DOKUMENT
Meno a priezvisko
doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Duračinská
I.2 - Meno
Jana
I.3 - Tituly
doc. JUDr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1975
I.5 - Názov pracoviska
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
jana.duracinska@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20801?mode=full&do=filterForm-submit&surname=Dura%C4%8Dinsk%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
obchodné a finančné právo

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
obchodné a finančné právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
obchodné a finančné právo
II.b - Rok
2020
II.c - Odbor a program
obchodné a finančné právo
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
prorektorka pre majetok a investície Univerzita Komenského v Bratislave 2019 - doteraz
docent Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2020 - doteraz
odborný asistent Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2013 - 2020
prodekanka pre medzinárodné vzťahy a cudzojazyčné štúdium Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2017 - 2019
právnik STRABAG s. r. o. 2012 - 2016
advokát samostatne zárobkovo činná osoba 2007 - 2012
advokátska koncipientka JUDr. Zoltán Ludik, advokát, Advokátska kancelária Detvai Ludik Malý Udvaros 1999 - 2007

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
medzinárodná vedecká konferencia - Mandatory and Default Regulation in Company Law Societas-Central and Eastern European Company Law Research Network a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2019
medzinárodná vedecká konferencia - Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky Právnická fakulta Trnavská univerzita v Trnave 2017
odborný seminár - Judikatúra Českej republiky v oblasti verejného obstarávania Úrad pre verejné obstarávanie 2016
odborný seminár - XXII. Slovenské dni práva Slovenská advokátska komora 2016
medzinárodná vedecká konferencia - Bratislavské právnické fórum 2015 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2015
workshop - Haftung der Muttergesellschaft FOWI Wirtsschaftsuniversität Wien 2011
medzinárodná vedecká konferencia - Odpovědnost a ručení v právu obchodních společností Právnická fakulta Univerzita Karlova 2012
medzinárodná vedecká konferencia - DNY PRÁVA Právnická fakulta Masarykova univerzita 2012
medzinárodná vedecká konferencia - Stretnutie katedier obchodného práva právnických fakúlt slovenských a českých univerzít Právnická fakulta Masarykova univerzita 2012
domáca vedecká konferencia - Súkromnoprávne aspekty verejného obstarávania Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2021

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Obchodné právo I Bakalársky študijný program „právo“ – denná forma bakalársky právo
Hospodárske právo Bakalársky študijný program „právo“ – denná forma bakalársky právo
Hospodárske právo Bakalársky študijný program „právo“ – externá forma bakalársky právo
Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM „PRÁVO“ – EXTERNÁ FORMA bakalársky právo
Aplikované obchodné právo, finančné právo a medzinárodné právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí) MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM „PRÁVO“ – DENNÁ FORMA magisterský právo
Hospodárske právo Ekonómia a právo bakalársky ekonómia a právo
Insolvenčné právo Ekonómia a právo bakalársky ekonómia a právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
6
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
33

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
50
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
23
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
88
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
85
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Povinnosť lojality (fiduciárne povinnosti) spoločníkov kapitálových spoločností. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. - 158 s. [print]


2.

Predkladanie ponúk prepojenými uchádzačmi v rozhodnutiach Súdneho dvora EÚ = The submission of tenders by linked tenderers in the judgments of the Court of Justice of the European Union

In: Justičná revue. - Roč. 72, č. 2 (2020), s. 206-214. - ISSN (print) 1335-6461


3.

Povinnosť lojality člena štatutárneho orgánu verzus jeho povinnosť riadiť sa pokynmi In: Corporate governance. - Praha : Wolters Kluwer, 2015. - S. 137-144. - ISBN 978-80-7478-654-9

4.

Neueste Entwicklungen in der Entschuldung in der Slowakischen Republik In: Sanierung, Reorganisation, Insolvenz : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen. - Wien : facultas Universitätsverlag, 2018. - S. 83-96. - ISBN 978-3-7089-1738-2


5.

