Research/art/teacher profile of a person
Name and surname doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
Document type: Research/art/teacher profile of a person
The name of the university Comenius University Bratislava
The seat of the university Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
The name of the faculty Faculty of Law
The seat of the faculty Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Basic information

I.1 - Surname
Burda
I.2 - Name
Eduard
I.3 - Degrees
doc. JUDr., PhD.
I.4 - Year of birth
1981 (after 1.7.)
I.5 - Name of the workplace
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Department of Criminal law, Criminology and Criminalistics
I.6 - Address of the workplace
Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava
I.7 - Position
associate professor
I.8 - E-mail address
eduard.burda@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5574
I.10 - Name of the study field in which a person works at the university
Law

II. - Higher education and further qualification growth

II.1 - First degree of higher education
II.2 - Second degree of higher education
II.a - Name of the university or institution
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
II.b - Year
2004
II.c - Study field and programme
Law
II.3 - Third degree of higher education
II.a - Name of the university or institution
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
II.b - Year
2008
II.c - Study field and programme
Criminal Law
II.4 - Associate professor
II.a - Name of the university or institution
Trnava University
II.b - Year
2014
II.c - Study field and programme
Criminal Law
II.5 - Professor
II.6 - Doctor of Science (DrSc.)

III. - Current and previous employment

III.a - Occupation-position III.b - Institution III.c - Duration
Associate professor Comenius University in Bratislava, Faculty of Law 2014 - ongoing
Assistant Professor Comenius University in Bratislava, Faculty of Law 2008-2014
Dean Comenius University in Bratislava, Faculty of Law 1.2.2015 - ongoing
Assistant Comenius University in Bratislava, Faculty of Law 2007-2008

V. - Overview of activities within the teaching career at the university

V.1 - Overview of the profile courses taught in the current academic year according to study programmes
V.1.a - Name of the profile course V.1.b - Study programme V.1.c - Degree V.1.d - Field of study
Substantive criminal law and basics of criminology and criminalistics 1 Law First Law
Substantive criminal law 2 Law First Law
Proving Law Second Law
State Examination Law Second Law
Substantive criminal law - scientific aspects Criminal Law Third Law
V.2 - Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic year
V.2.a - Name of the study programme V.2.b - Degree V.2.c - Field of study
Law first Law
Law second Law
Criminal Law third Law
V.3 - Overview of the responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year
V.3.a - Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure V.3.b - Study field to which it is assigned
Criminal Law Law
V.4 - Overview of supervised final theses
V.4.1 - Number of currently supervised theses
V.4.a - Bachelor's (first degree)
1
V.4.b - Diploma (second degree)
1
V.4.c - Dissertation (third degree)
4
V.4.2 - Number of defended theses
V.4.a - Bachelor's (first degree)
1
V.4.b - Diploma (second degree)
59
V.4.c - Dissertation (third degree)
3

VI. - Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1 - Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations
VI.1.1 - Number of the research/artistic/other outputs
VI.1.a - Overall
131
VI.1.b - Over the last six years
38
VI.1.2 - Number of the research/artistic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.a - Overall
5
VI.1.b - Over the last six years
5
VI.1.3 - Number of citations corresponding to the research/artistic/other outputs
VI.1.a - Overall
1005
VI.1.b - Over the last six years
612
VI.1.4 - Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.a - Overall
40
VI.1.b - Over the last six years
31
VI.1.5 - Number of invited lectures at the international, national level
VI.1.a - Overall
3
VI.1.b - Over the last six years
3
VI.2 - The most significant research/artistic/other outputs
1

Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu. - 1. ed. - Praha : C.H. Beck, 2012. - xxii, 283 p. (Beckova edícia Právne inštitúty). Lit. 106 zázn. ISBN 978-80-7179-281-9

2

Burda, Eduard [UKOPATP] (90%) - Mezei, Marek (5%) - Ľorko, Jakub [UKOPATP] (5%): Základy trestnej zodpovednosti právnických osôb (§ 3-9). Lit.: 25 zázn. In: Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb : komentár. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - pp. 76-180. - ISBN 978-80-89603-64-0

3

Burda, Eduard [UKOPATP] (62%) - Mihálik, Stanislav [UKOPATP] (27.66%) - Slovák, Igor [UKOPATP] (0.91%) - Turay, Lukáš [UKOPATP] (5.78%) - Vincent, Filip [UKOPATP] (3.65%): Dokazovanie : Prvá časť, šiesta hlava. In: Trestný poriadok 1 : komentár. - Bratislava : C.H. Beck, 2021. - pp. 716-1045. - ISBN 978-80-89603-88-6

4

Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Analogy in public law. Lit. 16 zázn. In: Theoretical issues in administrative judiciary. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. - pp. 54-74 [1,62 AH]. - ISBN 978-80-7160-364-1. Edícia: Studia Iuridica Bratislavensia ; nr. 40.

