Research/art/teacher profile of a person
Name and surname prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.
Document type: Research/art/teacher profile of a person
The name of the university Comenius University Bratislava
The seat of the university Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
The name of the faculty Faculty of Law
The seat of the faculty Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Basic information

I.1 - Surname
Števček
I.2 - Name
Marek
I.3 - Degrees
prof. JUDr., DrSc.
I.4 - Year of birth
1976
I.5 - Name of the workplace
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
I.6 - Address of the workplace
Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava
I.7 - Position
professor
I.8 - E-mail address
marek.stevcek@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5353
I.10 - Name of the study field in which a person works at the university
civil law
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/ 0000-0002-8154-2375

II. - Higher education and further qualification growth

II.1 - First degree of higher education
II.2 - Second degree of higher education
II.a - Name of the university or institution
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
II.b - Year
1999
II.c - Study field and programme
law
II.3 - Third degree of higher education
II.a - Name of the university or institution
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
II.b - Year
2006
II.c - Study field and programme
civil law
II.4 - Associate professor
II.a - Name of the university or institution
Pan-European University in Bratislava, Faculty of Law
II.b - Year
2012
II.c - Study field and programme
civil law
II.5 - Professor
II.a - Name of the university or institution
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
II.b - Year
2017
II.c - Study field and programme
civil law
II.6 - Doctor of Science (DrSc.)
II.a - Name of the university or institution
Comenius University in Bratislava
II.b - Year
2022
II.c - Study field and programme
law

III. - Current and previous employment

III.a - Occupation-position III.b - Institution III.c - Duration
Professor at the Department of Civil Law Comenius University in Bratislava, Faculty of Law since 2017
Rector Comenius University in Bratislava since 2019
General director Ministry of Justice of the Slovak Republic, Civil Law Section 2012-2016
Director Ministry of Justice of the Slovak Republic, Department of Civil Law Recodification 2016-2020
Researcher Institute of State and Law of the Slovak Academy of Sciences 2001-2004
Associate Professor at the Department of Civil Law Comenius University in Bratislava, Faculty of Law 2012-2017
Assistant Professor at the Department of Civil Law Comenius University in Bratislava, Faculty of Law 2002-2012

V. - Overview of activities within the teaching career at the university

V.1 - Overview of the profile courses taught in the current academic year according to study programmes
V.1.a - Name of the profile course V.1.b - Study programme V.1.c - Degree V.1.d - Field of study
Substantive civil law 1 law bachelor / first law
Substantive civil law 2 law bachelor / first law
Substantive civil law 3 law bachelor / first law
Civil procedural law 1 law bachelor / first law
Civil procedural law 2 law bachelor / first law
Logical semantics and methodological propaedeutics for lawyers law master / second law
Recodification of private law and regulation of obligations civil law doctoral / third law
V.2 - Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic year
V.2.a - Name of the study programme V.2.b - Degree V.2.c - Field of study
labor law doctoral / third law
law second law
V.3 - Overview of the responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year
V.3.a - Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure V.3.b - Study field to which it is assigned
labor law law
V.4 - Overview of supervised final theses
V.4.1 - Number of currently supervised theses
V.4.a - Bachelor's (first degree)
0
V.4.b - Diploma (second degree)
2
V.4.c - Dissertation (third degree)
1
V.4.2 - Number of defended theses
V.4.a - Bachelor's (first degree)
18
V.4.b - Diploma (second degree)
54
V.4.c - Dissertation (third degree)
9

VI. - Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1 - Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations
VI.1.1 - Number of the research/artistic/other outputs
VI.1.a - Overall
362
VI.1.b - Over the last six years
90
VI.1.2 - Number of the research/artistic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.a - Overall
8
VI.1.b - Over the last six years
8
VI.1.3 - Number of citations corresponding to the research/artistic/other outputs
VI.1.a - Overall
1418
VI.1.b - Over the last six years
932
VI.1.4 - Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.a - Overall
58
VI.1.b - Over the last six years
58
VI.1.5 - Number of invited lectures at the international, national level
VI.1.a - Overall
13
VI.1.b - Over the last six years
4
VI.2 - The most significant research/artistic/other outputs
1

Gahér, František [UKOFILG] (34%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (33%) - Braxatoris, Martin (33%): Nástroje a pravidlá produkcie a interpretácie koncízneho textu (s osobitným zreteľom na normativitu) = Instruments and rules of production and interpretation of a concise text (with special regard to normativity)

In: Jazykovedný časopis. - Roč. 70, č. 1 (2019), s. 73-94. - ISSN (online)1338-4287

