Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Wiegerová
I.2 - Meno
Adriana
I.3 - Tituly
prof. PaedDr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1969
I.5 - Názov pracoviska
Katedra pedagogiky a andragogiky
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
adriana.wiegerova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/45731
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Učiteľstvo a pedagogické vedy
I.11 - ORCID iD
0000-0002-2188-4963

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Ekonomická univerzita v Bratislave
II.b - Rok
1994
II.c - Odbor a program
Marketing a manažment v školstve
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Konštantina Filozofa Nitra
II.b - Rok
1992
II.c - Odbor a program
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov Pedagogika-Biológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
Pedagogika
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
Pedagogika
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
II.b - Rok
2021
II.c - Odbor a program
Predškolská a elementárna pedagogika
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
-
II.b - Rok
-
II.c - Odbor a program
-

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
profesor Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2022 - súčasnosť
docent Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2010 - 2022
mimoriadny profesor Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta 1997 - 2011
odborný asistent Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta 1996 - 1997
- - -

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
...
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
103
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
74
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
7
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Teória výchovy ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
301
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
79
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
54
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
32
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
234
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
112
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
31
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
22
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
12
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Wiegerová, A. (2016). The Careers of young Czech university teachers in the Field of Pedagogy. Zlín: Tomas Bata University in Zlin.

 (7, 15 AH), publikácia v roku 2017 bola indexovaná na WoS.

2

ADM Gavora, P., & Wiegerová, A. (2017). Self – efficacy of Students in a Preschool Education programe: The Construction of a research instrument. The New Educational Review, 47(1), 125-138.

3

AAB Majerčíková, J. , Wiegerová, A., Gavora, P., & Navrátilová, H. (2020). Vzdělávání založené na bádání dětí v podmínkách mateřských škol. Zlín: Tomas Bata University in Zlin. publikácia v roku 2021 bola indexovaná na WoS.

4

ADM Gavora, P. & Wiegerová, A. (2019). Development of an instrument to measure preschool teachers´ beliefs in inguiry-based activities. Journal of Baltic science education, 18(4), 558-568.

5

ADM Wiegerová, A. (2019). PhD graduates at Czech universities: the account of their study, postdoc options and job ambitions. Journal of language and cultural education, 7(1), 54-69.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ADM Wiegerová, A. (2019). PhD graduates at Czech universities: the account of their study, postdoc options and job ambitions. Journal of language and cultural education, 7(1), 54-69.

2

ADM Gavora, P., & Wiegerová, A. (2017). Self – efficacy of Students in a Preschool Education programe: The Construction of a research instrument. The New Educational Review, 47(1), 125-138.

3

AAB Majerčíková, J. , Wiegerová, A., Gavora, P., & Navrátilová, H. (2020). Vzdělávání založené na bádání dětí v podmínkách mateřských škol. Zlín: Tomas Bata University in Zlin. publikácia v roku 2021 bola indexovaná na WoS.

4

ADM Gavora, P. & Wiegerová, A. (2019). Development of an instrument to measure preschool teachers´ beliefs in inguiry-based activities. Journal of Baltic science education, 18(4), 558-568.

5

AAB Gavora, P., Mareš, J., Svatoš, T, & Wiegerová, (2020). Self efficacy v edukačních souvislostech II. Zlín: Tomas Bata University in Zlin.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

ADM Gavora, P., & Wiegerová, A. (2017). Self – efficacy of Students in a Preschool Education programe: The Construction of a research instrument. The New Educational Review, 47(1), 125-138. - 5 citácií v databáze Scopus

2

AAB Wiegerová, A. (2005). Učiteľ-škola-zdravie. Bratislava: Regent. - 138 citácií, z toho 10 na WoS

3

AAB Wiegerová, A. (2016). The Careers of young Czech university teachers in the Field of Pedagogy. Zlín: Tomas Bata University in Zlin.

 (7, 15 AH), publikácia v roku 2017 bola indexovaná na WoS - 10 citácií z toho 3 na WoS

4

ADM Gavora, P. & Wiegerová, A. (2019). Development of an instrument to measure preschool teachers´ beliefs in inguiry-based activities. Journal of Baltic science education, 18(4), 558-568. - 4 citácie na WoS

5

ADE Wiegerová, A. & Gavora, P. (2014). Proč se chci stát učitelkou v mateřské škole. Pedagogická orientace, 24(4), 510-534. - 23 citácií, 6 citácií na WoS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

OP VVV (Operačný program výskum, vývoj a vzdělávání)

Názov: Fakultní učitel jako facilitátor kvalitní přípravy budoucích učitelů mateřských škol a 1. stupně základních škol, roky 2020-2022

2

TAČR (Technická agentúra ČR)

Názov: Koncepce vzdělávání pro generaci Alfa s využitím badatelských principů učení se v mateřské škole, roky 2019-2020

3

MŠMT Fond vzdělávací politiky

Názov: Předcházení šoku z reality u budoucích učitelů mateřských a základních škol v období profesního startu, roky 2017-2020

4

...

5

...

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita Kazimierza Wielkiego Bydgoscsz, Poľsko ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

...

Dátum poslednej aktualizácie
03.11.2022