DOKUMENT
Meno a priezvisko
doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Hamuľák
I.2 - Meno
Juraj
I.3 - Tituly
Doc. JUDr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1982 (po 31.8.)
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313 810 00 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
juraj.hamulak @flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5867?mode=full&do=filterForm-submit&name=Juraj&surname=Hamu%C4%BE%C3%A1k&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
právo
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/ 0000-0002-2630-8121

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
Právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
Ústavné právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
Pracovné právo
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
-
II.b - Rok
-
II.c - Odbor a program
-
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
-
II.b - Rok
-
II.c - Odbor a program
-

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Vysokoškolský učiteľ (Docent) Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 1.11.2009 - súčasnosť
„Expert nominovaný Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky v rámci NP Podpora kvality sociálneho dialógu“ – „Vybrané priority integrovanej infraštruktúry v nadväznosti na zvýšenie ŠTRUKTURÁLNEJ mobility pracovnej sily" Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky 1.5.2021 – 30.9.2021
„Expert na analytický výstup za štát - AV č.17 v rámci NP Podpora kvality sociálneho dialógu“ – „„Podmienky a dôvody preradenia na inú prácu a agentúrne zamestnávanie, pracovná cesta a cestovné náhrady“ Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR 1.11.2020 – 31.8.2021
„Expert - nominovaný Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky v rámci NP Podpora kvality sociálneho dialógu“ - „„ SMART podnikateľské prostredie v podmienkach SR, ako podporná infraštruktúra pre podniky počas jednotlivých fáz ich životného cyklu“ Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky 1.4.2020 – 31.8.2020
„Expert - nominovaný Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky v rámci NP Podpora kvality sociálneho dialógu“ - „ Vybrané priority integrovanej infraštruktúry v nadväznosti na zvýšenie PRIESTOROVEJ mobility pracovnej sily“ Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky 1.5.2019 – 31.7.2019
„Expert - nominovaný Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky v rámci NP CSD II. – „Analýza minimálnej mzdy v Slovenskej republike, jej aktuálneho stavu a historického vývoja právnej úpravy s vyhodnotením jej uplatňovania a komparáciou s vybranými krajinami EÚ, resp. OECD“. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky 12.5.2017 – 31.8.2017
predseda Dozornej rady Ústav pamäti národa, Námestie slobody 6, 817 83 Bratislava 2009 – 2021

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Predštátnicový seminár Pracovné právo Magisterský študijný program „právo“ – denná forma (mPRV15) 2. 30. právo
Ekonómia trhu práce a pracovné právo Právo a ekonómia (mPEK17) 2 8. ekonómia a manažment / 30. právo
Pracovné právo (Pracovné právo 2) Magisterský študijný program „právo“ – denná forma (mPRV15) 2. 30. právo
Individuálne pracovné právo – vedecké aspekty Pracovné právo (dPRP18) 3. 30. právo
Aplikované občianske a pracovné právo Magisterský študijný program „právo“ 2. 30. právo
Pracovné právo 2 Bakalársky študijný program „právo“ – denná forma 1. 30. právo
Príprava projektu dizertačnej práce z pracovného práva Pracovné právo (dPRP18) / Pracovné právo (dPRPx18) 3. 30. právo
Kolektívne pracovné právo – vedecké aspekty Pracovné právo (dPRP18) 3. 30. právo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Pracovné právo (dPRP18) (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma) 3 30. právo
Pracovné právo (dPRPx18) (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma) 3 30. právo
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.)
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
6
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
6
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
50
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
45
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Zásada rovnakého zaobchádzania v zamestnaní a povolaní Pracovné právo (dPRP18) 3. 30. právo
Zmluvný systém v pracovnom práve Občianske právo (dOBP15) 3. 30. právo
Praktické a teoretické aspekty výkonu verejnej služby v SR a EÚ Pracovné právo (dPRPx18) (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma) 3. 30. právo
Sociálny dialóg – participácia zamestnancov na rozhodovaní, riešenie kolektívnych sporov Pracovné právo (dPRPx18) (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma) 3. 30. právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
125
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
69
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
120
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
93
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Hamuľák, J., Nevická D.: The East v the West of European Union - working conditions and upbringing of children, In. Sustainable economic development and advancing education excellence in the era of global pandemic [elektronický dokument] : proceedings of the 36th international business information management association conference (IBIMA). - : 1. vyd. ISBN 978-0-9998551-5-7. - Norristown : International business information management association, 2020. - S. 11405-11409 [print]

2.

Hamuľák, Juraj: Legal or illegal : právno-teoretické východiská a aplikačné problémy nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v Slovenskej republike. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - 139 s., ISBN 978-80-8168-688-7

3.

Hamuľák, Juraj: Ansprüche aus ungültiger Auflösung von Arbeitsverhältnissen in der Slowakei, In: Wirtschaft und Recht in Osteuropa. - Roč. 25, č. 11 (2016), s. 329-334

4.

Hamuľák, Juraj, Nevická, Denisa: Breastfeeding as a (non)exclusive right of women in labor relations - the European approach, In: European studies : the review of European law, economics and politics : Roč. 7. - Praha : Wolters Kluwer, 2020. - S. 273-282. - ISSN 1805-8809. - ISBN 978-80-7676-017-2

Registrované v: scopus

5.

Hamuľák, Juraj, Nevická, Denisa: The Slovak v the Danish labor law approach to COVID 19 pandemic, In: International and Comparative Law Review. - Roč. 20, č. 2 (2020), s. 231-238. - ISSN (print) 1213-8770

Registrované v: scopus

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Hamuľák, Juraj: Zeitarbeit in der Slowakei Lit. 3 zázn. In: Jahrbuch für Ostrecht. - Roč. 57, č. 2 (2016), s. 315-324

2.

Hamuľák, Juraj, Nevická Denisa, Krippel Mikuláš: Parental Leave in the Czech Republic and Slovakia - where is it more favourable to become a father ? In. Danube [elektronický dokument]. - Roč. 12, č. 2 (2021), s. 109-120 ISSN (print): 1804-6746, ISSN (online): 1804-8285

Registrované v scopus

3.

Števček, Marek, Pagáč, Ľubomír, Cenkner, Michal, Hamuľák, Juraj, Nováková, Mária: Spory s ochranou slabšej strany : § 290-323, In: Civilný sporový poriadok : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2016. - S. 1014-1083. - ISBN 978-80-7400-629-6

4.

Barancová, H., Olšovská, A., Hamuľák, J., Dolobáč, M.: Slovenské pracovné právo. - Bratislava : Sprint 2, 2019. s. 664, ISBN 978-80-89710-48-5

5.

Hamuľák, J., Nevická D.: The East v the West of European Union - working conditions and upbringing of children, In. Sustainable economic development and advancing education excellence in the era of global pandemic [elektronický dokument] : proceedings of the 36th international business information management association conference (IBIMA). - : 1. vyd. ISBN 978-0-9998551-5-7. - Norristown : International business information management association, 2020. - S. 11405-11409 [print]

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Hamuľák, Juraj: Legal or illegal : právno-teoretické východiská a aplikačné problémy nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v Slovenskej republike. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - 139 s., ISBN 978-80-8168-688-7


[o1] 2018 Treľova, Silvia - Prochazkova, Lenka: Innovation management and education excellence through vision 2020 : Roč. 31. Norristown : International business information management association, 2018, S. 3778-3784 - CPCI-SSH

[o3] 2020 Nováková, Mária - Capíková, Silvia: Preparing school graduates for the labour market. In: Recent advances in information technology, tourism, economics, management and agriculture [elektronický dokument]. Belgrad : Association ofEconomists and Managers of the Balkans, 2020, S. 181 [online]

2.

Hamuľák, Juraj, Nevická, Denisa: The Slovak v the Danish labor law approach to COVID 19 pandemic, In: International and Comparative Law Review. - Roč. 20, č. 2 (2020), s. 231-238. - ISSN (print) 1213-8770 (Registrované v: scopus)


[o1] 2021 Andraško, J. Mesarčík, M.: Those who shall be identified : the data protection aspects of the legal framework for electronic identification in the European Union, In: TalTech Journal of european studies,Roč. 11, č. 2, 2021, S. 3-24 [online] - SCOPUS

3.

Hamuľák, Juraj, Nevická, Denisa: Švédsky model rodičovskej dovolenky - cesta k rovnoprávnosti? = The Swedish model of parental leave - a way to achieve equality?, In: Európsky pilier sociálnych práv a spoločnosť 5.0. - Praha : Nakladatelství Leges, 2018. - S. 248-258. - ISBN 978-80-7205-325-4


[o1] 2019 Treľová, Silvia - Kulhánek, Rastislav: Maternity and parental leave of employed mothers and fathers in the context of Slovak legislation. In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 [elektronický dokument].Norristown : IBIMA, 2019, S. 6698-6705 [online] - CPCI-SSH ; SCOPUS

4.

Hamuľák, Juraj: Postavenie jednotlivca v individuálnych pracovnoprávnych vzťahoch = Position of the individual in the individual labor relations, In: Autonomie jednotlivce. - Praha : Leges, 2014. - S. 54-59. - ISBN 978-80-7502-059-8 (registrované vo WOS)


[o3] 2015 Smalik, Matej: Liability, position and duties of limited liability company directors. Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2015, S. 35

5.

Hamuľák, Juraj: Konkurenčné doložky v judikatúre ústavného súdu Slovenskej republiky, In: Ochrana zamestnanca v rozhodovacej činnosti európskych a národných súdov. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014. - S. 93-99. - ISBN 978-83-7490-786-6


[o3] 2015 Smalik, Matej - Považanová, Kristína: CER Comparative European research 2015, vol. 2 [elektronický zdroj]. London : Sciemcee, 2015, S. 41 [CD-ROM]

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Názov projektu: Sociálna ochrana osôb so zdravotným postihnutím v pracovnom práve a práve sociálneho zabezpečenia.

Inštitúcia, na ktorej sa projekt riešil: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Grantová schéma: VEGA Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR

Číslo projektu: 1/0228/20 VEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.

Doba riešenia: 1.1.2020 – 31.12.2022

Pozícia: zodpovedný riešiteľ, vedúci projektu

2.

Názov projektu: Inovatívna výučba práva a prepojenie s právnou praxou

Inštitúcia, na ktorej sa projekt riešil: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Grantová schéma: KEGA Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR

Číslo projektu: 081UK-4/2019 KEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.

Doba riešenia: 2019 – 2021

Pozícia: zodpovedný riešiteľ, vedúci projektu.

3.

Názov projektu: Marxizmus stále živý? K prehodnoteniu učenia K. Marxa v súčasnom právnom a ekonomickom myslení.

Inštitúcia, na ktorej sa projekt riešil: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Grantová schéma: VEGA Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR

Číslo projektu: 1/0138/18 VEGA

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.

Doba riešenia: 1.1.2018 – 31.12.2021

Pozícia: člen riešiteľského kolektívu

4.

Názov projektu: Zamestnávanie mladých ľudí v čase hospodárskych zmien vo svetle migračnej krízy - nové výzvy pre politiku trhu práce (právny a ekonomický pohľad)

Inštitúcia, na ktorej sa projekt riešil: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Grantová schéma: VEGA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Číslo projektu: 1/0908/17 VEGA

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Robert Schronk, CSc,

Doba riešenia: 1.1.2017 – 31.12.2019

Pozícia: zástupca zodpovedného riešiteľa, člen riešiteľského kolektívu

5.

Názov projektu: Pracovný súdny poriadok (nová právna norma v oblasti pracovného práva)

Inštitúcia, na ktorej sa projekt riešil: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Grantová schéma: VEGA Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR

Číslo projektu: 1/0151/14 VEGA

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Robert Schronk, CSc,

Doba riešenia: 1.1.2014 – 31.12.2016

Pozícia: zástupca zodpovedného riešiteľa, člen riešiteľského kolektívu

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2015 - 2021
Prodekan pre organizáciu konferencií a ďalších vedeckých a odborných podujatí, vzťahy a spoluprácu s odbornou verejnosťou, rigorózne konanie a ďalšie vzdelávanie Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2016 - 2019
Podpredseda Akademického senátu Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2004 - 2006, 2015 - 2016

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
24.02.2022