Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Právnická fakulta
Sídlo fakulty Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Vladár
I.2 - Meno
Vojtech
I.3 - Tituly
prof. doc. JUDr. Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1981
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo námestie č. 6, P. O. Box 313, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
vojtech.vladar@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8776
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Právo
I.11 - ORCID iD
0000-0002-8148-0768

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
Právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
Teória a dejiny štátu a práva
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
Teória a dejiny štátu a práva
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2020
II.c - Odbor a program
Teória a dejiny štátu a práva
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 2008 - 2014
docent Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 2014 - 2020
odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta 2010 - 2021
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2019 - 2020
profesor Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2020 - doteraz

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Ukončené vysokoškolské bakalárske štúdium odboru Klasické jazyky Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta 2015
Ukončené vysokoškolské magisterské štúdium odboru Klasické jazyky - latinská medievalistika a neolatinistika Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta 2016
anglický jazyk – Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) (Communicator B2) The City and Guilds of London Institute 2013

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Kánonické právo Právo druhý Právo
Dejiny kánonického práva Kánonické právo druhý Právo
Rímske právo Právo prvý Právo
Latinský jazyk Kánonické právo druhý Právo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Kánonické právo druhý Právo
Kánonické právo tretí Právo
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Kánonické právo Právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
80
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
11
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Kánonická latinčina 1 Kánonické právo tretí Právo
Kánonická latinčina 2 Kánonické právo tretí Právo
Kánonické právo (kódexy 13. až 20. storočia) Právo tretí Právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
144
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
66
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
146
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
69
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

VLADÁR, V.: Vymáhanie kánonickoprávneho zákazu úrokov v stredoveku a ranom novoveku. In Studia theologica (WEB OF SCIENCE, SCOPUS). Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci – Cyrilometodějská teologická fakulta, 2019. – ISSN 1212-8570. Roč. XXI. č. 2 (2019). S. 43 – 74.

2

VLADÁR, V.: Právna obyčaj v Graciánovom dekréte. In Revue církevního práva (WEB OF SCIENCE). Praha : Společnost pro církevní právo, 2018. – ISSN 1211-1635. Roč. 24, č. 1 (2018). S. 43 – 67.

3

VLADÁR, V.: Vymáhanie kánonickoprávneho zákazu úrokov v stredoveku a ranom novoveku. In Studia theologica (WEB OF SCIENCE, SCOPUS). Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci – Cyrilometodějská teologická fakulta, 2019. – ISSN 1212-8570. Roč. XXI. č. 2 (2019). S. 43 – 74.

4

VLADÁR, V.: Graciánov dekrét. Analyticko-prekladová štúdia k 1. dištinkcii. In Iurium scriptum. – ISSN 2570-5679. Roč. 2, č. 1 (2018). S. 36 – 79.

5

VLADÁR, V.: Graciánov dekrét. Analyticko-prekladová štúdia k 1. dištinkcii. In Iurium scriptum. – ISSN 2570-5679. Roč. 2, č. 1 (2018). S. 36 – 79.

6

VLADÁR, V.: Vplyvy usus forensis Rotae Romanae na sekulárne súdnictvo v ranom novoveku. In Všehrd. Vol. 100 (2019). – ISSN 1801-3678. 28 s.

7

VLADÁR, V.: Vplyvy usus forensis Rotae Romanae na sekulárne súdnictvo v ranom novoveku. In Všehrd. Vol. 100 (2019). – ISSN 1801-3678. 28 s.

8

VLADÁR, V.: Inštrukcia Brnianskej diecézy o vystúpení z Cirkvi v kontexte univerzálneho kánonického práva. In Studia theologica (WEB OF SCIENCE, SCOPUS). Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci – Cyrilometodějská teologická fakulta, 2018. – ISSN 1212-8570. Roč. XX. č. 2 (2018). S. 209 – 226.

9

VLADÁR, V.: Inštrukcia Brnianskej diecézy o vystúpení z Cirkvi v kontexte univerzálneho kánonického práva. In Studia theologica (WEB OF SCIENCE, SCOPUS). Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci – Cyrilometodějská teologická fakulta, 2018. – ISSN 1212-8570. Roč. XX. č. 2 (2018). S. 209 – 226.

10

VLADÁR, V.: Právna obyčaj v Graciánovom dekréte. In Revue církevního práva (WEB OF SCIENCE). Praha : Společnost pro církevní právo, 2018. – ISSN 1211-1635. Roč. 24, č. 1 (2018). S. 43 – 67.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

VLADÁR, V.: Vymáhanie kánonickoprávneho zákazu úrokov v stredoveku a ranom novoveku. In Studia theologica (WEB OF SCIENCE, SCOPUS). Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci – Cyrilometodějská teologická fakulta, 2019. – ISSN 1212-8570. Roč. XXI. č. 2 (2019). S. 43 – 74.

2

VLADÁR, V.: Právna obyčaj v Graciánovom dekréte. In Revue církevního práva (WEB OF SCIENCE). Praha : Společnost pro církevní právo, 2018. – ISSN 1211-1635. Roč. 24, č. 1 (2018). S. 43 – 67.

3

VLADÁR, V.: Vymáhanie kánonickoprávneho zákazu úrokov v stredoveku a ranom novoveku. In Studia theologica (WEB OF SCIENCE, SCOPUS). Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci – Cyrilometodějská teologická fakulta, 2019. – ISSN 1212-8570. Roč. XXI. č. 2 (2019). S. 43 – 74.

4

VLADÁR, V.: Graciánov dekrét. Analyticko-prekladová štúdia k 1. dištinkcii. In Iurium scriptum. – ISSN 2570-5679. Roč. 2, č. 1 (2018). S. 36 – 79.

5

VLADÁR, V.: Graciánov dekrét. Analyticko-prekladová štúdia k 1. dištinkcii. In Iurium scriptum. – ISSN 2570-5679. Roč. 2, č. 1 (2018). S. 36 – 79.

6

VLADÁR, V.: Vplyvy usus forensis Rotae Romanae na sekulárne súdnictvo v ranom novoveku. In Všehrd. Vol. 100 (2019). – ISSN 1801-3678. 28 s.

7

VLADÁR, V.: Vplyvy usus forensis Rotae Romanae na sekulárne súdnictvo v ranom novoveku. In Všehrd. Vol. 100 (2019). – ISSN 1801-3678. 28 s.

8

VLADÁR, V.: Inštrukcia Brnianskej diecézy o vystúpení z Cirkvi v kontexte univerzálneho kánonického práva. In Studia theologica (WEB OF SCIENCE, SCOPUS). Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci – Cyrilometodějská teologická fakulta, 2018. – ISSN 1212-8570. Roč. XX. č. 2 (2018). S. 209 – 226.

9

VLADÁR, V.: Inštrukcia Brnianskej diecézy o vystúpení z Cirkvi v kontexte univerzálneho kánonického práva. In Studia theologica (WEB OF SCIENCE, SCOPUS). Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci – Cyrilometodějská teologická fakulta, 2018. – ISSN 1212-8570. Roč. XX. č. 2 (2018). S. 209 – 226.

