Opis študijného programu
Študijný program boGE - germánske štúdiá
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
29.03.2021
Odkaz na hodnotiacu správu k žiadosti o akreditáciu študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.:
https://is.saavs.sk/attachments/download/33952/hodnotiaca_sprava-12280.pdf
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Germánske štúdiá (kód: 184603)
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
1. stupeň, kód 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
11. Filológia; 0231
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

nevzťahuje sa na tento študijný program

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský, nemecký, švédsky, holandský
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
tri roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/otvarane/. Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/. Celkový počet študentov študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/statistiky/bc/
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Absolvent študijného programu Germánske štúdiá po ukončení štúdia študijného programu prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania má prierezové vedomosti v rámci svojho odboru, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu poznania, vie ich aplikovať v praxi.

V závislosti od zvolených modulov ovláda dva vybrané germánske jazyky na úrovni B2 – C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti. Absolvuje dva z modulov primárne orientovaných na nemčinu, švédčinu a holandčinu a príslušné geografické a kultúrne priestory. V týchto jazykoch má zručnosť aktívnym spôsobom získavať informácie a využívať ich na riešenie praktických úloh v odbore s využitím obvyklých výskumných a vývojových postupov, s kritickým posúdením ich vhodnosti a primeranosti. Absolvent ovláda textotvorné postupy a koncipuje štylisticky adekvátne texty rôznych žánrov. Je schopný využívať moderné informačné a komunikačné technológie na rešeršovanie, tvorbu a revíziu textov. Teoretické i praktické poznatky zo všetkých jazykových rovín podľa zvolených modulov je schopný aplikovať pri tvorbe textov a kontrastívnej analýze s materinským jazykom.


Absolvent dokáže kriticky analyzovať písomný aj hovorený prejav, profesionálne formulovať a prezentovať vlastné stanoviská a postoje, revidovať ich a argumentovať, a to tak vo svojom vlastnom jazyku ako v osvojených cudzích jazykoch. Nadobudnuté teoretické a praktické poznatky dokáže aplikovať nielen na individuálnu tvorbu textov, ale aj pri preklade jednoduchých textov do slovenčiny. Vďaka rozvíjaniu kreativity a flexibility sa dokáže zapájať do práce v umelecko-kreatívnych odvetviach. Absolvent bakalárskeho štúdia nadobudne počas štúdia aj základy iného germánskeho jazyka, tzv. jazyka minor (v moduloch nemčina – švédčina ide o nórčinu alebo holandčinu, v moduloch nemčina – holandčina ide o nórčinu alebo švédčinu).


Ovláda pojmy, princípy a zásady zvoleného jazykového a kultúrno-historického areálu a korešpondujúcich vied ako aj dejinno-kultúrne, odborné, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti a osobitosti študovaných jazykov v kontexte danej jazykovej skupiny a príslušných areálov. Za ťažiskovú považujeme schopnosť absolventa recipovať literatúry a kultúry zvolených areálov v domácom prostredí, interpretovať literárne a spoločenskovedné texty z týchto areálov prostredníctvom nadobudnutej interkultúrnej kompetencie. Absolvent sa bezpečne orientuje v pojmovom aparáte jednotlivých lingvistických a literárnovedných disciplín a v základoch translatológie. Absolvent dokáže prezentovať a vysvetľovať relevantné rozdiely daných kultúr, analyzuje a interpretuje odborné texty z vybraných oblastí. Dokáže si organizovať vlastné vzdelávanie a získavať najnovšie poznatky a vývojové trendy v odbore. Je schopný udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom v študovanej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom rozvoji, čím sa myslí aj rozvíjanie jazykovej kultúry v dvoch vybraných germánskych jazykoch ako aj v jazyku minor, ktorý si zvolí v 2. ročníku štúdia (Pri švédčine a nórčine dosiahne študent po absolvovaní štyroch kurzov jazyka minor úroveň A2/B1, pri nemčine A2, pri holandčine B1). Získané kompetencie vie absolvent využiť na riešenie odborných úloh a koordinovanie čiastkových činností, zvláda niesť zodpovednosť za výsledky tímu. Je kompetentný identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov, vie samostatne získavať nové poznatky a aktívne rozširovať svoje vedomosti.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

kultúrno-osvetový pracovník

kultúrny agent

manažér v oblasti prekladateľstva

odborný administratívny asistent na veľvyslanectve alebo konzuláte

odborný administratívny asistent v inštitúciách sprostredkujúcich kultúrnu a literárnu výmenu

odborný administratívny asistent v nadnárodných spoločnostiach

prekladateľ cudzích jazykov

regionálny sprievodca

spravodajca

textový korektor

vydavateľský redaktor

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Daný študijný program nepripravuje na výkon regulovaných povolaní v súlade s požiadavkami pre získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu. 

