Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko
doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Löwy, Alexandra, doc., JUDr., PhD., LL.M.
I.2 - Meno
Alexandra
I.3 - Tituly
doc., JUDr., PhD., LLM.
I.4 - Rok narodenia
1982
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta, Šafárikovo nám. 6. , P.O.BOX 313 810 00 Bratislava 1
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo nám. č. 6, 811 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
alexandra.lowy@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://uniba.sk/ludia/kotrecova1/publications/
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
občianske právo

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
Právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
Trestné právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
Občianske právo
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
-
II.b - Rok
-
II.c - Odbor a program
-
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
-
II.b - Rok
-
II.c - Odbor a program
-

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
asistent Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta 2006-2007
odborný asistent Vysoká škola Danubius, s.r.o., Sládkovičovo 2007-2015
odborný asistent, docent Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2015-súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
LLM. Nottingham Trent University, Masaryk University Czech Reppublic, Masarykova Univerzita Brno, Právnická fakulta titul LLM (Master of Laws in Corporate Law) 2013
Ďalšie vzdelanie Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva, Medzinárodné vzťahy a aproximácia práva s odborným obsahom v predmetnej skladbe: medzinárodné vzťahy, diplomatický protokol a európske právo 2008

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Občianske právo procesné I Právo prvý stupeň právo
Občianske právo procesné II Právo prvý stupeň právo
Občianske právo 4 - procesné Právo druhý právo
Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch Právo prvý stupeň právo
Dokazovanie Právo druhý stúpeň právo
Občianske právo procesné 1 Právo a ekonómia druhý Právo
Občianske právo procesné 2 Právo a ekonómia druhý Právo
Dôkazné právo (Dokazovanie) Právo a ekonómia druhý Právo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
bakalársky študijný program prvý stupeň právo
magisterský študijný program druhý stupeň právo
doktorandské štúdium tretí stupeň právo
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
občianske právo právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
päť
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
dve
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
tri
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
-17
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
20
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
-1

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
141
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
72
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
428
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
198
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
-
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
-
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.(A) Kotrecová, Alexandra (100%): Predbežné opatrenia a zabezpečenie dôkazu : § 74-78h. In: Občiansky súdny poriadok 1. diel : komentár. Praha : C. H. Beck, 2012. S. 197-258. ISBN 978-80-7400-406-3.
2.(A) Kotrecová, Alexandra (100%): Vlastnícke žaloby : § 126. In: Občiansky zákonník 1 : komentár. Praha: C. H. Beck, 2015. S. 804-838. ISBN 978-80-7400-597-8.
3.(A) Kotrecová, Alexandra (100%): Súčasť veci ; príslušenstvo veci : § 120-121. In: Občiansky zákonník 1 : komentár. Praha : C. H. Beck, 2015. S. 755-774. ISBN 978-80-7400-597-8.
4.(A) Kotrecová, Alexandra (100%): Verejná súťaž : § 847-849. In: Občiansky zákonník 2 : komentár. Praha : C. H. Beck, 2015. S. 3053-3063. ISBN 978-80-7400-597-8.
5.(B) Kotrecová, Alexandra (100%): Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom procese. 1. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2016. 118 s. (Beckova edícia Právne inštitúty) ISBN 978-80-89603-47-3.
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.(A) Kotrecová, Alexandra (100%): Řízení o rozvod manželství na Slovensku. In: Rozvod manželství. Praha : Leges, 2013. S. 210-245. ISBN 978-80-87576-66-3.
2.(A) Kotrecová, Alexandra (100%): Súčasť veci ; príslušenstvo veci : § 120-121. In: Občiansky zákonník 1 : komentár. Praha : C. H. Beck, 2015. S. 755-774. ISBN 978-80-7400-597-8.
3.(A) Kotrecová, Alexandra (100%): Vlastnícke žaloby : § 126. In: Občiansky zákonník 1 : komentár. Praha: C. H. Beck, 2015. S. 804-838. ISBN 978-80-7400-597-8.
4.(A) Kotrecová, Alexandra (100%): Verejná súťaž : § 847-849. In: Občiansky zákonník 2 : komentár. Praha : C. H. Beck, 2015. S. 3053-3063. ISBN 978-80-7400-597-8.
5.(B) Kotrecová, Alexandra (100%): Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom procese. 1. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2016. 118 s. (Beckova edícia Právne inštitúty) ISBN 978-80-89603-47-3.
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.Kotrecová, Alexandra (50%) - Pagáč, Ľubomír (50%): 1. január 2015 - medzník v preskúmavaní rozhodcovských rozsudkov v spotrebiteľských veciach v exekučnom konaní? = 1 January 2015 - milestone in reviewing consumer arbitration awards inenforcement proceedings? = 1. Januar 2015 - Grenzstein bei der Prüfung von Schiedsurteilen in Verbrauchersachen im Zwangsvollstreckungsverfahren? In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 21, č. 5 (2015), s. 8-16 Ohlasy (3): [o4] 2015 Csach, Kristián: 21. slovenské dni práva. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2015, S. 27 [o3] 2016 Škrinár, Alexander: Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve. Praha : Leges, 2016, S. 261 [o4] 2016 Filičko, Vladimír - Koromház, Peter: Právo, obchod, ekonomika 6. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, S. 212
2.Števček, Marek (28%) - Baricová, Jana (2%) - Cibulka, Ľubor (8%) - Cirák, Ján (3%) - Gandžalová, Daniela (6%) - Gešková, Katarína (5%) - Henčeková, Jana (8%) - Kotrecová, Alexandra (17%) - Malá, Dominika (4%) - Smyčková, Romana (9%) - Stavinohová, Jaruška (10%): Civilné právo procesné : základné konanie a správne súdnictvo. - 2. zmenené a dopl. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2013. - 752 s. ISBN 978-80-89447-96-1 Ohlasy (10): [o4] 2013 Čierniková, Zuzana: Theoretical issues in administrative judiciary. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013, S. 158 [o4] 2013 Vrabková, Veronika: Theoretical issues in administrative judiciary. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013, S. 133 [o4] 2013 Vrabko, Marián: Theoretical issues in administrative judiciary. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013, S. 18 [o4] 2014 Kravec, Jozef: Ochrana ľudských práv a základných slobôd ústavnými súdmi a medzinárodnými súdnymi orgánmi - 3. ústavné dni. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2014, S. 254 [o4] 2015 Gábriš, Tomáš: 21. slovenské dni práva : zborník z konferencie. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2015, S. 74 [o4] 2015 Dobrovodský, Róbert: Súkromné právo, roč. 1, č. 10-11, 2015, s. 47 [o3] 2015 Dobrovodský, Róbert: Acta Iuridica Olomucensia, roč. 10, č. 1, 2015, s. 158 [o4] 2016 Čipková, Tamara: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, S. 243 [CD-ROM] [o3] 2016 Pagáč, Ľubomír: Všeobecné ustanovenia. In: Civilný sporový poriadok : komentár. Praha : C. H. Beck, 2016, S. 1015 [o3] 2016 Zahradníková, Radka: Obhliadka. In: Civilný sporový poriadok : komentár. Praha : C. H. Beck, 2016, S. 784
3.Kotrecová, Alexandra (100%): Predbežné opatrenia a zabezpečenie dôkazu : § 74-78h. In: Občiansky súdny poriadok 1. diel : komentár. Praha : C. H. Beck, 2012. S. 197-258. ISBN 978-80-7400-406-.3 Ohlasy (6): [o4] 2015 Blažek, Radovan-Matúška, Tomáš: Corporate criminal liability : some aspects of corporate criminal liability in the Slovak Republic. Bratislava : Comenius university, Faculty of law, 2015, S. 139 [o4] 2015 Gondek, Maroš: Justičná revue, roč. 67, č. 5, 2015, s. 725 [o4] 2016 Ivančo, Vladimír-Královič, Lukáš: Justičná revue, roč. 68, č. 1, 2016, s. 67, 71 [o4] 2016 Džačár, Ľubomír-Földeš, Richard: Právo, obchod, ekonomika 6. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, S. 184 [o3] 2016 Janská, Petra: Acta Iuridica Olomucensia, roč. 11, č. 3, 2016, s. 135 [o4] 2016 Džačár, Ľubomír-Földeš, Richard: Právny obzor, roč. 99, č. 6, 2016, s. 533
4.Števček, Marek (25%) - Ficová, Svetlana (17%) - Kotrecová, Alexandra (20%) - Tomašovič, Marek (24%) - Majirský, Vladimír (12%) - Smyčková, Romana (2 %): Exekučný poriadok : komentár. - 1. vyd. - Praha : C.H.Beck, 2011. - xiii, 570 s. - (Beckova edícia komentované zákony) ISBN 978-80-7400-335-6. Ohlasy (13): [o4] 2013 Nagyová, Kamila - Skalický, Ján: Justičná revue, roč. 65, č. 4, 2013, s. 515 [o4] 2013 Domin, Marek: Projustice [elektronický zdroj], roč. 2, 26. júl, 2013, nestr. [s. 11] [online] [o4] 2012 Bandlerová, Anna - Bezáková, Lýdia - Ďurkovičová, Jana - Ilková, Zuzana - Janků, Martin - Lazíková, Jarmila - Marišová, Eleonóra - Palšová, Lucia: Základy práva pre poslucháčov neprávnických fakúlt. Bratislava : C. H. Beck, 2012, S.598 [o3] 2013 Ľalík, Tomáš: Problemy i innovacii sovremennogo obščestva. Astrachaň : Izdateľstvo AF MFPU Sinergija, 2013, S. 240 [o4] 2014 Mezei, Marek: Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien. Bratislava : Merkury, 2014, S. 152 [o4] 2014 Cibulka, Ľubor - Giba, Marián - Ľalík, Tomáš - Trellová, Lívia: Ústavné právo : (ústavný systém Slovenskej republiky). Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014, S. 380, 381 [o4] 2015 Kormanová, Diana: Trovy exekúcie. Bratislava : C. H. Beck, 2015, S. 1, 6, 12, 13, 19, 20, 30, 43 [o4] 2015 Strapáč, Peter - Ďurana, Marián: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 21, č. 6, 2015, s. 6 [o4] 2011 Barancová, Andrea - Jakubčo, Jaroslav: Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii, roč. 16. Banská Bystrica : Belianum, 2011, S. 151 [o3] 2015 Maslák, Marek: Súčasné vývojové tendencie princípov a pravidiel nadnárodného, európskeho a národného civilného procesu. Plzeň : Aleš Čeněk, 2015, S. 117 [o4] 2016 Molnár, Peter: Nepeňažná exekúcia. Bratislava : C. H. Beck, 2016, S. 60 [o4] 2016 Plocháň, Martin: Paneurópske právnické fórum [elektronický zdroj]. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2016, S. 394 [CD-ROM] [o3] 2016 Mašurová, Angelika: Dingliche Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Mittel- und Osteuropa. Wien : Facultas, 2016, S. 532
5.Števček, Marek (29%) - Baricová, Jana (12%) - Cibulka, Ľubor (5%) - Cirák, Ján (2%) - Ďurica, Milan (8%) - Henčeková, Jana (7%) - Gandžalová, Daniela (2%) - Kotrecová, Alexandra (16%) - Procházka, Radoslav (4%) - Smyčková, Romana (7%) - Stavinohová, Jaruška (8%): Civilné právo procesné. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2010. - 856 s. ISBN 978-80-89447-18-3. Ohlasy (15): [o3] 2010 Bardač, Róbert: Vnútroštátne súdy a európske súdy: spojené alebo paralelné svety. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010, S. 74 [o4] 2011 Sudzina, Milan: Historický vývoj súkromného práva v Európe. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2011, S. 286 [o4] 2011 Bardač, Róbert: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 17, 2011, č. 6, s. 7 [o3] 2011 Sudzina, Milan: Humanum, [roč. 1], č. 6, 2011, s. 468 [o3] 2011 Sudzina, Milan: Humanum, [roč. 2], č. 7, 2011, s. 400, 409 [o4] 2012 Lazíková, Jarmila: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava : Iura Edition, 2012, S. 301 [o3] 2012 Horvat, Matej: Nečinnost ve veřejné správě. Brno : Kancelář veřejného ochránce práv, 2012, S. 183 [o4] 2012 Sudzina, Milan: Perspektívy rozvoja verejnej správy v krajinách Európskej únie. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2012, S. 159, 161 [o4] 2012 Lazíková, Jarmila: Základy práva pre poslucháčov neprávnických fakúlt. Bratislava : C. H. Beck, 2012, S. 632 [o4] 2013 Horváth, Valéria Enikő: Magister Officiorum, roč. 3, č. 2, 2013, s. 21, 22, 24, 26 [o4] 2013 Bachleda, Vladimír: Obete kriminality. Bratislava : Iris, 2013, S. 100 [o4] 2014 Jenčová, Martina: Justičná revue, roč. 66, č. 6-7, 2014, s. 811 [o4] 2015 Turčan, Martin: Bratislavské právnické fórum 2015 [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015, S. 867 [CD-ROM] [o3] 2015 Aštary, Adam: Súčasné vývojové tendencie princípov a pravidiel nadnárodného, európskeho a národného civilného procesu. Plzeň : Aleš Čeněk, 2015, S. 42 [o4] 2016 Vicen, Vlastimil: Princíp spravodlivosti v právnom poriadku Slovenskej republiky. Bratislava : Merkury,2016, S. 150, 164
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

