Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko prof. ICDr. Cyril Vasiľ, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Právnická fakulta
Sídlo fakulty Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Vasiľ
I.2 - Meno
Cyril
I.3 - Tituly
Dr. h. c. prof. ICDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1965
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo námestie č. 6, P.O. Box 313, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
cyril.vasil@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/33590
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Právo
I.11 - ORCID iD
0000-0003-2073-2930

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univezita Komenského, Bratislava
II.b - Rok
1987
II.c - Odbor a program
Katolícka teológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Pontificio Istituto Orientale Roma - Pápežský východný ústav Rím
II.b - Rok
1994
II.c - Odbor a program
Cirkevné právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
Cirkevné právo
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Pontificio Istituto Orientale Roma - Pápežský východný ústav Rím (PIO)
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
Cirkevné právo
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent Trnavská Univerzita v Trnave, Teologická fakulta 1995 - 1999
docent Trnavská Univerzita v Trnave, Teologická fakulta 1999 - 2004
profesor Trnavská Univerzita v Trnave, Teologická fakulta 2004 - 2011
mimoriadny profesor Pontificio Istituto Orientale Roma - Pápežský východný ústav Rím (PIO) 1998 - 2004
profesor Pontificio Istituto Orientale Roma - Pápežský východný ústav Rím (PIO) 2004 - 2019

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Kurz špecializácie v cirkevnej jurisprudencii Pontificia Universitas Gregoriana, Rím 1996 - 1997

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Majetkové kánonické právo Kánonické právo druhý Právo
Vzťahy Cirkvi a štátu (konfesné právo) Kánonické právo druhý Právo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Kánonické právo druhý Právo
Kánonické právo tretí Právo
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Kánonické právo Právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
23
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Špeciálne kánonické procesy Kánonické právo tretí Právo
Konkordátne právo Kánonické právo tretí Právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
78
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
144
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
34
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

VASIĽ, C.: Kánonické pramene byzantskoslovanskej katolíckej cirkvi v Mukačevskej a Prešovskej eparchii v porovnaní s Kódexom kánonov východných cirkví. Trnava : Dobrá kniha, 2000 (25 ohlasov);

2

VASIĽ, C.: Patriarchálne cirkvi v Kódexe kánonov východných cirkví. Trnava : Dobrá kniha, 1999 (12 ohlasov).

3

VASIĽ, C.: La codificazione per le Chiese orientali: attese e realizzazioni. In MIÑAMBRES, J. (ed.): Diritto Canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917. Roma : Edusc, 2019, s. 219-233 (0 ohlasov).

4

VASIĽ, C.: "Populus Dei Universus" et "Populi Dei Portiones". In DOYEN, E. R. (ed.): XII Congresso internazionale di diritto canonico de la Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo. Sistema giuridico canonico e rapporti interordinamentali. Beyrouth : Université La Sagesse, 2008, s. 91-109 (0 ohlasov).

5

VASIĽ, C.: Tratti peculiari dell'identità di una Chiesa orientale. Etnicità e ascrizione alla Chiesa sui iuris. In Eastern Canon Law. Vol. 7 (2018), No. 1-2, s. 281-298 (0 ohlasov).

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

VASIĽ, C.: La codificazione per le Chiese orientali: attese e realizzazioni. In MIÑAMBRES, J. (ed.): Diritto Canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917. Roma : Edusc, 2019, s. 219-233 (0 ohlasov).

2

VASIĽ, C.: Tratti peculiari dell'identità di una Chiesa orientale. Etnicità e ascrizione alla Chiesa sui iuris. In Eastern Canon Law. Vol. 7 (2018), No. 1-2, s. 281-298 (0 ohlasov).

3

VASIĽ, C.: La sollecitudine dei vescovi verso la chiesa domestica dei ministri uxorati. In Gli abusi nella chiesa: una realta sommersa : atti del convegno. Roma : Valore Italiano, 2022, s. 263-275 (0 ohlasov).

