Opis študijného programu
Študijný program boDU - dejiny umenia
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Dejiny umenia, 17649
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
I., 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
41. Vedy o umení a kultúre; 0220
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Nevzťahuje sa na tento študijný program.

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
3
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/otvarane/. Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/. Celkový počet študentov študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Absolventi bakalárskeho študijného programu Dejiny umenia v študijnom odbore Vedy o umení a kultúre získajú v súlade s profilom absolventa odboru základné vedomosti, zručnosti a kompetencie z dejín výtvarného umenia vrátane architektúry od antiky po 20. storočie v širšom európskom / svetovom rámci aj v jeho špecifických podobách na území Slovenska. Poznajú predmet, štruktúru a terminológiu vlastného odboru. Znalosti o formálnych aspektoch a slohových premenách majú doplnené štúdiom náboženskej a profánnej ikonografie, všeobecnej kultúrnej histórie a politicko-sociálneho života, ktoré boli relevantné pre charakter umeleckej tvorby. Bakalári dejín umenia majú základné vedomosti o vývoji maliarstva, sochárstva, architektúry a umeleckých remesiel. Nadobudli základné poznatky o teórií, dejinách a metódach vlastnej disciplíny. Majú schopnosť charakterizovať výtvarné dielo z hľadiska jeho formálnej i obsahovej analýzy a kontextu, v ktorom sa uplatňuje. Ovládajú základné postupy pamiatkovej starostlivosti aj dokumentácie a klasifikácie výtvarného materiálu. Orientujú sa v oblastiach praktických aplikácií odboru. Získali tiež potrebnú jazykovú prípravu a obraz o relevantných interdisciplinárnych presahoch pre ich odbornú činnosť.


Absolventi študijného programu Dejiny umenia 1. stupeň získajú:

Teoretické vedomosti

znalosť odbornej terminológie;

prehľad o dejinách európskeho výtvarného umenia od staroveku po 20. storočie vrátane, s prihliadnutím na relevantný širší kontext, ako aj vývin umenia na území Slovenska;

základné poznatky o dejinách vlastného odboru, jeho metodológií a súčasnom stave vedeckého poznania;

prehľad o základných faktoch, pojmoch a spôsoboch vývoja umeleckého myslenia;

poznatky a kritériá teoretickej analýzy a interpretácie výtvarného diela z hľadiska jeho obsahu, formy a kontextu;

základné poznatky o metódach a praxi umelecko-historického skúmania;

základný obraz o kritike umeleckých diel.


Praktické schopnosti a zručnosti

osvojenie metód používaných pri evidencii a dokumentácii výtvarných diel;

základy práce s archívnymi zdrojmi, dokumentmi, odbornými prameňmi a citačnými normami

poznanie základných postupov písania štruktúrovaného odborného textu;

základné návyky a poznanie techník profesionálnej činnosti prostredníctvom odbornej praxe;

oboznámenie sa so základmi galerijnej a múzejnej práce i pedagogiky;

orientáciu v praxi ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva;

obraz o základnom legislatívnom rámci odboru;

prehľad o tvorbe dramaturgie galérií a príbuzných kultúrnych inštitúcií, o štruktúre ich riadenia, manažmente, propagácií a marketingu ich akcií.


Doplňujúce schopnosti a zručnosti

jazykové kompetencie s možnosťou ich prehĺbenia štúdiom na zahraničných partnerských pracoviskách;

schopnosti ďalej organizovať svoje vzdelávanie a sledovať vývojové trendy vo svojom odbore, ako aj organizácie vlastnej práce v rámci stanovených úloh a ich administratívy;

orientáciu v relevantných interdisciplinárnych kontextoch vlastného odboru a zamerania (napríklad: filozofické, historické, estetické, filologické, archeologické, muzeologické, etnologické, psychologické, sociologické, prírodno-vedné);

schopnosti a zručnosti verejne prezentovať rozličnému druhu publika výsledky vlastnej práce aj popularizácie poznatkov odboru, vrátane tvorby k tomu potrebných textových a vizuálnych pomôcok;

účinne participovať na spracovaní zbierkového alebo pamiatkového fondu ako asistent pod vedením kustóda umeleckých zbierok a fondov;

účinne participovať na tvorbe vzdelávacích programov najmä v galerijných a múzejných inštitúciách, získavaní grantovej podpory a pod.


