Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Právnická fakulta
Sídlo fakulty Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Srebalová
I.2 - Meno
Mária
I.3 - Tituly
prof., JUDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1969
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 810 00 Bratislava 1, Slovenská republika
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
maria.srebalova@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3865
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
právo
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-9216-0081

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
1993
II.c - Odbor a program
Právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
Správne právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
Správne právo
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2018
II.c - Odbor a program
Správne právo
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
profesor Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2018
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2009
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 1997
asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 1994
referent Daňový úrad Bratislava V. od 1993

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Správne právo hmotné Právo prvý právo
Správne právo procesné Právo prvý právo
Správne právo 1 Ekonómia a právo prvý právo
Správne právo 2 Ekonómia a právo prvý právo
Dokazovanie (dôkazné právo) Právo druhý právo
Aplikované správne právo a právo sociálneho zabezpečenia Právo druhý právo
Správne súdnictvo Právo prvý právo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Právo prvý právo
Právo druhý právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
51
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
14
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
6
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Pozemkové právo Právo druhý právo
Aplikované správne právo a právo sociálneho zabezpečenia Právo druhý právo
Správna veda 1 Právo tretí právo
Správna veda 2 Právo tretí právo
Veda správneho práva Právo tretí právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
233
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
125
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
663
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
396
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
63
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
58
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
14
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB01 Srebalová, Mária [UKOPASP] (100%) : Rýchlosť správneho konania a nečinnosť správneho orgánu. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008. - 120 s. - (Studia Iuridica Bratislavensia; Nr. 29)

Lit. 78 zázn.2

AAA01 Hrnčárová, Nataša (40%) - Meššová, Barbora (34%) - Srebalová, Mária [UKOPASP] (12% [3,00 AH]) - Macková, Darina (14%): Zákon o azyle : komentár. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2012. - 430 s. - (Komentované zákony)

Lit. 58 zázn.

ISBN 978-80-7400-264-9

3

(A) Peráček, Tomáš [UKOMAKIS] (51%) -Vojtech, František (16%) - Srebalová, Mária [UKOPASP] (16% )-Pekár, Bernard [UKOPASP] (7%) -Mikušová Meričková, Beáta (5%) -Horvat, Matej [UKOPASP] (5%): Restriction on the re-export of medicinal products and the supervision of compliance with it by public administration bodies, Lit. 12 zázn. In: European Pharmaceutical Journal [elektronický zdroj]. -Roč. 64, č. 1 (2017), s. 1-7 [online]. -eISSN 1338-6786, Registrované v: scopus

4

Srebalová, Mária [UKOPASP] (70%) - Peráček, Tomáš [UKOMAKIS] (30%)Challenges and Perspectives of Effective Land Consolidation The Case of Slovak Republic

Vykazovacie obdobie CREPČ 2022, Kategória EPC, V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Vyd. údaje Developments in information and knowledge management for business applications. - : 1. vyd. ISBN 978-3-030-95813-8. - Cham : Springer Nature, 2022. - S. 179-202

Predmet: príspevok, Oblasť výskumu / Štud. odbor: 080 Ekonómia a manažment, 6213 sociálne, ekonomické a právne vedy

Online: https://doi.org/10.1007/978-3-030-95813-8_8 Autor: Srebalová, Mária 1969- UKOPASP (autor) (70%)

Spoluautor(i) Peráček, Tomáš 1979- [UKOMAKIS] (autor) (30%)

Grant: Efektívne pozemkové úpravy [19-0494] - APVV, Kód afiliácie: UKOAP22

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK. Katedra správneho a environmentálneho práva. Bratislava UKOPASP

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu UK. Katedra informačných systémov. Bratislava ; UKOMAKIS

5


Skóra, Agnieszka (autor) (40%) Srebalová, Mária 1969- [UKOPASP] (autor) (40%) Papáčová, Ingrida 1990- (autor) (20%): Administrative judiciary is looking for a balance in a crisis

·    Bib-ID vtls000387891

Vykazovacie obdobie CREPČ 2022

Kategória EPC V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Vyd. údaje Juridical Tribune - Tribuna Juridica. - Roč. 12, č. 1, March (2022), s. 5-20

Registrované v scopus, wos

Impakt časopisu

CiteScore - SCOPUS: 2021 - 0,1

Recenzované [rec.]

Predmet článok

Oblasť výskumu / Štud. odbor: 070 Právo a medzinárodné vzťahy, 6835 sociálne, ekonomické a právne vedy

Prístupnosť v DB SCOPUS, Web of Science Core Collection

ISSN ISSN (print) 2247-7195 ISSN (online) 2248-0382

Grant: Vplyv vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie na elektronické služby verejnej správy [APVV-17-0403] - APVV

Kód afiliácie UKOAP22

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK. Katedra správneho a environmentálneho práva. Bratislava ; UKOPASP

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ABA01 Fečík, Marián (48%) - Srebalová, Mária [UKOPASP] (6%) - Baricová, Jana (3%) - Filová, Anita (43%): Správna žaloba vo veciach správneho trestania : § 194-198

Lit.: 32 zázn.

In: Správny súdny poriadok : komentár. - Praha : C.H. Beck, 2018. - S. 965-1025. - ISBN 978-80-7400-678-4

2

ADF37 Meričková Mikušová, Beáta (30%) - Štrangfeldová, Jana (30%) - Srebalová, Mária [UKOPASP] (20%) - Peráček, Tomáš [UKOMAKIS] (20%): Vybrané ekonomicko-právne aspekty dostupnosti liekov v Slovenskej republike = Selected economic and legal aspects ofavailability of drugs

Lit. 22 zázn.

In: Farmaceutický obzor. - Roč. 86, č. 1-2 (2017), s. 12-21. - ISSN 0014-8172

3

(A) Peráček, Tomáš [UKOMAKIS] (51%) -Vojtech, František (16%) - Srebalová, Mária [UKOPASP] (16% )-Pekár, Bernard [UKOPASP] (7%) -Mikušová Meričková, Beáta (5%) -Horvat, Matej [UKOPASP] (5%): Restriction on the re-export of medicinal products and the supervision of compliance with it by public administration bodies, Lit. 12 zázn. In: European Pharmaceutical Journal [elektronický zdroj]. -Roč. 64, č. 1 (2017), s. 1-7 [online]. -eISSN 1338-6786, Registrované v: scopus

4

Srebalová, Mária [UKOPASP] (70%) - Peráček, Tomáš [UKOMAKIS] (30%)Challenges and Perspectives of Effective Land Consolidation The Case of Slovak Republic

Vykazovacie obdobie CREPČ 2022, Kategória EPC, V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Vyd. údaje Developments in information and knowledge management for business applications. - : 1. vyd. ISBN 978-3-030-95813-8. - Cham : Springer Nature, 2022. - S. 179-202

Predmet: príspevok, Oblasť výskumu / Štud. odbor: 080 Ekonómia a manažment, 6213 sociálne, ekonomické a právne vedy

Online: https://doi.org/10.1007/978-3-030-95813-8_8 Autor: Srebalová, Mária 1969- UKOPASP (autor) (70%)

Spoluautor(i) Peráček, Tomáš 1979- [UKOMAKIS] (autor) (30%)

Grant: Efektívne pozemkové úpravy [19-0494] - APVV, Kód afiliácie: UKOAP22

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK. Katedra správneho a environmentálneho práva. Bratislava UKOPASP

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu UK. Katedra informačných systémov. Bratislava ; UKOMAKISAFC11

5

Skóra, Agnieszka (autor) (40%) Srebalová, Mária 1969- [UKOPASP] (autor) (40%) Papáčová, Ingrida 1990- (autor) (20%): Administrative judiciary is looking for a balance in a crisis

·    Bib-ID vtls000387891

Vykazovacie obdobie CREPČ 2022

Kategória EPC V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

Vyd. údaje Juridical Tribune - Tribuna Juridica. - Roč. 12, č. 1, March (2022), s. 5-20

Registrované v scopus, wos

Impakt časopisu

CiteScore - SCOPUS: 2021 - 0,1

Recenzované [rec.]

Predmet článok

Oblasť výskumu / Štud. odbor: 070 Právo a medzinárodné vzťahy, 6835 sociálne, ekonomické a právne vedy

Prístupnosť v DB SCOPUS, Web of Science Core Collection

ISSN ISSN (print) 2247-7195 ISSN (online) 2248-0382

Grant: Vplyv vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie na elektronické služby verejnej správy [APVV-17-0403] - APVV

Kód afiliácie UKOAP22

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta UK. Katedra správneho a environmentálneho práva. Bratislava ; UKOPASP

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Meričková Mikušová, Beáta (30%) - Štrangfeldová, Jana (30%) - Srebalová, Mária [UKOPASP] (20%) - Peráček, Tomáš [UKOMAKIS] (20%): Vybrané ekonomicko-právne aspekty dostupnosti liekov v Slovenskej republike = Selected economic and legal aspects ofavailability of drugs

Lit. 22 zázn.

In: Farmaceutický obzor. - Roč. 86, č. 1-2 (2017), s. 12-21. - ISSN 0014-8172

Ohlasy (2):

[o1] 2018 Strážovská, Ľubomíra - Ďuriš, Marcel: Digitalization of society and e-government. In: Hradec economic days 2018 vol.8(2). Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2018, S. 324-332 - CPCI-SSH

[o1] 2018 Ďuriš, Marcel - Olvecká, Viera - Strážovská, Ľubomíra - Sulíková, Rozália: Influence of the globalization on doing business in Slovakia. In: Vision 2020: sustainable economic development and application of innovation management fromregional expansion to global growth. Norristown : International business information management association, 2018, S. 7317 - SCOPUS UKOMAKN

2

Horvat, Matej [UKOPASP] (34%) - Magurová, Hana (33%) - Srebalová, Mária [UKOPASP] (33%): Protection of consumers' rights in railway in the Slovak Republic

Lit. 5 zázn.

In: Yearbook of antitrust and regulatory studies. - Roč. 10, č. 16 (2017), s. 177-190. - ISSN 1689-9024

Registrované v: scopus

Ohlasy (3):

[o1] 2019 Peráček, Tomáš - Mucha, Boris - Brestovanská, Patrícia: Comparative analysis of Slovak and Czech constitutional law on favorable environment. In: SGEM 2019 conference proceedings : 5 : Ecology, economics, education and legislation :Roč. 19. Sofia : STEP92 Technology, 2019, S. 427-433 - SCOPUS

[o1] 2019 Peráček, Tomáš: Selected issues of electronic delivery in the Slovak public administration. In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 [elektronický dokument]. Norristown : International businessinformation management association, 2019, S. 3255-3263 [online] - SCOPUS

[o1] 2020 Peráček, Tomáš Vilčeková, Lucia Mucha, Boris Nosková, Milena: An objective view of government policy on access to information in years 1948-2020. In: Education excellence and innovation management : a 2025 vision to sustaineconomic development during global challenges : proceedings of the 35th IBIMA conference 2020. Norristown : IBIMA, 2020, S. 1347-1355 - CPCI-SSH

3

Srebalová, Mária [UKOPASP] (20%) - Horvat, Matej [UKOPASP] (20%) - Vačok, Juraj [UKOPASP] (20%) - Vojtech, František (20%) - Filip, Stanislav (20%): Legal obstacles to freedom to conduct a business: experience of the Slovak Republic [elektronický dokument]

Lit.: 12 zázn.

