Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Právnická fakulta
Sídlo fakulty Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Blažo
I.2 - Meno
Ondrej
I.3 - Tituly
doc. JUDr. Ing., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1981
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo nám. 6, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
ondrej.blazo@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3803
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
právo
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/ 0000-0001-9721-8724

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta/Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
II.b - Rok
2004/2007
II.c - Odbor a program
právo/financovanie, bankovníctvo investovanie
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
medzinárodné právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
medzinárodné právo
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2019-2023
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2015-2019
výskumný pracovník Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2010-2015
štátny radca/hlavný štátny radca Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 2009-2016
odborný pracovník pre daňové konanie Daňové riaditeľsvo Slovenskej republiky 2005-2009
profesor Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2023

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
TRACIP Forenics Services & Technologies: EATEP-FIT Training in Computer Forensics Európska komisia 2012

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Základy práva Európskej únie a medzinárodného práva Právo prvý právo
Európske právo 2 (právo vnútorného trhu) Právo druhý právo
Hospodárska súťaž (Európske právo 2) Právo a ekonómia druhý právo
Právny poriadok Európskej únie - vedecké aspekty Právo Európskej únie tretí právo
Európske právo Ekonómia a právo prvý Právo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Právo Európskej únie tretí právo
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
medzinárodné právo právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
17
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
24
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Spoločná obchodná politika a právo medzinárodného obchodu Právo druhý právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
99
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
50
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
23
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
13
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
223
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
191
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
38
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
38
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
3/0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3/0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Blažo, Ondrej (60%) - Máčaj, Adam (40%): Legal Challenges for the European Union Concerning an International Treaty on Business and Human Rights

In: Revista de Derecho Comunitario Europeo. - č. 70 (2021), s. 933-978. - ISSN (print) 1138-4026

URL: https://recyt.fecyt.es/index.php/RDCE/article/view/90393

WoS, Scopus

2

Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (100%) : A New Regime on Protection of Public Procurement against Foreign Subsidies Distorting the Internal Market : Mighty Paladin or Giant on the Feet of Clay?

In: International and Comparative Law Review. - Roč. 21, č. 2 (2021), s. 116-139. - ISSN (print) 1213-8770

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2020=0,101

CiteScore (SCOPUS) 2020=0,1

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q4 [Law] -- 2020

3

Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (100%) : Proper, transparent and just prioritization policy as a challenge for national competition authorities and prioritization of the Slovak NCA [elektronický dokument]

In: Yearbook of antitrust and regulatory studies [elektronický dokument]. - Roč. 13, č. 22 (2020), s. 117-144 [print]. - ISSN (print) 1689-9024

URL: https://yars.wz.uw.edu.pl/yars-release-2017-2020/43-yars-2020-vol-13-22.html

Registrované v: scopus

4

Kalesná, Katarína [UKOPAEP] (36%) - Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (64%): Zákon o ochrane hospodárskej súťaže : komentár. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2012. - 405 s. - (Komentované zákony)

ISBN 978-80-7400-257-1

5

Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (100%) : Reform of the clean vehicles directive - from performance criteria to target values = Reforma direktive o čistim vozilima (clean vehicles directive) - od kriterijuma uspešnosti do ciljanih vrednosti

In: Strani pravni život. - Roč. 63, č. 4 (2019), s. 59-69. - ISSN (print) 0039-2138

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Blažo, Ondrej (60%) - Máčaj, Adam (40%): Legal Challenges for the European Union Concerning an International Treaty on Business and Human Rights

In: Revista de Derecho Comunitario Europeo. - č. 70 (2021), s. 933-978. - ISSN (print) 1138-4026

URL: https://recyt.fecyt.es/index.php/RDCE/article/view/90393

WoS, Scopus

2

Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (100%) : A New Regime on Protection of Public Procurement against Foreign Subsidies Distorting the Internal Market : Mighty Paladin or Giant on the Feet of Clay?

