Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Právnická fakulta
Sídlo fakulty Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Mrva
I.2 - Meno
Michal
I.3 - Tituly
Doc., JUDr., Mgr., PhD., LL.M
I.4 - Rok narodenia
1983
I.5 - Názov pracoviska
Katedra teórie práva a filozofie práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
michal.mrva@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5189?do=filterForm-submit&name=Michal&surname=Mrva&university=701000000&faculty=701020000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Právo
I.11 - ORCID iD
0000-0002-0741-5538

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave/Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
II.b - Rok
2004/2005
II.c - Odbor a program
právo/politológia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave/Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave/Fakulta ekonómie a práva, Univerzita v Luxemburgu
II.b - Rok
2007/2008/2011
II.c - Odbor a program
právo/politológia/všeobecné európske právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
teória a dejiny štátu a práva
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2020
II.c - Odbor a program
teória a dejiny štátu a práva
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave od 2020
odborný asistent Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2007 - 2020
advokát Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o. od 2016

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Argumentácia v práve a interpretácia práva právo druhý právo
Teória práva II. právo prvý právo
Teória práva I. právo prvý právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
128
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
41

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
63
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
31
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
109
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
101
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Batka, Ľubomír [UKOPATS] (40%) - Mrva, Michal [UKOPATS] (40%) - Turčan, Martin [UKOPATS] (20%): O práve a náboženstve v európskom a domácom kontexte : Sloboda vyznania v histórii a dnes ; štát, cirkev a kánonické právo. - 1. vyd. - Bratislava :Právnická fakulta UK, 2021. - 91 s. [5,7 AH] [print] ISBN 978-80-7160-619-2

2

Brtko, Róbert [UKOPARP] (50%) - Mrva, Michal [UKOPATS] (50%): Cirkevné právo v prameňoch rímskeho práva poklasického obdobia. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 40, č. 2 (2021), s. 79-95. - ISSN (print) 1336-6912


3

Batka, Ľubomír [UKOPATS] (40%) - Mrva, Michal [UKOPATS] (40%) - Turčan, Martin [UKOPATS] (20%): O práve a náboženstve v európskom a domácom kontexte : Sloboda vyznania v histórii a dnes ; štát, cirkev a kánonické právo. - 1. vyd. - Bratislava :Právnická fakulta UK, 2021. - 91 s. [5,7 AH] [print] ISBN 978-80-7160-619-2

4

Mrva, Michal [UKOPATS] (45%) - Turčan, Martin [UKOPATS] (55%): Metódy právnej interpretácie zamerané na hodnoty

Lit. 29 zázn. In: Interpretácia a argumentácia v práve. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - S. 63-118 [3,02 AH]. - ISBN 978-80-8168-390-9

5

Mrva, Michal [UKOPATS] (45%) - Turčan, Martin [UKOPATS] (55%): Metódy právnej interpretácie zamerané na hodnoty

Lit. 29 zázn. In: Interpretácia a argumentácia v práve. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - S. 63-118 [3,02 AH]. - ISBN 978-80-8168-390-9

6

VLADÁR, V., MRVA, M. Zákonodarca ako interpretátor v kánonickom a slovenskom práve. In Iurium Scriptum, 2021, roč. 5, č. 2, s. 30-46. ISSN 2570-5679 

  


7

VLADÁR, V., MRVA, M. Zákonodarca ako interpretátor v kánonickom a slovenskom práve. In Iurium Scriptum, 2021, roč. 5, č. 2, s. 30-46. ISSN 2570-5679 

  


8

Turčan, Martin [UKOPATS] (50%) - Mrva, Michal [UKOPATS] (50%): K problému ukončenia financovania cirkví štátom [elektronický dokument]

In: Revue církevního práva [elektronický dokument]. - Roč. 85, č. 4 (2021), s. 71-85 [print]. - ISSN (print) 1211-1635

9

Turčan, Martin [UKOPATS] (50%) - Mrva, Michal [UKOPATS] (50%): K problému ukončenia financovania cirkví štátom [elektronický dokument]

In: Revue církevního práva [elektronický dokument]. - Roč. 85, č. 4 (2021), s. 71-85 [print]. - ISSN (print) 1211-1635

10

Brtko, Róbert [UKOPARP] (50%) - Mrva, Michal [UKOPATS] (50%): Cirkevné právo v prameňoch rímskeho práva poklasického obdobia. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 40, č. 2 (2021), s. 79-95. - ISSN (print) 1336-6912


VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Batka, Ľubomír [UKOPATS] (40%) - Mrva, Michal [UKOPATS] (40%) - Turčan, Martin [UKOPATS] (20%): O práve a náboženstve v európskom a domácom kontexte : Sloboda vyznania v histórii a dnes ; štát, cirkev a kánonické právo. - 1. vyd. - Bratislava :Právnická fakulta UK, 2021. - 91 s. [5,7 AH] [print] ISBN 978-80-7160-619-2

2

Brtko, Róbert [UKOPARP] (50%) - Mrva, Michal [UKOPATS] (50%): Cirkevné právo v prameňoch rímskeho práva poklasického obdobia. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 40, č. 2 (2021), s. 79-95. - ISSN (print) 1336-69123

Batka, Ľubomír [UKOPATS] (40%) - Mrva, Michal [UKOPATS] (40%) - Turčan, Martin [UKOPATS] (20%): O práve a náboženstve v európskom a domácom kontexte : Sloboda vyznania v histórii a dnes ; štát, cirkev a kánonické právo. - 1. vyd. - Bratislava :Právnická fakulta UK, 2021. - 91 s. [5,7 AH] [print] ISBN 978-80-7160-619-2

4

Čentéš, Jozef (40%) – Mrva, Michal (30%) – Krajčovič, Michal (30%) : The process of individualisation of punishment in insolvency crimes.

In: Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 603-619 [online]


5

Čentéš, Jozef (40%) – Mrva, Michal (30%) – Krajčovič, Michal (30%) : The process of individualisation of punishment in insolvency crimes.

In: Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 603-619 [online]


6

VLADÁR, V., MRVA, M. Zákonodarca ako interpretátor v kánonickom a slovenskom práve. In Iurium Scriptum, 2021, roč. 5, č. 2, s. 30-46. ISSN 2570-5679 

7

VLADÁR, V., MRVA, M. Zákonodarca ako interpretátor v kánonickom a slovenskom práve. In Iurium Scriptum, 2021, roč. 5, č. 2, s. 30-46. ISSN 2570-5679 

8

Turčan, Martin [UKOPATS] (50%) - Mrva, Michal [UKOPATS] (50%): K problému ukončenia financovania cirkví štátom [elektronický dokument]

In: Revue církevního práva [elektronický dokument]. - Roč. 85, č. 4 (2021), s. 71-85 [print]. - ISSN (print) 1211-1635

9

Turčan, Martin [UKOPATS] (50%) - Mrva, Michal [UKOPATS] (50%): K problému ukončenia financovania cirkví štátom [elektronický dokument]

In: Revue církevního práva [elektronický dokument]. - Roč. 85, č. 4 (2021), s. 71-85 [print]. - ISSN (print) 1211-1635

10

Brtko, Róbert [UKOPARP] (50%) - Mrva, Michal [UKOPATS] (50%): Cirkevné právo v prameňoch rímskeho práva poklasického obdobia. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 40, č. 2 (2021), s. 79-95. - ISSN (print) 1336-6912VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Čentéš, Jozef [UKOPATP] (40%) - Mrva, Michal [UKOPATS] (30%) - Krajčovič, Michal [UKOPATS] (30%): The process of individualisation of punishment in insolvency crimes [elektronický dokument]

Lit.: 30 zázn.

In: Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 603-619 [online]. - ISSN (online) 2345-0282


2019 Jurgilewicz, Marcin - Jurgilewicz, Oktawia: Journal of security and sustainability issues, roč. 8, č. 3, 2019, s. 491 - SCOPUS

2

Čentéš, Jozef [UKOPATP] (40%) - Mrva, Michal [UKOPATS] (30%) - Krajčovič, Michal [UKOPATS] (30%): The process of individualisation of punishment in insolvency crimes [elektronický dokument]

Lit.: 30 zázn.

In: Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 603-619 [online]. - ISSN (online) 2345-0282


2020 Trigub, Vera V.: Development of new functional food products. In: Asia life sciences, č. 2, 2020, s. 371-384 - SCOPUS

3

Čentéš, Jozef [UKOPATP] (40%) - Mrva, Michal [UKOPATS] (30%) - Krajčovič, Michal [UKOPATS] (30%): The process of individualisation of punishment in insolvency crimes [elektronický dokument]

Lit.: 30 zázn.

In: Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 603-619 [online]. - ISSN (online) 2345-0282


2019 Jurgilewicz, Marcin - Jurgilewicz, Oktawia: Journal of security and sustainability issues, roč. 8, č. 3, 2019, s. 491 - SCOPUS

4

Čentéš, Jozef [UKOPATP] (40%) - Mrva, Michal [UKOPATS] (30%) - Krajčovič, Michal [UKOPATS] (30%): The process of individualisation of punishment in insolvency crimes [elektronický dokument]

Lit.: 30 zázn.

