Opis študijného programu
Študijný program moED - maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax
Štúdium Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax, číslo 105766
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
2. stupeň, kód 767
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
11. Filológia, 0231, 0232, 0321
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný študijný program
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr.
g) - Forma štúdia.
denná
i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
maďarský, slovenský
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
2 roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
20, skutočný počet uchádzačov: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/ar2122/, počet študentov: 20
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Absolventi magisterského študijného programu Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax získajú teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti a doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti v rámci svojho odboru, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu poznania.

Cieľom študijného programu Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax je pripraviť absolventov, ktorí sa môžu uplatniť vo vydavateľstvách časopisov a kníh, redakciách novín a časopisov, mediálnych a reklamných agentúrach, prípadne na oddeleniach pre styk s verejnosťou, kde sa vyžaduje aktívne používanie maďarského jazyka slovom a písmom.

Teoretické vedomosti:

Absolvent študijného programu dôkladne pozná oblasť maďarského jazykového a kultúrneho areálu a disponuje širokými znalosťami z oblasti práce s textom. Je pripravený hlbšie porozumieť fungovaniu jednotlivých rovín jazykového systému a funkčných štýlov maďarského jazyka a pozná aspekty fungovania jazyka v medziľudskej komunikácii a v širších spoločenských, kultúrnych a pragmatických súvislostiach. Teoreticky ovláda editorské postupy a vydavateľské práce a dôkladne pozná publicistické žánre. Ovláda teóriu tvorby tematicky rôznorodých pragmatických a publicistických textov v maďarskom jazyku a hlbšie pozná postupy analýzy a interpretácie pragmatických, publicistických a literárnych textov. Má znalosti z oblasti dejín, kultúry a reálií príslušnej jazykovej oblasti aj v súvislostiach európskeho kontextu. Disponuje hlbokými znalosťami z odbornej terminológie a teoretickej reflexie editorskej a vydavateľskej práce a teoreticky ovláda procesy manažovania tímov v oblasti editorstva a vydavateľstva.

Praktické schopnosti a zručnosti:

Absolvent dokáže aplikovať získané teoretické vedomosti z oblasti editorstva a vydavateľstva, ovláda editorské postupy a vydavateľské práce. Disponuje adekvátnymi praktickými znalosťami a digitálnymi zručnosťami z oblasti redaktorskej práce v periodickej tlači, rozhlase, televízii a na internete. Dokáže samostatne vytvárať pragmatické a publicistické texty, posudzovať pragmatické, publicistické a literárne texty z jazykovo-štylistického hľadiska a taktiež editovať, upraviť a korigovať ich. Je schopný získať informácie z relevantných zdrojov a využívať ich na riešenie praktických úloh, pričom získané informácie a spôsob ich aplikácie vie kriticky posúdiť. Dokáže koordinovať konkrétne redakčné činnosti a je pripravený niesť zodpovednosť za výsledky tímovej práce. Vie identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených redakčných úloh. Zvládne sofistikovanú logistiku prác v redakcii a vydavateľstve, dokáže komunikovať a diskutovať s osobami z praxe, napr. s redaktormi, vydavateľmi, prekladateľmi, kultúrnymi diplomatmi, ale aj s odborníkmi z oblasti jazykovedy a literárnej vedy.

Doplňujúce vedomosti a zručnosti:

Absolventi môžu rozšíriť alebo prehĺbiť svoje jazykové kompetencie v rámci partnerských zahraničných pracovísk (napr. v rámci Erasmus+). Sú schopní rozširovať svoje vedomosti individuálnym štúdiom odbornej literatúry a poznajú základy vedeckého publikovania vlastných výskumov. Dokážu verejne prezentovať výsledky svojej práce a vedia vytvárať vizuálne podklady pre takéto prezentácie.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent magisterského študijného programu Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax sa môže uplatniť ako editor, redaktor, jazykový redaktor, korektor, textový korektor a bilingválny jazykový koordinátor. Ďalej sa absolvent môže uplatniť v indikovaných povolaniach, v ktorých sa vyžadujú teoretické poznatky a praktické zručnosti z jeho odborných disciplín (napr. ako kultúrny agent, kultúrny referent, manažér v oblasti kultúry a kultúrno-osvetový pracovník).

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Vyjadrenia k študijnému programu Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax, ktoré sú uvedené v prílohách poskytli nasledujúce relevantné externé zainteresované strany:

Vydavateľstvo Kalligram (Dunajská Streda),

Spolok Madách (Bratislava),

Redakcia týždenníka Vasárnap (Bratislava),

Redakcia online časopisu dunszt.sk (Dunajská Streda),

Redakcia online časopisu parameter.sk (Darcus a. s., Dunajská Streda),

Redakcia online denníka Körkép (Vox Juventae a. s., Bratislava).

