Opis študijného programu
Študijný program dUVS - umenovedné štúdiá
Štúdium Stupeň - III. - doktorandský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
25.09.2023
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Umenovedné štúdiá, 184597
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
III. stupeň, kód 864
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Humanitné vedy (okrem jazykov) ďalej nedefinované - 0220
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr.
Udeľovaný akademický titul za menom.
PhD.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Nevzťahuje sa na tento študijný program

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský, anglický
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
štyri roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
plánovaný počet študentov: 6 (4 Filozofická fakulta UK v Bratislave, 2 Ústav hudobnej vedy SAV v Bratislave); skutočný počet uchádzačov: 11 (8 FiFUK, 3 UHV SAV, 2023/2024)
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Študijný program sa zameriava na užšie špecializácie a prehĺbenie historických, teoreticko-systematických a metodologických poznatkov a aspektov profesionálnej prípravy odborníka – muzikológa, historika výtvarného umenia, estetika umenia, resp. teoretika umeleckej kultúry v širšom ponímaní. Obsahovo, štrukturálne a profilovo organicky nadväzuje na 2. stupeň vzdelania získaného v študijných programoch v rámci študijného odboru 41. Vedy o umení a kultúre. Študijný program sa sústreďuje na vybrané problémy dejín a teórie umenia a umeleckej kultúry so špecializáciou na konkrétne obdobia, žánrovo-druhové vrstvy a regionálne okruhy. Prehlbuje teoretický a metodologický základ daných disciplín a upriamuje pozornosť na štúdium vybraných vedeckých problémov, s akcentovaním filozoficko-historického základu. Študent sa naučí samostatne a tvorivo riešiť vedecké problémy, ako aj pripravovať a implementovať rozvojové programy v oblasti umenia a umeleckej kultúry v profesionálnych kultúrnych inštitúciách. ďalším cieľom štúdia je zvládnutie celého spektra interpretačných metód a prístupov, rôznych typov exegézy zmyslu a analýzy umeleckých foriem. Absolvent je pripravený tiež na pedagogické pôsobenie na vysokých školách, v akademických inštitúciách a platformách, a to v domácom i medzinárodnom kontexte. Z hľadiska dizertačných tém a zamerania jednotlivých študentov štúdium akcentuje individuálnosť, ktorú vyvažuje spoločný rámec vzdelávania, daný najmä povinnými predmetmi.

Študent v čase ukončenia študijného programu

-          disponuje rozvinutým kategoriálnym aparátom umenovedného bádania, má osvojené príslušné interpretačné metódy a orientuje sa v príbuzných disciplínach;

-          vyznačuje sa nezávislým kritickým a analytickým myslením, má schopnosti samostatnej realizácie výskumných projektov a prezentácie ich výsledkov;

-          nachádza spôsoby inovatívnej aplikácie výsledkov bádania v spoločenskej a umeleckej praxi a túto aplikáciu sám realizuje (inovácie v oblasti interpretácie a popularizácie hudby, výtvarného umenia a ostatných druhov umenia v širších kultúrnych a spoločenských kontextoch, resp. v oblasti organizácie umeleckého života);

-          svoje odborné znalosti dokáže uplatniť v pedagogickej praxi;

-          je schopný zvládnuť prípravu projektov po koncepčnej i organizačnej stránke, ako aj koordinovať prípravu vedeckých a odborných podujatí;

-          ovláda techniky vedeckej edičnej práce v umenovednej oblasti (najmä v oblasti hudby a výtvarného umenia) a je pripravený podieľať sa na budovaní informačných systémov a databáz v oblasti umenia.

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Študijný program sa chápe primárne ako príprava vedeckých pracovníkov v oblasti umenovedného výskumu. Absolventi sú taktiež pripravení stať sa koncepčnými pracovníkmi v oblasti umeleckej kultúry a pôsobiť pedagogicky.

Na základe osvojených vedomostí a schopností je absolvent 3. stupňa štúdia spôsobilý uplatniť sa v praxi doma i v zahraničí, a to najmä v profesiách

-          samostatného vedeckého pracovníka na pôde akademickej (VŠ, SAV a i.) alebo špecializovanej pamäťovej inštitúcie;

-          samostatného tvorivého pracovníka v oblasti umeleckej kultúry, akým je dramaturg v oblasti hudby, resp. hudobného divadla, či kurátor v oblasti výtvarného umenia, a to na pôde štátnych a zriaďovaných inštitúcií, ale tiež vo sfére nezávislej kultúry (občianske združenia, nadácie a pod.);

-          pedagogického pracovníka na pôde vysokej školy.

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Daný študijný program nepripravuje na výkon regulovaných povolaní v súlade s požiadavkami pre

získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Uplatnenie absolventov pravidelne zisťujeme v rámci študijného programu – komunikáciou s absolventmi, ako aj prieskumom a vyhodnocovaním uplatnenia absolventov na úrovni fakulty. Sledujeme podiel absolventov, ktorí sa uplatnia v odbore a mimo odboru. Výsledky prieskumov sa premietajú do pretvárania študijného plánu, ktorým reagujeme na zmeny na trhu práce v oblasti uplatnenia absolventov študijného programu.

Absolventi študijného programu majú široké uplatnenie vo sfére vedeckých, pedagogických a kreatívno-riadiacich činnosti v rámci vedného odboru vedy o umení a kultúre. Uplatnia sa v zbierkotvorných a pamäťových inštitúciách so zameraním na umeleckú kultúru aj v inštitúciách na ochranu pamiatok, dokážu samostatne a inovatívne realizovať kritickú reflexiu umenia v rámci masových médií a špecializovanú odbornú kritiku, vystupovať ako sprostredkovatelia medzi umelcami a publikom, dokážu pôsobiť ako dramaturgovia, kurátori v oblasti výtvarnej a hudobnej kultúry, editori, odborní či vedeckí redaktori a realizovať terénne alebo archívne výskumy.

 

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Uvádzame úspešných absolventov ŠP III. stupňa Muzikológia, Estetika, Dejiny výtvarného umenia:

PhDr. Katarína Bajcurová, CSc., kurátorka a bývalá generálna riaditeľka, Slovenská národná galéria

Mgr. Juraj Bubnáš, PhD., dramaturg, Slovenská filharmónia

Mgr. Peter Brezňan, PhD., Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Doc. PhDr. Ingrid Ciulisová, DrSc., vedecká pracovníčka, Ústav dejín umenia SAV

Doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD., Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita Brno

Mgr. Dária Fojtíková Fehérová, PhD., Divadelný ústav Bratislava

Prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD., riaditeľ, Ústav dejín umenia SAV

Doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD., vedúca Katedry dejín a teórie umenia, prodekanka, Trnavská univerzita

Mgr. Alexandra Kusá, PhD., generálna riaditeľka, Slovenská národná galéria

Mgr. Zuzana Labudová, PhD., Pamiatkový úrad SR, pracovisko Košice

Mgr. Jana Laslavíková, PhD., vedecká pracovníčka, Historický ústav SAV

Prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD., Katedra teórie a dejín umenia, VŠVU

Mgr. Sylvia Urdová, PhD., vedecká pracovníčka, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum

Mgr. Martin Šimčík, PhD., projektový manažér, Center for European Projects JTS, Krakov

Mgr. Ján Šimko, PhD., Katedra divadelných štúdií, Divadelná fakulta VŠMU

Mgr. Andrej Šuba, PhD., pedagóg Pedagogickej fakulty UK – Katedra hudby, dramaturg festivalov Dni starej hudby a Konvergencie, publicista a autor rozhlasových relácií

Mgr. Peter Tajkov, PhD., vedúci Katedry teórie a dejín umenia, Fakulta umenia, Technická univerzita v Košiciach

Mgr. Ľubica Zajacová Záborská, PhD., AMITY, o. z., manažérka World Music Festival Bratislava

PhDr. Eva Veselovska, PhD., vedecká pracovníčka UHV SAV

PhDr. Jana Petoczová, PhD., vedecká pracovníčka UHV SAV

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Viď prílohy – hodnotenia relevantných externých zainteresovaných strán:

Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, PhDr. Edita Bugalová, PhD., riaditeľka

Ústav hudobnej vedy SAV, Doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc., riaditeľka

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, PhDr. Radoslav Ragač, PhD., generálny riaditeľ

Slovenská národná galéria, Mgr. Alexandra Kusá, PhD., generálna riaditeľka

Divadelný ústav Bratislava, Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD., riaditeľka

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý definuje

Vnútorný predpis č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“), čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37.

Štruktúru študijných plánov študijných programov III. stupňa upravuje tiež Vnútorný predpis č. 5/2020 –

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Tretia časť – Osobitné ustanovenia o doktorandskom štúdiu.

Rada študijného programu III. stupňa Umenovedné štúdiá bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu III. stupňa Umenovedné štúdiá: Prof. Mgr. Yvetta Kajanová, PhD. (hlavná zodpovedná osoba / garantka), prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc. (spolugarant), doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD. (spolugarant), doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD. (spolugarantka), doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD. (spolugarant), Mgr. Alexandra Kusá, PhD. (Slovenská národná galéria, generálna riaditeľka), Mgr. Tabita Sara Elijaš (študentka).

Integrálnou súčasťou štúdia v študijných programoch III. stupňa na FiF UK je celofakultná ponuka výberových predmetov pre doktorandov. Táto sa aktualizuje na každý akademický rok, tak aby študent počas štúdia, najmä v 1. a 2. ročníku, si mohol zapísať viacero kurzov podľa svojho výberu. Pri príprave tejto ponuky sa kladie dôraz na interdisciplinaritu a na metodológiu vedeckej práce. Detailnejšie informácie o aktuálnej ponuke vrátane informačných listov možno nájsť v AIS2.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými

listami predmetov je uvedené na webovej stránke študijného programu. https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/doktorandske-studium/umenovedne-studia/ plán obsahuje bloky

povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie,

používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom,

príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu

predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým

predmetom obsahujú okrem iných položiek:

• podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

• klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60 % pre úspešné

absolvovanie predmetu,

• sylaby predmetu,

• výsledky vzdelávania,

• povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské

činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú

kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety,

v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie),

pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá

ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť

uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky

absolvovania predmetu): Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne

opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu: prerekvizity a korekvizity sú

uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti

(prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž,

exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie)

vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania: Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie

charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v

súlade s Informačnými listami predmetov): Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a

kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v

informačných listoch k predmetom.

osnovu/ sylaby predmetu: osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom

študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na

začiatku príslušného semestra.

pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti

samostatne): pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov

k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené

v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho

pracovného zaťaženia: Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov

vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch

k predmetom študijného programu. Ich rozdelenie je uvedené na webe FiF UK.

osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu:

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných

listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj

v IL predmetov): Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom

a v časti 7 Opisu študijného programu.

miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých

pracoviskách): Predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave,

Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia

študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116.

Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK  (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť).

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie doktorandského štúdia je 240. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za dizertačnú skúšku a úspešnú obhajobu dizertačnej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie doktoranda počas akademického roka sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom v dennej forme štúdia a 48 kreditom v externej forme štúdia. Doktorand pre svoj postup do každého ďalšieho roka musí získať minimálne 40 kreditov v dennej forme štúdia a minimálne 30 kreditov v externej forme štúdia. Za úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky študent získa 20 kreditov, za úspešnú obhajobu dizertačnej práce získa 30 kreditov. Kredity za dizertačnú skúšku musí doktorand získať najneskôr do konca tretieho roka v dennej forme štúdia a najneskôr do konca štvrtého roka v externej forme štúdia; do tejto lehoty sa nezapočítava doba prerušenia štúdia doktoranda. Študent je povinný písomne požiadať o vykonanie dizertačnej skúšky najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia v dennej forme štúdia a najneskôr do 30 mesiacov od začiatku štúdia v externej forme štúdia, podmienkou na dizertačnú skúšku je získanie minimálne 60 kreditov.
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

• počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 24

• počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 12

• počet kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy a výskumu, potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 70

• počet kreditov za pedagogickú činnosť (prípadne inú praktickú činnosť realizovanú na fakulte alebo v príbuznom zariadení, ak to vyžaduje charakter štúdia: 30

• počet kreditov za záverečné práce – práca k dizertačnej skúške, dizertačná práca – a ich obhajobu, potrebných na riadne skončenie štúdia: 20 + 30 = 50

• Súčet uvedených minimálnych počtov kreditov v jednotlivých častiach študijného programu je nižší ako celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie doktorandského štúdia (186 ‹ 240), čo znamená, že študent musí v niektorej/niektorých časti/častiach študijného programu získať viac ako len predpísaný minimálny počet kreditov. Kreditový systém je prehľadné znázornený na webe FiF UK.