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolventi sa vyznačujú tvorivým a pružným myslením a sú schopní sa uplatniť v umelecko-kreatívnych odvetviach ako aj v sociokultúrnej, politickej a hospodárskej sfére areálu nemecky a holandsky hovoriacich krajín a Škandinávie. Sú spôsobilí komunikovať vo sférach interkultúrnej a hospodárskej výmeny, v organizačných štruktúrach nadnárodných spoločností, cestovnom ruchu, pôsobia ako interkultúrni experti. Sú schopní prekladať v cudzom jazyku jednoduché texty. 

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Keďže ide o nový študijný program, uvádzame niektorých úspešných absolventov a absolventky príbuzných študijných programov švédsky jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, holandský jazyk a kultúra so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo.

 


Bizíková Margita – dlhoročná pracovníčka Literárneho informačného centra a šéfredaktorka časopisu Knižná revue

Bratová Mária – prekladateľka zo škandinávskych jazykov

Čermáková Katarína – pôsobila ako kultúrna referentka veľvyslanectva Holandského kráľovstva v SR, t.č. manažérka vo finančnej skupine ING

Drábeková Zuzana – zakladateľka študijného programu v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo Fínsky jazyk a kultúra na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, prekladateľka z fínskeho a švédskeho jazyka 

Ehrgangová Michaela – pôsobí na veľvyslanectve SRN na Slovensku

Fosse Anna – prekladateľka z nórskeho a do nórskeho jazyka, škandinavistka

Handzová Chmelová Teodora – pôsobila od roku 1999 do roku 2005 ako veľvyslankyňa SR vo Švédsku,

Hílek Martin – zahraničný redaktor RTVS

Homola Michal – nevidiaci prekladateľ holandskej literatúry, interný doktorand

Kisová, Judita – manažérka zákazníckej podpory v spoločnosti Dell Technologies

Matejková Lucia – úradná tlmočníčka a prekladateľka z holandčiny a prekladateľka poézie

Mikulášová Petra – pôsobí v Literárnom informačnom centre, prekladateľka zo škandinávskych jazykov

Petrášová Alexandra – pracovníčka oddelenia marketingu a propagácie vydavateľstva Slovart

Potočár Milan – vedecký pracovník, t. č. manažér vo finančnej skupine NN

Rakšányiová Jana – zakladateľka študijného programu v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo Holandský jazyk a kultúra, prekladateľka umeleckej literatúry zo škandinávskych jazykov

Stankovitsová Zuzana – prekladateľka z islandčiny, odborníčka na staroislandskú literatúru, v súčasnosti pôsobí ako interná doktorandka na Katedre lingvistiky, literatúry a estetiky na univerzite v nórskom Bergene

Varinský Peter – televízny moderátor a prekladateľ

Vozárová Eliška– administratívna pracovníčka a konzultantka na Veľvyslanectve Švédskeho kráľovstva vo Viedni

Zelizňák Jozef – prekladateľ zo škandinávskych jazykov

Zumrík Miroslav – vedecký pracovník na Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, prekladateľ zo škandinávskych jazykov

Žitný Milan – škandinavista a prekladateľ zo škandinávskych jazykov

 

 

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Vyjadrenia zamestnávateľov sú súčasťou príloh (Literárne informačné centrum, Dell Technologies). 

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Rada študijného programu Germánske štúdiá, 1. stupeň bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK.


Členovia Rady študijného programu Germánske štúdiá, 1. stupeň:

Doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD., marketa.stefkova@uniba.sk

Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., jozef.tancer@uniba.sk

Mgr. Katarína Motyková, PhD., katarina.motykova@uniba.sk

Daniela Flešková, zástupca študentov, fleskova5@uniba.sk

Mgr. Petra Mikulášová – zástupca zamestnávateľov, petra.mikulas@gmail.com


Pätica garantov študijného programu Germánske štúdiá, 1. stupeň:

garantka: doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD. – marketa.stefkova@uniba.sk - pôsobí na funkčnom mieste profesorky

spolugaranti:

Mgr. Katarína Motyková, PhD. katarina.motykova@uniba.sk

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. jozef.tancer@uniba.sk

doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD. jaroslav.stahl@uniba.sk

Mgr. Benjamin Bossaert, PhD. benjamin.bossaert@uniba.sk


Zdôvodnenie zaradenia lektora Mgr. Benjamina Bossaerta, PhD. medzi spolugarantov študijného programu Germánske štúdiá, 1. stupeň: Prínos lektora k zabezpečovaniu nového študijného programu možno pozorovať v niekoľkých rovinách. Vo všeobecnosti zohrávajú zahraniční lektori ako rodení hovoriaci nenahraditeľnú úlohu pri štúdiu cudzích jazykov. Ich predmety, zamerané na rozvíjanie praktických jazykových zručností ako aj interkultúrnych kompetencií a reflexie interkultúrnych fenoménov, patria zvyčajne k dôležitým profilovým predmetom študijného programu. Lektori, pôsobiaci na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK sú zvyčajne expertmi v oblasti sprostredkovania cudzieho jazyka pre cieľovú skupinu dospelých. V špeciálnom prípade lektora Mgr. Benjamina Bossaerta, PhD. ide o lektora s medzinárodnou publikačnou činnosťou a odbornou kompetenciou presahujúcou vyučovanie holandčiny ako cudzieho jazyka smerom do literárnej vedy, translatológie a jazykovedy. V roku 2020 dosiahol titul PhD. na Univerzite Palackého v Olomouci v odbore Teória a dejiny literatúry. 

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu Germánske štúdiá, 1. stupeň so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na webovej stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-          podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-          klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-          sylaby predmetu,

-          výsledky vzdelávania,

-          povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných

listov k predmetom študijného programu.


Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým

predmetom študijného programu.


Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj

dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné

sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného

programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS

nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.


Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho

pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k

predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v časti 7.

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného

programu.


Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty,

Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje

vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho stupňa štúdia je 180 pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu bakalárskej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:
 • počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia

Na bakalárskom stupni musia študenti v bloku A (spoločné povinné predmety) absolvovať 8 povinných predmetov s celkovou dotáciou 30 kreditov a v bloku Štátna skúška absolvujú 1 predmet s celkovou dotáciou 12 kreditov, spolu v blokoch povinných predmetov 42 kreditov.

 

 • počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,

Študenti si podľa svojej jazykovej profilácie počas štúdia zapíšu predmety z ponuky dvoch blokov povinne voliteľných predmetov, zameraných na jednotlivé jazykové areály (germanistika, nederlandistika, škandinavistika), tak, aby v nich spolu dosiahli 92 kreditov (46 + 46). Z bloku povinne voliteľných predmetov – jazyk minor si študenti zapisujú predmety tak, aby počas štúdia absolvovali minimálne 16 kreditov. Zároveň si študenti počas štúdia vyberú predmety za minimálne 21 kreditov z bloku povinne voliteľných predmetov venovaného kultúre, literatúre a prekladu. Na riadne skončenie štúdia je teda potrebné získať za povinne voliteľné predmety spolu 129 kreditov.

 

 • počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,

Celkovo treba získať 9 kreditov z bloku výberových predmetov.

 

 • počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program,

 V študijnom programe nie sú predmety spoločného základu.

 

 •  počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia,

Za úspešnú obhajobu záverečnej bakalárskej práce je potrebné získať 12 kreditov.

 

 • počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia,

 nie je súčasťou študijného programu

 

 • počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch,

 nie je súčasťou študijného programu

 

 • počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch.

 nie je súčasťou študijného programu

 

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

Študijný program Germánske štúdiá, 1. stupeň, má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19:

Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4:

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: PhDr. Erika Mayerová, PhD., erika.mayerova@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-germanistiky-nederlandistiky-a-skandinavistiky/clenovia-katedry-mitarbeiterinnen/

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu Germánske štúdiá, 1. stupeňbakalárska práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:

 


 

-možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,

 

Študenti študijného programu Germánske štúdiá, 1. stupeň majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedra Germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s univerzitami vo Viedni, Brne, Prahe, Berlíne, Göttingene, Segedíne, Lunde, Bergene, Uppsale, Gente, Leuvene, Antverpách, Bruseli, Olomouci, Debrecíne, Budapešti a Wrocławi. Študenti študijného programu Germánske štúdiá majú možnosť absolvovať študentskú mobilitu aj prostredníctvom podpory ďalších inštitúcií ako DAAD (Nemecko), ÖAD (Rakúsko), SI (Švédsko), DIKU (Nórsko) a cez organizáciu Taalunie v belgickom Gente ako aj cez výmenný program CEEPUS. Študenti môžu realizovať mobility aj v rámci ďalších partnerstiev, ktoré Univerzita Komenského v Bratislave udržiava.