4

VASIĽ, C.: La synodalité dans le C.C.E.O: considérations sur la doctrine e tu sur la pratique. In Primacy and synodality: deepening insights. Nyíregyháza : St. Athanasius theological institute, 2019, s. 65-84 (0 ohlasov).

5

VASIĽ, C.: Zamoščská synoda, prejav synodality východných katolíckych cirkví v kontexte 18. storočia. In Zamoščská synoda. Bratislava : Slovenský historický ústav v Ríme, 2021, s. 15-30 (0 ohlasov).

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Vasiľ, Cyril [UKOPARP] (100%) : Fonti canoniche della chiesa cattolica bizantino-slava nelle eparchie di mukačevo e Prešov a confronto con il codex canonum eclesiarium (CCEO). - 1. vyd. - Roma : Pontificum instituum orientale, Facultas iuriscanonici orientalis, 1996. - 256 s.

ISBN 80-7141-124-8

Ohlasy (5):

[o3] 2009 Baán, István: Problemi di disciplina ecclesiastica : tentativi di soluzione: i sacerdoti "bigami". In: Da roma in hungaria. Nyirygyháza : Istuto teologico Greco-Cattolico Sant Atanasio, 2009, S. 196.

[o3] 2018 Gallagher, Clarence: Church law and church order in Rome and Byzantium : a comparative study. New York : Routledge, 2018, S. 279.

[o4] 2002 Duda, Ján: Náčrt právnej ekleziológie. Spišské Pohdradie : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2002, S. 161.

[o4] 2005 Ivan, Jozef: Vysluhovanie sviatosti myropomazania : podľa CCEO a CIC v porovnaní s praktizovaním v Slovenskej katolíckej cirkvi byzantského obradu. Michalovce : Misionár, 2005, S. 107.

[o3] 2016 Adam, M. K.: Získanie príslušnosti k cirkvi sui iuris podľa platného zákonodastva katolíckej cirkvi. In: Studia theologica [elektronický dokument], roč. 18, č. 1, 2016, s. 64 [online].

2

Žeňuch, Peter [UKOPDSJL] (50%) - Vasiľ, Cyril [UKOPARP] (50% [11,3 AH]): Cyrillic Manuscripts from East Slovakia. Slovak Greek Catholics: Defining Factors and Historical Milieu = Cyrilské rukopisné pamiatky z východného Slovenska. Slovenskígréckokatolíci, vzťahy a súvislosti. - 1. vyd. - Roma : [Pontifico Istituto Orientale], 2003. - 445 s. - (Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae ; vol. 1)

ISBN 88-7210-341-X

Ohlasy (17):

[o4] 2010 Šima, Pavel: Hanigovské evanjelium. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2010, S. 92.

[o3] 2008 Rabus, Achim: Die sprache ostslavischer geistlicher Gesänge im kulturellen Kontext. Freiburg im Breisgau : Weiher, 2008, S. 370.

[o4] 2009 Šoltés, Peter: Tri jazyky, štyri konfesie : etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši. Bratislava : Pro historia, 2009, S. 48, 107.

[o4] 2010 Škoviera, Andrej: Svätí slovanskí sedmopočetníci. Bratislava : Slovenský komitét slavistov - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2010, S. 226.

[o3] 2016 Medvedyk, Jurij: Bogoglasnik Pésni blagogovějnyja (1790/1791). Eine Sammlung geistlicher Lieder aus der Ukraine. Köln : Böhlau Verlag, 2016, S. 414.

[o2] 2018 Žeňuchová, Katarína: Cyrilské liečiteľské príručky z 18. storočia (etnolingvistická analýza pomenovaní chorôb). In: Slavica Slovaca, roč. 53, č. 3-4, 2018, s. 64 - SCOPUS.

[o4] 2017 Zavarský, Svorad: Reflexiones super ortu, religione, et habitationis statives gentis Ruthenae - prameň o identite cirkvi byzantsko-slovanského obradu na Slovensku v druhej polovici 18. storočia. In: Medzikultúrne vzťahy východnejcirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia : monotematický súbor štúdií. Trnava : Dobrá kniha, 2017, S. 28, 30, 32.

