Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko
Mons. prof. PaedDr. ThDr. Ján Duda, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Duda
I.2 - Meno
Ján
I.3 - Tituly
Mons. prof. ThDr. ICLic. PaedDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1960
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo námestie č. 6, P. O. Box 313, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
jan.duda@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7959
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Právo

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta
II.b - Rok
1987
II.c - Odbor a program
Katolícka teológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta
II.b - Rok
1997
II.c - Odbor a program
Katolícka teológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
Katolícka teológia
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
Katolícka teológia
II.6 - Titul DrSc.

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Manželské kánonické právo 1 a 2 Kánonické právo druhý Právo
Hierarchické usporiadanie Cirkvi (Boží ľud) 2 a 3 Kánonické právo druhý Právo
Judikatúra Rímskej roty Kánonické právo tretí Právo
Trestné kánonické právo procesné Kánonické právo tretí Právo
Vedenie a administrácia kánonického procesu Kánonické právo tretí Právo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Kánonické právo druhý Právo
Kánonické právo tretí Právo
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Kánonické právo Právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
24
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
49
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
8

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
94
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
16
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Duda, Ján: Kánonické ustanovenie farnosti Dlhá nad Oravou. - 1. vyd. - Krakow : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2021. - 60 s. [print] ISBN 978-83-8111-251-2.

2.

Duda, Ján: Boží ľud. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Leges, 2021. - 168 s. [print] ISBN 978-80-7502-561-6.

3.

Duda, Ján: Manželské právo katolíckej cirkvi v kontexte súčasnosti. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Leges, 2021. - 207 s. [print] ISBN 978-80-7502-563-0.

4.

Duda, Ján: La formazione, nomina e rimozione dei giudici ecclesiastici. In: Acta folia canonica. - Roč. 3 (2000), s. 243-262. - ISSN 1419-0060.

5.

Duda, Ján: Ako sa dá "vybaviť" maželská nulita? In: Nové horizonty. - Roč. 15, č. 4 (2021), s. 164-172. - ISSN (print) 1337-6535.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Duda, Ján: Manželské právo katolíckej cirkvi v kontexte súčasnosti. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Leges, 2021. - 207 s. [print] ISBN 978-80-7502-563-0.

2.

Duda, Ján: Kánonické ustanovenie farnosti Dlhá nad Oravou. - 1. vyd. - Krakow : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2021. - 60 s. [print] ISBN 978-83-8111-251-2.

3.

Duda, Ján: Boží ľud. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Leges, 2021. - 168 s. [print] ISBN 978-80-7502-561-6.

4.

Duda, Ján: Katolícka cirkev na Slovensku a kánonicko-právne nástroje pastoračnej starostlivosti počas pandemickej situácie [elektronický dokument]. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : Inšpirácie rímskeho a kánonického práva v období krízy hodnotových princípov v práve. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2021. - S. 21-28 [online]. - ISBN 978-80-7160-600-0

[Bratislavské právnické fórum 2021. Bratislava, 22.04.2021 - 23.04.2021].

5.

