Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. PhDr. Danica Bořutová, CSc.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Bořutová
I.2 - Meno
Danica
I.3 - Tituly
doc., PhDr., CSc.
I.4 - Rok narodenia
1953
I.5 - Názov pracoviska
Katedra dejín výtvarného umenia
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81107 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
danica.borutova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3899
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
vedy o umení
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-7511-266X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1976
II.c - Odbor a program
Veda o výtvarnom umení - dejiny umenia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Umenovedný ústav Slovenskej akadémie vied
II.b - Rok
1986
II.c - Odbor a program
Teória a dejiny výtvarných umení - dejiny umenia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
2.1.17 Dejiny a teória umenia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Univerzita Komenského v Bratislave 2001 - dodnes
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave 1996-2001
vedecký pracovník Ústav dejín umenia SAV 1986-2020
kurátor Slovenská národná galéria 1995-1996

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Akademický systím Ais 1 Univerzita Komenského v Bratislave 2006
Salzburg Seminar session 434: “The Telling of Lives: Biography as a Mirror of Society” Salzburg Global Seminars, Schloss Leopoldskron, Salzburg 2006
Dištančné vzdelávanie v MS Teams Univerzita Komenského v Bratislave 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Dejiny antickej architektúry dejiny umenia 1. stupeň vedy o umení a kultúre
Dejiny architektúry 19. a 20. storočia dejiny umenia 1. stupeň vedy o umení a kultúre
Dejiny architektúry 17. a 18. storočia dejiny umenia 1. stupeň vedy o umení a kultúre
Analýza výtvarného diela 3: Architektúra dejiny umenia 1. stupeň vedy o umení a kultúre
Seminár k bakalárskej práci 1 dejiny umenia 1. stupeň vedy o umení a kultúre
Seminár k bakalárskej práci 2 dejiny umenia 1. stupeň vedy o umení a kultúre
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
dejiny umenia 1. stupeň vedy o umení a kultúre
dejiny umenia - história 1. stupeň vedy o umení a kultúre
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
23
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
43
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Dejiny dejín umenia 1 (20%) dejiny umenia 1.stupeň vedy o umení a kultúre
Dejiny dejín umenia 2 (20%) dejiny umenia 1. stupeň vedy o umení a kultúre
Kapitoly z dejín umenia (50%) marketingová komunikácia 2. stupeň mediálne a komunikačné štúdiá
Kapitoly z dejín umenia 4 (33%) marketingová komunikácia 2. stupeň mediálne a komunikačné štúdiá
Vybrané kapitoly z dejín modernej architektúry 1 dejiny umenia 1. stupeň vedy o umení a kultúre
Vybrané kapitoly z dejín modernej architektúry 2 dejiny umenia 1. stupeň vedy o umení a kultúre
Metodická príprava dejiny umenia 1. stupeň vedy o umení a kultúre
Kapitoly z dejín modernej architektúry 1 Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva 2. stupeň Historické vedy
Kapitoly z dejín modernej architektúry 1 Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva 2. stupeň Historické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
149
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
226
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
34
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
17
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
19
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Bořutová, Dana: Dušan Samo Jurkovič: osobnosť a dielo. - 1. ed. - Bratislava : Pallas, 1993. - 251 p. ISBN 80-7095-017-X

2

AAB Bořutová, Dana: Architekt Dušan Samuel Jurkovič. - 1. ed. - Bratislava : Slovart, 2009. - 384 p.

ISBN 978-80-8085-665-6

3

ABC Bořutová, Dana: Impulse und Reflexionen = Impulzy a reflexie: Architektur des 20. Jahrhunderts in der Slowakei 1900–1918. In: Architektur Slowakei = Architektúra Slovenska. - Wien : Anton Pustet, 2003. - pp. 63–87. - ISBN 3-7025-0473-7.