[o2] 2018 Vašíčková, Svetlana: Etnicko-konfesionálna rozmanitosť z hľadiska úniou nezjednotených veriacich v Mukačevskom biskupstve na prelome 17. a 18. storočia. In: Slavica Slovaca, roč. 53, č. 1, 2018, s. 73-78 - SCOPUS.

[o4] 2016 Volková, Nikol: Duchovno-kultúrne dedičstvo sv. Cyrila-Konštantína a sv. Metoda. In: Acta theologica et religionistica, roč. 5, č. 2, 2016, s. 139.

[o4] 2019 Šašerina, Svetlana: Dva uglianske rukopisy ponaučení a exempiel zo 17. storočia. Bratislava : Veda, 2019, S. 177.

[o4] 2015 Žeňuchová, Katarína: Folklórna próza v cyrilských písomnostiach slovensko-ukrajinských pohraničných oblastí. In: Slavica Nitriensia, roč. 4, č. 1, 2015, s. 57.

[o2] 2017 Labanc, Peter: Otázka existencie východného rítu v 13. a 14. storočí na Spiši. In: Konštantínove listy, roč. 10, č. 1, 2017, s. 198-210 - ESCI ; SCOPUS.

[o4] 2017 Zubko, Peter: Jágerskí biskupi a latinizácia v 18. storočí. In: Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Košice : Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, 2017, S. 28.

[o4] 2017 Zavarský, Svorad: Reflexiones super ortu, religione, et habitationis statvis gents ruthenae - prameň o identite ... In: Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Košice : Centrum spiritualityVýchod-Západ Michala Lacka, 2017, S. 32.

[o4] 2015 Škoviera, Andrej: Byzantská tradícia na území Slovensko a jej korene : (v období do valašskej kolonizácie v diele P. Michala Fedora SJ). In: P. Michal Fedor SJ v spomienkach spolupracovníkov a priateľov. Trnava : Dobrá kniha, 2015,S. 79-87.

[o4] 2014 Kečka, Roman: Kresťanstvo byzantsko-slovanského obradu na Slovensku v 9.-17. storočí. In: Medzi východom a západom : multikultúrne procesy, migrácia a náboženstvo v strednej Európe. Bratislava : Chronos, 2014, S. 40-59.

[o4] 2016 Škoviera, Andrej: Pavol Spišák - prvý prekladateľ bohoslužobných textov do slovenčiny. In: Od prameňa k nádeji : pamätnica Spolku sv. Cyrila a Metoda. Košice : Byzant Košice, s.r.o., 2016, S. 139.

3

Vasiľ, Cyril [UKOPARP] (100%) : Patriarchálne cirkvi v Kódexe kánonov východných cirkví. - 1. vyd. - Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 1999. - 221 s.

ISBN 80-7141-269-4

Ohlasy (12):

[o4] 2010 Škoviera, A.: Svätí slovenskí sedmopočetníci. Bratislava : Slovenský komitét slavistov, 2010, S. 247.

[o4] 2014 Škoviera, A.: Byzantské teologické princípy a ich uplatnenie v pôsobení cyrilo-metodskej misie : (na príklade otázky bohoslužobného jazyka). In: Vzdelávanie súčasť misie svätých Cyrila a Metoda. Bratislava : Metodicko-pedagogickécentrum, 2014, S. 64-71.

[o4] 2014 Bugel, Walerian: Minulosť a súčasnosť východnej katolíckej teológie : niekoľko sytemizujúcich poznámok s pokusom o výhľad do budúcnosti. In: Vybrané otázky a perspektívy teológie vo východných cirkvách zjednotených s Rímom. Košice :Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, 2014, S. 89.

[o4] 2013 Ivan, Jozef: Metropolitné cikrvi v kódexe kánonov východných cirkví. Michalovce : Misionár, 2013, S. 78.

[o3] 2002 Polášek, František: Východní křesťanské církve. Olomouc : Matice cyrilometoďejská, s. r. o., 2002, S. 11.

[o4] 2008 Ivan, Jozef: Úvodné kánony kódexov Katolíckej cirkvi. Michalovce : Misionár, 2008, S. 30.

[o4] 2006 Ivan, Jozef: Vlastné právo v systéme práva Katolíckej cirkvi a jeho uplatnenie v cirkvi sui ius byzantského obradu na Slovensku. Michalovce : Misionár, 2006, S. 172.

[o3] 2009 Vladár, Vojtech: Pramene práve Katolíckej cirkvi v historickom vývoji. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čenek, 2009, S. 208.

[o3] 2013 Nemec, Matúš - Vladár, Vojtech: The essentials of canon law. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2013, S. 129.

[o3] 2017 Vladár, Vojtech: Dejiny cirkevného práva. Praha : Leges, 2017, S. 580.

[o4] 2009 Vladár, Vojtech: Teoreticko-právny pohľad na pramene kánonického práva. In: Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica 5. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009, S. 123.

[o3] 2014 Dvořáček, Jiří: Východní kánonické právo : úvod do studia. Praha : Apoštolský exarchát řeckokatolické církve a Institut sv. Kosmy a Damiána, 2014, S. 37, 39, 51, 54.

4

Vasiľ, Cyril [UKOPARP] (100%) : Gréckokatolíci : dejiny - osudy - osobnosti. - 1. vyd. - Košice : Byzant, 2000. - 138 s.

ISBN 80-85581-23-X

Ohlasy (18):

[o4] 2009 Coranič, J.: Historický vývoj a organizačná štruktúra Archívu Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove. In: Theologos, Roč. 11, č. 1, 2009, s. 143-154.

[o4] 2009 Janočko, M.: Prešov - stredisko vzdelanosti a duchovnosti Gréckokatolíckej cirkvi. In: Dejiny cirkevného gréckokatolíckeho školstva na Slovensku. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2009, S. 73-81.

[o4] 2009 Kovaľová, I.: Školské inštitúcie v Prešovskom gréckokatolíckom biskupstve na prelome 19. a 20. storočia. In: Dejiny cirkevného gréckokatolíckeho školstva na Slovensku. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskejuniverzity, 2009, S. 85-91.

[o4] 2009 Slodičková, M.: Teologické a liturgické dielo profesora Mikuláša Russnáka. In: Nábožstvo a spoločnosť. Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, S. 60-77.

[o4] 2009 Šimko, M.: Dejiny gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove. In: Dejiny cirkevného gréckokatolíckeho školstva na Slovensku. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity,2009, S. 151.

[o4] 2009 Šturák, P.: Historický vývoj Gréckokatolíckych eparchí v našom regióne. In: Theologos, Roč. 11, č. 1, 2009, s. 59-72.

[o4] 2010 Škoviera, A.: Svätí slovanskí sedmopočetníci. Bratislava : Slovenský komitét slavistov, 2010, S. 247.

[o4] 2017 Šturák, Peter - Coranič, Jaroslav: Archív gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove a jeho organizačná štruktúra v kontexte vzniku Prešovského biskupstva. In: Obraz východného Slovenska na Zakarpatskej Ukrajine a ZakarpatskejUkrajiny na východnom Slovensku v 17. až 20. storočí. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, S. 134, 136.

[o4] 2017 Škoveria, Andrej: Latinizácia, jej príčiny a okolnosti : s osobitným zreteľom na prostredie Mukačevskej eparchie. In: Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Košice : Centrum spiritualityVýchod-Západ Michala Lacka v Košiciach, 2017, S. 238.

[o4] 2015 Mráz, Martin: De fructu missionum S. J. inter Ruthenos - vybrané kapitoly z dejín jezuitských misií na území Mukačevskej eparchie (po koniec 18. stor.). In: Jezuiti a východné cirkvi : vybrané perspektívy. Košice : Centrumspirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, 2015, S. 31.

[o3] 2021 Coranič, Jaroslav: Bishops of the Prešov greek catholic eparchy during the reign of the Habsburgs, 1818-1918. Užhorod : PP "Autdor - Shark", 2021, S. 218.

[o4] 2010 Škoviera, Andrej: Vpyv udalostí roku 1950 na identitu gréckokatolíkov na Slovensku. In: Cirkev v okovách totalitného režimu : likvidácia gréckokatolíckej cirkvi v Československu v roku 1950. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskejuniverzity, 2010, S. 201.

[o4] 2013 Ivan, Jozef: Metropolitné cikrvi v kódexe kánonov východných cirkví. Michalovce : Misionár, 2013, S. 184.

[o4] 2015 Škoviera, Andrej: Byzantská tradícia na území Slovensko a jej korene : (v období do valašskej kolonizácie v diele P. Michala Fedora SJ). In: P. Michal Fedor SJ v spomienkach spolupracovníkov a priateľov. Trnava : Dobrá kniha, 2015,S. 83.

[o4] 2019 Borza, Peter: Gréckokatolícka cirkev : na okupovaných územiach Československa 1938-1945. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, S. 10, 25.

[o4] 2014 Kečka, Roman: Kresťanstvo byzantsko-slovanského obradu na Slovensku v 9.-17. storočí. In: Medzi východom a západom : multikultúrne procesy, migrácia a náboženstvo v strednej Európe. Bratislava : Chronos, 2014, S. 40-59.

[o4] 2007 Bugan, Bystrík: Svätý Bystrík. Bratislava : Lúč, 2007, S. 63.

[o4] 2019 Borza, Peter: Gréckokatolícka cirkev na Podkarpatskej Rusi a stret kultúr v roku 1945. In: Konštantínove listy [elektronický dokument], roč. 12, č. 2, 2019, s. 127-134 [online].

5

Vasiľ, Cyril [UKOPARP] (100%) : Kánonické pramene byzantsko-slovanskej katolíckej cirkvi v Mukačevskej a Prešovskej eparchii v porovnaní s Kódexom kánonov východných cirkví. - 1. vyd. - Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2000. - 284 s.

ISBN 80-7141-306-2

Ohlasy (25):

[o4] 2009 Ďurica J.: Mária - hviezda novej evanjelizácie : z vybraných apoštolských listov a homílií Jána Pavla II. Trnava : Dobrá kniha, 2009, S. 164.

[o4] 2009 Judák, V.: Legislatívne texty na území Slovenska v období Veľkej Moravy. In: Legislatívne texty Biblie 3. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009, S. 5-13.

[o4] 2021 Zubko, Peter: Prídu mnohí od východu i západu : podkarpatský Východ v archívoch západnej cirkvi. Bratislava : Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s. r. o., 2021, S. 23, 34.

[o3] 2014 Coranič, Jaroslav: Z dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. České Budějovice : Sdružení sv. Jana Nepomuckého při Biskupství českobudějovickém, 2014, S. 11.

[o4] 2017 Žeňuch, Peter: Rukopis s pravidlami svetského a cirkevného života z prelomu ... In: Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Košice : Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, 2017,S. 52.

[o4] 2015 Mráz, Martin: De fructu missionum S. J. inter Ruthenos - vybrané kapitoly z dejín jezuitských misií na území Mukačevskej eparchie (po koniec 18. stor.). In: Jezuiti a východné cirkvi : vybrané perspektívy. Košice : Centrumspirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, 2015, S. 30.

[o4] 2015 Csontos, Ladislav: Jezuiti a východné cirkvi : vybrané perspektívy. Košice : Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, 2015, S. 94.

[o3] 2021 Coranič, Jaroslav: Bishops of the Prešov greek catholic eparchy during the reign of the Habsburgs, 1818-1918. Užhorod : PP "Autdor - Shark", 2021, S. 218.

[o3] 2020 Dvořáček, Jiří: Die apostolische Exarchie in der Tschechischen Republik. Regensburg : Verlag Friedrich Pustet, 2020, S. 229.

[o3] 2021 Mráz, Martin: Postavenie Mukačevského biskupstva v rámci Uhorskej cirkvi. In: Zámoščská synoda. Roma : Slovenský historický ústa v Ríme, 2021, S. 39.

