Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko
doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Filozofická fakulta
Sídlo fakulty:
Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kolbiarz Chmelinová
I.2 - Meno
Katarína
I.3 - Tituly
doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1975
I.5 - Názov pracoviska
Katedra dejín výtvarného umenia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
katarina.chmelinova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3946?mode=full
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Vedy o umení a kultúre
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-7511-266X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského Bratislava
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
Veda o výtvarnom umení - Dejiny umenia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského Bratislava
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
Teória a dejiny výtvarných umení - Dejiny umenia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Trnavská Univerzita v Trnave
II.b - Rok
2018
II.c - Odbor a program
2.1.17 Dejiny a teória umenia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
kurátorka zbierok starého umenia - čiastočný úväzok Slovenská národná galéria v Bratislave 2000 - trvá
asistent Univerzita Komenského Bratislava 2001-2002
odborný asistent Univerzita Komenského Bratislava 2002-2018
docent Univerzita Komenského Bratislava / Comenius University Bratislava 2018 to the present

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
NOVITIUS-príprava mladých vysokoškolských učiteľov; 3 semestre Vzdelávací Nadace Jana Husa brno a + Institut für kunstgeschichte Universität Salzburg Vzdĕlávací nadace Jana Husa - Brno, Institut für kunstgeschichte Universität Salzburg 2001
Akademický informačný systém AiS Univerzita Komenského Bratislava 2002
Akademický informačný systém AiS2 Univerzita Komenského Bratislava 2006
Súdny znalec v odbore 440301 Umenie výtvarné Ústav súdneho znalectva, Slovenská technická univerzity Bratislava 2008
Seminaire europée des conservateurs - Programme Courants La Maison des Coultures du Monde, Paris 2009
Dištančné vzdelávanie v MS Teams Dištančné vzdelávanie v MS Teams 2020
Metodika skúšania v MS Teams Dištančné vzdelávanie v MS Teams 2021

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Dejiny antického maliarstva a sochárstva Dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Seminár z dejín umenia antiky Dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Ikonografia antického umenia Dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Ikonografia novovekého umenia Dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Analýza výtvarného diela 1 a 2: maliarstvo, sochárstvo Dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Dejiny maliarstva a sochárstva 17. a 18. storočia Dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Seminár z dejín umenia 17. a 18. storočia Dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Dejiny umenia, Univerzita Komenského Bratislava I. vedy o umení a kultúre
Dejiny umenia - História, Univerzita Komenského Bratislava I. vedy o umení a kultúre
Dejiny umenia - Muzeológia, Univerzita Komenského Bratislava I. vedy o umení a kultúre
Umenovedné štúdia - Doktorský štúdijný program, Univerzita Komenského Bratislava III. vedy o umení a kultúre
Doktorský studijní program Didaktika výtvarné výchovy (Univerzita Karlova Praha) - členka oborové rady
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Dějiny umění (Masarykova univerzita Brno, Nokkala Miltová, PhD.) vedy o umení a kultúre
Estetika (Prešovská univerzita v Prešove, členka komisie; Migašová, PhD.) estetika
dejiny a teória umenia (Trnavská univerzita v Trnave, členka komisie; Megyeši, PhD.) vedy o umení a kultúre
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
25
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
16
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Dejiny antického maliarstva a sochárstva -100% dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Dejiny dejín umenia 1 - 20% dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Dejiny dejín umenia 2 - 20% dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Kapitoly z dejín umenia 1 - 50% marketingová komunikácia II. mediálne a komunikačné štúdiá
Kapitoly z dejín umenia 4 - 33% marketingová komunikácia II. mediálne a komunikačné štúdiá
Odborná exkurzia 1 - 50% dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Seminár k bakalárskej práci 1 a 2 - 2x 100% dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Odborná prax - 50% dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre
Seminár z dejín umenia antiky - 100% dejiny umenia I. vedy u umení a kultúre
Analýza výtvarného diela 1 a 2: sochárstvo, maliarstvo - 2x 100% dejiny umenia I. vedy o umení a kultúre

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
114
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
31
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
110
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
67
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
20
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Chmelinová, Katarína: Skarby baroku. Między Bratysławą a Krakowem /Treasures of the Baroque. Between Bratislava and Krakow. Krakow : Muzeum narodowe w Krakowie , 2017, 320s. [16AH] ISBN 978-83-7581-236-7

+ ZZZ zahraničná výstava / exhibition abroad

SKARBY BAROKU. Między Bratysławą a Krakowem / Treasures of baroque between Bratislava and Kraków Muzeum Narodowe w Krakówie (spolupráca so/cooperation with SNG Bratislava)

Katarína Chmelinová; 10.2. – 23.4.2017

2.

Chmelinová, Katarína: Niekoľko poznámok k barokovému umeniu Spiša v 17. a 18. storočí. In: Homza, M. (ed.): Historia Scepusii, vol. 2 : dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1948. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - ISBN 978-80-223-4210-0. - S. 838-875 [4,95 AH]

3.

Chmelinová, Katarína (ed.): Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16.-18. storočí. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2010. - ISBN 978-80-8059-154-0. (+ Chmelinová, Katarína: Katolícka obnova a podoby jej umeleckého mecenátu. In: Ibidem, S. 59-103, [4,6 AH])

4.

Chmelinová, Katarína: Ars inter arma : umenie a kultúra raného novoveku na východnom

Slovensku / Ars inter arma : art and cultur from the early modern period in Eastern Slovakia. - Bratislava : Slovenská národná galéria,

2008. - 79 s., ISBN 978-80-8059-135-9

5.

Chmelinová, Katarína: Miesto zázrakov - premeny barokového oltára. - 1. vyd. - Bratislava : SNG, 2005. - 112 s., ISBN 80-8059-100-8

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

AAA Chmelinová, Katarína: Skarby baroku. Między Bratysławą a Krakowem /Treasures of the Baroque. Between Bratislava and Krakow. Krakow : Muzeum narodowe w Krakowie , 2017, 320s. [16AH] ISBN 978-83-7581-236-7

+ ZZZ zahraničná výstava / exhibition abroad

SKARBY BAROKU. Między Bratysławą a Krakowem / Treasures of baroque between Bratislava and Kraków Muzeum Narodowe w Krakówie (spolupráca so/cooperation with SNG Bratislava)

Katarína Chmelinová; 10.2. – 23.4.2017

2.

ABB Chmelinová, Katarína: Niekoľko poznámok k barokovému umeniu Spiša v 17. a 18. storočí. In: Homza, M. (ed.): Historia Scepusii, vol. 2 : dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1948. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - ISBN 978-80-223-4210-0. - S. 838-875 [4,95 AH]

3.

FAI + ABB Chmelinová; Katarína (ed.): Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16.-18. storočí. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2010. - 191 s. - ISBN 978-80-8059-154-0. + Katolícka obnova a podoby jej umeleckého mecenátu. 

Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16.-18. storočí. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2010. - ISBN 978-80-8059-154-0. - S. 59-103 [4,6 AH]

4.

ADN Chmelinová; Katarína: Experiment Nestex - alebo ako dnes v slovenských podmienkach uchopiť stálu expozíciu. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - ISSN 1339-2204. - Č. 1 (2015), s. 21-36.

5.

ACB Kolbiarz Chmelinová, Katarína: Za Márie Terézie. Kapitoly z dejín barokového sochárstva a maliarstva na Slovensku. Bratislava : Stimul , 2018, ISBN 978-80-8127-200-4

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Chmelinová, Katarína: Skarby baroku. Między Bratysławą a Krakowem /Treasures of the Baroque. Between Bratislava and Krakow. Krakow : Muzeum narodowe w Krakowie , 2017, 320s. [16AH] ISBN 978-83-7581-236-7

- [o1] 2021 - Kolbiarz, A. - Silesian Painters and Sculptors at the Vienna Academy of Fine Arts in the Years 1726–1780 : A Contribution to the History of Academism in the Early Modern. - In: Arts, roč. 10, č. 86, 2021 ; s. 20 ; WOS; ESCI;

- [o3] 2018 - Sobczynska- Szczepanska, M. - In: Biuletyn historii sztuki, roč, 80, č. 1, 2018 ; S. 63

2.

Chmelinová, Katarína (ed.): Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16.-18. storočí. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2010. - ISBN 978-80-8059-154-0. - S. 59-103 [4,6 AH]

- [o1] 2016 - Balážová, B. - In: RIHA journal, č. (15.11.), 2016 ; s. art. number 0142 ; AHCI

3.

Chmelinová, Katarína (ed.): Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16.-18. storočí. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2010. - ISBN 978-80-8059-154-0. - S. 59-103 [4,6 AH]

- [o3] 2016 - Jávor, A. - In: Művészettörténeti értesítő . - Budapešť : Akadémiai kiadó, 2016 ; S. 195

4.

Chmelinová, Katarína: Katolícka obnova a podoby jej umeleckého mecenátu. In: Chmelinová, Katarína (ed.): Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16.-18. storočí. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2010. - ISBN 978-80-8059-154-0. - S. 59-103 [4,6 AH]

- [o3] 2016 - Buzási E. - In: Források a magyarországi, erdélyi, valamint magyar megrendelésre dolgozó külföldi művészek bécsi akadémiai tanulmányaihoz (1726-1810) . - Budapešť : MTA BTK, 2016 ; S. 346

5.

Chmelinová, Katarína: Beitrag zur Geschichte einer Künstlerfamilie im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa der Bildhauer Joseph Leonard Weber und Trnava. In: Generationen, Interpretationen, Konfrontationen. - Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 2007. - ISBN 978-80-968682-9-2. - S. 151-165

- [o2] 2018 - Kolbiarz, A. - From Świdnica to Bratislava : The sculpture of Christ the Saviour from the collection of the Slovak National Gallery. - In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, roč. 8, č. 3, 2020 ; s. 91 ; SCOPUS ; ESCI

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

2021 – 2023 - Vega grant č. 1/0659/21 - Názov: Tradícia versus inovácia. Sondy do umenia a architektúry miest na Slovensku okolo 1800 a ich reflexie. Hlavná riešiteľka / Grant Leader: doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD. Spoluriešiteľky / Co-investigators doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD.; doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.

2.

2015 - 2021  – Visegrad University Studies Grant No. 61500125 - Museum and galley education in Visegrad region. Zodpovedný riešiteľ/ Grant Leader: Katarína Kolbiarz Chmelinová

3.

2019 - Ministerstvo kultúry SR, grant "Obnovme si svoj dom", č. MK-5237/2019-423 - Názov: Umelecký mecenát okolo roku 1800. K pamiatkam výtvarného umenia a architektúry z doby neskorého osvietenstva na Slovensku. Zodpovedný riešiteľ/ Grant Leader: Katarína Kolbiarz Chmelinová

4.

2018 - 2020 – VEGA grant č. 1/0897/18 – Názov: „Mecenát výtvarného umenia okolo roku 1800.“ Hlavná riešiteľka /Grant Leader: Katarína Beňová, Spoluriešiteľ / Co-investigator: Katarína Kolbiarz Chmelinová

5.

2018 - 2020 – KEGA grant č. 02VŠVU/4/2018 – Názov: „Interdisciplinárna teoretická a praktická výuka evidencie, identifikácie a ochrany a reštaurovania fotografie“. Grant Leader: Katarína Beňová, Spoluriešiteľ / Co-investigato Katarína Kolbiarz Chmelinová

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
študijná poradkyňa /study advisor Univerzita Komenského Bratislava / Comenius University Bratislava 2004-2011
katedrová koordinátorka programu Erasmus a iných zahraničných mobilít / Erasmus and mobility coordinator of the department Univerzita Komenského Bratislava / Comenius University Bratislava 2004-2011
pedagóg dejín umenia na Univerzite tretieho veku UK v Bratislave / lecturer of art history at the University of the Third Age, Comenius University in Bratislava Univerzita Komenského Bratislava / Comenius University Bratislava 2004-2008
členka skúšobenej komisie pre záverečné skúšky Bc. štúdia / Board member of the Bachelors final exams Univerzita Komenského Bratislava / Comenius University Bratislava 2004 do dnes
členka skúšobenej komisie pre záverečné skúšky Mgr. štúdia / Board member of the Masters final exams Univerzita Komenského Bratislava / Comenius University Bratislava 2006-2016
členka komisie pre udelenie titulu ArtD v odbore reštaurovanie / Board member of the ArtD. study in conservation and restoration Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave /Academy of Fine Arts and Desig in Bratislava 2010, 2019, 2020
vedúca Katedry dejín výtvarneho umenia /Head of the Department of Visual Art History Univerzita Komenského Bratislava / Comenius University Bratislava 2012-2020
členka skúšobenej komisie pre záverečné skúšky Mgr. štúdia / Board member of the Masters final exams Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave /Academy of Fine Arts and Desig in Bratislava 2017, 2019
členka pracovnej skupiny na tvorbu Opisu študijného odboru Vedy o umení a kultúre pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky/ member of the working group for Description of the field of study History and Theory of Art and Culture for Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic Univerzita Komenského Bratislava / Comenius University Bratislava 2019
členka Akreditačnej agentúry Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2022

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Instytut historii sztuki i kultury, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie / Institute of Art Histor and Culture Pontifical University of John Paul II in Krakow ul. Sławkowska 32 31-014, Kraków, Poland 2019 (7 dní) Erasmus +
Instytut historii sztuki i kultury, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie / Institute of Art Histor and Culture Pontifical University of John Paul II in Krakow ul. Sławkowska 32 31-014, Kraków, Poland 2013 (13. – 19.10.) Socrates / Erasmus
Instytut historii sztuki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków / Institute of Art History Jagiellonian University Kraków ul. Grodzka 53 31-001 Kraków, Poland 2012 (7. – 13.10.) Socrates / Erasmus
Instytut historii sztuki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków / Institute of Art History Jagiellonian University Kraków ul. Grodzka 53 2009 (4. – 9.05.) Socrates / Erasmus
Departamento de Historia del Arte Universidad Complutense Madrid /Depatrment of Art History Fac. de Geografía e Historia, Edificio B, C/ Profesor Aranguren s/n, 28040, Madrid, Spain 2008 (Máj, 10 dní) Bilateral university agreement
Maison des culture du Monde a Ecole de Louvre, Paris Maison des Cultures du Monde Centre français du patrimoine culturel immatériel Prieuré des Bénédictins 2 rue des Bénédictins 35500 Vitré Siège social : 101 boulevard Raspail 75006 Paris, France 2008 (Jún, 10 dní) Institut Francais Scholarship
Instytut historii sztuki, Universytet im. A. Mickiewicza Poznań / Institute of Art History A. Mickiewicz University Poznań Al. Niepodległości 4 (Collegium Novum) 61-874 Poznań, Poland 2007 (5. – 18. 05. ) Socrates / Erasmus
Departamento de Historia del Arte Universidad Complutense Madrid /Depatrment of Art History Fac. de Geografía e Historia, Edificio B, C/ Profesor Aranguren s/n, 28040, Madrid, Spain 2006 ( Jún, 10 dní) Socrates / Erasmus
Institut für Kunstgeschichte, Universität Salzburg Kapitelgasse 4-65020 Salzburg, Austria 2000 (Október, 1 mesiac) Novitius, Jan Hus Foundation
Instytut historii sztuki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków / Institute of Art History Jagiellonian University Kraków ul. Grodzka 53 31-001 Kraków, Poland 1999 (Jún, 1 mesiac) CEEPUS

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Ocenenia / Awards

1999 Cena Martina Benku

2011 Cena Pamiatok a múzeí za rok 2010 - kategória Výstava: Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16. – 18. storočí (Slovenská národná galéria Bratislava, kurátor Katarína Chmelinová)

2014 Cena Pamiatok a múzeí za rok 2014 - kategória Expozícia: NESTEX, ne/stála expozícia SNG (Slovenská národná galéria Bratislava, kurátori Dušan Buran, Katarína Chmelinová)

2021 Pamätný list Univerzity Komenského v Bratislave  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

– AHICE – Art historian information from central Europe, Międzynarodowe Centrum Kultury Krakov, zakladajúci člen a správca medzinárodného odborného informačného portálu za SR, 2003-2011


– Členstvo v redakčných radách - Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie [Papers and Reports of the National Museum in Krakow]

(od 2014); Monument revue, Bratislava (od 2015); Opuscula Historiae Artium, Brno (od 2018, Scopus); Ars - Časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied Bratislava / Journal of the Institute of Art History of the Slovak Academy of Sciences Bratislava (od 2019)

– Recenzent periodík evidovaných vo Wos a Scopus – RIHA journal, Umění, Muzeológia a kultúrne dedičstvo 


 – organizácia medzinárodných konferencií: Generationen – Interpretationen – Konfrontationen, Univerzita Komenského a Slovenská akadémia vied Bratislava, (2005, 20. - 22. 4); Fine Art Patronage in c. 1800, Univerzita Komenského Bratislava (2019, 11. 11.)


– Iné členstvá - členka pracovnej skupiny k téme periodického hodnotenia vedeckého výkonu vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií Ministerstva kultúry SR (2021), členka Národného konzultačného panelu – Kultúrne dedičstvo v kontexte globálnych zmien, poradný orgán MK SR (2014); členka Komise pro tvorbu sbírek Moravské galerie Brno (od 2015); členka Komiesie na tvorbu zbierok Galérie mesta Bratislava (od 2021); členka Kultúrnej komisie mesta Modra (od 2014); členka Komisie MK SR, Dotačný program Obnovme si svoj dom, podprogram 1.3 (2013-2014); členka Komisie na ochranu súčastí kultúrneho dedičstva, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim vo vzťahu k zahraničiu, Trenčiansky kraj (2000 - 2007)


Autorka a spoluautorka 28 výstav a expozícii výtvarného umenia a ich sprievodných vzdelávacích programov doma i v zahraničí.

Dátum poslednej aktualizácie
30.05.2022