10

VLADÁR, V.: Právna obyčaj v Graciánovom dekréte. In Revue církevního práva (WEB OF SCIENCE). Praha : Společnost pro církevní právo, 2018. – ISSN 1211-1635. Roč. 24, č. 1 (2018). S. 43 – 67.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Vladár, V.: Pramene práva Katolíckej cirkvi v historickom vývoji. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 220 s. ISBN 978-80-7380-187-8 Ohlasy: 2017 [3] LANCZOVÁ, I. Niekoľko úvah k vývoju tézy o nerozlučiteľnosti manželstva. In Vyšný, P. - Siskovič, Š. (eds.) Právno-historické trendy a výhľady. 2. - Kraków : Towarzystwo Słowaków v Polsce, 2017, s. 281. ISBN 978-83-8111-000-6. - ISSN 2544-4441 2015 [3] ŠVECOVÁ, A. Kánonické manželstvo v Uhorsku na prahu modernej doby : (všeobecný hmotnoprávny základ). In Revue církevního práva, roč. 21, č. 3 (62), 2015, s. 23. ISSN 1211-1635 2015 [4] LACLAVÍKOVÁ, M. - ŠVECOVÁ, A. Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015, s. 229. ISBN 978-80-8082-854-7 2015 [4] VYŠNÝ, P. Historicko-právne súvislosti dobytia Nového sveta Španielmi. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015, s. 32,191. ISBN 978-80-8082-848-6 2015 [4] PEKARIK, M. Rozhodovacia činnosť rímskych právnych učencov v manželských majetkových veciach. In Švecová, A. - Maslen, M. (eds.) Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných a európskych súdov. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015, s. 159,166. ISBN 978-80-8082-832-5 2015 [4] MACH, P. Odraz rímskej restitutio in integram v kódexovom práve Latinskej cirkvi. In Švecová A. - Maslen, M. (eds.) Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných a európskych súdov. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015, s. 142. ISBN 978-80-8082-832-5 2013 [3] PŘIBYL, S. Dějinné a právní proměny euchristické praxe - kontinuita v rozmanitosti. In Šidlovský, E.G. - Valeš, V. - Polesný, J. (eds.) Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti. Praha : Královská kanonie premonstrátů na Strahově, c2013, s. 238. ISBN 978-80-260-3820-7 2013 [4] HRDINA, I.A. Kontinuita a diskontinuita západního kanonického práva ve 20. století. In Brtko, R. - Čerbová, V. (zost.) Kontinuita a diskontinuita práva v 20. storočí [elektronický dokument]. 1. [Bratislava] : Atticum, 2013, s. 50,57. ISBN 978-80-971381-2-7 2011 [4] BUBELOVÁ, K. Kolize sekulárního a kanonického práva a jejich možná řešení. In Hamuľák, J. (zost.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. 1. časť. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2011, s. 112. ISBN 978-80-7160-308-5 2010 [4] NEMEC, M. Teória dvoch mečov - významný prameň vzťahu cirkvi a svetskej moci v stredoveku. In Blaho, P. - Švecová, A. (eds.) Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica. 7. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2010, s. 192. ISBN 978-80-8082-415-0.

2
Vladár, V.: Hodnota tradície v kánonickom práve. In Studia theologica. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci – Cyrilometodějská teologická fakulta. 2013. Roč. XV, č. 3 (2011). S. 43 – 62. – ISSN 1212-8570. Ohlasy: 2017 [4] BOROVSKÝ, B. Antropologický a prirodzenoprávny pohľad na manželstvo. In Forum iuris Europaeum, roč. 5, č. 1, 2017, s. 11. ISSN 1339-4401 2015 [4] MACH, P. Odraz rímskej restitutio in integrum v kódexovom práve Latinskej cirkvi. In Švecová, A. - Maslen, M. (eds.) Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných a európskych súdov. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015, s. 147. ISBN 978-80-8082-832-5 2014 [4] BRTKO, R. - ČUNDERLÍKOVÁ ČERBOVÁ, V. - NEMEC, M. Prirodzené právo - jeho vývoj a prvky v rímskom a kánonickom práve. Bratislava : UK, Právnická fakulta, 2014, s. 84,135. ISBN 978-80-7160-381-8.
3