Duda, Ján: Ako sa dá "vybaviť" maželská nulita? In: Nové horizonty. - Roč. 15, č. 4 (2021), s. 164-172. - ISSN (print) 1337-6535.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.Duda, J.: V službe Božieho kráľovstva. Bratislava: Serafín 1997. 253 s. ISBN 80-85310-75-9. Ohlasy: (1) ADAM, M.: I sacramenti di iniziazione cristiana nei rapporti intereclesiali tra i cattolici latini e orientali in Slovacchia, Roma: Pontificia Universita S. Tommaso d'Aquino di Roma, 2003, s. 665. (2) MARHEFKA, J.: Problematika jurisdikcie kapitulných vikárov a správcov Spišskej diecézy počas komunistickej totality na Slovensku (1945-1989). Tvrdošín: Rímskokatolícka cirkev. 2006, s. 178. ISBN 80-969513-3-5. (3) DUDOVÁ, A.: V službe Božieho kráľovstva. Kežmarok: GG Kežmarok, 2011, s. 199. (4) FRANKOVSKÝ A. In: Duchovný pastier, 83 (2002) 3-4. (5) VLADÁR, V.: Pramene práva Katolíckej cirkvi v historickom vývoji. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 205. ISBN 978-80-7380-187-8. (6) NEMEC, M.: Základy kánonického práva. Bratislava: Iura edition, 2001, s. 225. ISBN 80-89047-05-X. (7) KAMAS, J.: Úloha ohlasovania: Komentár k tretej knihe Kódexu kánonického práva. Košice: Vienala, 2010, s. 146. ISBN 978-80-89232-88-8. (8) PEKARČÍK, M.: Učiaca úloha Cirkvi: Kánonicko-teologická analýza tretej knihy Kódexu kánonického práva. Levoča: MTM, 2013, s. 211. ISBN 978-80-89187-70-6. (9) GROCHOLEWSKI, Z. In: Apollinaris 73 (2000) 845-846. (10) MARČIN, J.: Náuka o krste, In: Verba theologica, IV (2005) s. 46
2.Duda, J.: Boží ľud: Výklad druhej knihy Kódexu kán. práva z roku 1983. Spišská Kapitula - Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1995. 368 s. ISBN 80-7142-025-5. Ohlasy: (1) GROCHOLEWSKI, Z. In: Apollinaris 68 (1995) 838-840. (2) MARHEFKA, J.: Problematika jurisdikcie kapitulných vikárov a správcov Spišskej diecézy počas komunistickej totality na Slovensku (1945-1989). Tvrdošín: Rímskokatolícka cirkev. 2006, s. 178. ISBN 80-969513-3-5. (3) ČITBAJ, F.: Cirkev nie sú steny a strecha, ale viera a život: Katolícka kánonická ekleziológia. Prešov: Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 14. ISBN 978-80-555-0148-2. (4) TRETERA, J. R. - PŘIBYL, S.: Konfesní a církevní právo, Praha: Jan Krigl, 1997, s. 325. ISBN 80-902045-2-X. (5) NEMEC, M.: Vybrané kapitoly z cirkevného práva. Bratislava: MANZ, 1997, s. 137. ISBN 80-7160-005-9. (6) NEMEC, M.: Základy kánonického práva. Bratislava: Iura edition, 2001, s. 225. ISBN 80-89047-05-X. (7) KRUKOWSKI, J. In: Roczniky Nauk Prawnych, tom. 6 (1996), Lublin 1996, s. 161-162. (8) KRAJČI, J.: Historické pramene a všeobecné normy cirkevného práva. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1997, s. 108. ISBN 80-8055-005-0. (9) VASIĽ, C.: Patriarchálne cirkvi v Kódexe kánonov východných cirkví, Trnava: Dobrá kniha, 1999, s. 105. ISBN 80-7141-269-4. (10) ŠIMURDIAK, J.: Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2004, s. 67. ISBN 80-89039-96-0.
3.Duda, J.: Úvod do štúdia kánonického práva. Spišská Kapitula: Teologický inštitút, 1995. 86 s. Ohlasy: (1) DUDOVÁ, A.: Heroické čností Jána Čarnogurského, Kežmarok: GG Kežmarok, 2011, s. 199. (2) VLADÁR, V.: Pramene práva Katolíckej cirkvi v historickom vývoji. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 205. ISBN 978-80-7380-187-8. (3) NEMEC, M.: Vybrané kapitoly z cirkevného práva. Bratislava: MANZ, 1997, s. 137. ISBN 80-7160-005-9. (4) NEMEC, M.: Základy kánonického práva. Bratislava: Iura edition, 2001, s. 225. ISBN 80-89047-05-X. (5) TRETERA, J. R. - PŘIBYL, S.: Konfesní a církevní právo, Praha: Jan Krigl, 1997, s. 325. ISBN 80-902045-2-X (6) ČUNDERLÍK-ČERBOVÁ, V.: Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi. Praha: Leges, 2016, s. 160. ISBN 978-80-7502-130-4. (7) KAMAS, J.: Úloha ohlasovania: Komentár k tretej knihe Kódexu kánonického práva. Košice: Vienala, 2010, s. 147. ISBN 978-80-89232-88-8. (8) PEKARČÍK, M.: Učiaca úloha Cirkvi: Kánonicko-teologická analýza tretej knihy Kódexu kánonického práva. Levoča: MTM, 2013, s. 211. ISBN 978-80-89187-70-6. (9) KRAJČI, J.: Historické pramene a všeobecné normy cirkevného práva. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1997, s. 108. ISBN 80-8055-005-0. (10)ADAM, M.: I sacramenti di iniziazione cristiana nei rapporti intereclesiali tra i cattolici latini e orientali in Slovacchia, Roma: Pontificia Universita S. Tommaso d'Aquino di Roma, 2003, s. 665.
