Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Právnická fakulta
Sídlo fakulty Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Podolec
I.2 - Meno
Ondrej
I.3 - Tituly
doc. Mgr. Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1975
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
ondrej.podolec@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3855
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
právo

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta / Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2004 / 1999
II.c - Odbor a program
právo / história-slovenský jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
slovenské dejiny
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
teória a dejiny štátu a práva
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2019
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2006 - 2019
vedecký pracovník Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1999 - 2007

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Vývoj ústavného a správneho práva na území Slovenska Právo druhý právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
6
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
99
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
29
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Rasové zákonodarstvo na Slovensku 1939 - 1945 Právo druhý právo
Vývoj rodinného práva na Slovensku v 20. storočí Právo druhý právo
Právo a literatúra Právo druhý právo
Najväčšie procesy v Československu Právo druhý právo
Vývoj pozemkového a roľnícko-družstevného práva na Slovensku Právo prvý právo
Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí Právo druhý právo
Trestné zákonníky 19. a 20. storočia Teória a dejiny štátu a práva tretí právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
131
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
67
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
236
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
137
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
38
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
31
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0/1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Podolec, Ondrej: Postavenie obecnej samosprávy na Slovensku v rokoch 1938-1945. In: Historický časopis, č. 4, roč. 51, 2003, s. 647-668. ISSN 0018-2575 - karentovaný časopis

2

Podolec, Ondrej: Exkomunikačné dekréty a ich aplikácia v podmienkach komunistického československého štátu. In: Historia et theoria iuris. - Roč. 13, č. 1 (2021), s. 76-88. - ISSN 1338-0133

3

Podolec, Ondrej: Czechosłowackie ustawodawstwo kościelne z 1949 r. i jego stosowanie w praktyce. In: Represje wobec Kościoła w krajach bloku wschodniego: komuniści przeciw religii po 1944 roku. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011, s. 13-25; ISBN 978-83-7505-756-0

4

Podolec, Ondrej: Prvý slovenský parlament: snem Slovenskej republiky a jeho legislatívna činnosť. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017. 455 s. ISBN 978-80-89335-79-4

5

Podolec, O.: Medzi kontinuitou a diskontinuitou...: politický systém Slovenskej republiky 1939-1945. Bratislava: Atticum, 2014. 272 s. ISBN 978-80-89758-01-2

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Podolec, Ondrej: Trestnoprávna represia za tzv. nedovolené opustenie republiky a jej prehodnocovanie v 80. rokoch 20. storočia. In: Pamäť národa, roč. 14, č. 1 (2018), s. 33-56. ISSN 1336-6297

2

Podolec, Ondrej: Dva obuškové zákony. In: Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, s. 229-240. ISBN 978-80-7380-711-5

3

Podolec, Ondrej: Exkomunikačné dekréty a ich aplikácia v podmienkach komunistického československého štátu. In: Historia et theoria iuris. - Roč. 13, č. 1 (2021), s. 76-88. - ISSN 1338-0133

4

Podolec, Ondrej: Návrh slovenského konkordátu v kontexte vývoja konkordátneho práva v prvej polovici 20. storočia. In: Historia et theoria iuris. - Roč. 13, č. 2 (2021), s. 65-75. - ISSN 1338-0133

5

Podolec, Ondrej: Trestný čin poburovania ako nástroj politickej perzekúcie do roku 1989. In: Protistátní trestné činy včera a dnes. Brno: Masarykova univerzita, 2021. - s. 236-250 ISBN 978-80-210-9976-0