In: International and Comparative Law Review. - Roč. 21, č. 2 (2021), s. 116-139. - ISSN (print) 1213-8770

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2020=0,101

CiteScore (SCOPUS) 2020=0,1

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q4 [Law] -- 2020

3

Blažo, Ondrej : Proper, transparent and just prioritization policy as a challenge for national competition authorities and prioritization of the Slovak NCA In: Yearbook of antitrust and regulatory studies [elektronický dokument]. - Roč. 13, č. 22 (2020), s. 117-144 [print]. - ISSN (print) 1689-9024 URL: https://yars.wz.uw.edu.pl/yars-release-2017-2020/43-yars-2020-vol-13-22.html

Registrované v: scopus

4

Ondrej Blažo: Institutional challenges for private enforcement of competition law in Central and Eastern European member states of the EU. Yearbook of antitrust and regulatory studies. - Roč. 10, č. 15 (2017), s. 31-47. SCOPUS. ISSN 1689-9024

5

Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (100%) : Slovakia

In: Implementation of the EU damages directive in Central and Eastern European countries. - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of management press, 2017. - S. 247-262 [1,04 AH]. - ISBN 978-83-65402-52-3

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1
Blažo, Ondrej : Administrative competition procedure and judicial review in the Slovak Republic In: The procedural aspects of the application of competition law : European frameworks Central European perspectives. - Groningen : Europa law publishing, 2016. - S. 254-275. - ISBN 978-90-8952-187-3 [o1] 2018 - Bernatt, Maciej - Botta, Marco - Svetlicinii, Alexandr - The right of defence in the decentralized system of EU competition law enforcement: a call for harmonization from Central and Eastern Europe. - In: World Competition, roč. 41, č. 3, 2018 ; s. 309-334 ; ESCI
2

Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (100%) : Slovakia

In: Implementation of the EU damages directive in Central and Eastern European countries. - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of management press, 2017. - S. 247-262 [1,04 AH]. - ISBN 978-83-65402-52-3

Edícia: Textbooks and monographs

Ohlasy (13):

[o1] 2017 Piszcz, Anna: Yearbook of antitrust and regulatory studies, roč. 10, č. 15, 2017, s. 248 - SCOPUS

[o1] 2017 Druviete, Inese - Jerneva, Julija - Ulaganathan Ravindran, Aravamudhan: Yearbook of antitrust and regulatory studies, roč. 10, č. 15, 2017, s. 220 - SCOPUS

[o1] 2017 Pärn-Lee, Evelin: Yearbook of antitrust and regulatory studies, roč. 10, č. 15, 2017, s. 194 - SCOPUS

[o1] 2017 Vlahek, Ana - Podobnik, Klemen: Yearbook of antitrust and regulatory studies, roč. 10, č. 15, 2017, s. 154, 166 - SCOPUS

[o1] 2017 Miskolczi Bodnár, Péter - Szuchy, Róbert: Yearbook of antitrust and regulatory studies, roč. 10, č. 15, 2017, s. 108 - SCOPUS

[o1] 2017 Modzelewska de Raad, Małgorzata: Yearbook of antitrust and regulatory studies, roč. 10, č. 15, 2017, s. 66 - SCOPUS

[o1] 2017 Mikelenas, Valentinas - Zaščiurinskaite, Rasa: Yearbook of antitrust and regulatory studies, roč. 10, č. 15, 2017, s. 122, 123 - SCOPUS

[o1] 2018 Wolski, Dominik: Yearbook of antitrust and regulatory studies, roč. 11, č. 18, 2018, s. 148 - SCOPUS

[o1] 2017 Wolski, Dominik: Yearbook of antitrust and regulatory studies, roč. 10, č. 15, 2017, s. 83 - SCOPUS

[o3] 2019 Ferro, Miguel S.: Market and competition law review, roč. 3, č. 2, 2019, s. 55

[o1] 2019 Malinauskaite, J.: Harmonisation of EU competition law enforcement. Switzerland : Springer International Publishing, 2019, S. 1-272 - SCOPUS

[o3] 2021 Kirst, Philipp: The impact of the damages directive on the enforcment of EU competition law. Cheltenham : Edward Elgar publishing limited, 2021, S. 63