In: Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 4 (2020), s. 3385-3394 [online]. - ISSN (online) 2345-0282

URL: https://jssidoi.org/jesi/issue/28

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2019=1,171

SNIP (SCOPUS) 2019=5,681

CiteScore (SCOPUS) 2019=7,0

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q1 [Business and international management] -- 2019

scimago-sjr -- Q1 [Economics, econometrics and finance (miscellaneous)] -- 2019

scimago-sjr -- Q1 [Management, monitoring, policy and law] -- 2019

scimago-sjr -- Q1 [Management of technology and innovation] -- 2019

Ohlasy (6):

[o1] 2020 Peráček, Tomáš: The perspectives of European society and the European cooperative as a form of entrepreneurship in the context of the impact of European economic policy. In: Online Journal Modelling the New Europe, roč. 34, 2020, s.56 - SCOPUS

[o3] 2020 Sidak, Mykola - Hajnišová, Edita - Fabuš, Michal: European Central Bank: security, sustainable and efficient aspects. In: Journal of Security and Sustainability Issues [elektronický dokument], roč. 10, č. 2, 2020, s. 411 [online]

[o1] 2020 Peráček, Tomáš: Human resources and their remuneration : managerial and legal background. In: RELIK 2020 : Reproduction of human capital - mutual links and connections. Praha : Prague University of Economics and Business, 2020, S.454-465 - CPCI-SSH

[o1] 2021 Nováčková, Daniela - Peráček, Tomáš: The common European investment policy and its perspectives in the context of the Achmea case law. In: TalTech journal of European studies [elektronický dokument], roč. 11, č. 1, 2021, s. 164[online] - SCOPUS

[o1] 2021 Peráček, Tomáš: A few remarks on the (im)perfection of the term securities : a theoretical study. In: Juridical Tribune - Tribuna Juridica, roč. 11, č. 2, 2021, s. 137 - ESCI

[o1] 2021 Peráček, Tomáš: Flexibility of creating and changing employment in the options of the Slovak Labor Code. In: Problems and Perspectives in Management, roč. 19, č. 3, 2021, s. 373-382 - SCOPUS

4

Peráček, Tomáš [UKOMAKIS] (51%) - Vojtech, František (16%) - Srebalová, Mária [UKOPASP] (16%) - Pekár, Bernard [UKOPASP] (7%) - Horvat, Matej [UKOPASP] (5%) - Mikušová Meričková, Beáta (5%): Restriction on the re-export of medicinal products andthe supervision of compliance with it by public administration bodies [elektronický dokument]

Lit.: 15 zázn.

In: European Pharmaceutical Journal [elektronický dokument]. - Roč. 65, č. 1 (2018), s. 24-30 [online]. - ISSN (print) 2453-6725

URL: https://content.sciendo.com/view/journals/afpuc/65/1/article-p24.xml

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2018=0,128

SNIP (SCOPUS) 2018=0,336

CiteScore (SCOPUS) 2018=0,9

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q3 [Pharmacology, toxicology and pharmaceutics (miscellaneous)] -- 2018

Ohlasy (3):

[o1] 2018 Milošovičová, Petra - Treľová, Silvia: A new type of business in Slovakia. In: Innovation management and education excellence vision 2020. Norristown : International business information management association (IBIMA), 2018, S.3092-3098 - CPCI-SSH ; SCOPUS

[o1] 2018 Ďuriš, Marcel - Ölvecká, Viera - Strážovská, Ľubomíra - Sulíková, Rozália: Influence of the globalization on doing business in Slovakia. In: Vision 2020: sustainable economic development and application of innovation management fromregional expansion to global growth. Norristown: International business information management association, 2018, S. 7310-7318 - SCOPUS ; CPCI-SSH

[o1] 2021 Androniceanu, A.: Transparency in public administration as a challenge for a good democratic governance. In: Administratie si Management Public, vol. 2021, iss. 36, 2021, s. 149-164 - SCOPUS

5
Srebalová, Mária [UKOPASP] (100%) : Reformy verejnej správy a štátna správaLit. 6 zázn. In: Organizace státní správy -vývojové tendence. -Praha : Leges, 2014. -S. 90-97. -ISBN 978-80-7502-048-2 Ohlasy (2): [o2] 2017 Mikušová Meričková, B. -Bašteková, A. -Stejskal, J. -Pekár, B.: Economic, political, social factor of corruption in the Slovak Republic. In: The NISPAcee journalof public administration and policy, roč. 10, č. 1, 2017, s. 102,118 –SCOPUS [o2] 2017 Mikušová Meričková, Beáta -Nemec, Juraj -Svidroňová Murray, Mária -Pischko, Viliam: Analysis of the relationship between the size and structure of public expenditure and socio-economic development. In: Ekonomický časopis, roč. 65,č. 4, 2017, s. 322, 333 -SSCI ; SCOPUS
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Projekt APVV-0448-10, názov: Právna úprava správneho súdnictva v Slovenskej republike, doba riešenia: 2011 –2014, pozícia: členka riešiteľského kolektívu

2

Projekt VEGA č. 1/1036/15, názov: Právna úprava správneho trestania, doba riešenia: 2015 – 2017, pozícia: vedúca projektu


3

Projekt VEGA č. 1/0557/17, názov: Právne aspekty optimalizácie výkonu verejnej správy obcami ako subjektmi verejnej správy, doba riešenia: 2017 –2019, pozícia: spoluriešiteľka


4

Projekt VEGA č. 1/0686/18, názov: Prieskum právoplatných individuálnych správnych aktov v kontexte právnej istoty a spravodlivosti, doba riešenia: 2018 –2020, pozícia: spoluriešiteľka


5

Projekt APVV-18-0534: "Vyhoreté jadrové palivo a právna úprava nakladania s ním" doba riešenia: 2019-2022, pozícia: vedúca projektu

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členstvo vo Vedeckej rade Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od roku 2017
zástupca vedúceho katedry katedra správneho a environmentálneho práva, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2014 - 2015

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Právnická fakulta Mykolas Romeris Vilnius, Litva 17. 11. - 31.11. 2004 študijný pobyt na účely habilitačného konania

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Posudzovateľka projektov VEGA od roku 2015 až po súčasnosť.

Národná odborná garantka v medzinárodnej výskumnej iniciatíve „No asylum and then...“, 2016, organizovaná Institute for Social Law KU Leuven –Faculty of Law.

Od roku 2003 do roku 2011 pôsobila ako členka stálej rozkladovej komisie Ministra financií Slovenskej republiky a následne do roku 2012 ako členka rozkladových komisií ad hoc Ministerstva financií Slovenskej republiky, v rokoch 2005 až 2009 pôsobila ako členka rozkladovej komisie Úradu pre verejné obstarávanie, - v rokoch 2009 až 2013 poskytovala odborné poradenstvo a bola členkou rozkladových komisií Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Od roku 2016 bola členkou správneho kolégia Najvyššieho súdu SR.

Od roku 2017 až do súčasnosti poskytuje odborné poradenstvo Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a v rokoch 2022 až 2023 je členkou medzirezortnej pracovnej skupiny pre prípravu nového zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí.

Od roku 2018 až do súčasnosti pôsobí ako členka rozkladovej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Od roku 2022 je členkou rozkladovej komisie Ministerstva kultúry SR.

Od roku 2017 až do roku 2021 viedla pravidelne odborné semináre pre zamestnancov orgánov verejnej správy v Slovenskej republike na Inštitúte pre verejnú správu v Bratislave.

V roku 2022 viedla odborné semináre pre Bratislavský samosprávny kraj a pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

Dátum poslednej aktualizácie
30.03.2023