Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko
doc. Dr. Angelika Mašurová, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Mašurová
I.2 - Meno
Angelika
I.3 - Tituly
doc. Dr. iur. MLE
I.4 - Rok narodenia
1976
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo nám. 6, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
angelika.masurova@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22668?do=filterForm-submit&name=Angelika&surname=Ma%C5%A1urov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Právo
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-7912-3884

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Universität Wien
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
Právo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Universität Wien
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
Právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Universität Wien
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
Obchodné právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
II.b - Rok
2020
II.c - Odbor a program
Obchodné a finančné právo
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2020
odborný asistent Univerzita Komenského, Právnická fakulta 2016-2020
Senior Scientist Wirtschaftsuniversität Wien od 2002

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Obchodné právo 1 Právo Prvý Právo
Obchodné právo 2 Právo prvý Právo
Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch Právo prvý Právo
Company law Právo prvý Právo
Aplikované obchodné, finančné a medzinárodné právo Právo Druhý Právo
Obchodné právo 1 Právo druhý Právo
Obchodné právo 2 Právo druhý Právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
19

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
46
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
33
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
117
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
101
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

AAB01 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (70%) - Patakyová, Mária [UKOPAHP] (30%): Obchodný register : právno-teoretické a aplikačné problémy. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - 257 s. [print]

Úplný text

Lit.: 68 zázn.

ISBN 978-80-571-0092-8. - ISBN 978-80-571-0093-5

2.

AAB02 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Schutz der Minderheitsaktionäre bei innerstaatlichen Verschmelzungen nach slowakischem Recht [elektronický dokument]. - 1. vyd. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2021. - 186 s. [online]

ISBN 978-80-7160-598-0

3.

ABA01 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Kreditsicherheiten in der Insolvenz in der Slowakei. Rechtsstellung der gesicherten Gläubiger

Lit. 59 zázn.

In: Dingliche Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Mittel- und Osteuropa. - Wien : Nomos, 2016. - S. 455-577. - ISBN 978-3-8487-3512-9

4.

AEC04 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Besondere Bestimmungen über Syndikatsveträge bei der einfachen Gesellschaft auf Aktien im slowakischen Recht

Lit.: 85 zázn.

In: Neue Regelungen für Start-ups und Investoren in MOE : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen. - [S.l.] : Nomos Verlagsgesellschaft, 2021. - S. 95-115 [1 AH]. - ISBN 978-3-7089-2128-0

[Krakauer Forum der Rechtswissenschaften. 7, Viedeň, 17.02.2020 - 18.02.2020]

5.

AFC02 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Voraussetzungen für die Genehmigung und Wirksamkeit des Restrukturierungsplans im slowakischen Recht

Lit.: 4 zázn.

In: Sanierung, Reorganisation, Insolvenz : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen. - Wien : facultas Universitätsverlag, 2018. - S. 129-153. - ISBN 978-3-7089-1738-2

[Unternehmenskrise, Restrukturierungs- und Entschuldungsverfahren : Krakauer Forum der Rechtswissenschaften. Wien, 05.10.2017 - 06.10.2017]

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

AAB01 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (70%) - Patakyová, Mária [UKOPAHP] (30%): Obchodný register : právno-teoretické a aplikačné problémy. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - 257 s. [print]

Úplný text

Lit.: 68 zázn.

ISBN 978-80-571-0092-8. - ISBN 978-80-571-0093-5

2.

AAB02 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Schutz der Minderheitsaktionäre bei innerstaatlichen Verschmelzungen nach slowakischem Recht [elektronický dokument]. - 1. vyd. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2021. - 186 s. [online]

ISBN 978-80-7160-598-0

3.

ABA01 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Kreditsicherheiten in der Insolvenz in der Slowakei. Rechtsstellung der gesicherten Gläubiger

Lit. 59 zázn.

In: Dingliche Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Mittel- und Osteuropa. - Wien : Nomos, 2016. - S. 455-577. - ISBN 978-3-8487-3512-9

4.

AEC04 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Besondere Bestimmungen über Syndikatsveträge bei der einfachen Gesellschaft auf Aktien im slowakischen Recht

Lit.: 85 zázn.

In: Neue Regelungen für Start-ups und Investoren in MOE : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen. - [S.l.] : Nomos Verlagsgesellschaft, 2021. - S. 95-115 [1 AH]. - ISBN 978-3-7089-2128-0

[Krakauer Forum der Rechtswissenschaften. 7, Viedeň, 17.02.2020 - 18.02.2020]

5.