3

Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (100%) : Reform of the clean vehicles directive - from performance criteria to target values = Reforma direktive o čistim vozilima (clean vehicles directive) - od kriterijuma uspešnosti do ciljanih vrednosti


In: Strani pravni život. - Roč. 63, č. 4 (2019), s. 59-69. - ISSN (print) 0039-2138

:

[o3] 2021 Andhov, Marta: Article 68 life-cycle costing. In: European public procurement. Cheltenham : Edward Elgar publishing limited, 2021, S. 728

4

Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (100%) : Directive on antitrust damages actions and current changes of Slovak competition and civil law

Lit. 6 zázn.

In: Yearbook of antitrust and regulatory studies. - Roč. 8, č. 12 (2015), s. 259-272. - ISSN 1689-9024

Ohlasy (5):

[o1] 2017 Vlahek, Ana - Podobnik, Klemen: Yearbook of antitrust and regulatory studies, roč. 10, č. 15, 2017, s. 166 - SCOPUS

[o1] 2017 Wolski, Dominik: Yearbook of antitrust and regulatory studies, roč. 10, č. 15, 2017, s. 83 - SCOPUS

[o1] 2019 Malinauskaite, J.: Harmonisation of EU competition law enforcement. Switzerland : Springer International Publishing, 2019, S. 1-272 - SCOPUS

5

Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (100%) : Public procurement directive and competition law - really united in diversity?


In: Bratislavské právnické fórum 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - S. 1491-1496 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-411-2

Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie

[Bratislavské právnické fórum 2015 : Proporcionalita a subsidiarita európskeho práva a otázky "nadregulácie" a "podregulácie" : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 9.-10.10.2015]

Ohlasy (2):


[o1] 2021 Giosa, Penelope Alexia: Enhancing leniency programme in public markets. In: Journal of antitrust enforcement, Roč. 9, č. 2, 2021, s. 368 - ESCI

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie, APVV-17-0641, 2018-2021, zodpovedný riešiteľ

2

Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie, APVV-17-0641, 2018-2021, zodpovedný riešiteľ

3
Application of Competition Law in Visegrad Countries, International Visegrad Fund, 21420415, 2015-2016, člen konzorcia riešiteľského kolektívu za PraF UK
4
Application of Competition Law in Visegrad Countries, International Visegrad Fund, 21420415, 2015-2016, člen konzorcia riešiteľského kolektívu za PraF UK
5
Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia, VEGA 2/0109/16, 2016-2018, zástupca vedúceho projektu, člen riešiteľského kolektívu
6
Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia, VEGA 2/0109/16, 2016-2018, zástupca vedúceho projektu, člen riešiteľského kolektívu
7
Reálna konvergencia v Európskej únii: empirické dôkazy a implikácie, VEGA 2/0167/19, od 2019, zástupca vedúceho projektu, člen riešiteľského kolektívu
8
Reálna konvergencia v Európskej únii: empirické dôkazy a implikácie, VEGA 2/0167/19, od 2019, zástupca vedúceho projektu, člen riešiteľského kolektívu

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
prodekan pre vzdelávaciu činnosť prvého a druhého stupňa, od 2023 pre rozvoj, akreditáciu, hodnotenie a zabezpečovanie kvality fakulty, pre vzdelávaciu činnosť prvého a druhého stupňa štúdia (magisterského a bakalárskeho štúdia) a pre rigorózne konanie Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2016
riaditeľ Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva od 2015

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita v Padova (Università degli Studi di Padova) Padova, Taliansko 22.07.2019-26.07.2018 Erazmus +
Univerzita Parisa Lodrona v Salzburgu (Paris Lodron Universität Salzburg) Salzburg (Rakúsko) 29.05.2017-01.06.2017 Erazmus +
Univerzita Parisa Lodrona v Salzburgu (Paris Lodron Universität Salzburg) Salzburg (Rakúsko) 01.10.2011-16.10.2011 Výskumný pobyt, Vega

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
05.09.2023