In: Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 603-619 [online]. - ISSN (online) 2345-0282


2019 Ivančiks, Janis - Trofimovs, Igors - Teivans-Treinovskis, Janis: Journal of security and sustainability issues, roč. 8, č. 4, 2019, s. 577 - SCOPUS5

Čentéš, Jozef [UKOPATP] (40%) - Mrva, Michal [UKOPATS] (30%) - Krajčovič, Michal [UKOPATS] (30%): The process of individualisation of punishment in insolvency crimes [elektronický dokument]

Lit.: 30 zázn.

In: Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 603-619 [online]. - ISSN (online) 2345-0282


2019 Ivančiks, Janis - Trofimovs, Igors - Teivans-Treinovskis, Janis: Journal of security and sustainability issues, roč. 8, č. 4, 2019, s. 577 - SCOPUS6

Čentéš, Jozef [UKOPATP] (40%) - Mrva, Michal [UKOPATS] (30%) - Krajčovič, Michal [UKOPATS] (30%): The process of individualisation of punishment in insolvency crimes [elektronický dokument]

Lit.: 30 zázn.

In: Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 603-619 [online]. - ISSN (online) 2345-0282


2019 Barash, Yevgen Y. - Samosionok, Anastasia O. - Riabchenko, Olena P. - Zarubei, Viktoriia V. - Minchenko, Serhii I.: Journal of legal, ethical and regulatory issues, roč. 22, č. 3, 2019, s. 19 - SCOPUS


7

Čentéš, Jozef [UKOPATP] (40%) - Mrva, Michal [UKOPATS] (30%) - Krajčovič, Michal [UKOPATS] (30%): The process of individualisation of punishment in insolvency crimes [elektronický dokument]

Lit.: 30 zázn.

In: Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 603-619 [online]. - ISSN (online) 2345-0282


2019 Barash, Yevgen Y. - Samosionok, Anastasia O. - Riabchenko, Olena P. - Zarubei, Viktoriia V. - Minchenko, Serhii I.: Journal of legal, ethical and regulatory issues, roč. 22, č. 3, 2019, s. 19 - SCOPUS


8

Mrva, Michal [UKOPATS] (95%) - Lenická, Lenka (1%) - Turčan, Martin [UKOPATS] (1%) - Peráček, Tomáš [UKOMAKIS] (1%) - Mišurová, Lucia [UKOPATS] (1%) - Kubát, Bohumil [UKOPATS] (1%): Legisvakancia v právnom poriadku Slovenskej republiky


2018 Strážovská, Ľubomíra - Ďuriš, Marcel: Digitalization of society and e-government. In: Hradec economic days 2018 vol.8(2). Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2018, S. 324-332 - CPCI-SSH

9

Mrva, Michal [UKOPATS] (95%) - Lenická, Lenka (1%) - Turčan, Martin [UKOPATS] (1%) - Peráček, Tomáš [UKOMAKIS] (1%) - Mišurová, Lucia [UKOPATS] (1%) - Kubát, Bohumil [UKOPATS] (1%): Legisvakancia v právnom poriadku Slovenskej republiky


2018 Strážovská, Ľubomíra - Ďuriš, Marcel: Digitalization of society and e-government. In: Hradec economic days 2018 vol.8(2). Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2018, S. 324-332 - CPCI-SSH

10

Čentéš, Jozef [UKOPATP] (40%) - Mrva, Michal [UKOPATS] (30%) - Krajčovič, Michal [UKOPATS] (30%): The process of individualisation of punishment in insolvency crimes [elektronický dokument]

Lit.: 30 zázn.

In: Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 603-619 [online]. - ISSN (online) 2345-0282


2020 Trigub, Vera V.: Development of new functional food products. In: Asia life sciences, č. 2, 2020, s. 371-384 - SCOPUS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Projekt VEGA č. 1/0686/18 pod názvom Prieskum právoplatných individuálnych správnych aktov v kontexte právnej istoty a spravodlivosti; výskumné/realizačné obdobie: 2018 – 2020; pozícia: člen riešiteľského kolektívu

2

Projekt VEGA č. 1/0686/18 pod názvom Prieskum právoplatných individuálnych správnych aktov v kontexte právnej istoty a spravodlivosti; výskumné/realizačné obdobie: 2018 – 2020; pozícia: člen riešiteľského kolektívu

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická Sady Pětatřicátníků 14, 301 00 Plzeň 24.09.2018 - 08.10.2018 Erazmus +

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
05.09.2023