Vladár, V.: Pramene práva Katolíckej cirkvi v historickom vývoji. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 220 s. ISBN 978-80-7380-187-8 Ohlasy: 2017 [3] LANCZOVÁ, I. Niekoľko úvah k vývoju tézy o nerozlučiteľnosti manželstva. In Vyšný, P. - Siskovič, Š. (eds.) Právno-historické trendy a výhľady. 2. - Kraków : Towarzystwo Słowaków v Polsce, 2017, s. 281. ISBN 978-83-8111-000-6. - ISSN 2544-4441 2015 [3] ŠVECOVÁ, A. Kánonické manželstvo v Uhorsku na prahu modernej doby : (všeobecný hmotnoprávny základ). In Revue církevního práva, roč. 21, č. 3 (62), 2015, s. 23. ISSN 1211-1635 2015 [4] LACLAVÍKOVÁ, M. - ŠVECOVÁ, A. Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015, s. 229. ISBN 978-80-8082-854-7 2015 [4] VYŠNÝ, P. Historicko-právne súvislosti dobytia Nového sveta Španielmi. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015, s. 32,191. ISBN 978-80-8082-848-6 2015 [4] PEKARIK, M. Rozhodovacia činnosť rímskych právnych učencov v manželských majetkových veciach. In Švecová, A. - Maslen, M. (eds.) Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných a európskych súdov. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015, s. 159,166. ISBN 978-80-8082-832-5 2015 [4] MACH, P. Odraz rímskej restitutio in integram v kódexovom práve Latinskej cirkvi. In Švecová A. - Maslen, M. (eds.) Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných a európskych súdov. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015, s. 142. ISBN 978-80-8082-832-5 2013 [3] PŘIBYL, S. Dějinné a právní proměny euchristické praxe - kontinuita v rozmanitosti. In Šidlovský, E.G. - Valeš, V. - Polesný, J. (eds.) Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti. Praha : Královská kanonie premonstrátů na Strahově, c2013, s. 238. ISBN 978-80-260-3820-7 2013 [4] HRDINA, I.A. Kontinuita a diskontinuita západního kanonického práva ve 20. století. In Brtko, R. - Čerbová, V. (zost.) Kontinuita a diskontinuita práva v 20. storočí [elektronický dokument]. 1. [Bratislava] : Atticum, 2013, s. 50,57. ISBN 978-80-971381-2-7 2011 [4] BUBELOVÁ, K. Kolize sekulárního a kanonického práva a jejich možná řešení. In Hamuľák, J. (zost.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. 1. časť. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2011, s. 112. ISBN 978-80-7160-308-5 2010 [4] NEMEC, M. Teória dvoch mečov - významný prameň vzťahu cirkvi a svetskej moci v stredoveku. In Blaho, P. - Švecová, A. (eds.) Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica. 7. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2010, s. 192. ISBN 978-80-8082-415-0.

4

Vladár, V.: Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve. Praha : Leges, 2014. – 236 s. – ISBN 978-80-7502-050-5. Ohlasy: 2017 [3] LACLAVÍKOVÁ, M. - ŠVECOVÁ, A. Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave. Praha : Leges, 2017, s. 16,19,156. ISBN 978-80-7502-273-8 2017 [3] ČERNÝ, M. Vztah mezi římským a kanonickým právem ve středověku a papežská konstituce Super speculam. In Právněhistorické studie, č. 46/2, 2017, s. 31. ISSN 0079-4929 2016 [3] ČUNDERLÍK ČERBOVÁ, V. Bulgarus a jeho spôsob výučby rímskeho práva v 12. storočí v Bologni. In Mach, P. - Vladár, V. (eds.) Historia et interpretatio Digestorum seu Pandectarum. Praha : Leges, 2016, s. 67. ISBN 978-80-7502-183-0 2016 [4] NEMEC, M. Partikulárne súdy v katolíckej cirkvi a ich kompetencie. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 35, č. 1, 2016, s. 117,126. ISSN 1336-6912 2015 [3] STLOUKALOVÁ, K. a kol. Soudobé reflexe římského práva. Praha : UK v Praze, Právnická fakulta, 2015, s. 219,309. ISBN 978-80-87975-29-9 2015 [3] ŠVECOVÁ, A. Kánonické manželstvo v Uhorsku na prahu modernej doby : (všeobecný hmotnoprávny základ). In Revue církevního práva, roč. 21, č. 3 (62), 2015, s. 24. ISSN 1211-1635 2015 [4] MOSNÝ, P. - LACLAVÍKOVÁ, M. - SISKOVIČ, Š. Metodológia vedeckej práce : (pre potreby právnického štúdia). Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015, s. 51. ISBN 978-80-8082-853-0 2015 [4] MACH, P. Odraz rímskej restitutio in integram v kódexovom práve Latinskej cirkvi. In Švecová, A. - Maslen, M. (eds.) Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných a európskych súdov. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015, s. 147. ISBN 978-80-8082-832-5 2015 [5] PŘIBYL, S. Vojtech Vladár: Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve. In Revue církevního práva, roč. 21, č. 2 (61), 2015, s. 103-106. ISSN 1211-1635 2015 [6] LACLAVÍKOVÁ, M. - SISKOVIČ, Š. Vladár, Vojtech: Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve [Remedia Spolii in the Medieval Canon Law]. In Societas et iurisprudentia [online], roč. 3, č. 3, 2015, s. 217-219. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/03/SOCIETAS-ET-IURISPRUDENTIA-2015-03.pdf.