5

Burda, Eduard [UKOPATP] (50%) - Trellová, Lívia [UKOPAST] (50%): Admissibility of an agent provocateur and an advocate acting as an agent [elektronický dokument]. Lit.: 28 zázn. In: Balkan Social Science Review [elektronický dokument]. - no. 14 (2019), pp. 55-80 [print]. - ISSN (print) 1857-8799

VI.3 - The most significant research/artistic/other outputs over the last six years
1

Burda, Eduard - Nováková, Mária - Capíková Silvia: Social and health reality in Slovak Republic as a result of globalisation. In: Globalization and its socio-economic consequences - proceedings : 6. - : 1. ed. ISBN 978-80-8154-249-7. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - pp. 1252-1259. ISSN 2454-0943

2

Burda, Eduard [UKOPATP] (90%) - Mezei, Marek (5%) - Ľorko, Jakub [UKOPATP] (5%): Základy trestnej zodpovednosti právnických osôb (§ 3-9). Lit.: 25 zázn. In: Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb : komentár. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - pp. 76-180. - ISBN 978-80-89603-64-0

3

Burda, Eduard [UKOPATP] (62%) - Mihálik, Stanislav [UKOPATP] (27.66%) - Slovák, Igor [UKOPATP] (0.91%) - Turay, Lukáš [UKOPATP] (5.78%) - Vincent, Filip [UKOPATP] (3.65%): Dokazovanie : Prvá časť, šiesta hlava. In: Trestný poriadok 1 : komentár. - Bratislava : C.H. Beck, 2021. - pp. 716-1045. - ISBN 978-80-89603-88-6

4

Burda, Eduard: Úvodné ustanovenia (§ 1-2). In: Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb : komentár. 1. vyd. Bratislava : C.H. Beck, 2018. - pp. 23-75. ISBN 978-80-89603-64-0

5

Burda, Eduard: Metamorfózy subsidiarity trestnej represie. In: Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám : čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR. - : 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2018. - pp. 11-26 ISBN 978-80-7400-709-5

VI.4 - The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs
1

Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2012. - xxii, 283 p. - (Beckova edícia Právne inštitúty). Lit. 106 zázn. ISBN 978-80-7179-281-9

Ohlasy (24):

[o3] 2016 Kuchta, Josef: Dny práva 2015 - Days of law 2015 : Okolnosti vylučující protiprávnost - juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita, 2016, p. 168 [online]

2

Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2012. - xxii, 283 p. - (Beckova edícia Právne inštitúty). Lit. 106 zázn. ISBN 978-80-7179-281-9

Ohlasy (24):

[o3] 2016 Kuchta, Josef: Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes. Brno : Masarykova univerzita, 2016, p. 228


3

Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2012. - xxii, 283 p. - (Beckova edícia Právne inštitúty). Lit. 106 zázn. ISBN 978-80-7179-281-9

Ohlasy (24):

[o3] 2018 Kuchta, Josef: Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám : čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR. Praha : C. H. Beck, 2018, p. 143

4

Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Trestné činy proti životu a zdraviu : v porovnaní starého a rekodifikovaného Trestného zákona. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2006. - 212 p. - (Monografie) Lit. 44 zázn. ISBN 80-89122-35-3.

Ohlasy (32):

[o3] 2009 Hořák, Jaromír: Trestní právo, roč. 13, č. 10, 2009, p. 15, 22, 23

5

Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Trestné činy proti životu a zdraviu : v porovnaní starého a rekodifikovaného Trestného zákona. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2006. - 212 p. - (Monografie) Lit. 44 zázn. ISBN 80-89122-35-3.

Ohlasy (32):

[o4] 2016 Prikryl, Ondrej: Justičná revue, roč. 68, č. 12, 2016, p. 1409, 1411

VI.5 - Participation in conducting (leading) the most important research projects or art projects over the last six years
1

Návody a nástroje na efektívnu elimináciu protiprávnych konaní v spojení s možnou insolvenciou, APVV-15-0740, doba realizácie: 2016-2020, projekt ukončený, riešiteľ

2

Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov, VEGA 1/0907/16, doba realizácie: 2016-2019, projekt ukončený, zodpovedný riešiteľ

3
Projekt KEGA 048UK-4/2013 "Rozvoj právneho klinického vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave"
4

Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel, APVV-20-0346, doba realizácie: 2021-2023, projekt v realizácii, riešiteľ

5

Zásady trestného práva hmotného vo víre času - 15 rokov od rekodifikácie trestných kódexov, VEGA 1/0791/20, doba realizácie: 2020-2022, projekt v realizácii, riešiteľ

VII. - Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities

VII.a - Activity, position VII.b - Name of the institution, board VII.c - Duration
Dekan Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 1.2.2015 - trvá
Predseda Akademického senátu Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2010-2014
Predseda Vedeckej rady Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2015 - trvá
Člen Vedeckej rady Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta - trvá
Člen Vedeckej rady Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta - trvá

VIII. - Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artistic/other activities in the given field of study

VIII.a - Name of the institution VIII.b - Address of the institution VIII.c - Duration (indicate the duration of stay) VIII.d - Mobility scheme, employment contract, other (describe)
Fakulta práva a správy Univerzity Warminsko-Mazurskej v Olsztyne Olsztyn, Poľsko 21. 5. –05. 06. 2011 (doba trvania: 15 dní) Erasmus mobilita učiteľov
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Olomouc, Česká republika 9. –29. 10. 2012 (doba trvania: 21 dní) Študijno-prednáškový pobyt
Právnická fakulta Univerzity vo Valencii Valencia, Španielsko 10. –12. 4. 2013 a15. –17. 04. 2013 (doba trvania: 6 dní) Erasmus - LLP, učiteľská mobilita

IX. - Other relevant facts

Date of last update
04.10.2023