-Člen riešiteľského kolektívu projektu VEGA reg. č. 1/07/03/17: Efektivita výkonu rozhodnutia vo veciach starostlivosti súdu o maloletých po rekodifikácii civilného procesu, vedúca riešiteľského kolektívu, výstup zborník, ISBN 978-80-571-0138-3 (brožovaná) ISBN 978-80-571-0139-0 (pdf), Wolters Kluwer, s. 172


2.

-Vedúci riešiteľského kolektívu projektu VEGA 1/0530/20: Najlepší záujem dieťaťa ako hodnotové kritérium civilného práva, prebiehajúci grant


3.-
4.-
5.-

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc, Česko 01.06.2016-14.06.2016 študijný pobyt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
Lektorská činnosť: • Rekodifikácia civilného práva procesného: prednáška na kurze celoživotného vzdelávania, Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 14. 11. 2016 • Rekodifikácia civilného práva procesného: lektor na seminári, vydavateľstvo C. H. BECK, máj 2016 • Exekučný poriadok vo svetle rekodifikácie civilného procesu: lektor na seminári, vydavateľstvo C. H. BECK, november 2016 • Civilný mimosporový poriadok: lektor na seminári, vydavateľstvo C. H. BECK, október 2016 • Civilný sporový poriadok: lektor na seminári, vydavateľstvo C. H. BECK, september 2016 • Rekodifikácia civilného práva procesného: lektor na seminári pre právnikov Únia podnikových právnikov, Právnická fakulta UK, Bratislava, 2. 6. 2016 • Civilný mimosporový poriadok so zameraním na konanie o dedičstve: lektor školenia notárov, Notárska Komora Slovenskej republiky, Vysoké Tatry, 11. a 12. 11. 2016 • Rozhodcovské rozsudky ako exekučné tituly, EUROIURIS, o.z., Bratislava 06.04.2016 • Nové kódexy Civilného práva procesného, EUROIURIS, o.z., Bratislava, 10.03.2016 • Právne úkony, zmluvy a právne následky ich vadnosti: lektor zdokonaľovacieho kurzu, Notárska Komora Slovenskej republiky, Bratislava 23 až 25.11.2016 • Wolf theiss Slovenská republika, seminár pre advokátov, lektor, Bratislava 20.07.2016 • Dvořák, Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., seminár pre advokátov, lektor, Bratislava 03.08.2016 • Bnt attorneys-at-law, advokátska kancelária, seminár pre advokátov, lektor, Bratislava 28.06.016 • Exekútorský úrad JUDr. Rudolf Krutý, PhD., školenie pre zamestnancov, lektor, Bratislava 27.05.2016 • Advokátska kancelária Relevans, s. r. o., seminár pre advokátov, lektor, Bratislava .2016 Ocenenia: • Cena Nadácie Slovenskej advokácie za vynikajúcu diplomovú prácu, Nadácia Slovenskej advokácie, 2006 • Prvá cena Redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie za publikačnú činnosť na tému: „ 1. Január 2015 – medzník v preskúmavaní rozhodcovských rozsudkov v spotrebiteľských veciach v exekučnom konaní?“ • Písomné poďakovanie ministra spravodlivosti SR za participáciu na príprave nových procesných kódexov, 3. 7. 2015
Dátum poslednej aktualizácie
30.05.2022