Plnenie nahradzujúce vlastné zdroje spoločnosti vs sloboda financovania = Eigenkapitalersatzrecht vs Finanzierungsfreiheit = Performance replacing the own company´s resources vs financing freedom n: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 35, č. 2 (2016), s. 78-93. - ISSN 1336-6912

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Povinnosť lojality (fiduciárne povinnosti) spoločníkov kapitálových spoločností. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. - 158 s. [print]

2.

Predkladanie ponúk prepojenými uchádzačmi v rozhodnutiach Súdneho dvora EÚ = The submission of tenders by linked tenderers in the judgments of the Court of Justice of the European Union

In: Justičná revue. - Roč. 72, č. 2 (2020), s. 206-214. - ISSN (print) 1335-6461


3.

Neueste Entwicklungen in der Entschuldung in der Slowakischen Republik In: Sanierung, Reorganisation, Insolvenz : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen. - Wien : facultas Universitätsverlag, 2018. - S. 83-96. - ISBN 978-3-7089-1738-2

4.

Plnenie nahradzujúce vlastné zdroje spoločnosti vs sloboda financovania = Eigenkapitalersatzrecht vs Finanzierungsfreiheit = Performance replacing the own company´s resources vs financing freedom n: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 35, č. 2 (2016), s. 78-93. - ISSN 1336-6912

5.

Patakyová, Mária [UKOPAHP] (50%) - Duračinská, Jana [UKOPAHP] (50%): Individuálny vs. spoločný záujem veriteľov v reštrukturalizačnom konaní = Individual vs. common interest of creditors in the restructuring process

Lit.: 20 zázn.

In: Právny obzor. - Roč. 101, č. 5 (2018), s. 455-474. - ISSN (print) 0032-6984

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Duračinská, Jana [UKOPAHP] (100%) : Povinnosť lojality (fiduciárne povinnosti) spoločníkov kapitálových spoločností. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. - 158 s. [print]

Lit.: 121 zázn.

ISBN 978-80-571-0223-6. - ISBN 978-80-7160-541-6:


[o4] 2020 Ovečková, Oľga Csach, Kristián Žitňanská, Lucia: Obchodné právo 2 : obchodné spoločnosti a družstvo. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020, S. 39

[o5] 2021 Floreš, Martin: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 29, č. 1, 2021, s. 177-183AAB01

[o4] 2021 Mašurová, Angelika: Schutz der Minderheitsaktionäre bei ineerstaatlichen : Verschmelzungen nach slovakischem Recht. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 154

 [o4] 2021 Patakyová, Mária Mašurová, Angelika Grambličková, Barbora: Časť 12. Akciová spoločnosť. In: Obchodné právo 1 : všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva. Bratislava : C.H. Beck, 2021, S. 609
2.

ADF02 Duračinská, Jana [UKOPAHP] (100%) : Plnenie nahradzujúce vlastné zdroje spoločnosti vs sloboda financovania = Eigenkapitalersatzrecht vs Finanzierungsfreiheit = Performance replacing the own company´s resources vs financing freedom

Lit. 9 zázn.

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 35, č. 2 (2016), s. 78-93. - ISSN 1336-6912:


[o3] 2018 Mašurová, Angelika: Sanierung, Reorganisation, Insolvenz : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen. Baden-Baden : Nomos Verlag, 2018, S. 113

[o3] 2019 Patakyová, Mária - Grambličková, Barbora: The private international law of companies in Europe. München : C. H. Beck, 2019, S. 671

[o3] 2019 Kubinec, Martin: Právní rozpravy 2019 [elektronický zdroj]. Hradec Králové : Magnanimitas, 2019, S. 190 [CD-ROM]

[o4] 2019 Mašurová, Angelika: Hospodárske právo, 2. diel. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 89

[o4] 2019 Mašurová, Angelika - Patakyová, Mária: Obchodný register : právno-teoretické a aplikačné problémy. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 157

[o4] 2021 Kubinec, Martin: Odmena a náhrada výdavkov likvidátora v likvidácii. In: Právne rozpravy on-screen 2. [elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2021, S. 86 [online]


3.