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

V súčasnosti sa na Slovensku pociťuje potreba vysoko kvalifikovaných editorov, redaktorov, jazykových redaktorov a jazykových korektorov aj v oblasti maďarskej menšinovej kultúry. Študijný program Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax ako jediný na Slovensku zaručuje, že absolventi budú vítaní vo vydavateľstvách kníh a časopisov, redakciách novín a časopisov, reklamných agentúrach, prípadne v osvetových centrách a inštitúciách pre styk s verejnosťou na Slovensku, v ktorých sa vyžaduje používanie maďarského jazyka slovom aj písmom, ale potencionálne aj v zahraničí, kde sa vyžadujú znalosti a zručnosti z oblasti editorskej a vydavateľskej práce ako i znalosť maďarského jazyka slovom a písmom.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Mgr. Zsuzsa Bilas – redaktorka, Rozhlas a televízia Slovenska (Rádio Patria);

Mgr. Krisztina Bokros – redaktorka, Rozhlas a televízia Slovenska (Rádio Patria,

Národnostný magazín televízie);

Mgr. Linda Farkas – jazyková redaktorka, parameter.sk;

Mgr. Bianka Horváth – redaktorka, týždenník Vasárnap;

Mgr. Dávid Mellár – redaktor, online časopis dunszt.sk, básnik a prekladateľ;

Mgr. Roland Nagy – novinár, denník ÚjSzó;

Mgr. Barbara Noszek – redaktorka, Vydavateľstvo Womenpress, prekladateľka; 

Mgr. Ildikó Ollári – novinárka, magazín ÚjNő;

Mgr. Noémi Récsei – redaktorka, Rozhlas a televízia Slovenska, (Rádio Patria, Národnostný magazín televízie) ;

Mgr. Lilla Reczai – novinárka, týždenník Magyar7;

Mgr. Fanni Szászi – redaktorka, týždenník Vasárnap;

Mgr. Tamás Tóth – redaktor, parameter.sk;

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Magisterský študijný program Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax je koncipovaný tak, že poskytuje rozsiahly vedomostný základ pre orientáciu absolventa v oblasti editorskej a vydavateľskej práce a v ďalších interkultúrnych odvetviach spoločenskej praxe, ktoré si vyžadujú prácu s textom a informáciami v maďarskom jazyku. Učitelia študijného programu prispôsobujú obsah a formu svojich kurzov trendom odboru nielen v slovenskom vzdelávaní, ale aj strategickým smerovaniam relevantných disciplín v okolitých štátoch. Udržiavajú kontakty prostredníctvom exkurzií ale aj vedeckých projektov či podujatí s podobne orientovanými pracoviskami na univerzitách a akadémiách okolitých štátov, predovšetkým v Maďarsku ako aj s potenciálnymi zamestnancami absolventov daného študijného programu . Prostredníctvom sociálnych sietí (facebookový a instagramový profil katedry) sú absolventi v kontakte s katedrou a dochádza k obojstrannej výmene informácií (aj ohľadom kvality študijného programu, uplatnenia absolventov a možností zlepšovania prípravy pre prax). Zamestnávatelia majú možnosť vyjadriť spätnú väzbu aj v hodnotení praxí našich študentov. Najväčšou platformou pre spätnú väzbu zo strany zamestnávateľov je absolvovanie študijného predmetu Odborná prax u potencionálneho zamestnávateľa, pri ktorom sa učiteľ predmetu stretáva so zástupcami vydavateľstiev a redakcií , pričom dochádza k obojstrannej spätnej väzbe. Existuje teda obojstranná informačná výmena a spätná väzba zo strany spolupracujúcich organizácií a zamestnávateľov, ktorí hodnotia kvalitu študijného programu pozitívne. Vyjadrenia niektorých zamestnávateľov sú súčasťou prílohy (Vydavateľstvo Kalligram v Dunajskej Strede, Spolok Madách v Bratislave, Redakcia týždenníka Vasárnap v Bratislave, Redakcia online časopisu dunszt.sk v Dunajskej Strede, Redakcia online časopisu parameter.sk (Darcus a. s., Dunajská Streda), Redakcia online denníka korkep.sk (VoxJuventae a. s., Bratislava).

