentov

·       Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

·       E-learningový portál Moodle

·       Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

·       Zoznam partnerov s charakteristikou ich participácie:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/partnerske-institucie-vyucba/

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Príručka (nielen) pre prváčky a prvákov - časť Voľný čas

Študentom sa poskytuje aj možnosť športového vyžitia počas vysokoškolského štúdia. Na Filozofickej fakulte UK pôsobí Stredisko telovýchovných voľnočasových aktivít, ktoré realizuje pravidelný tréningový režim v športoch, športových hrách, pohybových aktivitách, ako aj vo viacdenných outdoorových aktivitách v turistike, vysokohorskej turistike, vodnej turistike, v zjazdovom v bežeckom lyžovaní a v horolezectve. Na realizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí Filozofická fakulta UK využíva veľkoryso architektonicky stvárnený priestor fakultného átria a secesnej Moyzesovej siene, ktorá sa využíva na realizáciu koncertov, študentských fakultných plesov, na vystúpenia fakultných divadelných súborov a iných kultúrnych a spoločenských aktivít). Budova fakulty ponúka študentom aj niekoľko oddychových a relaxačných priestorov, ktoré sa využívajú aj na usporiadanie komorných a klubových podujatí. Duchovné možnosti vyžitia poskytuje študentom Univerzitné pastoračné centrum.

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu Stredoeurópske štúdiá majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov (rmv@fphil.uniba.sk), ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.5/2020, Študijného poriadku FiF UK). Kontakty na katedrových koordinátorov zahraničných mobilít sú uvedené v bode 4g.

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/poziadavky/

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

·       Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·       Študentská anketa

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa po každom semestri vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni jednotlivých katedier. Katedra v spolupráci s radou študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, katedier a ich učiteľov, študijného oddelenia, tajomníka fakulty, riaditeľky ústrednej knižnice a študentskej časti akademického senátu). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/studentska-anketa/vyjadrenia-vedenia-fakulty-a-veducich-katedier/). Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

- Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

- Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

- Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

- Na základe návrhov a pripomienok absolventov boli do študijného plánu magisterského stupňa študijného programu stredoeurópske štúdiá doplnené viaceré relevantné nové povinne voliteľné predmety umožňujúce výraznejšiu profiláciu študentov, vytvoril sa priestor aj pre výberový predmet.

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu