DOKUMENT
Meno a priezvisko
prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Čunderlík
I.2 - Meno
Ľubomír
I.3 - Tituly
prof., JUDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1980
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo nám. 6, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
lubomir.cunderlik@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3810
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
právo
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-2173-7605

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
obchodné právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
obchodné a finančné právo
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2021
II.c - Odbor a program
obchodné a finančné právo
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
profesor Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2021
hlavný právnik pre legislatívu Národná banka Slovenska od 2017
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2015-2021
asistent/odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2007-2015
právnik špecialista finančného trhu Národná banka Slovenska 2006-2011

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
nemecký jazykový kurz Mittelstufe (ZMP, stupeň C 1) Goethe Institut, Bratislava, Slovensko 2003-2004
nemecký jazykový kurz integrierte Oberstufe Jazykové centrum Univerzity Martina Luthera Halle-Saale, Nemecko 2005-2006
EU Legislative Procedure in Practice Europäische Rechtsakademie/ERA 2019
Kriminalita vo finančných službách Inštitút bankového vzdelávania Národnej banky Slovenska 2018
Webinar on legal aspects of digital currencies Innovation Hub (BISIH) and the Financial Stability Institute (FSI) of the Bank for International Settlements (BIS) 2021

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Právo finančného trhu Právo prvý právo
Finančné právo 2 Právo druhý právo
Aplikované obchodné právo, finančné právo a medzinárodné právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí) Právo druhý právo
Príprava projektu dizertačnej práce z obchodného a finančného práva Obchodné a finančné právo tretí právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
62
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
42
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
7
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Interdisciplinárna spolupráca a medzinárodná spolupráca v študijnom odbore finančné právo Obchodné a finančné právo tretí právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
109
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
47
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
223
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
135
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
4/0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2/0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Čunderlík, Ľubomír (50%) - Duračinská, Jana (50%) : Rechtliche Rahmenbedingungen von Unternehmensanleihen in der Slowakei. In: Unternehmensanleihen und Crowdfunding : rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen und Aspekte. - Wien : Manz, 2015. - S. 195-210 [1,07 AH]. - ISBN 978-3-214-01195-6.

2.

Čunderlík, Ľubomír : Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu v korelácii poskytovania investičných služieb, výkonu investičných činností a organizovania regulovaného trhu. Vedecká monografia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. - 252 s. [13,90 AH] - ISBN 978-80-8168-186-8.

3.

Čentéš, Jozef (22%) - Kordík, Marek (22%) - Vačok, Juraj (19%) - Čunderlík, Ľubomír (37%) : Vývoj a posudzovanie zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike. In: Trestná zodpovednosť právnických osôb : vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v SR. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - S. 9-50. - ISBN 978-80-8168-328-2.


4.

Čunderlík, Ľubomír (12% [3,2 AH]) - Sidak, Mykola Vasyľovyč (3%) - Duračinská, Mária (15%) - Heseková, Simona (9%) - Gunárová, Slávka (8%) - Kačaljak, Matej (4%) - Maruchnič, Ján (4%) - Mičátek, Vladislav (22%) - Pénzeš, Peter (15%) - Slezáková, Andrea (3%) - Solčanský, Dalimír (5%): Finančné právo. - 1. vyd. - Bratislava : C.H. Beck, 2012. - 448 s. - ISBN 978-80-89603-04-6.

5.

Čunderlík, Ľubomír : Fraudulent schemes in the financial market (financial pyramids) - detection and prevention. In: Financial Law Review. - Roč. 21, č. 1 (2021), s. 16-30 [online] - ISSN (print) 2299-6834 URL:

https://www.ejournals.eu/FLR/2021/Issue-1/VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Čunderlík, Ľubomír : Fraudulent schemes in the financial market (financial pyramids) - detection and prevention. In: Financial Law Review. - Roč. 21, č. 1 (2021), s. 16-30 [online] - ISSN (print) 2299-6834 URL:

https://www.ejournals.eu/FLR/2021/Issue-1/

2.

Čunderlík, Ľubomír (50%) - Heseková, Simona (25%) - Katkovčin, Maroš (25%) : Challenges for increasing financial literacy and regulation: trends and innovations in the financial market. In: Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration. 1. vyd. - Riga : Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. - S. 270-279. - ISBN 978-9984-774-27-5.


3.

Čunderlík, Ľubomír et al. : Inovatívne a atypické modely správy majetku na finančnom trhu a súvisiace otázky. Vedecká monografia.- Edícia: Teoretik.- Praha : Nakladatelství Leges, 2019. 184 s. - ISBN 978-80-7502-405-3.

4.

Čunderlík, Ľubomír et. al.: Právo finančného trhu. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 260 s. - ISBN 978-80-8168-753-2.

5.

Čentéš, Jozef (22%) - Kordík, Marek (22%) - Vačok, Juraj (19%) - Čunderlík, Ľubomír (37%) : Vývoj a posudzovanie zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike. In: Trestná zodpovednosť právnických osôb : vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v SR. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - S. 9-50. - ISBN 978-80-8168-328-2.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Čunderlík, Ľubomír (12% [3,2 AH]) - Sidak, Mykola Vasyľovyč (3%) - Duračinská, Mária (15%) - Heseková, Simona (9%) - Gunárová, Slávka (8%) - Kačaljak, Matej (4%) - Maruchnič, Ján (4%) - Mičátek, Vladislav (22%) - Pénzeš, Peter (15%) - Slezáková, Andrea (3%) - Solčanský, Dalimír (5%): Finančné právo. - 1. vyd. - Bratislava : C.H. Beck, 2012. - 448 s. - ISBN 978-80-89603-04-6. Ohlasy (45): [o4] 2012 - Šimonová, Jana - In: Právna regulácia finančného trhu v Slovenskej republike . - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012 ; S. 44[o1] 2012 - Valuch, Jozef - Blažo, Ondrej - In: Limity práva . - Praha : Leges, 2012 ; S. 169 ; CPCI-SSH[o6] 2013 - Filo, Matúš - In: Právny obzor, roč. 96, č. 2, 2013 ; s. 189-191[o4] 2013 - Kršková, Jana - In: Bratislavské právnické fórum 2013 [elektronický zdroj] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013 ; S. 125 [CD-ROM][o4] 2013 - Burda, Eduard - In: Theoretical issues in administrative judiciary . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013 ; S. 74[o4] 2013 - Buday, Jozef - In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013, 1. časť . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013 ; S. 366[o3] 2013 - Koroncziová, Andrea - In: Aktuální otázky finančního práva ve středoevropském prostoru . - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2013 ; S. 69[o3] 2012 - Čentéš, Jozef - In: Poznej svého klienta : základní zásada finančního práva . - Brno : Masarykova univerzita, 2012 ; S. 33[o4] 2014 - Arendáčová, Adela - In: Európska hospodárska, menová a fiškálna únia 1. [elektronický zdroj] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014 ; nestr. [S. 6, 7, 8, 10] [CD-ROM][o4] 2014 - Mičová, Júlia - In: Európska hospodárska, menová a fiškálna únia 1. [elektronický zdroj] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014 ; nestr. [S. 124] [CD-ROM][o4] 2014 - Vázal, Vladimír - In: Európska hospodárska, menová a fiškálna únia (2014) [elektronický zdroj] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014 ; nestr. [S. 105, 106, 107] [CD-ROM][o4] 2014 - Matisová, Mária - In: Európska hospodárska, menová a fiškálna únia (2014) [elektronický zdroj] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014 ; nestr. [S. 244] [CD-ROM][o3] 2013 - Mrkývka, Petr - In: Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu . - Brno : Masarykova univerzita, 2013 ; S. 30[o3] 2014 - Ruśkowski, Eugeniusz - In: Roczność i wieloletniość w finansach publicznych . - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014 ; S. 141[o1] 2014 - Koroncziová, Andrea - In: Autonomie jednotlivce . - Praha : Leges, 2014 ; S. 197 ; CPCI-SSH[o4] 2014 - Mazúr, Ján - Daudrikh, Yana - In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2014 [elektronický zdroj] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014 ; S. 421 [CD-ROM][o3] 2015 - Kohajda, Michael - In: Vybrané instituty finančního práva v roce 2014 . - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2015 ; S. 198[o3] 2015 - Strémy, Jana - In: Ochrana finančného spotrebiteľa . - Praha : Leges, 2015 ; S. 12[o4] 2015 - Strémy, Jana - In: Akademické akcenty 2014 [elektronický zdroj] . - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015 ; S. 736 [CD-ROM][o3] 2015 - Filo, Matúš - In: Verejná správa. Základné práva a slobody . - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015 ; S. 130, 135, 142[o3] 2015 - Hulkó, Thomas - In: Financial law aspects of the development of regions : legal revision of economic history . - Saarbrücken : LAP Lambert, 2015 ; S. 159[o1] 2015 - Jánošíková, Petra - In: System of financial law: system of tax law . - Brno : Masaryk university, 2015 ; S. 90 ; CPCI-S[o3] 2015 - Papoušková, Zdenka - In: Bezhotovostní peníze versus elektronické peníze . - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2015 ; S. 45[o4] 2016 - Gedrová Krajčová, Viera - In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016 [elektronický zdroj] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016 ; S. 100 [CD-ROM][o4] 2016 - Stieranka, Jozef - Sabayová, Mária - Šimonová, Jana - In: Daňové úniky a daňová kriminalita v Slovenskej republike . - Bratislava : Epos, 2016 ; S. 36, 343[o4] 2016 - Hašanová, Janka - In: Zákon o priestupkoch - veľký komentár . - Žilina : Eurokódex, 2016 ; S. 147, 378[o4] 2016 - Leitnerová, Lucia - In: Štát a právo, roč. 3, č. 1, 2016 ; s. 144[o3] 2017 - Kubincová, Soňa - In: Právník, roč. 156, č. 4, 2017 ; s. 308[o4] 2017 - Rakovský, Peter - In: Paneurópske právnické fórum [elektronický zdroj] . - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2017 ; S. 605 [online][o4] 2017 - Ličková, Monika - In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi . - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2017 ; S. 371[o4] 2017 - Vrabko, Marián - In: Správne právo hmotné : osobitná časť . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017 ; S. 383[o4] 2017 - Rakovský, Peter - In: Právo finančného trhu . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017 ; S. 196, 230[o4] 2017 - Šimonová, Jana - In: Daňové úniky v Slovenskej republike : možnosti ich eliminácie vybranými opatreniami . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017 ; S. 162[o3] 2017 - Trnovszká, Lea - Rakovský, Peter - In: Cofola 2017 [elektronický zdroj] . - Brno : Masarykova univerzita, 2017 ; S. 1738 [online][o4] 2018 - Vrabko, Marián - Munková, Veronika - In: Správne právo procesné : osobitná časť . - Šamorín : Heuréka, 2018 ; S. 66[o3] 2018 - Kotáb, Petr - In: Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, roč. 64, č. 1, 2018 ; s. 47[o4] 2018 - Rakovský, Peter - In: Inovatívne formy tvorby peňažných fondov a ich prevodov . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018 ; S. 102[o4] 2018 - Jedinák, Peter - In: Zákon o dohľade nad finančným trhom : komentár . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018 ; S. 58[o4] 2019 - Kukuľa, Patrik - In: PRO LEGAL : deň študentov práva a doktorandov 2019 . - Banská Bystrica : Belianum, 2019 ; S. 73[o4] 2019 - Gandžalová, Lucia - Némethová, Nikola - In: Nové horizonty v práve 2019 [elektronický dokument] . - Banská Bystrica : Belianum, 2019 ; S. 249 [online][o4] 2020 - Giba, Marián - Bujňák, Vincent : Výkladové problémy ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. - In: Justičná revue, roč. 72, č. 10, 2020 ; s. 1121[o4] 2020 - Rakovský, Peter : K pojmu daňové konanie a daňová kontrola v intenciách vybraných rozhodnutí súdov Slovenskej republiky. - In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 39, č. 2, 2020 ; s. 290[o4] 2020 - Slezáková, Andrea : Výzvy advokáta poskytujúceho právne služby ovládanej osobe, ktorou je doplnková dôchodková spoločnosť. - In: Poskytovanie právnych služieb v kontexte skupín spoločností (teoretické a aplikačné problémy) [elektronický dokument] . - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020 ; S. 89 [online][o4] 2020 - Srebalová, Mária – Horvat, Matej – Vrabko, Marián – Vačok, Juraj - In: Zákon o priestupkoch : komentár . - Bratislava : C. H. Beck, 2020 ; S. 149[o4] 2021 - Horvat, Matej : Základy finančného práva. - In: Základy práva (nielen pre študentov právnických fakúlt) . - Bratislava : Wolters Kluwer SR, s. r. o., 2021 ; S. 367-408