Na základe vyššie uvedeného budú absolventi bakalárskeho študijného programu Dejiny umenia pripravení na prácu s umeleckými (a v potrebnom rozsahu aj písomnými) pamiatkami v celej škále ich druhov. Majú znalosti odbornej terminológie, teórie i praxe spolu s radom doplňujúcich schopností a zručností. Sú schopní analyticky a kriticky uvažovať. Poznajú vedeckú etiku aj princípy rôznych foriem prezentovania vlastných bádaní i popularizácie dejín umenia. Vedia zabezpečovať ochranu a základnú správu rôznorodých umeleckých zbierok a pamiatkových fondov vrátane tvorby potrebnej dokumentácie a administratívy. Disponujú schopnosťami efektívne participovať na tvorbe výstav. Dokážu odborne propagovať dejiny umenia a efektívne spolupracovať na organizácií a manažmente príslušných kultúrnych akcií v rámci rôznych pracovísk a médií. Absolventi dejín umenia nachádzajú pomerne široké pole uplatnenia u potencionálnych zamestnávateľov. Kontakt s aktuálnou praxou a potrebami pracovného trhu je popri klasickej výučbe garantovaný výučbou v teréne, odbornými exkurziami, ale aj povinnou odbornou praxou v dohodnutých inštitúciách venujúcich sa výtvarnému umeniu. Okrem toho sú absolventi pripravení aj na rad administratívnych a po doplnení pedagogického minima tiež pedagogických povolaní v štátnej, verejnej aj súkromnej sfére.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Na základe vyššie uvedeného bude absolvent dejín umenia pripravený pre odbornú prácu v rôznych oblastiach v pozíciách ako napríklad:

Asistent - Kurátor/kurátorka umeleckých zbierok (Junior Kurátor)

Správca/ správkyňa depozitov (Kustód/kustódka)

Programový pracovník/pracovníčka zbierkových a iných kultúrnych inštitúcií

Výkonný asistent/asistentka

Dokumentátor/dokumentátorka

Lektor/lektorka múzea alebo galérie, galerijný pedagóg

Referent/referentka pre akvizície

Produkčný pracovník

a ďalšie.

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Katedra dejín výtvarného umenia má podpísanú zmluvu o spolupráci so Slovenskou národnou galériou a s Pamiatkovým úradom SR a spolupracuje i s ďalšími odbornými inštitúciami na Slovensku (galérie, múzeá a pod.). Medzi inštitúcie, ktoré poskytli vyjadrenie patria: Slovenská národná galéria, Pamiatkový úrad SR, Galéria mesta Bratislavy, Múzeum mesta Bratislavy, Aukčný dom Soga, Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolventi študijného programu majú široké uplatnenie v rámci vedného odboru vedy o umení a kultúre, týkajúce sa lektorských, asistentských, programových, kustódskych a iných funkcií v galériách, múzeách, pamiatkových úradoch, verejnej správe súvisiacej s umením a kultúrou.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Slovenská národná galéria: Mgr. Alexandra Kusá, PhD. (generálna riaditeľka); doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD. (kurátorka); Mgr. Katarína Beňová, PhD. (kurátorka); PhDr. Katarína Bajcurová, CSc. (kurátorka, bývalá generálna riaditeľka)

Centrum vied o umení SAV: prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD. (riaditeľ ústavu); doc. PhDr. Ingrid Ciulisová, DSc.; Mgr., Mgr. Art. Barbara Hodásová, PhD.; Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD.; bývalí pracovníci: Mgr. Miroslav Hrdina, PhD.; Mgr. Martin Vančo, PhD.

Trnavská univerzita, Katedra dejín a teórie umenia: doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD. (vedúca katedry, prodekanka)

Technická univerzita v Košiciach, Katedra teórie a dejín umenia: Mgr. Peter Tajkov, PhD. (vedúci katedry)

VŠVU, Katedra teórie a dejín umenia: doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. (rektorka); prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD.; Mgr. Silvia Seneši Lutherová, PhD. (odborná asistentka)

Pamiatkový úrad SR, pracovisko Košice: Mgr. Zuzana Labudová, PhD.

Mgr. Michal Šimkovic, obnova.sk, realizátor pamiatkových výskumov

Židovské komunitné múzeum, Bratislava: Dr. Maroš Borský

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Stanovisko poskytli:

Slovenská národná galéria, Pamiatkový úrad SR, Galéria mesta Bratislavy, Múzeum mesta Bratislavy, Aukčný dom Soga. Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ )

– Vnútorný predpis č. 23/2021: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Rada študijného programu dejín umenia bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK.


Členovia Rady študijného programu dejín umenia:

Hlavná zodpovedná osoba: doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD.

Garančná pätica:

doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD.

doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD.

Mgr. Peter Buday, PhD.

doc. Mgr. Peter Podolan, PhD.

PhDr. Eva Benková, PhD.

Zástupca zamestnávateľov: Mgr. Alexandra Kusá, PhD.

Zástupca študentov: Laura Šutorová, 3. ročník Bc. štúdia

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je dostupné na:

https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/dejiny-umenia/.


Študijný plán

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/2023-2024/FiF/SK/boDU.xml Obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia.


Informačné listy

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelisty/2023-2024/FiF/SK/boDU.pdf

k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

sylaby predmetu,

výsledky vzdelávania,

povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK a v odbornej knižnici Slovenskej národnej galérie, s ktorou má katedra spoluprácu.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Profilové predmety sú vyznačené v študijnom pláne:

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/2023-2024/FiF/SK/boDU.xml.

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu:

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelisty/2023-2024/FiF/SK/boDU.pdf.

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu. 

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho stupňa štúdia je 180 pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu bakalárskej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom.Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/dejiny-umenia/

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

  • Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 11 – 16
  • Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 1, 2 a 4, čl. 5 – 8
  • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 54 – 59

Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 6


Študijný program dejiny umenia, bakalársky stupeň, má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/dejiny-umenia/


Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

VP UK č. 1/2006 - Registratúrny poriadok a Registratúrny plán

VP FiF UK č. 11/2023 príloha č. 2, čl. 2 – Študijný poriadok FiF UK

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf


Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4: https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: Mgr. Veronika Pichaničová, PhD, kontakt: veronika.pichanicova@uniba.sk

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-dejin-vytvarneho-umenia/clenovia-katedry/

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác sú zverejnené na webovej stránke katedry:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-dejin-vytvarneho-umenia/studium/zaverecne-prace/


Celkový prehľad doteraz obhájených bakalárskych prác je dostupný na:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-dejin-vytvarneho-umenia/bakalarske-prace/

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu dejiny umenia má bakalárska práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:

Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 14 a 15: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf

Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k bakalárskej práci a Obhajoba bakalárskej práce.

Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/.

 

Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke katedry.

Ponuka aktuálnych záverečných prác: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-dejin-vytvarneho-umenia/studium/pre-studentov/

Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 49 – 53:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/zaverecne-prace/zakladne-nalezitosti-odovzdavania-zaverecnych-prac/

 

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:

Študenti študijného programu dejiny umenia majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedra dejín výtvarného umenia realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu so 7 univerzitami: v Budapešti, v Krakowe, v Zadare, v Prahe, v Olomouci, v Katowiciach.

Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné tu: https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/uzatvorene-zmluvy-erasmus

Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf


Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf

Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 – Etický kódex, čl. 3 – 4, 7: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

 

Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorný predpis UK č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke:

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/disciplinarna-komisia-pre-studentov/realizovane-disciplinarne-konania/

 

Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK: https://cezap.sk/

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3:

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Vnútorný predpis UK č. 11/2011 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_01.pdf

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelisty/2023-2024/FiF/SK/boDU.pdf

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/


Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD., docentka, kontakt: katarina.chmelinova@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/2023-2024/FiF/SK/boDU.xml


Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety ŠP sú dostupné v AIS2: https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/2023-2024/FiF/SK/boDU.xmlPrepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Zoznam školiteľov a tém záverečných prác je dostupný na webovej stránke katedry:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-dejin-vytvarneho-umenia/studium/zaverecne-prace/


Kontakty na pedagógov - školiteľov:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-dejin-vytvarneho-umenia/clenovia-katedry/

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

VUPCH školiteľov sú dostupné v AIS2: https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Laura Šutorová, kontakt: sutorova9@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. Peter Buday, PhD., peter.buday@uniba.sk

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bc-mgr/studijni-poradcovia/

Prístup k poradenstvu: študenti sa na študijného poradcu môžu obrátiť osobne (cez konzultačné hodiny alebo aj neformálne počas diskusií v priestoroch katedry či po jeho kurzoch) alebo písomne (analógovým médiom ako je listová korešpondencia alebo elektronickým mailom). Existuje tiež možnosť spojiť sa s ním prostredníctvom video-konzultácie cez aplikáciu MS Teams. Študijný poradca v prípade potreby aktívne komunikuje so študijným oddelením, ktorému poskytuje relevantné stanoviská týkajúce sa napr. žiadostí zo strany študentov.

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-dejin-vytvarneho-umenia/clenovia-katedry/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. 7/2023, čl. 12: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_7_2023.pdf

Na Katedre dejín výtvarného umenia je študentom k dispozícii sekretariát: Mgr. Mária Daňková, kontakt: maria.dankova@uniba.sk; č. d. G 200, denne 9:00 – 16:00.

Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta: PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu dejiny umenia sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na treťom poschodí situované pracovisko Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK.

 V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/)

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra dejín výtvarného umenia podľa zamerania študijného programu aj v teréne a v partnerských inštitúciách.

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.


V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice.


Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).


Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/


Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2023/Vp_2023_14.pdf

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice:

https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

 

Knihy a časopisy z čiastkovej knižnice Katedry dejín výtvarného umenia a Sekcie etnológie Katedry archeológie a kultúrnej antropológie si študenti objednávajú cez online katalóg Ústrednej knižnice UK. Prezenčne si ich môžu študovať v knižnici Slovanského seminára (m. č. G 234). Zoznam kníh s umenovednou tematikou v čiastkovej knižnici je dostupný na: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-dejin-vytvarneho-umenia/kniznica/. Okrem toho, Katedra dejín výtvarného umenia disponuje vlastnou katedrovou knižnicou (časť v m. č. G 302, 303A, 319, 320, 323).

 

Informácie poskytujú študentom študijného programu ich pedagógovia (napr. ich vlastné digitalizáty relevantnej literatúry, readre, učebný materiál), ďalej katedrová príručná knižnica (spolu s katedrou etnológie), potom spoločná knižnica všetkých historických katedier (Historický seminár), na celofakultnej úrovni je im k dispozícii Ústredná knižnica FiF UK a potom v rámci Bratislavy môžu využívať samozrejme aj Univerzitnú knižnicu, odbornú knižnicu Slovenskej národnej galérie, s ktorou má katedra spoluprácu.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke UK a fakulty:

www.fphil.uniba.sk

https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/distancna-metoda-vyucby-na-uk/


Manuál MS TEAMS pre študentov:

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/studium/student/Manual_MS_Teams_studenti.pdf

Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich:

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/studium/student/Manual_MS_Teams_vyucujuci.pdf

E-learningový portál Moodle:

https://moodle.uniba.sk/

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.
e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Bližšie v Príručke (nielen) pre prváčky a prvákov:

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/studium/student/Prirucka_2023_verzia_C7_finalna.pdf

časti 4.8 a 4.9.

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.11/2023, Študijného poriadku FiF UK: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf)

Aktuálne má katedra zmluvy s 2 univerzitami v Krakove, univerzitou v Budapešti, univerzitou v Zadare, univerzitou v Prahe, univerzitou v Olomouci a univerzitou v Katowiciach. 

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/poziadavky/ (bakalárske štúdium).

Pre odbor dejiny umenia je potrebné absolvovať špecifický test.

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/ (bakalárske štúdium).

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/ (bakalárske štúdium)

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Podľa Vnútorného predpisu UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Študentská anketa: https://fphil.uniba.sk/studium/student/studentska-anketa/

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

Katedra sa vyjadruje každoročne na postrehy a pripomienky zo študentskej ankety.

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).