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

Študijný program III. stupňa Umenovedné štúdiá má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá,

kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak,

ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na

fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický

informačný systém (AIS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu.https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/doktorandske-studium/umenovedne-studia/

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu,

rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch

vzdelávania, sylabách predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom

informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

UK č. 1/2006 - Registratúrny poriadok a Registratúrny plán

FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok FiF UK, príl. 2, č. 2, ods. 2 a 3.

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf

Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+

Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania je zabezpečená tým, že individuálny študijný plán doktoranda v študijnom programe zostavuje školiteľ v súčinnosti s doktorandom, a to s prihliadnutím na špecializáciu študenta a tému dizertačného projektu. Študenti študijného programu budú mať možnosť využiť medzinárodné mobilitných programov vrátane schémy doktorandského štúdia pod dvojitým vedením (cotutelle), ako aj prostredníctvom medzifakultných mobilitných programov a výberových predmetov inej fakulty, ktoré si budú môcť zapísať na základe zmluvy o štúdiu (Vnútorný predpis č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 8, ods. 6, písm. a) a f). Pravidlá UK a FiF UK rešpektujú prenos a uznávanie kreditov získaných v rámci mobility. Predmet absolvovaný na prijímajúcej vysokej škole, ktorý je obsahom a rozsahom porovnateľný s predmetom na vysielajúcej fakulte, a ktorý študent absolvuje v rámci schválenej akademickej mobility sa bude automaticky uznávať ako absolvovaný (povinný, povinne voliteľný alebo výberový).

Podľa Študijného poriadku FiF UK, čl. 17, ods. 1, má študent právo požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého odboru v rámci Univerzity Komenského, čím sa zabezpečuje možnosť flexibility trajektórií štúdia. Následne Študijný poriadok FiF UK, čl. 18, upravuje podmienky uznávania štúdia a častí štúdia absolvovaného v minulosti, pričom stanovuje dĺžku obdobia aj úroveň hodnotenia, ktorá umožňuje získané hodnotenie uznať.

Filozofická fakulta UK podľa Vnútorného predpisu FiF UK č. 5/2020, čl. 19 umožňuje študentom prenos kreditov získaných aj pri absolvovaní časti štúdia na inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí (študentská mobilita) do počtu spočítavaných kreditov študenta podľa §4 ods. 3 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia

Koordinátorom pre mobility je: Mgr. art. Branko Ladič, PhD., branko.ladic@uniba.sk, Katedra muzikológie FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava; konzultačné hodiny.

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webových stránkach Katedry muzikológie, Katedry dejín výtvarného umeniaKatedry estetiky FiF UK, ako aj na stránke externej vzdelávacej inštitúcie – Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu III. stupňa Umenovedné štúdiá majú záverečné práce: práca k dizertačnej skúške a dizertačná práca. Ich podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení sú upravené internými predpismi univerzity a fakulty:

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf

 Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

• Časové vymedzenie vypisovania tém dizertačných prác, ako aj prijímacie konanie na doktorandské štúdium je upravené Vnútorným predpisom UK č. 4/2021 – Pravidlá prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 11

ako aj Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 53

• Vypísané témy dizertačných prác pre daný akademický rok sa zverejňujú na webovej stránke FiF UK.


Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:

Študenti študijného programu III. stupňa Umenovedné štúdiá majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedry muzikológie, dejín výtvarného umenia a estetiky realizujú v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s týmito univerzitami: Universität Wien, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita, Univerzita Karlova v Prahe, Jagelonská univerzita v Krakove, Universität Basel, Università degli Studi di Padova, Masarykova univerzita v Brne, Sapienza Università di Roma, Rím, Univerzita v Novom Sade, Ludwig-Maximilians-Universität, Mníchov, Universidad de Zaragoza, Università degli Studi di Firenze, Florencia, Eötvös Lórand University, Budapešť, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb.

• Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty

• Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.


Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

 Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10

• Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83

 Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov, čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10

• Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 – Etický kódex, čl. 3 – 4, 7

Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorný predpis UK č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke fakulty.


Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK.

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3.

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).


Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

• Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61 – 65

Vnútorný predpis UK č. 11/2011 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK.

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.
6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka je zverejnený na webovej stránke fakulty.

Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS2.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Prof. Mgr. Iveta Kajanová, CSc., profesorka, e-mail: yvetta.kajanova@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/doktorandske-studium/umenovedne-studia/ Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/


Prof. Mgr. Iveta Kajanová, CSc., e-mail: yvetta.kajanova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3982

Profilové predmety: Umenovedné štúdiá 1, Metodológia muzikológie, Špeciálna prednáška z muzikológie 2 – Analýza hudobného diela, Doktorandský muzikologický seminár 1, 2

 

Doc. PhDr. Michal Babiak, CSc., e-mail: michal.babiak@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/9370

Profilové predmety: Umenovedné štúdiá 1, Špeciálna prednáška z estetiky 1 – Obraz, slovo, zvuk, Špeciálna prednáška z estetiky 2 – Gesto, reč, akcia, Doktorandský estetický seminár 1, 2

 

Doc. PhDr. Jana Bartová, PhD., e-mail: jana.bartova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3886

Profilové predmety: Umenovedné štúdiá 2, Metodológia muzikológie, Špeciálna prednáška z muzikológie 1 – Historická interpretácia hudobného diela, Špeciálna prednáška z muzikológie 2 – Analýza hudobného diela, Doktorandský muzikologický seminár 1, 2

 

Doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc., e-mail: danica.borutova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3899

Profilové predmety: Umenovedné štúdiá 1, Špeciálna prednáška z dejín a teórie výtvarného umenia 2 – Kritické pojmy dejín umenia, Doktorandský seminár z dejín a teórie výtvarného umenia 1, 2

 

Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc., e-mail: juraj.hamar@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3949

Profilové predmety: Umenovedné štúdiá 1, Špeciálna prednáška z estetiky 1 – Obraz, slovo, zvuk, Špeciálna prednáška z estetiky 2 – Gesto, reč, akcia, Doktorandský estetický seminár 1, 2

 

Prof. PhDr. Marta Hulková, CSc., e-mail: marta.hulkova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3972

Profilové predmety: Metodológia muzikológie, Špeciálna prednáška z muzikológie 1 – Historická interpretácia hudobného diela, Doktorandský muzikologický seminár 1, 2

 

Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc., e-mail: peter.michalovic@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4041

Profilové predmety: Interpretačné rámce umenia, Umenovedné štúdiá 2, Špeciálna prednáška z estetiky 1 – Obraz, slovo, zvuk, Špeciálna prednáška z estetiky 2 – Gesto, reč, akcia, Doktorandský estetický seminár 1, 2

 

Doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD., e-mail: katarina.kolbiarz.chmelinova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3946

Profilové predmety: Umenovedné štúdiá 2, Špeciálna prednáška z dejín a teórie výtvarného umenia 1 – Kritické pojmy dejín umenia, Doktorandský seminár z dejín a teórie výtvarného umenia 1, 2

 

Doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD., e-mail: vladimir.zvara@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4143

Profilové predmety: Umenovedné štúdiá 2, Špeciálna prednáška z muzikológie 1 – Historická interpretácia hudobného diela, Špeciálna prednáška z muzikológie 2 – Analýza hudobného diela, Doktorandský muzikologický seminár 1, 2

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.
d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Prof. Mgr. Iveta Kajanová, CSc., e-mail: yvetta.kajanova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3982

Predmety: Umenovedné štúdiá 1, Metodológia muzikológie, Špeciálna prednáška z muzikológie 2 – Analýza hudobného diela, Doktorandský muzikologický seminár 1, 2, Špeciálny doktorandský muzikologický seminár 1, 2

 

Doc. PhDr. Michal Babiak, CSc., e-mail: michal.babiak@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/9370

Predmety: Umenovedné štúdiá 1, Špeciálna prednáška z estetiky 1 – Obraz, slovo, zvuk, Špeciálna prednáška z estetiky 2 – Gesto, reč, akcia, Doktorandský estetický seminár 1, 2, Špeciálny doktorandský estetický seminár 1, 2

 

Doc. PhDr. Jana Bartová, PhD., e-mail: jana.bartova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3886

Predmety: Umenovedné štúdiá 2, Metodológia muzikológie, Špeciálna prednáška z muzikológie 1 – Historická interpretácia hudobného diela, Špeciálna prednáška z muzikológie 2 – Analýza hudobného diela, Doktorandský muzikologický seminár 1, 2, Špeciálny doktorandský muzikologický seminár 1, 2

 

Doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc., e-mail: danica.borutova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3899

Predmety: Umenovedné štúdiá 1, Špeciálna prednáška z dejín a teórie výtvarného umenia 2 – Kritické pojmy dejín umenia, Doktorandský seminár z dejín a teórie výtvarného umenia 1, 2, Špeciálny doktorandský seminár z dejín a teórie výtvarného umenia 1, 2

 

Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc., e-mail: juraj.hamar@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3949

Predmety: Umenovedné štúdiá 1, Špeciálna prednáška z estetiky 1 – Obraz, slovo, zvuk, Špeciálna prednáška z estetiky 2 – Gesto, reč, akcia, Doktorandský estetický seminár 1, 2, Špeciálny doktorandský estetický seminár 1, 2

 

Prof. PhDr. Marta Hulková, CSc., e-mail: marta.hulkova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3972

Predmety: Metodológia muzikológie, Špeciálna prednáška z muzikológie 1 – Historická interpretácia hudobného diela, Doktorandský muzikologický seminár 1, 2, Špeciálny doktorandský muzikologický seminár 1, 2

 

Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc., e-mail: peter.michalovic@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4041

Predmety: Interpretačné rámce umenia, Umenovedné štúdiá 2, Špeciálna prednáška z estetiky 1 – Obraz, slovo, zvuk, Špeciálna prednáška z estetiky 2 – Gesto, reč, akcia, Doktorandský estetický seminár 1, 2, Špeciálny doktorandský estetický seminár 1, 2 

 

Doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD., e-mail: katarina.kolbiarz.chmelinova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3946

Predmety: Umenovedné štúdiá 2, Špeciálna prednáška z dejín a teórie výtvarného umenia 1 – Kritické pojmy dejín umenia, Doktorandský seminár z dejín a teórie výtvarného umenia 1, 2, Špeciálny doktorandský seminár z dejín a teórie výtvarného umenia 1, 2

 

Doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD., e-mail: vladimir.zvara@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4143

Predmety: Umenovedné štúdiá 2, Špeciálna prednáška z muzikológie 1 – Historická interpretácia hudobného diela, Špeciálna prednáška z muzikológie 2 – Analýza hudobného diela, Doktorandský muzikologický seminár 1, 2, Špeciálny doktorandský muzikologický seminár 1, 2

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Prof. Mgr. Iveta Kajanová, CSc., yvetta.kajanova@uniba.sk

(Katedra muzikológie, FiF UK v Bratislave)

 

Doc. PhDr. Michal Babiak, CSc., michal.babiak@uniba.sk

(Katedra estetiky, FiF UK v Bratislave)

 

Doc. PhDr. Jana Bartová, PhD., jana.bartova@uniba.sk

(Katedra muzikológie, FiF UK v Bratislave)

 

Doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc., danica.borutova@uniba.sk

(Katedra dejín výtvarného umenia, FiF UK v Bratislave)

 

Prof. PhDr. Eva Ferková, PhD., eva.ferkova@savba.sk

(Ústav hudobnej vedy SAV v Bratislave)

 

Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc., juraj.hamar@uniba.sk

(Katedra estetiky, FiF UK v Bratislave)

 

Prof. PhDr. Marta Hulková, CSc., marta.hulkova@uniba.sk

(Katedra muzikológie, FiF UK v Bratislave)

 

Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc., peter.michalovic@uniba.sk

(Katedra estetiky, FiF UK v Bratislave)

 

Doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD., katarina.kolbiarz.chmelinova@uniba.sk

(Katedra dejín výtvarného umenia, FiF UK v Bratislave)

 

Doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc., hana.urbancova@savba.sk

(Ústav hudobnej vedy SAV v Bratislave)

 

PhDr. Eva Veselovská, PhD., IIa, eva.veselovska@savba.sk

(Ústav hudobnej vedy SAV v Bratislave)

 

Doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD., vladimir.zvara@uniba.sk

(Katedra muzikológie, FiF UK v Bratislave)

 

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webových stránkach Katedry muzikológie, Katedry dejín výtvarného umeniaKatedry estetiky FiF UK

a na webových stránkach SAV a Ústavu hudobnej vedy SAV.