2.

Čunderlík, Ľubomír (14% [1,92 AH]) - Sidak, Mykola Vasyľovyč (16%) - Slezáková, Andrea (23%) - Heseková, Simona (11%) - Gunárová, Slávka (9%) - Kačaljak, Matej (9%) - Mičátek, Vladislav (9%) - Tkáč, Peter (9%): Die Regulierung von Finanzmarktsubjekten und die Aufsicht über deren Tätigkeit. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. - 158 s. - Lit. 71 zázn. ISBN 978-80-7160-351-1. Ohlasy (4): [o3] 2015 - Kyniv, Bohdan - In: Naukovyj visnyk Užhorods'koho nacionaľnoho universytetu : serija pravo, č. 33/2, 2015 ; s. 24 [o3] 2014 - Fridmans'kyj, R. M. - Bysaha, J. M. - Belov, D. M. - Mytrovka, J. V. - Hajnišova, E. - Hecko, M. M. - Kljap, V. I. - Hromovčuk, M. V. - In: Konstytucijno-pravovyj status urjadu v Ukrajini ta FRN: porivnjaľno-pravovyj analiz . - Užhorod : Heľvetyka, 2014 ; S. 217 [o1] 2015 - Kyncl, Libor - In: System of financial law : financial markets [elektronický zdroj] . - Brno : Masaryk university, Faculty of law, 2015 ; S. 288, 290 [online] ; CPCI-S [o4] 2021 - Hajnišová, Edita - Smalik, Matej : Časť 13. Jednoduchá spoločnosť na akcie. - In: Obchodné právo 1 : všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva . - Bratislava : C.H. Beck, 2021 ; S. 749

3.

Čunderlík, Ľubomír (100%): Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu v korelácii poskytovania investičných služieb, výkonu investičných činností a organizovania regulovaného trhu. - Bratislava : Wolters Kluwer , 2015. - 252 s. [13,90 AH] ISBN 978-80-8168-186-8. Ohlasy (6): [o6] 2015 - Heseková Bojmírová, Simona - In: Biatec, roč. 23, č. 5, 2015 ; s. 30 [o6] 2015 - Mičátek, Vladislav - In: Justičná revue, roč. 67, č. 5, 2015 ; s. 727-728 [o6] 2016 - Mazúr, Ján - In: Ekonomický časopis, roč. 64, č. 7, 2016 ; s. 705-707 [o6] 2016 - Holub, Dušan - In: Studia commercialia Bratislavensia, roč. 9, č. 34, 2016 ; s. 224-226 [o4] 2016 - Slezáková, Andrea - Tkáč, Peter - Novotná, Michaela - In: Samostatný finančný agent ako dohliadaný subjekt finančného trhu . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016 ; S. 134 [o3] 2018 - Kohajda, Michael - Bakeš, Milan - In: Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, roč. 64, č. 1, 2018 ; s. 33

4.

Čentéš, Jozef (22%) - Kordík, Marek (22%) - Vačok, Juraj (19%) - Čunderlík, Ľubomír (37%) : Vývoj a posudzovanie zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike. In: Trestná zodpovednosť právnických osôb : vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v SR. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - S. 9-50. - ISBN 978-80-8168-328-2.

Ohlasy (26): [o6] 2016 - Viktoryová, Jana - In: Policajná teória a prax, roč. 24, č. 3, 2016 ; s. 79-80[o4] 2016 - Strémy, Tomáš - In: Právo, obchod, ekonomika 6. . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016 ; S. 508[o3] 2016 - Ľorko, Jakub - In: Corporate criminal liability : (in the Czech Republic, Slovakia and Poland) . - Brno : Masaryk University, 2016 ; S. 99, 101[o4] 2016 - Havelková, Mária - Beleš, Andrej - In: Notitiae iudiciales Academiae collegii aedilium in Bratislava, roč. 2, č. 1, 2016 ; s. 93, 95[o3] 2016 - Jelínek, Jiří - In: Kriminalistika, roč. 49, č. 2, 2016 ; s. 86, 87[o4] 2016 - Prokeinová, Margita - In: Princípy trestania a správne delikty . - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2016 ; S. 155[o4] 2016 - Klimek, Libor - Záhora, Jozef - Holcr, Květoň - In: Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016 ; S. 68[o3] 2016 - Havelková, Mária - In: Právo v proměnách času: 10 let debatování mladých právníků . - Praha : Leges, 2016 ; S. 70[o3] 2016 - Ľorko, Jakub - Mezei, Marek - In: Právo v proměnách času: 10 let debatování mladých právníků . - Praha : Leges, 2016 ; S. 76[o6] 2017 - Klimek, Libor - In: Právny obzor, roč. 100, č. 1, 2017 ; s. 96-97[o3] 2017 - Čep, David - In: Dny práva 2016 - Days of law 2016 : Meze a možnosti inspirace trestního řízení angloamerickými prvky [elektronický zdroj] . - Brno : Masarykova univerzita, 2017 ; S. 11 [online][o3] 2017 - Šámal, Pavel - In: Právní rozhledy, roč. 25, č. 5, 2017 ; s. 172[o3] 2017 - Bruna, Eduard - In: Acta Universitatis Carolinae Iuridica, roč. 63, č. 2, 2017 ; s. 75[o3] 2017 - Cisko, Lukáš - In: Aktuaľni problemy deržavno-pravovoho rozvytku Ukrajiny v konteksti intehracijnych procesiv . - Zaporižžja : Prosvita, 2017 ; S. 355[o4] 2017 - Klimek, Libor - Šramel, Bystrík - In: Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európskej únii . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017 ; S. 107[o4] 2017 - Horvat, Matej - In: Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017 ; S. 63[o6] 2017 - Machová, Michaela - In: Štát a právo, roč. 4, č. 3, 2017 ; s. 351-352[o4] 2017 - Turay, Lukáš - In: Legal point, roč. 5, č. 1-2, 2017 ; s. 52[o3] 2018 - Horvat, Matej - Srebalová, Mária - Havelková, Mária - In: Zasady w prawie administracyjnym : teoria, praktyka, orzecznictwo . - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018 ; S. 119[o3] 2018 - Cisko, L. : Economic view on phenomenon called Corporate social responsibility. - In: The modern trends in the development of business social responsibility : proceedings of the conference . - Lisbon : Nova University, 2018 ; S. 61[o4] 2018 - Ľorko, Jakub - Mezei, Marek - In: Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb : komentár . - Bratislava : C.H. Beck, 2018 ; S. 6, 7[o4] 2018 - Ľorko, Jakub - In: Notitia Iudiciales Academie Collegii Aedilium in Bratislava, roč. 4, č. 2, 2018 ; s. 100[o3] 2018 - Slezáková, Andrea - Slezák, Peter - Nádaský, Adam - In: Konanie vo veciach dohľadu : vybrané právne aspekty regulácie konania vedeného Národnou bankou Slovenska . - Praha : Wolters Kluwer, 2018 ; S. 157[o4] 2018 - Slezák, Peter - In: Zákon o dohľade nad finančným trhom : komentár . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018 ; S. 200[o4] 2019 - Svatoš, Roman - Konečná, Hana - In: Policajná teória a prax, roč. 27, č. 4, 2019 ; s. 138[o4] 2020 - Turay, Lukáš - In: Trestná politika v Slovenskej republike : minulosť, súčasnosť, budúcnosť . - Bratislava : C. H. Beck, 2020 ; S. 10

5.

Horniaková, Ľubica (64%) - Čunderlík, Ľubomír (36% [4,8 AH]) : Finančný trh. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2009. - 156 s. ISBN 978-80-7160-278-1. Ohlasy (20): [o4] 2009 - Gábriš, Tomáš - In: Teoretické úvahy o práve 5. (CD ROM) . - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2009 ; s. 26[o3] 2009 - Gábriš, Tomáš - In: Cofola 2009 (CD ROM) . - Brno : Masarykova univerzita, 2009 ; s. [14][o3] 2009 - Šimonová, Jana - Sabayová, Mária - In: Dny práva - 2009 - Days of Law [CD ROM] . - Brno : Masarykova univerzita, 2009 ; S. 1276[o3] 2010 - Burda, Eduard - Čentéš, Jozef - Kolesár, Juraj - Kordík, Marek - Mencerová, Ingrid - Mularčík, Ondrej - Prokeinová, Margita - Tobiášová, Lýdia - Vráblová, Miroslava - Záhora, Jozef - In: Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár. 1. diel . - Praha : C.H.Beck, 2010 ; s. 955[o4] 2012 - Vrabko, Marián - Cepek, Branislav - Martvoň, Anton - Pekár, Bernard - Srebalová, Mária - Škrobák, Ján - Tóthová, Katarína - Vačok, Juraj - In: Správne právo hmotné : osobitná časť . - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012 ; S. 131[o4] 2012 - Šimonová, Jana - In: Právna regulácia finančného trhu v Slovenskej republike . - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012 ; S. 43[o3] 2013 - Suchá, Žofia - In: Současná Evropa, roč. 17, č. 2, 2013 ; s. 183[o4] 2013 - Holub, Dušan - In: Právo cenných papierov . - Bratislava : Iura Edition, 2013 ; S. 27[o4] 2014 - Kvasniaková, Lucia - In: Európska hospodárska, menová a fiškálna únia 1. [elektronický zdroj] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014 ; nestr. [S. 100, 101, 102, 104, 105] [CD-ROM][o3] 2015 - Strémy, Jana - In: Ochrana finančného spotrebiteľa . - Praha : Leges, 2015 ; S. 20, 21[o1] 2015 - Červená, Karolína - Prievozníková, Karin - In: System of financial law : financial markets [elektronický zdroj] . - Brno : Masaryk university, Faculty of law, 2015 ; S. 210 [online] ; CPCI-S[o4] 2015 - Heseková Bojmírová, Simona - In: Biatec, roč. 23, č. 2, 2015 ; s. 15, 18[o4] 2016 - Slezáková, Andrea - In: Samostaný finančný agent ako dohliadaný subjekt finančného trhu . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016 ; S. 12[o4] 2016 - Holub, Dušan - In: Právo cenných papierov . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016 ; S. 39[o4] 2017 - Vrabko, Marián - Martvoň, Anton - Vačok, Juraj : Vnútorná správa. - In: Správne právo hmotné : osobitná časť . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017 ; S. 119[o4] 2017 - Heseková, Simona - In: Právo finančného trhu . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017 ; S. 109[o4] 2018 - Katkovčin, Maroš - In: Inovatívne formy tvorby peňažných fondov a ich prevodov . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018 ; S. 64[o3] 2018 - Slezáková, Andrea - Slezák, Peter - Nádaský, Adam - In: Konanie vo veciach dohľadu : vybrané právne aspekty regulácie konania vedeného Národnou bankou Slovenska . - Praha : Wolters Kluwer, 2018 ; S. 53[o3] 2019 - Chutka, Jan - Durana, Pavol - In: Economic and social development : book of proceedings . - Varazdin : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2019 ; S. 238[o4] 2020 - Čentéš, Jozef - Beleš, Andrej - Krajčovič, Michal - In: Marenie exekučného konania : teoretický rozbor, vybrané aplikačné problémy a návrhy de lege ferenda . - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020 ; S. 93

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov, projekt VEGA 1/0907/16, doba riešenia: 2016-2019, člen riešiteľského kolektívu

URL: http://www.vega.sav.sk/index.php?p=show&id=20

Anotácia projektu: Podstata projektu spočíva v interdisciplinárnom vedeckom rozbore právnej úpravy vybraných trestných činov, ktoré slúžia na ochranu účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov, predovšetkým avšak nielen veriteľov. Tieto trestné činy nie je možné vedecky skúmať bez hĺbkovej analýzy súvisiacich právnych predpisov z ďalších právnych odvetví ako sú finančné právo, správne právo a obchodné právo, ani bez vedeckého poznania ekonomicko-právneho prostredia, v ktorom sa tieto trestné činy vyskytujú. Preto je potrebné pri jeho spracovaní vychádzať z podrobných ekonomických a sociologicko-právnych až kriminologických analýz. Cieľom projektu je analyzovať, aké účinky má daná právna úprava v súčasnom ekonomicko-právnom prostredí, odhaliť jej slabé stránky či nedostatky vzhľadom na realitu a v syntéze navrhnúť právnu úpravu de lege ferenda, ktorá by tieto nedostatky v reálnom prostredí eliminovala.2.

Inovatívne formy tvorby peňažných fondov a ich prevodov, projekt VEGA 1/0440/17, doba riešenia: 2017-2019, vedúci projektu

URL: http://www.vega.sav.sk/index.php?p=show&id=20

Anotácia projektu: Podstatou projektu je kriticky zhodnotiť legislatívnu pripravenosť Slovenskej republiky a Európskej únie na vybrané inovatívne formy tvorby peňažných fondov a ich prevodov a identifikovať možné medzery v právnom prostredí SR a prípadný potenciál harmonizácie v rámci EU. V tejto súvislosti bude nevyhnutné vykonať rozbor výhod a nevýhod zavádzania právnej regulácie prípadne jej stupňovania alebo dotvárania v tejto oblasti. V priebehu vedeckého skúmania bude potrebné analyzovať aktuálny faktický stav inovatívnych foriem tvorby peňažných fondov a ich prevodov vo vybraných krajinách sveta s dôrazom na štáty EU. Cieľom projektu bude navrhnúť ich súčasnú a perspektívnu aplikáciu v kontexte právneho rámca SR a poukázať na ich možný potenciál pre ekonomický rast. Mapovanie aktuálnej aplikovateľnosti legislatívy, názorov a odporúčaní regulačných orgánov a agentúr EÚ a SR ako aj judikatúry v porovnaní s identifikovanými regulačnými rizikami nám umožní vytvoriť návrhy opatrení s cieľom minimalizácie rizík.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
prodekan pre doktorandské štúdium a legislatívu Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2011-2013
člen stálej pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre oblasť výskumu právo a medzinárodné vzťahy Akreditačná komisia 2017 – 2019
člen redakčnej rady Journal: Prawo Pomocy Publicznej (ISSN 1897-0230), Wydawnictwo TAXPRESS s.c., ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa, Poland od 2015
člen redakčnej rady Public Governance, Administration and Finances Law Review in the European Union and Central and Eastern Europe (ISSN 2498-6275), Wolters Kluwer Ltd., Budapest, Hungary 2017-2021
člen redakčnej rady Institutiones Administrationis - Journal of Administrative Sciences (ISSN: 2786-1929), UNIVERSITAS-Győr, Nonprofit Ltd., Hungary od 2021
člen vedeckej rady Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2011

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Martin Luther Universität Halle-Wittenberg Halle/Saale, Nemecko 10.10.2005-28.02.2006 Erasmus
Graduate School of Law, Waseda University Tokio, Japonsko 24.08.2012-06.09.2012 bilaterálna spolupráca (mobilita učiteľov a výskumníkov)

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
23.02.2022