 

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej VSK UK) – Vnútorný predpis č. 23/2021 -https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Rada študijného programu Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská praxbola kreovaná

v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu Maďarský  jazyk – Editorstvo a vydavateľská prax: hlavná zodpovedná osoba: Prof. István Lanstyák, CSc.; zodpovedné osoby: Prof. István Lanstyák, CSc., Prof. Klára Sándor, DSc., Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD., Doc. Mgr. Katarína Misadová, PhD., Doc. Orsolya Katalin Nádor, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Henrietta Németh Takács, PhD. (redaktorka online časopisu Körkép); zástupca študentov: Bc. Henriett Hernádi (študentka 1. roč. Mgr. štúdia študijného programu Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax).

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené v prílohách. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia.

Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-         podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-         kvalifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie minimálnej úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-         sylaby predmetu,

-         výsledky vzdelávania,

-         povinnú literatúru dostupnú online alebo v ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

 V študijnom pláne spravidla uvedie:

- jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety

 

-      v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie)

Tvorba a redigovanie pragmatických textov, Textológia a úprava textov, Pragmatické   predpoklady publikačnej činnosti, Diplomový seminár

 

-      pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu)

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

 

-      prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

 

-      pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

 

-      metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov)

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom študijného programu.

 

-      osnovy/ sylaby predmetu

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

 

-      pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne)

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 20 – 30 hodín práce.

 

-      kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

 

-      osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmetyštudijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7 Opisu študijného programu.

 

-      učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov)

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

 

-      miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách).

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty Gondova 2. Na overenie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje Vnútorný predpis UK 4. 23/2021, čl. 111 – 116:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia bakalárskeho stupňa je 120 pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu diplomovej práce.
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

-      počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 77 kreditov za povinné predmety(spolu s kreditmi za ŠZS)

-      počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 41 za povinne voliteľné predmety (spolu s kreditmi za odbornú prax)

-      počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 2 kredity za výberové predmety

-      počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program: nevzťahuje sa na tento študijný program

-      počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15

-      počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 4 kredity

-      počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch: nevzťahuje sa na tento študijný program

-      počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch: nevzťahuje sa na tento študijný program

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov sú uvedené v prílohách.

 

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

·         Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 11 – 16: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

·         Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 1, 2 a 4, čl. 5 – 8: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

·         Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 54 – 59:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·         Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 6:

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Magisterský študijný program Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/).

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylabách predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

·         UK č. 1/2006 - Registratúrny poriadok a Registratúrny plán: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2006/Vp_2006_01.pdf

·         FiF UK č. 5/2020, príl. 2, čl. 2, ods. 2 a 3 – Študijný poriadok FiF UK: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

·         Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

·         Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4:

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

·         Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD., zoltan.csehy@uniba.sk, adresa: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2, č. miestnosti 18 – 19;konzultačné hodiny sú uvedené tu: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kmjl/clenovia-katedry/.

Katedra má samostatnú webovú stránku venovanú možnostiam mobilít pre študentov jej študijných programov:https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kmjl/erasmus/


h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry maďarského jazyka a literatúry:https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kmjl/zaverecne-prace-kmjl/

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia magisterského študijného programu Maďarský jazyk –editorstvo a vydavateľská prax má diplomová práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:

·         Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 14 a 15: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

·         Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

·         Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Diplomový seminár a Obhajoba diplomovej práce.

·         Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/

·         Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke Katedry maďarského jazyka a literatúry:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kmjl/zaverecne-prace-kmjl/

·         Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 49 – 53:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·         Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/zaverecne-prace/zakladne-nalezitosti-odovzdavania-zaverecnych-prac/

 

-      možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov

Študenti magisterského študijného programuMaďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedramaďarského jazyka a literatúry realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s ôsmimi univerzitami, a tov Maďarsku (Eötvös Loránd Tudományegyetem/ Eötvös Loránd University – Budapešť, PannonEgyetem/University of Pannonia – Veszprém, Károli Gáspár Református Egyetem/Károli Gáspár University of ReformedChurch – Budapešť, Szegedi Tudományegyetem/University of Szeged – Segedín, Eszterházy Károly Egyetem/Eszterházy KárolyUniversity – Jáger);vo Fínsku (University of Jyväskylä – Jyväskylä);v Chorvátsku (Josip JurajStrossmayer University in Osijek –Osijek) a v Poľsku (Adam Mickiewitcz University in Poznan – Poznan).