[o4] 2002 Bugel, Walerian: Ekleziológie Užhorodskej únie : tertia gens ecclesiologica?. In: Východná katolícka teológia v premenách časov. Košice : Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, 2004, S. 139, 141.

[o4] 2011 Horňáček, Jozef: Konfesné právo : upravujúce postavenie gréckokatolíckej cirkvi na území Slovenska po roku 1918. Bratislava : Veda, 2011, S. 16.

[o4] 2006 Ivan, Jozef: Vlastné právo v systéme práva Katolíckej cirkvi a jeho uplatnenie v cirkvi sui ius byzantského obradu na Slovensku. Michalovce : Misionár, 2006, S. 253, 254.

[o3] 2009 Vladár, Vojtech: Pramene práve Katolíckej cirkvi v historickom vývoji. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čenek, 2009, S. 208.

[o3] 2013 Nemec, Matúš - Vladár, Vojtech: The essentials of canon law. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2013, S. 129.

[o4] 2009 Vladár, Vojtech: Teoreticko-právny pohľad na pramene kánonického práva. In: Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica 5. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009, S. 123.

[o4] 2020 Žeňuch, Vavrinec: Gréckokatolícky liturgický kalendár z roku 1775. In: Historia ecclesiastica, roč. 11, č. 2, 2020, S. 98-106.

[o4] 2017 Žeňuch, Peter: Paraliturgická pieseň a ... v kontexte byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku : etnicko-konfesionálny a etnolingvistický pohľad. In: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach : zo slovanskej etnolingvistiky. Bratislava : Veda, 2017, S. 245.

[o4] 2014 Kečka, Roman: Kresťanstvo byzantsko-slovanského obradu na Slovensku v 9.-17. storočí. In: Medzi východom a západom : multikultúrne procesy, migrácia a náboženstvo v strednej Európe. Bratislava : Chronos, 2014, S. 40-59.

[o4] 2009 Šoltés, Peter: Tri jazyky, štyri konfesie : etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši. Bratislava : Pro historia, 2009, S. 47, 48, 58, 87, 89, 94, 96, 121, 138.

[o3] 2011 Csontos, Ladislav: Rozvoj štúdia teológie na teolotickej fakulte podmieňuje rozvoj vedeckého bádania. In: Studia bobolanum, č. 1, 2011, s. 97.

[o3] 2018 Dvořáček, Jiří: Diritto particolare dell esarcato apostolico di Praga. In: Eastern canon law, roč. 7, č. 1-2, 2018, s. 286.

[o3] 2017 Dvořáček, Jiří: Die Rechtstellung der Apostolischen Exarchie in der Tschechischen Republik. In: Theologia iurs canonici : Festschrift fur Ludger Muller zur Vollendung des 65. Lebensjahres. Berlin : Duncker & Humblot, 2017, S. 702.

[o4] 2008 Šabo, Martin: Vývoj náboženskej slobody na Slovensku do r. 1989. In: Vzťahy štátu a cirkví v Európe : súčasné otázky a trendy na začiatku 21. storočia. Bratislava : Ústav pre vzťahu štátu a cirkví, 2008, S. 25, 26.

[o3] 2019 Gluchman, Vasil: The literary works as a code of ethics in Great Moravia. In: Ethics & bioethics (in central Europe [elektronický dokument], roč. 9, č. 3-4, 2019, s. 106-118 [online].

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA 1/0641/1/17 Biblia v interkonfesionálnom a kultúrnom kontexte na Slovensku, vedúci grantu: Jozef Kyselica (TF TU).

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
rektor Pontificio Istituto Orientale - Pápežský východný ústav, Rím 2007 - 2009
dekan Fakulta východného cirkevného práva na Pápežskom východnom inštitúte, Rím 2000 - 2007
hlavný garant výučby východného kánonického práva Pápežská gregoriánska univerzita, Rím 2005 - 2009
konzultor Pápežskej rady pre legislatívne texty Pápežská rada pre legislatívne texty, Rím 2015 - doteraz
Sudca Apoštolskej signatúry Apoštolská signatúra, Rím 2020 - doteraz

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
05.09.2023