AFC02 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Voraussetzungen für die Genehmigung und Wirksamkeit des Restrukturierungsplans im slowakischen Recht

Lit.: 4 zázn.

In: Sanierung, Reorganisation, Insolvenz : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen. - Wien : facultas Universitätsverlag, 2018. - S. 129-153. - ISBN 978-3-7089-1738-2

[Unternehmenskrise, Restrukturierungs- und Entschuldungsverfahren : Krakauer Forum der Rechtswissenschaften. Wien, 05.10.2017 - 06.10.2017]

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

AEC03 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Vedľajšie dojednania k akcionárskej zmluve pri jednoduchej spoločnosti na akcie

Lit. 11 zázn.

In: 2017: Vybrané výzvy v slovenskom práve obchodných korporácií [elektronický zdroj]. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2017. - S. 62-93 [online]. - ISBN 978-80-87382-94-3

URL: http://www.michalcerny.net/OPD17OKS-SK-FV.pdf


[o1] 2020 Patakyová, Mária - Kačaljak, Matej - Grambličková, Barbora - Mazúr, Ján - Dutková, Patrícia: European Company and Financial Law Review, roč. 17, č. 2, 2020, s. 225 - ESCI ; SCOPUS

2.

ABA01 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Schutz der Minderheitsaktionäre in der Slowakei

Lit. 44 zázn.

In: Schutz der Minderheitsaktionäre in Mittel- und Osteuropa. - Wien : Facultas, 2010. - S. 581-681. - ISBN 978-3-7089-0578-5


[o4] 2019 Csach, Kristián: Opus laudat artificem : pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019, S. 107

3.

ABA04 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Kreditsicherheiten in der Insolvenz in der Slowakei. Rechtsstellung der gesicherten Gläubiger

Lit. 59 zázn.

In: Dingliche Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Mittel- und Osteuropa. - Wien : Nomos, 2016. - S. 455-577. - ISBN 978-3-8487-3512-9

 

[o3] 2017 Cierpial-Magnor, Romana - Winner, Martin: Arbeitsrecht, Insolvenzrecht, Kreditsicherheiten : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen. Wien : Facultas, 2017, S. 53, 67

4.

AFC01 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Voraussetzungen für die Genehmigung und Wirksamkeit des Restrukturierungsplans im slowakischen Recht

Lit.: 4 zázn.

In: Sanierung, Reorganisation, Insolvenz : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen. - Wien : facultas Universitätsverlag, 2018. - S. 129-153. - ISBN 978-3-7089-1738-2

[Unternehmenskrise, Restrukturierungs- und Entschuldungsverfahren : Krakauer Forum der Rechtswissenschaften. Wien, 05.10.2017 - 06.10.2017]

 

[o4] 2018 Patakyová, Mária - Duračinská, Jana: Právny obzor, roč. 101, č. 5, 2018, s. 467

 

5.

AFD03 Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (100%) : Osobitné ustanovenia o akciách jednoduchej spoločnosti na akcie = Special provisions on shares of the simple joint stock company

Lit.: 3 zázn.

In: Porušenie zmluvných povinností v súkromnom práve a jeho následky. - Trnava : Právnická fakulta, 2018. - S. 105-119. - ISBN 978-80-568-0104-8

[Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky. Trnava, 09.06.2017]


[o1] 2020 Patakyová, Mária - Kačaljak, Matej - Grambličková, Barbora - Mazúr, Ján - Dutková, Patrícia: European Company and Financial Law Review, roč. 17, č. 2, 2020, s. 225 - ESCI ; SCOPUS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

APVV-18-0417 „Historický vývoj terminológie súkromného práva na Slovensku pre potreby rekodifikácie slovenského občianskeho práva“

2.

APVV-16-0553 „Premeny a inovácie konceptu kapitálových spoločností v podmienkach globalizácie“

3.

KEGA 086UK-4/2018 „Inovatívna vysokoškolská učebnica v oblasti systémov riadenia a kontroly v atomistických a polykorporátnych štruktúrach“

4.

VEGA 1/0875/17 „Riadenie a kontrola v atomistických a polykorporátnych štruktúrach“

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Letná škola rakúskeho práva Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta September 2019
Letná škola rakúskeho práva Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta September 2018, týždeň
Letná škola rakúskeho práva Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta September 2017, týždeň

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
30.05.2022