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.
g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Tabita Sara Elijaš, Katedra muzikológie FiF UK, e-mail: tabita.elijas@uniba.sk, webová stránka

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Doc. PhDr. Jana Bartová, PhD., Katedra muzikológie FiF UK, e-mail: jana.bartova@uniba.sk, webová stránka

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

• Na fakulte pôsobí Odsdelenie vedy a doktorandského štúdia, ktoré je adekvátne

personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení,

ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu

vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a

ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov študijných programov III. stupňa

(kontakty na pracovníčky oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty. Zodpovednosť a kompetencie

oddelenia sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_7_2023.pdf

  • • Sekretariát je študentom k dispozícii na Katedre muzikológie: Mgr. Magdaléna Elzerová, magdalena.elzerova@uniba.sk muzikologia@fphil.uniba.sk, miestnosť G146, tel. +421 2 9013 2151

Katedra estetiky:

Gabriela Púčiková, gabriela.pucikova@uniba.sk, miestnosť G200b, tel. +421 2 90131121, +421 2 90132172

a na Katedre dejín výtvarného umenia:

Mgr. Jaroslava Cedzová, jaroslava.cedzova@uniba.sk, miestnosť G318, tel. +421 2 90132150

Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

• PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2

9013 1310, e-mail: martin.cicilla@uniba.sk, web.

Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné na webe UK.

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu III. stupňa Umenovedné štúdiá sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde sú na treťom poschodí situované katedry muzikológie, dejín výtvarného umenia aj estetiky FiF UK.

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m . V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest,zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty). V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

Študentom umenovedných štúdií sú navyše k dispozícii 3 audio a video zostavy, 4 študentské počítače Apple iMac s príslušenstvom a so softvérmi na prepis nôt (Sibelius), midi-Musical nstrument Digital Interface, midi keyboard (miestnosť č. 307). Tri učebne sú vybavené audio zostavou a klavírom.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých

budov, prístupy k výťahom).

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivýchexemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek. Študenti študijného programu Umenovedné štúdiá majú k dispozícii aj vlastnú študovňu – miestnosť G30.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Manuál MS TEAMS pre študentov

Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

E-learningový portál Moodle

Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty.

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Študijný program III. stupňa Umenovedné štúdiá sa realizuje v spolupráci s Ústavom hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, s ktorým má FiF UK uzavretú Rámcovú dohodu o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu Umenovedné štúdiá.

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu Umenovedné štúdiá majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS(Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č. 5/2020, Študijného poriadku FiF UK).

Katedry estetiky, muzikológie a dejín výtvarného umenia majú v súčasnosti uzatvorené bilaterálne dohody o mobilite študentov a učiteľov v rámci Erasmus+ s týmito univerzitami: Charles University in Prague; Masaryk University in Brno; Vienna University; Palacký University in Olomouc; University in Ostrava; University of Padova; Eötvös Lórand University in Budapest; Jagiellonian University in Krakow; The Pontifical University of John Paul II. in Krakow; University of Zadar (HR).

Mobility študentov a učiteľov sa realizujú aj v rámci spolupráce s ďalšími partnerskými inštitúciami a pracoviskami, ako sú: Universität Basel; Università degli Studi di Padova; Sapienza Università di Roma; Univerzita v Novom Sade, Srbsko; Ludwig-Maximilians-Universität München; Universidad de Zaragoza, Španielsko; Università degli Studi di Firenze; Uniwersytet Warszawski.

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium posudzuje prijímacia komisia na základe predloženého dizertačného projektu a priebehu prijímacej skúšky. Informácie o prijímacom konaní sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Prijímacia komisia pri hodnotení uchádzačov uplatňuje bodový systém a využíva jednotný postup, zabezpečujúci objektivitu, férovosť a rovnosť šancí na základe využitia jednotnej formy zápisu z prijímacieho konania, na základe ktorého dekan rozhoduje o prijatí alebo neprijatí uchádzača.

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.
b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa po každom semestri vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, katedier a ich učiteľov, študijného oddelenia, tajomníka fakulty, riaditeľky ústrednej knižnice a študentskej časti akademického senátu). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK

(Vnútorný predpis č. 23/2021)

Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK

Klub absolventov – Alumni klub

Katedry muzikológie, dejín výtvarného umenia a estetiky FiF UK zohľadňuje výsledky spätnej väzby študentov, absolventov aj hosťujúcich pedagógov a reagujú na ne priebežnou aktualizáciou študijného programu.

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu