DOKUMENT
Meno a priezvisko
doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Dufalová
I.2 - Meno
Lenka
I.3 - Tituly
doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1982
I.5 - Názov pracoviska
Katedra občianskeho práva
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo námestie 6, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
lenka.dufalova@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5477
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
občianske právo

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2003-2008
II.c - Odbor a program
právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2008-2012
II.c - Odbor a program
obchodné a finančné právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2020
II.c - Odbor a program
občianske právo
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2021 - súčasnosť
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2012-2021

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Občianske právo 2 mPRV15, mPRVx15 - právo 2.stupeň právo
Občianske právo hmotné 3 bPRV17, bPRVx17 - právo 1.stupeň právo
Rodinné právo bPRV17, bPRVx17 - právo 1.stupeň právo
Rodinné právo v judikatúre Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva dOBP15, dOBPx15 - občianske právo 3.stupeň právo
Majetkové vzťahy medzi manželmi dOBP15, dOBPx15 - občianske právo 3.stupeň právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
33
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
40
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
26
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
37
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
32
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

DUFALOVÁ, L.: Surogačné materstvo. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020, ISBN 978-80-571-0241-0. ISBN 978-80-7160-542, 190 s.

2.

DUFALOVÁ, L.: Models of surrogacy regarding establishment of the legal parenthood of the intended parent.In: International Journal of Legal Studies [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 1 (2020), s. 71-90 [print]. ISSN (print) 2543-7097.3.

DUFALOVÁ, L., ČIPKOVÁ, T., BURDOVÁ, K..:Legal consequences of marriage and cohabitation under the Slovak law. In: Actualidad Juridica Iberoamericana [elektronický dokument]. - č. 11 (2019), s. 148-167 [online]. ISSN (online) 2386-4567.

4.

DUFALOVÁ, L.: Wrongful conception/pregnancy a wrongful birth v judikatúre poľského Najvyššieho súdu. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 29/2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011, s. 65-72. ISBN 978-80-223-3132-6.

5.

DUFALOVÁ, L., LUKÁČKA, P., LENHARTOVÁ, K:: Zodpovednosť za vady diela. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016

ISBN 978-80-8168-416-6, 153 s.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

DUFALOVÁ, L.: Surogačné materstvo. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020, ISBN 978-80-571-0241-0. ISBN 978-80-7160-542, 190 s.

2.

DUFALOVÁ, L.: Models of surrogacy regarding establishment of the legal parenthood of the intended parent.In: International Journal of Legal Studies [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 1 (2020), s. 71-90 [print]. ISSN (print) 2543-7097.


3.

DUFALOVÁ, L., ČIPKOVÁ, T., BURDOVÁ, K..:Legal consequences of marriage and cohabitation under the Slovak law. In: Actualidad Juridica Iberoamericana [elektronický dokument]. - č. 11 (2019), s. 148-167 [online]. ISSN (online) 2386-4567.

4.

DUFALOVÁ, L.: The best interest of the child principle and the surrogacy motherhood [elektronický dokument]. In: Projustice [elektronický dokument]. - č. 04.07.2020 (2020), s. [1-12] [online]. - ISSN (online) 1339-1038

5.

DUFALOVÁ, L.: Mater est quam gestatio demonstrat: surogačné materstvo a nové koncepty vzniku právneho materstva [elektronický dokument] In: Olomoucké právnické dny 2019 [elektronický dokument] : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2019. - S. 314-324 [online]. - ISBN 978-80-88266-48-8

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

DUFALOVÁ, L: Surogačné materstvo. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. - 153 s. [print] Lit.: 136 zázn. ISBN 978-80-571-0241-0. - ISBN 978-80-7160-542-3


Ohlasy:

[o4] 2021 Svák, Ján - Balog, Boris - Bujňák, Vincent - Domin, Marek - Krunková, Alena - Trellová, Lívia: Druhá hlava. Základné práva a slobody : čl. 11-54. In: Ústava Slovenskej republiky : komentár : Zväzok 1 (základné princípy a ľudsképráva). Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 602

2.

DUFALOVÁ, L. (50%) - LUPRICHOVÁ, P. (50%): Mechanizmus kolektívneho uplatňovania nárokov a súťažné právo. In: Bratislavské právnické fórum 2016: Kolektívne uplatňovanie nárokov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. - S. 5-12 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-429-7


Ohlasy:

[o3] 2017 Blažo, Ondrej: Implementation of the EU damages directive in Central and Eastern European countries. Warsaw : University of Warsaw, Faculty of management press, 2017, S. 262

3.

DUFALOVÁ, L. (33.334%) - ČIPKOVÁ, T. (33.333%) - BURDOVÁ, K. (33.333%): Legal consequences of marriage and cohabitation under the Slovak law [elektronický dokument] In: Actualidad Juridica Iberoamericana [elektronický dokument]. - č. 11 (2019), s. 148-167 [online]. - ISSN (online) 2386-4567.


Ohlasy:

[o1] 2020 Peráček, Tomáš Brestovanská, Patrícia Mucha, Boris Klokner, Tomáš: The right the access information from the perspective of international law in years 1948-1989. In: Proceedings of the 35th IBIMA conference 2020. Seville :IBIMA, 2020, s. 1327-1336 - CPCI-SSH

4.

MLKVÁ ILLYOVÁ, Z. (50%) - DUFALOVÁ, L. (50%): Pojmová hranica medzi vecnými právami a záväzkami [elektronický dokument]. In: Projustice [elektronický dokument]. - č. 17.10.2019 (2019), s. [1-8] [online]. - ISSN (online) 1339-1038


Ohlasy:

[o3] 2019 Meszaros, Tomas: Naukovyj visnyk Užhorodskoho nacionaľnoho universytetu : serija Pravo, č. 59/2, 2019, s. 151

5.

DUFALOVÁ, L.: Wrongful conception/pregnancy a wrongful birth v judikatúre poľského Najvyššieho súdu. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 29/2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. - S. 65-72. - ISBN 978-80-223-3132-6


Ohlasy:

[o4] 2016 Ľalík, Tomáš: Osobné práva a slobody. In: Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, S. 299

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Projekt APVV MŠ SR: APVV-18-0417 Historický vývoj terminológie súkromného práva na Slovensku pre potreby rekodifikácie slovenského občianskeho práva, doba riešenia 2019 - 2023, riešiteľka, projekt v riešení

2.

Projekt APVV MŠ SR: APVV-0158-12 Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi, doba riešenia 2013 - 2015, riešiteľka, projekt ukončený

3.

VEGA MŠ SR, projekt č. 1/0530/20 Najlepší záujem dieťaťa ako hodnotové kritérium civilného práva, doba riešenia, 2020 – 2022, riešiteľka, projekt v riešení

4.

Projekt VEGA MŠ SR č. 1/0426/16 Mechanizmus uplatňovania kolektívnych nárokov v podmienkach SR, doba riešenia 2016 - 2018, riešiteľka, projekt ukončený

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University of Novi Sad Novi Sad, Srbsko 07.05.2018 – 11.05.2018
University of East Anglia Norwich, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 04.02.2019 – 08.02.2019
Aristotle University of Thessaloniki Solún Grécko 09.06.2019 – 15.06.2019

IX. - Iné relevantné skutočnosti