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Podolec, O.: Postavenie obecnej samosprávy na Slovensku v rokoch 1938-1945. In: Historický časopis, č. 4, roč. 51, 2003, s. 647-668. ISSN 0018-2575. Ohlasy: [o2] 2011 Bartlová, A. In: Historický časopis, č. 2, roč. 59, 2011, s. 242; SCOPUS [o2] 2016 Palárik, M. - Mikulášová, A. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, č. 2, roč. 4, 2016, s. 125; SCOPUS [o4] 2009 Sokolovič, P. In: Hlinkova garda 1938-1945. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, s. 63; [o4] 2010 Baka, I.: Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939-1940. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2010, s. 17; [o4] 2006 Šutajová, J.: Formovanie obecnej samosprávy na Slovensku. In: Človek a spoločnosť, č. 2, roč. 9, 2006, s. 20; [o4] 2011 Hetényi, M.: (Zjednotená) Maďarská strana na Slovensku 1939-1945. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, s. 151; [o4] 2011 Klein-Tesnoskalský, B. - Pekár, M.: Pamätná kniha mesta Prešova diel 3. : (1938-1941). Prešo : Štátna vedecká knižnica, 2011, s. 29; [o4] 2014 Pekár, M.: Volebné zákonodarstvo v Slovenskej republike (doterajší vývoj, aktuálny stav, príčiny a dôsledky). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2014, s. 55, 62, 63; [o4] 2015 Pekár, M.: Komentované pramene k dejinám Slovenska 1939-1945. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015, s. 30 [o4] 2016 Sokolovič, P.: Novodobé dejiny Trnavy rečou dokumentov: Pamätná kniha mesta Trnavy a Kronika národného povstania v Trnave ako pramene poznania regionálnej histórie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016, S. 32, 33

2

Podolec, O.: Medzi kontinuitou a diskontinuitou...: politický systém Slovenskej republiky 1939-1945. Bratislava: Atticum, 2014. 272 s. ISBN 978-80-89758-01-2. Ohlasy: [o3] 2015 Malatinský, M. In: 3. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 170 [o6] 2015 Malatinský, M. In: Historia et theoria iuris, č. 1, roč. 7, 2015, s. 119-121; [o4] 2015 Bobák, J.: Prelom dejín: rok 1945 v slovenských a európskych dejinách. Martin: Matica slovenská, 2015, s. 94; [o2] 2016 Bahna, M. - Krivý, V.: Historický časopis, č. 1, roč. 64, 2016, s. 58 - AHCI; [o4] 2016 Tokárová, Z.: Slovenský štát: režim medzi teóriou a politickou praxou. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, s. 38 [o4] 2015 Tokárová, Z.: Nedemokratické režimy podľa Juana J. Linza a štátny režim na Slovensku 1939-1945 v jeho typológii. In: Človek a spoločnosť, č. 4, roč. 18, 2015, s. 34; [o4] 2015 Habaj, M. - Lukačka, J. - Segeš, V. - Mrva, I. - Petranský, I. A. - Hrnko, A.: Slovenské dejiny: od úsvitu po súčasnosť. Bratislava: Perfekt, 2015, s. 545 [o4] 2017 Považan, M. In: Historia et theoria iuris, č. 1-2, roč. 9, 2017, s. 147; [o3] 2017 Illýová, Z. - Malatinský, M.: Dva procesy s Vojtechom Tukom. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 17 [o6] 2018 Klubert, T. In: Historický zborník, č. 1, roč. 28, 2018, s. 296-297

3

Podolec, Ondrej: Prvý slovenský parlament : snem Slovenskej republiky a jeho legislatívna činnosť. - 1. vyd. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2017. - 455 s. - (Monografie). ISBN 978-80-89335-79-4. Ohlasy:[o3] 2018 Sokolovič, Peter: Historica Olomucensia, č. 55, 2018, s. 246 [o2] 2018 Hruboň, Anton - Mičko, Peter: Studia Historica Nitriensia, roč. 22, č. 2, 2018, s. 336 - SCOPUS

[o4] 2019 Giba, Marián - Baraník, Kamil - Domin, Marek - Ľalík, Tomáš - Trellová, Lívia: Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 32 [o4] 2019 Malatinský, Michal: Pred súdom národa? Retribúcia na Slovensku a Národný súd v Bratislave 1945-1947. Bratislava : Post Scriptum, 2019, S. 142 [o4] 2019 Domin, Marek - Bujňák, Vincent: Zákon o politických stranách a politických hnutiach : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 19 [o3] 2019 Laclavíková, Miriam - Švecová, Adriana: Legislative efforts on child protection in Slovakia in the first half of the 20th century. In: Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, roč. 12, č. 1, 2019, s. 141 [o4] 2021 Gajarský, Adrián: Základný právny rámec postavenia vlády v slovenskom ústavnom a politickom systéme v rokoch 1938-1945. In: Historia et theoria iuris [elektronický dokument], Roč. 13, č. 3, 2021, s. 44 [online]