 

AEC03 Duračinská, Jana [UKOPAHP] (100%) : Povinnosť lojality člena štatutárneho orgánu verzus jeho povinnosť riadiť sa pokynmi

Lit. 9 zázn.

In: Corporate governance. - Praha : Wolters Kluwer, 2015. - S. 137-144. - ISBN 978-80-7478-654-9


[o4] 2017 Čunderlík, Ľubomír: Právo finančného trhu. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 86

[o4] 2019 Csach, Kristián: Povinnosti členov orgánov obchodnej spoločnosti a súkromnoprávne následky ich porušenia (1. časť). In: Súkromné právo, roč. 5, č. 5, 2019, s. 192

[o4] 2019 Csach, Kristián: Opus laudat artificem : pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019, S. 107

[o4] 2019 Lukáčka, Peter: Kategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí Slovenskej republiky : v kontexte výkonu funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 48

[o4] 2020 Čunderlík, Ľubomír - Čunderlík Čerbová, Veronika: Zmluvy o poskytnutí finančnej služby - 1. časť : spoločné východiská, základné inštitúty pre správu majetku a inštitút úročenia (v súvislostiach rímskeho a kánonického práva). In: Právny obzor, roč. 103, č. 5, 2020, s. 397


4.

AEC05 Duračinská, Jana [UKOPAHP] (100%) : Povinnosť lojality jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným

Lit. 12 zázn.

In: 2017: Vybrané výzvy v slovenskom práve obchodných korporácií [elektronický zdroj]. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2017. - S. 39-61 [online]. - ISBN 978-80-87382-94-3

URL: http://www.michalcerny.net/OPD17OKS-SK-FV.pdf

Ohlasy (2):

[o3] 2019 Tajti, Tibor: Tilburg law review, roč. 24, č. 1, 2019, s. 24

[o4] 2021 Rakovský, Peter: Daňový podvod a zneužitie práva v oblasti daní : právne následky. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 59

 

5.

AFC02 Duračinská, Jana [UKOPAHP] (100%) : Povinnosť starostlivosti riadneho hospodára alebo povinnosť odbornej starostlivosti z hľadiska právnej komparatistiky

Recenzované

Lit. 17 zázn.

In: Dny práva 2012 - Days of law [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - S. 1791-1804 [online]. - ISBN 978-80-210-6319-8

Edícia: Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 442

[Dny práva 2012 : Bermudský trojúhelník obchodního práva 2 : mezinárodní konference. 6., Brno, 14.-15.11.2012]

URL: http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/Bermudskytrojuhelnik/Bermudskytrojuhelnik.pdf

Ohlasy (15):

[o4] 2016 Mamojka, Mojmír ml.: Obchodný zákonník 1. zv. : veľký komentár. Žilina : Eurokódex, 2016, S. 588

[o4] 2017 Jablonka, Branislav: Zákon zmenkový a šekový : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 37

[o3] 2017 Mészáros, Peter: Obchodní korporace a ochrana slabší strany. Praha : Wolters Kluwer, 2017, S. 113

[o3] 2018 Kubinec, Martin: Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov. Praha : C. H. Beck, 2018, S. 229

[o4] 2018 Petrek, Filip - Katkovčin, Maroš: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 37, č. 2, 2018, s. 237

[o4] 2019 Csach, Kristián: Povinnosti členov orgánov obchodnej spoločnosti a súkromnoprávne následky ich porušenia (1. časť). In: Súkromné právo, roč. 5, č. 5, 2019, s. 184

[o4] 2021 Pobijak, Tomáš: Trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku zo strany člena štatutárneho orgánu : 1 časť. In: Bulletin slovenskej advokácie, Roč. 27, č. 10, 2021, s. 31, 32

[o3] 2020 Žilinka, Maroš Šanta, Ján: Porušenie odbornej starostlivosti z pohľadu trestného práva. In: Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020, S. 54

[o4] 2021 Strémy, Jana: Likvidátor. In: Aplikované právo obchodných spoločností a družstva - ťažiskové inštitúty. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 830


 

6.