4

ADC Bořutová, Dana: War Cemeteries Built by the K. u. K. Militärkommando Krakau, with Special regard to Dušan Jurkovič´s contribution. In: RIHA Journal [electronic source]. - Sp. iss., 2017, article number 0173, unpag. [16 p.] [online]. - ISSN 0150-0176 URL: http://www.riha-journal.org/articles/2017/0150-0176-special-issue-war-graves/0173-borutova.

5

AFD Bořutová, Dana (50%) - Beňová, Katarína (50%): "Bella Italia" alebo predstavenie výskumného projektu VEGA č. 1/0397/13 Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí/"Bella Italia" or VEGA research project No. 1/0397/13: Artistic Interactions Between Italy and Slovakia in the 19th Century. In: Bella Italia: interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí. - Bratislava : Stimul, 2015. - pp. 5–15. - ISBN 978-80-8127-145-8

[Bella Italia: Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí: international conference. Bratislava, 5 November 2015] 

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Bořutová, Dana: War Cemeteries Built by the K. u. K. Militärkommando Krakau, with Special Regard to Dušan Jurkovič’s Contribution. In: RIHA Journal [electronic source]. - Sp. iss., 2017, article number 0173, unpag. [16 p.] [online]. - ISSN 0150-0176 URL: http://www.riha-journal.org/articles/2017/0150-0176-special-issue-war-graves/0173-borutova

2

Bořutová, Dana: Jubileum slovenskej architektúry: (Dušan Jurkovič) In: Studia Academica Slovaca: prednášky 54. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. - Vol. 47. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - pp. 149–167. - ISBN 978-80-223-4566-8

3

Bořutová, Dana: Zopár poznámok na okraj významu národopisných štúdií pre tvorbu Dušana Jurkoviča.

In: Národopisný věstník: Supplementum. - Vol. 35 (77) (2018), pp. 15–17. - ISSN (print) 1211-8117 .

4

Bořutová, Dana: Tvorba architekta D.S.Jurkoviča v kontexte Veľkej vojny, In: Veľká vojna a Bratislavská župa, Bratislava 2016, ISBN: 978-80-972433-2-6.

5

Bořutová, Dana: Jurkovičov koncept (národnej) architektúry. In: Projekt, 60, 2018, č. 5, s. 3-5. ISSN: 1335-2180.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Bořutová, Dana: Dušan Samo Jurkovič: osobnosť a dielo. - 1. ed. - Bratislava : Pallas, 1993. - 251 p. ISBN 80-7095-017-X

[o2] 2017 Bartošová, N. - Haberlandová, K.: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, Vol. 5, No. 2, 2017, p. 122 - SCOPUS.

2

Bořutová, Dana: Dušan Samo Jurkovič: osobnosť a dielo. - 1. ed. - Bratislava : Pallas, 1993. - 251 p. ISBN 80-7095-017-X

[o3] 2006 Alofsin, A.: When Buildings Speak: Architecture as Language in the Habsburg Empire and its Aftermath, 1867–1933. Chicago : University of Chichago, 2006, p. 296.

3

Bořutová, Dana: Architekt Dušan Samuel Jurkovič. - 1. ed. - Bratislava : Slovart, 2009. - 384 p. ISBN 978-80-8085-665-6

[o1] 2012 Vybíral, J.: Umění - art, Vol. 60, No. 6, 2012, p. 450 - AHCI.

4

Bořutová, Dana: Architekt Dušan Samuel Jurkovič. - 1. ed. - Bratislava : Slovart, 2009. - 384 p. ISBN 978-80-8085-665-6

[o1] 2019 Kasman, P. - Pohaniová, J.: Folk Architecture as a Source of Inspiration: (Re)Interpretation of Folk Architecture Characteristics in Slovak Family House Concepts in the Present. In: 11th Architecture in Perspective 2019. Ostrava : VŠB TU, 2019, pp. 261–269 - CPCI-SSH .

5

Bořutová, Dana: Architekt Dušan Samuel Jurkovič. - 1. ed. - Bratislava : Slovart, 2009. - 384 p. 

ISBN 978-80-8085-665-6 

[o2] 2015 Dulla, M.: Architektúra a urbanizmus, Vol. 49, No. 1–2, 2015, p. 61 WOS - AHCI  .

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Vega grant č. 1/0659/21 - Názov: Tradícia versus inovácia. Sondy do umenia a architektúry miest na Slovensku okolo 1800 a ich reflexie.(riešiteľka)

2

Kega grant - 2022.2024 . Architektúra 17. a 18. storočia - idey, témy, princípy, história (hlavná rieľiteľka)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
katedrová koordinátorka programu Erasmus a iných zahraničných mobilít Univerzita Komenského v Bratislave 2012-2018
pedagóg dejín umenia na Univerzite tretieho veku UK v Bratislave/ Komenského univerzita v Bratislave 2000-2006
členka skúšobenej komisie pre záverečné skúšky Bc. štúdia Univerzita Komenského v Bratislave 2004-dodnes
členka skúšobenej komisie pre záverečné skúšky Mgr. štúdia Univerzita Komenského v Bratislave 2006-2016
člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium na VŠVU (menovanie 13. 04. 2012) Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2012-2016
člen Spoločnej odborovej komisie: 81-20-9 teória a dejiny výtv. umení Univerzita Komenského v Bratislave 2001-2007
člen Spoločnej odborovej komisie: 81-20-9 teória a dejiny výtv. umení Univerzita Komenského v Bratislave 2003-2010
Organizácia medzinárodnej konferencie „Bella Italia”, Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí Univerzita Komenského v Bratislave 2015
Head of the Advisory Board for Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur Academia Istropolitana Nova 1998-2012
člen redakčnej rady Architektúra a urbanizmus: časopis pre teóriu architektúry a urbanizmus SAV a UK 2010-2020

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Instytut historii sztuki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków ul. Grodzka 53 31-001 Kraków, Poland 1997 - 2 týždne CEEPUS
Institute for Art History, Eotvos Loránd university, Budapest Eotvos Loránd university, Egyetem tér 1-3, H-1053 Budapest 1998 - 2 týždne CEEPUS
Institute for Art History, Eotvos Loránd university, Budapest Eotvos Loránd university, Egyetem tér 1-3, H-1053 Budapest 1999 - 2 týždne CEEPUS
Salzburg Global Seminar Salzburg Global Seminar, Schloss Leopoldskron Leopoldskronstrasse 56-58 A-5020 Salzburg 2006 - 1 týždeň Salzburg Global Seminar - session 434

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Ocenenia/Awards

1994 Pamiatky a múzeá/Monuments and Museums Award - publ. (“Dušan Samo Jurkovič – osobnosť a dielo”) 

1994 cena D. Jurkoviča za teóriu /D. Jurkovič Award (“Architekt Dušan Jurkovič”, exhibition, catalogue, Slovak National Gallery, 1993/1994)

2006 cena prof. M. Kusého/prof. M. Kusy Award (výskum a pedag. činnosť/research and teaching activity)

2011 cena prof. M. Kusého/prof. M. Kusy Award - publ. (“Architekt Dušan Samuel Jurkovič”)

2016 Pamiatky a múzeá/Monuments and Museums Award – publ. (“Bella Italia” 2015)  

Výstavy/Exhibitions – Author: Architekt D. Jurkovič (Bratislava 1993, Krakow 1995, Budapest 1995, Ljubljana 1998), Art Nouveau in Central Europe (Copenhagen 1996), Ehrung der Opfer (Kassel 2014, Krakow 2015); Spoluautor/Co-author: Architektur Slowakei, Impulse und Reflexion (Vienna 2003), Art Nouveau From Europe To Istanbul 1890-1930 (Istanbul 2005), Autour de l ́Art Nouveau en Europe/Súvislosti Art Nouveau v Európe (Paris 2005)

Dátum poslednej aktualizácie
04.11.2022