4

Podolec, Ondrej: K niektorým prvkom prvej slovenskej ústavy a ich reálnej aplikácii v politickom živote štátu. In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov 1. Trnava: Katedra histórie Filozofickej fakulty, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2002, s. 11-31. ISBN 80-89034-38-1. Ohlasy: [o4] 2006 Letz, R.: Slovenská ľudová strana v dejinách 1905-1945. Martin: Matica slovenská, 2006, s. 87; [o4] 2009 Hajko, J.: Nezrelá republika: Slovensko v rokoch 1939-1945. Bratislava: Slovart, 2009, s. 90, 91; [o4] 2010 Baka, I.: Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939-1940. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2010, s. 45; [o3] 2011 Sokolovič, P.: Europa 20 wieku miedzy totalitaryzmem, autorytaryzmem a demokracja. Piotrków Trybunalski : ISM UJK Filia, 2011, s. 227; [o2] 2014 Hallon, Ľ. - Schvarc, M. In: Historický časopis, č. 4, roč. 62, 2014, s. 678 - AHCI

5

Podolec, Ondrej : Czechosłowackie ustawodawstwo kościelne z 1949 r. i jego stosowanie w praktyce. In: Represje wobec Kościoła w krajach bloku wschodniego : komuniści przeciw religii po 1944 roku. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011. - S. 13-25. - ISBN 978-83-7505-756-0 Ohlasy: [o3] 2014 Ordon, Marta: Studia z prawa wyznaniowego, č. 17, 2014, s. 199 [o3] 2016 Ordon, Marta: Studia z prawa wyznaniowego, č. 19, 2016, s. 243 [o1] 2018 Zamiatała, Dominik: Pamieć i sprawiedliwość, č. 2/32, 2018, s. 260 – ESCI

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Projekt VEGA 1/0379/19 „Exil zo Slovenska po komunistickom prevrate roku 1948 – identita, integrácia, asimilácia“ - zástupca vedúceho projektu

2

Projekt VEGA MŠ SR č. 1/0531/14 "Vývoj notárstva" (obdobie riešenia 2015-2017) - člen riešiteľského kolektívu

3

Projekt VEGA č. 1/0049/17 "Právne a ekonomické aspekty korupcie - príčiny, dôsledky, prevencia a ekonomická analýza právnej úpravy" - člen riešiteľského kolektívu

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Masarykova univerzita, Právnická fakulta Brno (Česká republika) 29. 3. – 13. 4. 2014 Erazmus+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Grantové projekty v minulosti (VEGA MŠ SR č. 2/7243/20 „Slovensko a jeho spoločnosť v rokoch 1938 – 1945: Vnútorné a zahraničné determinanty“; VEGA MŠ SR č. 2/3144/23 „Premeny Slovenska v prvej polovici 20. storočia“,člen riešiteľského kolektívu; VEGA MŠ SR č. č. 2/6204/26 „Vývoj a premeny slovenskej spoločnosti a politiky v rokoch 2. svetovej vojny.“, zástupca vedúceho projektu; VEGA MŠ SR č. č. 1/0044/10 „Zdroje a podoby etnických konfliktov na Slovensku v 1. polovici 20. storočia“, člen riešiteľského kolektívu; člen vedeckej rady Európskej siete Pamäť a Solidarita (ENRS) za Slovenskú republiku 2009 - 2015, člen Slovenského národného komitétu historikov 2010 – 2016, člen Výboru Ústavu pamäti národa 2007 - 2012, člen redakčnej rady časopisu Pamäť národa 2007 - 2012, člen redakčnej rady časopisu Securitas Imperii, člen redakčnej rady časopisu Verbum historiae.

Dátum poslednej aktualizácie
05.09.2023