 

·         Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné tu:https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/uzatvorene-zmluvy-erasmus

·         Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

-      pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

·         Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

·         Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·         Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov, čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf

·         Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 – Etický kódex, čl. 3 – 4, 7:

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

 

Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorný predpis UK č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke:

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/disciplinarna-komisia-pre-studentov/realizovane-disciplinarne-konania/

 

-      postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK:https://cezap.sk/

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

-      postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

·         Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·         Vnútorný predpis UK č. 11/2011 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_01.pdf

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke fakulty:

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelisty/2022-2023/FiF/SK/moED.pdf

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

·         Aktuálny harmonogram akademického roka:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/

·         Harmonogram akademického roka je koncipovaný v súlade s Vnútorným predpisom č. 20/2019 UK – Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 7, ods. 5 – 8:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf

·         Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Hlavná zodpovedná osoba za študijný program: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc. (profesor), istvan.lanstyak@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Učitelia profilových predmetov:

 

Prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.

istvan.lanstyak@uniba.sk, https://portalvs.sk/regzam/detail/4014

Profilové predmety: Textológia a úprava textov, Diplomový seminár

 

Prof. Klára Sándor, DSc.

klara.sandor@uniba.sk, https://portalvs.sk/regzam/detail/36744

Profilové predmety: Pragmatické predpoklady publikačnej činnosti, Diplomový seminár

 

Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.

zoltan.csehy@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3911

Profilové predmety: Pragmatické predpoklady publikačnej činnosti, Diplomový seminár

 

Doc. Mgr. Katarína Misadová, PhD.

katarina.misadova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4043

Profilové predmety: Tvorba a redigovanie pragmatických textov, Diplomový seminár

 

Doc. Orsolya Katalin Nádor, PhD.

orsolya.katalin.nador@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/30603

Profilové predmety: Textológia a úprava textov, Diplomový seminár

 

PhDr. Anikó Dušíková, PhD.

aniko.dusikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3923

Profilový predmet: Diplomový seminár

 

Mgr. Szilárd Sebők, PhD.

szilard.sebok@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29909

Profilový predmet: Diplomový seminár

 

Mgr. Pavol Száz, PhD.

pavol.szaz@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29827

Profilový predmet: Diplomový seminár

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety sú súčasťou príloh.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Učitelia povinných a povinne voliteľných predmetov:

 

Prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.

istvan.lanstyak@uniba.sk, https://portalvs.sk/regzam/detail/4014

Predmety: Textológia a úprava textov, Jazykové ideológie, Lexikografia,Kapitoly z maďarskej onomastiky, Diplomový proseminár, Diplomový seminár

 

Prof. Klára Sándor, DSc.

klara.sandor@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/36744

Predmety: Pragmatické predpoklady publicistickej činnosti, Kapitoly z dejín maďarského jazyka, Maďarské kultúrne dejiny, Diplomový proseminár, Diplomový seminár

 

Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.

zoltan.csehy@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3911

Predmety: Pragmatické predpoklady publicistickej činnosti, Kapitoly z dejín literatúry pre deti a mládež, Kapitoly z dejín súčasnej maďarskej literatúry, Dejiny knižnej kultúry, Analýza publicistických textov, Maďarská literatúra 20. storočia v kontexte svetovej literatúry, Kultúra maďarskej menšiny na Slovensku, Identita, text, literatúra, Problematika prekladu a vydavateľská prax, Diplomový proseminár, Diplomový seminár

 

Doc. Mgr. Katarína Misadová, PhD.

katarina.misadova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4043

Predmety: Tvorba a redigovanie pragmatických textov, Problematika slovensko-maďarského prekladu, Diplomový proseminár, Diplomový seminár

 

Doc. Orsolya Katalin Nádor, PhD.

orsolya.katalin.nador@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/30603

Predmety: Textológia a úprava textov, Štylistické a rétorické cvičenia, Organizácia vydavateľskej činnosti, Pragmatika jazykového prejavu, Národy a jazyky stredovýchodnej Európy, Spoločenskovedná terminológia, Populárna kultúra a subkultúry, Diplomový proseminár, Diplomový seminár

                                              

PhDr. Anikó Dušíková, PhD. 

aniko.dusikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3923

Predmety: Kultúra maďarskej menšiny na Slovensku, Spoločenskovedná terminológia, Populárna kultúra a subkultúry, Tvorivé písanie 2, Slovenský jazyk v národnostnej tlači, Diplomový proseminár, Diplomový seminár

 

Mgr. Szilárd Sebők, PhD.

szilard.sebok@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29909

Predmety: Lektorské cvičenie, Preklad odborných textov, Diplomový proseminár, Diplomový seminár

 

Mgr. Pavol Száz, PhD.

pavol.szaz@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29827

Predmet: Kapitoly z dejín súčasnej maďarskej literatúry, Maďarská literatúra 20. storočia v kontexte svetovej literatúry, Editorstvo a internetová kultúra, Tvorivé písanie 1, Interpretačný seminár, Diplomový proseminár, Diplomový seminár

 

Doc. Mgr. Mariana Szapuová, PhD.

mariana.szapuova@uniba.sk, https://portalvs.sk/regzam/detail/5341

Predmet: Základy filozofie

 

Učiteľ zodpovedný za realizáciu odbornej praxe:

 

Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD. 

zoltan.csehy@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3911

Predmet: Odborná prax

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Prof. PhDr. István Lanstyák, CSc., istvan.lanstyak@uniba.sk

Prof. Klára Sándor, DSc. klara.sandor@uniba.sk

Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD., zoltan.csehy@uniba.sk

Doc. Mgr. Katarína Misadová, PhD., katarína.misadova@uniba.sk

Doc. Orsolya Katalin Nádor, PhD., orsolya.katalin.nador@uniba.sk

PhDr. Anikó Dušíková, PhD., aniko.dusikova@uniba.sk

Mgr. Szilárd Sebők, PhD., szilard.sebok@uniba.sk

Mgr. Pavol Száz, PhD., pavol.szaz@uniba.sk

 

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.
g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Bc. Henriett Hernádi (študentka 1. stupňa magisterského študijného programu Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax), hernadi1@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.,zoltan.csehy@uniba.sk

Konzultačné hodiny sú uvedené tu: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kmjl/clenovia-katedry/

Prístup k poradenstvu:študenti sa na študijného poradcu môžu obrátiť osobne (cez konzultačné hodiny alebo aj neformálne počas diskusií v priestoroch katedry či po jeho kurzoch) alebo písomne (elektronickým mailom). Existuje tiež možnosť spojiť sa s ním prostredníctvom video-konzultácie cez aplikáciu MS Teams. Študijný poradca v prípade potreby aktívne komunikuje so študijným oddelením, ktorému poskytuje relevantné stanoviská týkajúce sa napr. žiadostí zo strany študentov.

Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

·         Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. /2021, čl. 12: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_2_2021.pdf

·         Na Katedre maďarského jazyka a literatúry je študentom k dispozícii sekretariát: Mgr. Magdaléna Elzerová, magdalena.elzerova@uniba.sk, G 146, tel.: 02/9013-1484

·         Ubytovanie: je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu:https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov magisterského študijného programu Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na prvom poschodí situované pracovisko Katedry maďarského jazyka a literatúry FiF UK.

 

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/

 

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra maďarského jazyka a literatúry podľa zamerania študijného programu aj v špecifických výučbových priestoroch: v plne vybavenom jazykovom laboratóriu, kde jeden počítač pripadá na jedného študenta (napr. učebňa G8) sa budú realizovať predmety z oblasti korpusovej lingvistiky a jazykových cvičení.

 

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a na chodbe pred Študijným oddelením, kde sú umiestnené webové kiosky, a v katedrovej knižnici Katedry maďarského jazyka a literatúry.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

 

·         cvičné školy – Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici v Bratislave: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/pedagogicke-praxe/zoznam-cvicnych-skol-pedagogicke-praxe/

·         Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/

·         Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 87-98: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/ac. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

 

Katedra maďarského jazyka a literatúryFiF UK disponuje aj vlastnou knižnicou, v ktorej sa nachádza knižničný fond v objeme cca desaťtisíc knižničných jednotiek. Knižnica má 8 miest na štúdium, 1 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie.

Referentkou katedrovej knižnice je Mgr. Magdaléna Elzerová, magdalena.elzerova@uniba.sk, výpožičné hodiny sú uvedené tu: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kmjl/ciastkova-kniznica/

 

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

·         Manuál MS TEAMS pre študentov

·         Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

·         E-learningový portál Moodle

·         Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

 

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.
e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia sa uverejňujú v Príručke (nielen) pre prváčky a prvákov – časť Voľný čas: Príručka (nielen) pre prváčky a prvákov


 

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.5/2020, Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/poziadavky/

 

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/


c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty:https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr./past/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

·         Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·         Študentská anketa

 

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa po každom semestri vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni jednotlivých katedier. Katedra v spolupráci s radou študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, katedier a ich učiteľov, študijného oddelenia, tajomníka fakulty, riaditeľky ústrednej knižnice a študentskej časti akademického senátu). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/studentska-anketa/vyjadrenia-vedenia-fakulty-a-veducich-katedier/). Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

Hlavnou formou získavania spätnej väzby sú v prípade študijného programu Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská praxoficiálne a individuálne stretnutia s absolventmi či všeobecne zástupcami zamestnávateľov. Opatrenia zistené zo spätnej väzby sa pretavujú do stredne- a dlhodobých zmien (najmä vytváranie nových predmetov viac prispôsobených potrebám praxe alebo zmeny v organizovaní odborných praxí).

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu