Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Právnická fakulta
Sídlo fakulty Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Lukáčka
I.2 - Meno
Peter
I.3 - Tituly
doc. JUDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1986
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo nám. 6, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
peter.lukacka@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20955
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
právo

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
právo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
právo/obchodné a finančné právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
právo/obchodné a finančné právo
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2019
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2017 - 2019
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2014 - 2017
asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2013-2014

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Obchodné právo 1 právo prvý právo
Obchodné právo 2 právo prvý právo
Aplikované obchodné právo, finančné právo a medzinárodné právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí) právo druhý právo
Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo právo druhý právo
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Obchodné a finančné právo právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
12
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
28
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Vybrané aspekty zodpovednosti v obchodnom práve právo druhý právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
70
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
33
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
90
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
61
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (100%) : Kategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí Slovenskej republiky : v kontexte výkonu funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters KluwerSR, 2019. - 116 s. - ISBN 978-80-571-0080-5

2

Barkoci, Stanislav (16.67%) - Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (16.67%) - Mamojka, Mojmír, ml. [UKOPAHP] (33.33%) - Petrek, Filip [UKOPAHP] (33.33%): Časť 3. Vymedzenie bazálnych inštitútov obchodného práva In: Obchodné právo 1 : všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva. - Bratislava : C.H. Beck, 2021. - S. 40-121 [ISBN 978-80-8232-007-0


Mamojka, Mojmír, ml. [UKOPAHP] (90%) - Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (10%): Časť 11. Spoločnosť s ručením obmedzeným In: Obchodné právo 1 : všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva. - Bratislava : C.H. Beck, 2021. - S. 432-542. - ISBN 978-80-8232-007-0

3

Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (50%) - Petrek, Filip [UKOPAHP] (50%): Register partnerov verejného sektora a súvisiace povinnosti uchádzačov vo verejnom obstarávaní = Register der Partner des öffentlichen Sektors und damit verbundene Verpflichtungen derBieter im öffentlichen Auftragswesen = Register of public sector partners and related obligations of public procurement candidates

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 38, č. 1 (2019), s. 50-66. - ISSN (print) 1336-6912

4

Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (50%) - Kubolek, Peter (50%): Contractual terms and conditions in the context of the public procurement principles and legal competence of the public procurement office in Slovakia

In: Bratislava law review. - Roč. 2, č. 2 (2018), s. 119-126. - ISSN (print) 2585-7088

5

Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (50%) - Kubolek, Peter (50%): Corporate social responsibility and responsible public procurement in Central Europe and Slovakia [elektronický dokument]

Lit.: 17 zázn.

In: CER Comparative European Research 2019 [elektronický dokument] : proceedings/research track of the 12th biannual CER Comparative European Research conference : Roč. 6, č. 2. - Londýn : Sciemcee Publishing, 2019. - S. 85-88 [online]. - ISBN978-1-9993071-5-8

[CER Comparative European Research 2019. 12, Londýn, 28.10.2019 - 30.10.2019]

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (100%) : Kategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí Slovenskej republiky : v kontexte výkonu funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters KluwerSR, 2019. - 116 s. ISBN 978-80-571-0080-5

2

Barkoci, Stanislav (16.67%) - Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (16.67%) - Mamojka, Mojmír, ml. [UKOPAHP] (33.33%) - Petrek, Filip [UKOPAHP] (33.33%): Časť 3. Vymedzenie bazálnych inštitútov obchodného práva In: Obchodné právo 1 : všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva. - Bratislava : C.H. Beck, 2021. - S. 40-121 [ISBN 978-80-8232-007-0


Mamojka, Mojmír, ml. [UKOPAHP] (90%) - Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (10%): Časť 11. Spoločnosť s ručením obmedzeným In: Obchodné právo 1 : všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva. - Bratislava : C.H. Beck, 2021. - S. 432-542. - ISBN 978-80-8232-007-0

3

Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (50%) - Petrek, Filip [UKOPAHP] (50%): Register partnerov verejného sektora a súvisiace povinnosti uchádzačov vo verejnom obstarávaní = Register der Partner des öffentlichen Sektors und damit verbundene Verpflichtungen derBieter im öffentlichen Auftragswesen = Register of public sector partners and related obligations of public procurement candidates

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 38, č. 1 (2019), s. 50-66. - ISSN (print) 1336-6912

4

Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (50%) - Kubolek, Peter (50%): Contractual terms and conditions in the context of the public procurement principles and legal competence of the public procurement office in Slovakia

In: Bratislava law review. - Roč. 2, č. 2 (2018), s. 119-126. - ISSN (print) 2585-7088

5

Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (50%) - Kubolek, Peter (50%): Corporate social responsibility and responsible public procurement in Central Europe and Slovakia [elektronický dokument] In: CER Comparative European Research 2019 [elektronický dokument] : proceedings/research track of the 12th biannual CER Comparative European Research conference : Roč. 6, č. 2. - Londýn : Sciemcee Publishing, 2019. - S. 85-88 [online]. - ISBN978-1-9993071-5-8

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (100%) : Kategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí Slovenskej republiky : v kontexte výkonu funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters KluwerSR, 2019. - 116 s. [print], ISBN 978-80-571-0080-5. - ISBN 978-80-571-0081-2. - ISBN 978-80-7160-500-3

[n1] 2022 zz ~ Patakyová, Mária - Grambličková, Barbora - Duračinská, Jana. - The legal basis and contextual interpretation of the duty of care in company law in The Slovak republic: from a "gentlemanly amateur" to a professional director? - In: Acta Universitatis Carolinae [elektronický dokument] : iuridica, Roč. 68, č. 3, 2022 ; s. 93 [online] ; SCOPUS

[n2] 2022 sk ~ Ušiaková, Lenka. - In: Diskvalifikácia z výkonu funkcie v obchodnom práve [elektronický dokument] . - Banská Bystrica : Belianum, 2022 ; S. 30 [online]

o4] 2021 Mašurová, Angelika: Schutz der Minderheitsaktionäre bei ineerstaatlichen : Verschmelzungen nach slovakischem Recht. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 1472

Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (50%) - Petrek, Filip [UKOPAHP] (50%): Register partnerov verejného sektora a súvisiace povinnosti uchádzačov vo verejnom obstarávaní = Register der Partner des öffentlichen Sektors und damit verbundene Verpflichtungen derBieter im öffentlichen Auftragswesen = Register of public sector partners and related obligations of public procurement candidates In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 38, č. 1 (2019), s. 50-66. - ISSN (print) 1336-6912

[n1] 2021 zz ~ Zigo, Daniel - Vincent, Filip. - "Beneficial owners" policy : comparison of its efficacy in the West with prospects for curbing corruption in China - In: Danube [elektronický dokument], Roč. 12, č. 4, 2021 ; s. 280 [online] ; SCOPUS

[o3] 2020 Ivančík, Ján: Slovak experience with the Register of Public Sector Partners and its impact on public procurement. In: Zeszyt studencki kół naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, č. 10. Poznań : Uniwersytet im. AdamaMickiewicza w Poznaniu, 2020, S. 85

3

Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (100%) : Spoločnosť v kríze - vybrané aplikačné problémy. In. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. - ISBN 978-80-7160-414-3. - S. 268-272 [CD-ROM] (Sympóziá, kolokviá, konferencie)

[o3] 2020 ~ Patakyová, Mária - Duračinská, Jana. - Limited liability company in Slovakia: current problems faced - In: Central European journal of comparative law [elektronický dokument], roč. 1, č. 1, 2020 ; s. 194 [online]

[o4] 2021 ~ Hajnišová, Edita - Smalik, Matej. - Časť 13. Jednoduchá spoločnosť na akcie - In: Obchodné právo 1 : všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva . - Bratislava : C.H. Beck, 2021 ; S. 706
4

Gábriš, Tomáš [UKOPATS] (50%) - Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (50%): Kognitívne sklony v právnej vede a právnej praxi

In: Nedogmatická právna veda : od marxizmu po behaviorálnu ekonómiu. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - S. 229-247 [1,36 AH]. - ISBN 978-80-7552-950-3

[o4] 2018 Čentéš, Jozef - Mrva, Michal - Krajčovič, Michal: Justičná revue, roč. 70, č. 5, 2018, s. 568

5


Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (100%) : Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným za škodu spôsobenú pri výkone svojej pôsobnosti In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2011. - S. 175-180. - ISBN 978-80-7160-318-4

[o4] 2017 ~ Čentéš, Jozef - Šanta, Ján - Beleš, Andrej. - In: Právna ochrana veriteľov . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017 ; S. 107

[o3] 2020 ~ Čentéš, Jozef - Beleš, Andrej - Šanta, Ján. - Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku - rozhodovacia činnosť súdov - In: Nové jevy v ekonomické kriminalitě . - Brno : Masarykova univerzita, 2020 ; S. 31

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie, APVV-17-0641, doba riešenia 2018 – 2021, riešiteľ

2

Premeny a inovácie konceptu kapitálových spoločností v podmienkach globalizácie, APVV-16-0553 , doba riešenia 2017 – 2021, riešiteľ

3

Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov, VEGA 1/0907/16, doba riešenia 2016 - 2019, riešiteľ

4

Inovatívna vysokoškolská učebnica v oblasti systémov riadenia a kontroly v atomistických a polykorporátnych štruktúrach, KEGA 086UK-4/2018, doba riešenia 2018 - 2019, riešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
vedúci katedry Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva 2019

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Law and Administration Warszawska 98 10-702 Olsztyn 14.09.2018 - 29.09.2018 študijný pobyt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
10.10.2023