5

Vladár, V.: Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve. Praha : Leges, 2014. – 236 s. – ISBN 978-80-7502-050-5. Ohlasy: 2017 [3] LACLAVÍKOVÁ, M. - ŠVECOVÁ, A. Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave. Praha : Leges, 2017, s. 16,19,156. ISBN 978-80-7502-273-8 2017 [3] ČERNÝ, M. Vztah mezi římským a kanonickým právem ve středověku a papežská konstituce Super speculam. In Právněhistorické studie, č. 46/2, 2017, s. 31. ISSN 0079-4929 2016 [3] ČUNDERLÍK ČERBOVÁ, V. Bulgarus a jeho spôsob výučby rímskeho práva v 12. storočí v Bologni. In Mach, P. - Vladár, V. (eds.) Historia et interpretatio Digestorum seu Pandectarum. Praha : Leges, 2016, s. 67. ISBN 978-80-7502-183-0 2016 [4] NEMEC, M. Partikulárne súdy v katolíckej cirkvi a ich kompetencie. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 35, č. 1, 2016, s. 117,126. ISSN 1336-6912 2015 [3] STLOUKALOVÁ, K. a kol. Soudobé reflexe římského práva. Praha : UK v Praze, Právnická fakulta, 2015, s. 219,309. ISBN 978-80-87975-29-9 2015 [3] ŠVECOVÁ, A. Kánonické manželstvo v Uhorsku na prahu modernej doby : (všeobecný hmotnoprávny základ). In Revue církevního práva, roč. 21, č. 3 (62), 2015, s. 24. ISSN 1211-1635 2015 [4] MOSNÝ, P. - LACLAVÍKOVÁ, M. - SISKOVIČ, Š. Metodológia vedeckej práce : (pre potreby právnického štúdia). Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015, s. 51. ISBN 978-80-8082-853-0 2015 [4] MACH, P. Odraz rímskej restitutio in integram v kódexovom práve Latinskej cirkvi. In Švecová, A. - Maslen, M. (eds.) Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných a európskych súdov. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015, s. 147. ISBN 978-80-8082-832-5 2015 [5] PŘIBYL, S. Vojtech Vladár: Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve. In Revue církevního práva, roč. 21, č. 2 (61), 2015, s. 103-106. ISSN 1211-1635 2015 [6] LACLAVÍKOVÁ, M. - SISKOVIČ, Š. Vladár, Vojtech: Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve [Remedia Spolii in the Medieval Canon Law]. In Societas et iurisprudentia [online], roč. 3, č. 3, 2015, s. 217-219. ISSN 1339-5467. Dostupné na: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/03/SOCIETAS-ET-IURISPRUDENTIA-2015-03.pdf.

6

Vladár, V.: Dejiny cirkevného práva. Praha : Leges, 2017. – 605 s. – ISBN 978-80-7502-238-7. Ohlasy: 2018 [3] GREGOR, M. Vladár Vojtech. Dejiny cirkevného práva. In Právník, roč. 157, č. 7, 2018, s. 616. ISSN 0231-6625 2018 [4] PUŠKÁR, R. Vplyvy rímskeho súkromného práva na území dnešného Slovenska. In Olšovská, A. (ed.) Teoretické úvahy o práve. 14 [elektronický dokument]. Trnava : TU v Trnave, Právnická fakulta, 2018, s. 2. ISBN 978-80-568-0146-8 2018 [4] GREGOR, M. Vývoj cirkevnej reformy od vymretia dynastie Otovcov do začiatku pontifikátu Gregora VII. a jej vplyv na právne postavenie pápežstva. In Forum iuris Europaeum [online], roč. 6, č. 1, 2018, s. 18. ISSN 2644-4364. Dostupné na: http://fie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2018/12/fie-2018-1.pdf 2018 [4] PŘIBYL, S. The early Church order. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018, p. 127,140. ISBN 978-80-8168-938-8 2018 [5] BERÁNEK, J. Vladár, V. Dejiny cirkevného práva. In Právněhistorické studie, č. 48/2, 2018, s. 193 – 195. ISSN 0079-4929.