 

UK má možnosť vysielať študentov do zahraničia za účelom štúdia alebo stáže v rámci svojich partnerstiev na 63 zahraničných univerzít vo vyše 30 krajinách v Európe aj mimo nej. Ešte širšie možnosti pokrývajúce prakticky celý svet existujú v rámci iných schém, najmä v rámci programu Erasmus+ a aktivít zastrešených MŠVVŠ SR, realizovaných prostredníctvom SAIA. Sú to najmä: Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií (CEEPUS), Národný štipendijný program (NŠP), Akcia Rakúsko-Slovensko, Vyšehradský fond a iné. Nové možnosti mobilít v širšom rámci programu Erasmus+ ponúka univerzitná aliancia ENLIGHT, v rámci ktorej Univerzita Komenského v Bratislave nadviazala v roku 2020 spoluprácu v oblasti vzdelávania s ôsmimi európskymi univerzitami: Univerzita v Bordeaux, Univerzita v Gente, Univerzita v Groningene, Univerzita v Göttingene, Univerzita v Uppsale, Univerzita v Tartu, Írska národná univerzita v Galway a Baskická univerzita. Univerzity sa zaviazali ponúkať svojim študentom rôzne vzdelávacie formáty od krátkodobých fyzických aj virtuálnych mobilít v podobe letných škôl alebo tzv. živých laboratórií až po spoločné študijné programy, nadväzujúce na akreditované ŠP v jednotlivých krajinách a uznávať si navzájom absolvované predmety. Koordinátor Erasmus+ pôsobiaci na katedre (t.č. PhDr. Erika Mayerová, PhD.) pomáha zostaviť uchádzačom precízny študijný plán na zahraničnej univerzite, ktorý tvorí predpoklad pre uznanie štúdia absolvovaného v zahraničí na UK. Podrobné informácie o účasti študentov v zahraničných mobilitách za jednotlivé akademické roky poskytujú výročné správy fakulty.

 

 • Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty.
 • Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.


 

-pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkovV rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

 

 • Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10
 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83
 • Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10
 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov.

 

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam.


Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK.

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného akonzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 8/2022 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_8_2022.pdf


V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

-postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

 

 

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AIS a zverejnené na webovej stránke študijného programu Germánske štúdiá.

 

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka

Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD. – pôsobí na funkčnom mieste profesorky, marketa.stefkova@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/germanske-studia/

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v AIS.d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).


Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/germanske-studia/

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).


Zoznam školiteľov, témy a kontakty:

 

Aktuálna ponuka vypísaných tém záverečných prác Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky.


Školitelia:

doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD., marketa.stefkova@uniba.sk

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., jozef.tancer@uniba.sk

doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD., jaroslav.stahl@uniba.sk

Mgr. Benjamin Bossaert, PhD., benjamin.bossaert@uniba.sk

Mgr. Katarína Motyková, PhD., katarina.motykova@uniba.sk

PhDr. Erika Mayerová, PhD., erika.mayerova@uniba.sk

doc. Mgr. Petra Milošovičová, PhD., milosovicov1@uniba.sk

Mgr. Monika Šajánková, PhD., monika.sajankova@uniba.sk

Dr. Angelika Schneider, angelika.schneider@uniba.sk

Mgr. Miloslav Szabó, PhD., miloslav.szabo@uniba.sk

Mgr. Miroslav Zumrík, PhD., miroslav.zumrik@uniba.sk

Mgr. Tomáš Sovinec, PhD., tomas.sovinec@uniba.sk


f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác:

https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Daniela Flešková, zástupca študentov, fleskova5@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

PhDr. Zuzana Guldanová, PhD.

zuzana.guldanova@uniba.sk

Konzultačné hodiny sú uvedené tu: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-germanistiky-nederlandistiky-a-skandinavistiky/clenovia-katedry-mitarbeiterinnen/

Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na

samostatnej webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bc-mgr/studijni-poradcovia/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a

výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty


Na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky je študentom k dispozícii sekretariát:

Mária Strížová, maria.strizova@uniba.sk, tel.: +421 2 9013 2147, Gondova 2, 81102 Bratislava,

2.poschodie č.dverí G250

Úradné hodiny:

Pondelok: 09:00 – 12:00

Utorok: 09:00 – 12:00

Streda: 13:00 - 15:00

Štvrtok: 09:00 – 12:00


Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013

1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky

informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu Germánske štúdiá, 1. stupeň sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na druhom poschodí situované pracovisko Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK, prípadne na Múzejnej ulici 10.

 

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/)

 

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky podľa zamerania študijného programu aj v špecifických výučbových priestoroch: v plne vybavenom jazykovom laboratóriu, kde jeden počítač pripadá na jedného študenta (napr. učebňa G8) sa budú realizovať predmety z oblasti korpusovej lingvistiky a jazykových cvičení.


V budove na Múzejnej ulici je 20 učební s kapacitou 724 miest a rozlohou 1 003m2 a v budove na Štúrovej ulici je 14 učební s kapacitou 396 miest a rozlohou 367m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej ako i didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty).

 

Katedra má pre študijný program k dispozícii špecializovanú učebňu pre simultánne tlmočenie, ktorá slúži na nácvik výslovnosti (Fonetika nemeckého jazyka, Jazyková kompetencia – švédčina 1 – 2, Jazyková kompetencia – holandčina 1 – 2) ako aj štyri počítačové učebne, v ktorých sa uskutočňujú predmety zamerané najmä na cizelovanie písomného prejavu v cudzom jazyku (Akademické písanie, Kreatívne písanie a prekladové semináre). Tieto disponujú licenciami pre nástroje počítačom podporovaného prekladu (Trados, Memsource) a nástroje na prepis hovoreného textu (Dragon Naturally Speaking), ktoré sa využívajú v rámci translatologických predmetov (Prekladový proseminár z nemeckého jazyka 1 – 2, Prekladové propedeutikum holandčiny, Prekladový seminár zo švédskeho jazyka 1 – 2).

 

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a v čiastkovej knižnici Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky.

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

 

 

 


 

 

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).


Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.


Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne

skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov

pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.


Okrem knižných fondov a digitálnych databáz Ústrednej knižnice FiF UK disponuje Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky katedrovou knižnicou, ktorá je umiestnená na Gondovej ulici v budove Filozofickej fakulty na druhom poschodí. Je rozdelená na dve jednotky, knižnicu nederlandistiky a knižnicu germanistiky a škandinavistiky. Študenti v ich majú k dispozícii požičovňu odbornej a učebnicovej literatúry, ale i beletrie a časopisov. Fond katedrovej knižnice je rozsiahly a ponúka najnovšiu študijnú literatúru – v nemeckom, holandskom, švédskom, nórskom i dánskom jazyku.

 

Priestory sú vybavené počítačmi a wi-fi pripojením: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-germanistiky-nederlandistiky-a-skandinavistiky/kniznica-a-studovna-bibliothek/. Okrem katedrovej knižnice majú študenti k dispozícii kompletné knižničné a informačné služby poskytované Ústrednou knižnicou FiF UK v Bratislave: https://fphil.uniba.sk/sluzby/ustredna-kniznica-fif-uk/.

 

Knižnica má 15 miest na štúdium, 1 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie.

Otváracie hodiny a kontaktné údaje sú uvedené na stránke: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-germanistiky-nederlandistiky-a-skandinavistiky/clenovia-katedry-mitarbeiterinnen/

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

V prípade vzdelávacích činností poskytovaných dištančnou alebo kombinovanou metódou má študijný program zabezpečené systémy na správu kurzov a na správu vzdelávania. Využívajú sa najmä aplikácie MS Teams a Moodle. Študenti majú zaručený prístup k obsahu kurzov i k online študijným materiálom. Univerzita i fakulta majú vytvorený systém podpory dištančného vzdelávania, ktoré sa zintenzívnilo najmä v období pandémie COVID-19 a má ich zverejnené na svojom webovom sídle.


Manuál MS TEAMS pre študentov

Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

E-learningový portál Moodle

Videonávody k dištančnej výučbe


Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.
e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Príručka (nielen) pre prváčky a prvákov – časť

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/studium/student/Prirucka_2023_verzia_C7_finalna.pdf, časti 4.8 a 4.-9.


Voľný čas:


Študentom sa poskytuje aj možnosť športového vyžitia počas vysokoškolského štúdia. Na Filozofickej fakulte UK pôsobí Stredisko telovýchovných voľnočasových aktivít, ktoré realizuje pravidelný tréningový režim v športoch, športových hrách, pohybových aktivitách, ako aj vo viacdenných outdoorových aktivitách v turistike, vysokohorskej turistike, vodnej turistike, v zjazdovom v bežeckom lyžovaní a v horolezectve.


Na realizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí Filozofická fakulta UK využíva veľkoryso architektonicky stvárnený priestor fakultného átria a secesnej Moyzesovej siene, ktorá sa využíva na realizáciu koncertov, študentských fakultných plesov, na vystúpenia fakultných divadelných súborov a iných kultúrnych a spoločenských aktivít).


Budova fakulty ponúka študentom aj niekoľko oddychových a relaxačných priestorov, ktoré sa využívajú aj na usporiadanie komorných a klubových podujatí.


Duchovné možnosti vyžitia poskytuje študentom Univerzitné pastoračné centrum.


f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.5/2020, Študijného poriadku FiF UK).


Katedra Germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s univerzitami vo Viedni, Brne, Prahe, Berlíne, Göttingene, Segedíne, Lunde, Uppsale, Bergene, Gente, Leuvene, Antverpách, Bruseli, Olomouci, Debrecíne, Budapešti a Wrocławi. Študenti študijného programu Germánske štúdiá majú možnosť absolvovať študentskú mobilitu aj prostredníctvom podpory ďalších inštitúcií ako DAAD (Nemecko), ÖAD (Rakúsko), SI (Švédsko), DIKU (Nórsko) a cez organizáciu Taalunie v belgickom Gente ako aj cez výmenný program CEEPUS. Študenti môžu realizovať mobility aj v rámci ďalších partnerstiev, ktoré Univerzita Komenského v Bratislave udržiava. Koordinátor Erasmus+ pôsobiaci na katedre (t.č. PhDr. Erika Mayerová, PhD.) pomáha zostaviť uchádzačom precízny študijný plán na zahraničnej univerzite, ktorý tvorí predpoklad pre uznanie štúdia absolvovaného v zahraničí na UK. Podrobné informácie o účasti študentov v zahraničných mobilitách za jednotlivé akademické roky poskytujú výročné správy fakulty.


UK má možnosť vysielať študentov do zahraničia za účelom štúdia alebo stáže v rámci svojich partnerstiev na 63 zahraničných univerzít vo vyše 30 krajinách v Európe aj mimo nej. Ešte širšie možnosti pokrývajúce prakticky celý svet existujú v rámci iných schém, najmä v rámci programu Erasmus+ a aktivít zastrešených MŠVVŠ SR, realizovaných prostredníctvom SAIA. Sú to najmä: Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií (CEEPUS), Národný štipendijný program (NŠP), Akcia Rakúsko-Slovensko, Vyšehradský fond a iné. Nové možnosti mobilít v širšom rámci programu Erasmus+ ponúka univerzitná aliancia ENLIGHT, v rámci ktorej Univerzita Komenského v Bratislave nadviazala v roku 2020 spoluprácu v oblasti vzdelávania s ôsmimi európskymi univerzitami: Univerzita v Bordeaux, Univerzita v Gente, Univerzita v Groningene, Univerzita v Göttingene, Univerzita v Uppsale, Univerzita v Tartu, Írska národná univerzita v Galway a Baskická univerzita. Univerzity sa zaviazali ponúkať svojim študentom rôzne vzdelávacie formáty od krátkodobých fyzických aj virtuálnych mobilít v podobe letných škôl alebo tzv. živých laboratórií až po spoločné študijné programy, nadväzujúce na akreditované ŠP v jednotlivých krajinách a uznávať si navzájom absolvované predmety.


Pre aktivity programu Erasmus+ pracuje na Rektoráte UK Oddelenie programu E+ (ďalej OPE+), ktoré manažuje všetky aktivity programu na UK, ktorý podporuje partnerstvá vzdelávacích inštitúcií, projekty reforiem zamerané na modernizáciu vzdelávania a individuálne mobility pracovníkov aj študentov. Aktuálne novinky, pravidlá a výzvy programu OPE+ pravidelne aktualizuje na svojich web stránkach. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú práve mobility realizované v rámci programov Erasmus+ (KA103, KA107).

Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci programu Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+.


Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné tu: https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/uzatvorene-zmluvy-erasmus

Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/poziadavky/ (bakalárske štúdium) 

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/

 

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/ (bakalárske štúdium)

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.

Študentská anketa

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/


11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).