2
Števček, Marek, Ivančo, Marek: The conception of civil procedure in the Slovak Republic. In: Juridical tribune-Tribuna juridica. -Roč. 7, special issue (2017), 119-135 (reg. Web of Science)
3
Števček, Marek (100%) : Exekuční činnost : § 28 až 57Lit. 1 zázn.In: Občanský soudní řád (§ 251 až 376). Exekuční řád (§ 28 až151). -Praha : Wolters Kluwer, 2015. -S. 353-415. -ISBN 978-80-7478-988-5
4

Števček, Marek [UKOPAOP] (79%) - Strapáč, Peter (21%): Občianskoprávne vzťahy a ich ochrana : § 1-6

In: Občiansky zákonník 1 : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2015. - S. 1-47 [3,65 AH]. - ISBN 978-80-7400-597-8

Edícia: Veľké komentáre

5
Števček, Marek (84%) -Čentík, Tomáš (13%) -Ďuriš, Michal (3%): Základné princípy : (čl. 1-18) In: Civilný sporový poriadok : komentár. -Praha : C. H. Beck, 2016. -S. 19-76 [4,38 AH]. -ISBN 978-80-7400-629-6
VI.3 - The most significant research/artistic/other outputs over the last six years
1

Démuth, Andrej [UKOPATS] (50%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (50%): Na obranu vágnosti = Defending vagueness

In: Filozofia. - Roč. 76, č. 4 (2021), s. 237-251. - ISSN (print) 0046-385X

2

Gahér, František [UKOFILG] (34%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (33%) - Braxatoris, Martin (33%): Nástroje a pravidlá produkcie a interpretácie koncízneho textu (s osobitným zreteľom na normativitu) = Instruments and rules of production and interpretation of a concise text (with special regard to normativity), In: Jazykovedný časopis. - Roč. 70, č. 1 (2019), s. 73-94. - ISSN (online)1338-4287

3

Števček, Marek [UKOPAOP] (50%) - Gábriš, Tomáš (50%): The recast civil procedure and legacy of Franz Klein in the Slovak Republic

In: European Journal of Transformation Studies. - Roč. 8, č. 2 (2020), s. 106-133. - ISSN (online) 2298-0997

URL: https://www.journal-transformation.org/docs/EJTS_2020_8_2/EJTS_2020_vol_8_no_2.pdf

Registrované v: wos

4

Števček, Marek, Ivančo, Marek: The conception of institutional novelties of recodification of private law in the Slovak Republic. The Law of Obligations in Central and Southeast Europe : Recodification and recent developments. - : 1. vyd. ISBN 978-1-032-02895-8. - New York : Routledge, 2022. - S. 33-49

5

Števček, Marek [UKOPAOP] (69.53%) - Kerecman, Peter (16.13%) - Gajdošová, Martina (12%) - Straka, Richard [UKOPAOP] (2.34%): Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia : § 853-880

TvU.Trnava_Pr/Gajd_19/14

In: Občiansky zákonník 2 : komentár. - Praha : C.H. Beck, 2019. - S. 3197-3260. - ISBN 978-80-7400-770-5


VI.4 - The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs
1

Mitterpachová, Jana (33%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (34%) - Ivančo, Marek [UKOPAOP] (33%): The private-law aspects of sharing economy after the "Uber Case" [elektronický dokument]

In: European Journal of Transformation Studies [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 58-78 [online]. - ISSN (online) 2298-0997

URL: https://www.journal-transformation.org/docs/EJTS%202019%207%202/EJTS%202019%20vol%207%20no%202.pdf

[o1] 2020 Nováčková, Daniela - Peráček, Tomáš - Strážovská, Ľubomíra - Mucha, Boris: Financial crime in economic affairs: case study of the Slovak Republic. In: Juridical Tribune - Tribuna Juridica, roč. 10, SI, 2020, s. 162 - ESCI

2

Lazíková, Jarmila (50%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (50%): Ochrana spotrebiteľa v civilnom procese = Consumer protection in civil proceedings = Verbraucherschutz im Zivilprozess

In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 19, č. 6 (2013), s. 20-30. - ISSN 1335-1079

[o1] 2018 Chovancová, Katarína: Review of Central and East European law, roč. 43, č. 2, 2018, s. 210 - SSCI


3

Števček, Marek [UKOPAOP] (100%) : Notárska zápisnica ako exekučný titul - všeobecne a na podklade spotrebiteľských zmlúv v súlade s právom EÚ

In: Ars notaria. - Roč. 16, č. 1 (2012), s. 4-8. - ISSN 1335-2229

[o1] 2012 Molnár, Peter: Limity práva. Praha : Leges, 2012, S. 216 - CPCI-SSH

4

Gahér, František [UKOFILG] (34%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (33%) - Braxatoris, Martin (33%): Nástroje a pravidlá produkcie a interpretácie koncízneho textu (s osobitným zreteľom na normativitu) [elektronický dokument] = Instruments and rules ofproduction and interpretation of a concise text (with special regard to normativity)

In: Jazykovedný časopis [elektronický dokument]. - Roč. 70, č. 1 (2019), s. 73-94 [online]. - ISSN (online) 1338-4287

[o1] 2020 Peráček, Tomáš - Vilčeková, Lucia - Mucha, Boris - Nosková, Milena: Socio - ethical basis of justice in the context of redistribution of economic goods. In: Education excellence and innovation management: a 2025 vision to sustaineconomic development during global challenges. Norristown : IBIMA, 2020, S. 1309-1317 - CPCI-SSH

[o1] 2020 Brestovanská, Patrícia - Kajan, Marcel - Strážovská, Ľubomíra: Current trends in marketing communication of small, medium and family businesses. In: Education excellence and innovation management: a 2025 vision to sustain economicdevelopment during global challenges. Norristown : IBIMA, 2020, S. 1429-1436 - CPCI-SSH

5

Števček, Marek [UKOPAOP] (50%) - Ivančo, Marek [UKOPAOP] (50%): The conception of civil procedure in the Slovak Republic

In: Juridical tribune-Tribuna juridica. - Roč. 7, special issue (2017), 119-135. - ISSN 2247-7195

[o1] 2019 Peráček, Tomáš: Selected issues of electronic delivery in the Slovak public administration. In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 [elektronický dokument]. Norristown : International businessinformation management association, 2019, S. 3255-3263 [online] - SCOPUS ; CPCI-SSH

[o1] 2019 Peráček, Tomáš: Securities loan agreement as an unnecessary contract. In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 [elektronický dokument]. Norristown : International business information managementassociation, 2019, S. 3273-3281 [online] - SCOPUS ; CPCI-SSH

[o1] 2019 Peráček, Tomáš: Why is a simple company on shares an unnecessary type of business?. In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 [elektronický dokument]. Norristown : International business informationmanagement association, 2019, S. 3282-3290 [online] - SCOPUS ; CPCI-SSH

[o1] 2019 Peráček, Tomáš: Comparative analysis of the agreement on the donation of securities in Slovak Republic and Czech Republic. In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 [elektronický dokument]. Norristown :International business information management association, 2019, S. 3264-3272 [online] - SCOPUS ; CPCI-SSH

[o1] 2019 Peráček, Tomáš: Family business and its anchoring in the legal order of the Slovak Republic and the Czech Republic. In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 [elektronický dokument]. Norristown :International business information management association, 2019, S. 7290-7298 [online] - SCOPUS ; CPCI-SSH

[o1] 2019 Heligman, Richard - Strazovska, Lubomira - Brestovanska, Patricia - Peracek, Tomas: The representation contract and its use in the sale of medicines. In: Vision 2025: education excellence and management of innovations throughsustainable economic competitive advantage. Norristown : International business information management association, 2019, S. 3838-3848 - CPCI-SSH

[o1] 2019 Srebalova, Maria - Mucha, Boris - Lacuska, Martin - Peracek, Tomas: Current view of legislative measures implemented in the past for the export of some strategic products from the Slovak Republic. In: Vision 2025: educationexcellence and management of innovations through sustainable economic competitive advantage. Norristown : International business information management association, 2019, S. 3829-3837 - CPCI-SSH

[o1] 2019 Brestovanska, Patricia - Mucha, Boris - Vojtechovsky, Jaroslav - Peracek, Tomas: Management of the operating of pharmacies in the Slovak Republic. In: Vision 2025: education excellence and management of innovations throughsustainable economic competitive advantage. Norristown : International business information management association, 2019, S. 3849-3858 - CPCI-SSH

[o1] 2019 Peráček, Tomáš - Srebalová, Mária - Brestovanská, Patrícia - Mucha, Boris: Current possibilities of contractual securing the obligations by creating lien on securities. In: Vision 2025: education excellence and management ofinnovations through sustainable economic competitive advantage. Norristown : International business information management association, 2019, S. 4114-4122 - CPCI-SSH

[o1] 2019 Srebalová, Mária - Peráček, Tomáš - Mucha, Boris - Lacuška, Martin: Law and its special importance in teaching at universities after the year 2020. In: Vision 2025: education excellence and management of innovations throughsustainable economic competitive advantage. Norristown : International business information management association, 2019, S. 4123-4132 - CPCI-SSH

[o1] 2020 Nováčková, Daniela Peráček, Tomáš Strážovská, Ľubomíra - Mucha, Boris: Financial crime in economic affairs: case study of the Slovak Republic. In: Juridical Tribune Tribuna Juridica, roč. 10, SI, 2020, s. 149 - ESCI

VI.5 - Participation in conducting (leading) the most important research projects or art projects over the last six years
1

Title: "New challenges in the field of rights in rem in Slovakia"

Code APVV-18-0199

Type: domestic grant - APVV

Solution period: 2019-2022

Financial benefit: 190 000, -

Participating countries: SR

Position in the project: researcher

2

Title:" Historical development of private law terminology in Slovakia for the needs of recodification of Slovak civil law "

Code: APVV-18-0417

Type: domestic grant - APVV

Solution period: 2019-2023

Financial benefit: 219 458, -

Participating countries: SR

Position in the project: responsible reseacher

3

Title: "Paradigmatic changes in the view of the universe and man from a philosophical, theological and physical perspective."

Code APVV-18-0103

Type: domestic grant - APVV

Solution period: 2019-2022

Financial benefit: 180 000, -

Participating countries: SR

Position in the project: reseacher

4

Title: "Mechanism for the application of collective claims in the conditions of the Slovak Republic"

Code: VEGA-1/0426/16

Type: domestic grant of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic - VEGA

Solution period: 2016-2018

Financial benefit: 8792, -

Participating countries: SR

Position in the project: deputy responsible reseacher

VII. - Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities

VII.a - Activity, position VII.b - Name of the institution, board VII.c - Duration
Rector Comenius University in Bratislava since 2019
Head of Department of Commercial Law and Economic Law, Comenius University in Bratislava, Faculty of Law 2017-2018
Head of Department of Civil Law Comenius University in Bratislava, Faculty of Law od 2019
Vice-rector for legislation Comenius University in Bratislava 2017-2019
Member of the editorial board of the legal magazine Bulletin slovenskej advokácie Slovak Bar Association since 2012
Member of the editorial board of the scientific journal for the field of legal science Historia et theoria iuris Comenius University in Bratislava, Faculty of Law since 2009

VIII. - Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artistic/other activities in the given field of study

VIII.a - Name of the institution VIII.b - Address of the institution VIII.c - Duration (indicate the duration of stay) VIII.d - Mobility scheme, employment contract, other (describe)
Palacký University Olomouc, Faculty of Law 17. listopadu 8, 779 00 Olomouc, Česká republika 2011 – 2012 Working stay - visiting associate professor, scientific focus of stay: civil law, outputs: education, scientific cooperation
Jagiellonian University in Kraków, Faculty of Law and Administration ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, Poľská republika od 2017 Work stay - visiting professor, scientific focus of the stay: School of Slovak Law - Civil Law, outputs: education, scientific cooperation

IX. - Other relevant facts

IX.a - If relevant, other activities related to higher education or research/artistic/other activities are mentioned
 • Chairman of the Commission for the Recodification of Private Law, established by the Ministry of Justice of the Slovak Republic (2015-2020)
 • Chairman of the Recodification Commission for New Civil Procedural Law established by the Ministry of Justice of the Slovak Republic (2012-2015)
 • Chairman of the Amendment Commission for the Execution Rules and the Arbitration Act
 • Member of the Educational Board, the Examination Commission and the Working Group on Civil Procedural Law, all established by the Slovak Bar Association (ongoing)
 • Member of the examination commission for the examination of the professional competence of an arbitrator at the Ministry of Justice of the Slovak Republic
 • Member of the Examination Commission of the Slovak Bar Association (ongoing)
 • Member of the working group for private law, subgroup for civil procedural law, established by the Slovak Bar Association (ongoing)
 • Cooperation with the Civil Law Chamber of the Supreme Court of the Slovak Republic in commenting on and hearing decisions to be published in the Collection of Opinions of the Supreme Court and Decisions of the Courts of the Slovak Republic (ongoing)
 • Member of the Scientific Advisory Board - Law Against Pandemic - an academic project, Jagiellonian University (since 2020)
 • Member Scientific Committee Zagreb Conference are 28-30 September 2022
 • Member of state commissions, admission commissions, dissertation defense commissions, inauguration commissions, habilitation commissions, opposition in habilitation and inauguration proceedings
 • Chairman of the Recodification Commission for New Civil Procedure and the Commission for Recodification of Private Law
Date of last update
02.09.2023