4.Duda, J.: Katolícke manželské právo. Spišská Kapitula - Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1996. 290 s. ISBN 80-7142-041-7. Ohlasy: (1) ADAM, M.: I sacramenti di iniziazione cristiana nei rapporti intereclesiali tra i cattolici latini e orientali in Slovacchia, Roma: Pontificia Universita S. Tommaso d'Aquino di Roma, 2003, s. 665. (2) ČUNDERLÍK-ČERBOVÁ, V.: Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi. Praha: Leges, 2016, s. 160. ISBN 978-80-7502-130-4. (3) KAKALEJ, M.: Neschopnosť osoby uzavrieť manželstvo z dôvodov psychickej povahy. Košice: Vienala, 2014, s. 283. ISBN 978-80-8126-107-7. (4) NEMEC, M.: Základy kánonického práva. Bratislava: Iura edition, 2001, s. 225. ISBN 80-89047-05-X. (5) NEMEC, M.: Vybrané kapitoly z cirkevného práva. Bratislava: MANZ, 1997, s. 137. ISBN 80-7160-005-9. (6) ČUNDERLÍK ČERBOVÁ, V.: Procesná spôsobilosť v prípadoch nulity manželstva podľa kánonického práva. In: Prvky a princípy rímskeho a kánonického procesného práva. Praha: Leges, 2016, s. 49. ISBN 978-80-7502-139-7 (7) NĚMEC, D.: Manželské právo Katolicke církve a ohledem na platné právo ČR. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006, s. 203. ISBN 80-85929-83-X. (8) TRETERA, J. R. - PŘIBYL, S.: Konfesní a církevní právo, Praha: Jan Krigl, 1997, s. 233. ISBN 80-902045-2-X. (9) NAGY, O.: Adopcia v práve Slovenskej republiky a jej účinky v kánonickom práve. Košice: Vienala, 2001, s. 10. ISBN 80-88922-41-0. (10) GROCHOLEWSKI Z. In: Apollinaris 71 (1998) 788-789.
5.Duda, J.: Pokus o katolícku cirkevnoprávnu manželskú kazuistiku. Spišská Kapitula - Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2001. 95 s. ISBN 80-7142-090-5. Ohlasy: (1) MENKE, M.: Nespôsobilosť prevziať manželské povinnosti ako najčastejší dôvod neplatnosti manželstva. In: Manželstvo v kánonickom práve: zborník z vedeckej konferencie. Prešov: Grafotlač, 2009, s. 104. ISBN 978-80-969953-5-6. (2) ČITBAJ, F.: Forma uzatvárania manželstva. In: Manželstvo v kánonickom práve: zborník z vedeckej konferencie. Prešov: Grafotlač, 2009, s. 96. ISBN 978-80-969953-5-6. (3) NĚMEC, D.: Manželské právo Katolicke církve a ohledem na platné právo ČR. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006, s. 203. ISBN 80-85929-83-X. (4) ČITBAJ, F.: Cirkev nie sú steny a strecha, ale viera a život: Katolícka kánonická ekleziológia. Prešov: Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 14. ISBN 978-80-555-0148-2. (5) IRRGANG, K. L.: Kódex kánonického práva a Dignitas connubii. Porovnávacia štúdia, Košice 2014, s. 57.
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.Grantová agentúra Pedagogickej fakulty KU: GAPF 4/01/2013 s názvom: "30. výročie promulgácie Kódexu kánonického práva" - vedúci projektu (doba trvania 09/2013-08/2014).
2.Grantová agentúra Pedagogickej fakulty KU: GAPF 6B/07/2012 "Realizácia procesu blahorečenia" - hlavný riešiteľ (doba trvania 09/2012-08-2013)
3.Projekt judikatúry Rímskej róty „coram Faltin“ (projekt Katolíckej univerzity a Cirkevného súdu)
4.Štúdium novej legislatívy procesov manželskej nulity pápeža Františka (projekt KBS a SSKP)
5.Štúdium novej legislatívy Cirkvi pri riešení pedofílie v Cirkvi (projekt SSKP)

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
- spoluriešiteľ medzinárodného projektu s Fakultou kánonického práva Univerzity v Navarre (Španielsko) - marec 2006; GAPF 6B/07/2012 "Realizácia procesu blahorečenia" - hlavný riešiteľ