AFC03 Duračinská, Jana [UKOPAHP] (100%) : Povinnosť štatutárneho orgánu riadiť sa pokynmi iného orgánu a dopad na zodpovednosť štatutárneho orgánu

Recenzované

Lit. 12 zázn.

In: Odpovědnost a ručení v právu obchodních společností. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. - S. 73-87. - ISBN 978-80-87146-78-1

[Odpovědnost a ručení v právu obchodních společností : mezinárodní vědecká konference studentů doktorského studia. Praha, 23.11.2012]

Ohlasy (6):

[o4] 2016 Mamojka, Mojmír ml.: Obchodný zákonník 1. zv. : veľký komentár. Žilina : Eurokódex, 2016, S. 588

[o4] 2019 Csach, Kristián: Opus laudat artificem : pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019, S. 107

[o3] 2019 Kalesná, Katarína - Patakyová, Mária T.: Economic and social development [elektronický dokument]. Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019, S. 218 [online]


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

VEGA 1/0875/1

2017 - 2018

Riadenie a kontrola v atomistických a polykorporátnych štruktúrach 

zástupca vedúceho projektu

2.

KEGA 086UK-4/2018

2018 – 2019

Inovatívna vysokoškolská učebnica v oblasti systémov riadenia a kontroly v atomistických a polykorporátnych štruktúrach

Innovative university textbook regarding governing and control of atomistic and polycorporate structures

riešiteľ


3.

APVV-16-0553 

2017 - 2021

Premeny a inovácie konceptu kapitálových spoločností v podmienkach globalizácie

Metamorphoses and innovations of the corporations ́ concept under conditions of globalisation 

4.

APVV-17-0641

2018 - 2021

Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie

Increase of effectivity public procurement law and its application in the context of European Union Law

5.

Ruth Crawford Mitchell Fellowship/ University of Pittsburgh

The function of duty of loyalty in corporate relations (2018)

riešiteľ

6.

Wissenschaftliche Vereinigung für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (VGR eV)


Treuepflicht als Verhaltensstandard der Gesellschafter und Leitungsorgane oder Treupflicht in der gesellschaftsrechtlichen Verhältnissen (2019)


riešiteľ

7.

Treupflicht der Gesellschafter von Kapitalgesellschaften

Grant Univerzity vo Viedni pre postdoktorandov (2014)

riešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Prodekanka pre medzinárodné vzťahy a cudzojazyčné štúdium/ Erazmus koordinátor Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2017 - 2019
člen Slovenská advokátska komora od 1999 do teraz

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Juridicum, Univerzita vo Viedni Schottenbastei 10-16, 1010 Viedeň, Rakúsko 5/ 2014 jednomesačný výskumný grant od Univerzity vo Viedni
Univerzita v Innsbrucku Innrain 52, 6020 Innsbruck, Rakúsko 11.12.-15.12.2017 výskumný pobyt v rámci APVV
Univerzita v Pittsburghu, Právnická fakulta 4200 Fifth Ave, Pittsburgh, PA 15260, Spojené štáty od 20.8.2018 – 4.12.2018 Ruth Crawford Mitchell Fellowship
Wirtschaftuniversität Wien/ Univerzita ekonómie a obchodu vo Viedni Welthandelspl. 1, 1020 Wien, Rakúsko 1.7.2019 – 30.8.2019 grant Wissenschaftliche Vereinigung für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (VGR Stipendium)

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Vedenie kurzu v oblasti medzinárodného práva súkromného pre Ministerstvo obrany Rakúskej republiky/

International Contracting Course Vienna v rokoch 2017 a 2019


Dátum poslednej aktualizácie
14.03.2022