7

Vladár, V.: Dejiny cirkevného práva. Praha : Leges, 2017. – 605 s. – ISBN 978-80-7502-238-7. Ohlasy: 2018 [3] GREGOR, M. Vladár Vojtech. Dejiny cirkevného práva. In Právník, roč. 157, č. 7, 2018, s. 616. ISSN 0231-6625 2018 [4] PUŠKÁR, R. Vplyvy rímskeho súkromného práva na území dnešného Slovenska. In Olšovská, A. (ed.) Teoretické úvahy o práve. 14 [elektronický dokument]. Trnava : TU v Trnave, Právnická fakulta, 2018, s. 2. ISBN 978-80-568-0146-8 2018 [4] GREGOR, M. Vývoj cirkevnej reformy od vymretia dynastie Otovcov do začiatku pontifikátu Gregora VII. a jej vplyv na právne postavenie pápežstva. In Forum iuris Europaeum [online], roč. 6, č. 1, 2018, s. 18. ISSN 2644-4364. Dostupné na: http://fie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2018/12/fie-2018-1.pdf 2018 [4] PŘIBYL, S. The early Church order. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018, p. 127,140. ISBN 978-80-8168-938-8 2018 [5] BERÁNEK, J. Vladár, V. Dejiny cirkevného práva. In Právněhistorické studie, č. 48/2, 2018, s. 193 – 195. ISSN 0079-4929.

8

Vladár, V.: Právo na spravodlivú mzdu v sociálnych encyklikách Katolíckej cirkvi. In OLŠOVSKÁ, A. (ed.): Europeizácia a transnacionalizácia pracovných vzťahov. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. – ISBN 978-80-7380-242-4. S. 176 – 201. Ohlasy: 2015 [3] KRIŽAN, V. - MORAVČÍKOVÁ, M. Sociálna náuka Katolíckej cirkvi v pracovnom práve Slovenskej republiky. Praha : Leges, 2015, s. 185. ISBN 978-80-7502-119-9 2014 [3] KRIŽAN, V. Spravodlivá mzda v sociálnej náuke Katolíckej cirkvi. In Olšovská, A. (ed.) Labor ipse voluptas. Pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014, s. 265, 266. ISBN 978-83-7490-769-9 2013 [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : Veda, 2013, s. 182,204,246. ISBN 978-80-224-1314-5 2011 [4] KRIŽAN, V. Dôstojnosť zamestnanca v sociálnej náuke katolíckej Cirkvi. In Hodálová, I. (ed.) Dôstojnosť zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch. Bratislava : Sprint dva, 2011, s. 187. ISBN 978-80-89393-67-1 2011 [4] RECKÝ, M. Právo na odmenu za vykonanú prácu. In Olšovská, A. - Laclavíková, M. (eds.) Sociálne riziká a základné ľudské práva - výzvy pre pracovné právo 21. storočia. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2011, s. 127(1.x). ISBN 978-80-8082-503-4 2010 [3] BUBELOVÁ, K. Juris utriusque doctor - bez znalosti církevního práva? In Jermanová, H. - Masopust, Z. (edit.) Dvacet let poté: právo ve víru metamorfóz : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference. Praha : ÚSaPAVČR; Plzeň : Aleš Čeněk, 2010, s. 384. ISBN 978-80-87439-02-9.

9

Vladár, V.: Právo na spravodlivú mzdu v sociálnych encyklikách Katolíckej cirkvi. In OLŠOVSKÁ, A. (ed.): Europeizácia a transnacionalizácia pracovných vzťahov. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. – ISBN 978-80-7380-242-4. S. 176 – 201. Ohlasy: 2015 [3] KRIŽAN, V. - MORAVČÍKOVÁ, M. Sociálna náuka Katolíckej cirkvi v pracovnom práve Slovenskej republiky. Praha : Leges, 2015, s. 185. ISBN 978-80-7502-119-9 2014 [3] KRIŽAN, V. Spravodlivá mzda v sociálnej náuke Katolíckej cirkvi. In Olšovská, A. (ed.) Labor ipse voluptas. Pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014, s. 265, 266. ISBN 978-83-7490-769-9 2013 [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : Veda, 2013, s. 182,204,246. ISBN 978-80-224-1314-5 2011 [4] KRIŽAN, V. Dôstojnosť zamestnanca v sociálnej náuke katolíckej Cirkvi. In Hodálová, I. (ed.) Dôstojnosť zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch. Bratislava : Sprint dva, 2011, s. 187. ISBN 978-80-89393-67-1 2011 [4] RECKÝ, M. Právo na odmenu za vykonanú prácu. In Olšovská, A. - Laclavíková, M. (eds.) Sociálne riziká a základné ľudské práva - výzvy pre pracovné právo 21. storočia. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2011, s. 127(1.x). ISBN 978-80-8082-503-4 2010 [3] BUBELOVÁ, K. Juris utriusque doctor - bez znalosti církevního práva? In Jermanová, H. - Masopust, Z. (edit.) Dvacet let poté: právo ve víru metamorfóz : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference. Praha : ÚSaPAVČR; Plzeň : Aleš Čeněk, 2010, s. 384. ISBN 978-80-87439-02-9.

10
Vladár, V.: Hodnota tradície v kánonickom práve. In Studia theologica. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci – Cyrilometodějská teologická fakulta. 2013. Roč. XV, č. 3 (2011). S. 43 – 62. – ISSN 1212-8570. Ohlasy: 2017 [4] BOROVSKÝ, B. Antropologický a prirodzenoprávny pohľad na manželstvo. In Forum iuris Europaeum, roč. 5, č. 1, 2017, s. 11. ISSN 1339-4401 2015 [4] MACH, P. Odraz rímskej restitutio in integrum v kódexovom práve Latinskej cirkvi. In Švecová, A. - Maslen, M. (eds.) Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných a európskych súdov. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015, s. 147. ISBN 978-80-8082-832-5 2014 [4] BRTKO, R. - ČUNDERLÍKOVÁ ČERBOVÁ, V. - NEMEC, M. Prirodzené právo - jeho vývoj a prvky v rímskom a kánonickom práve. Bratislava : UK, Právnická fakulta, 2014, s. 84,135. ISBN 978-80-7160-381-8.
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Projekt APVV-17-0022 „Rímsko-kánonické vplyvy na slovenské verejné právo“ - zodpovedný riešiteľ

2

Projekt APVV-17-0022 „Rímsko-kánonické vplyvy na slovenské verejné právo“ - zodpovedný riešiteľ

3

Projekt VEGA 1/1006/15 „Koncept prirodzeného práva a jeho princípov vo vývoji práva, so zameraním na procesnoprávne princípy a procesnú spôsobilosť v rímskom a v kánonickom práve" - člen riešiteľského tímu

4

Projekt VEGA 1/1006/15 „Koncept prirodzeného práva a jeho princípov vo vývoji práva, so zameraním na procesnoprávne princípy a procesnú spôsobilosť v rímskom a v kánonickom práve" - člen riešiteľského tímu

5

Projekt VEGA 1/0548/22 „Kríza dôvery a jej rímsko-kánonické riešenia“ - vedúci riešiteľského tímu

6

Projekt VEGA 1/0548/22 „Kríza dôvery a jej rímsko-kánonické riešenia“ - vedúci riešiteľského tímu

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
vedúci Katedry rímskeho a cirkevného práva Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 2013 - 2019
člen Akademického senátu Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 2013 - 2015
hlavný redaktor časopisu Forum iuris Europaeum Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 2015 - 2020
prísediaci sudca disciplinárnych senátov Najvyšší správny súd Slovenskej republiky 2022 - doteraz
vedúci Ústavu kánonického práva Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2023 - doteraz
člen Akademického senátu Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2023 - doteraz

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Sevillská univerzita, Právnická fakulta (Universidad de Sevilla) Sevilla, Španielsko 23. novembra - 4. decembra 2019 študijný a výskumný pobyt
Bolonská univerzita, Právnická fakulta (Universitas Bononiensis) Bologna, Taliansko 25. januára - 6. február 2019 študijný a výskumný pobyt
Tribunál Rímskej roty (Rota Romana), Pápežská univerzita Gregoriana a Pápežská univerzita sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) Rím, Taliansko 19. jún - 5. júl 2017 študijný a výskumný pobyt
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta Olomouc, Česká republika 23. november - 25. november 2015 prednáškový pobyt s pozvanou prednáškou na tému „Osobitosti kánonického trestného práva“
Pápežská univerzita sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) Rím, Taliansko 25. jún - 9. júl 2014 študijný a výskumný pobyt
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta Olomouc, Česká republika 1. september – 10. október 2013 študijný a výskumný pobyt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
05.09.2023