Opis študijného programu
Študijný program moPE - pedagogika
Štúdium Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
02.06.2014
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Pedagogika / 17608
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
magisterský stupeň, 767
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
01. Pedagogika; 011 Pedagogika; 0110 Pedagogika ďalej nedefinovaná;
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

nevzťahuje sa na tento študijný program

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
Slovenský jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
2 roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov: 25; skutočný počet uchádzačov: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/ar2122/; počet študentov: 27.
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

 

 

Profil absolventa:

Absolvent študijného programu Pedagogika (2. stupeň) dokáže vykonávať samostatne náročnejšie práce pre aplikovaný edukačný výskum, práce v štátnej správe a v oblasti sociálnych služieb a je schopný pracovať ako profesionálny vychovávateľ, voľnočasový pedagóg, sociálny pedagóg, pedagogický poradca a riadiaci pracovník. Absolventi sa tiež uplatnia ako vysokokvalifikovaní sociálno-výchovní pracovníci a odborníci pre oblasti výchovy, prevýchovy, prevencie a pedagogického výskumu v štátnych a neštátnych inštitúciách ako výskumní pracovníci, odborníci v poradenstve, ako sociálni pedagógovia v školách a v centrách poradenstva a prevencie, v centrách pre deti a rodiny, v štátnej správe a v inštitúciách tretieho sektora a ako manažéri ľudských zdrojov a špecialisti pre rozvoj a vzdelávanie (vo vzdelávacích, kultúrnych inštitúciách a súkromných firmách).

 

Teoretické vedomosti

Absolvent štúdia:

 • Do hĺbky ovláda východiská a trendy teoretickej a metodologickej perspektívy predmetnej vednej disciplíny
 • Disponuje rozvinutým poznaním odboru, obsiahlym psychologickým a sociálno-vedným poznaním cieľovej skupiny a spôsobov jej výchovy, reedukácie, poradenstva a sociálnej pomoci
 • Nadobudne komplexné poznatky zo špecializovaných disciplín školskej a predškolskej pedagogiky, sociálnej pedagogiky a pedagogického poradenstva
 • Prehĺbi si poznatky z metodológie vied o výchove, alternatívnych pedagogických smerov, školských systémov v zahraničí, získa poznatky z pedagogickej diagnostiky
 • Zdokonalí sa v utváraní komunikačných a manažérskych kompetencií

·     Rozšíri si poznatky týkajúce sa používania rôznorodých nástrojov diagnostiky, intervencie, korekcie a prevencie

 • Disponuje interdisciplinárnymi poznatkami o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi zo zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, alebo nadania a talentu a z toho vyplývajúcich charakteristík špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

 

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent štúdia je schopný:

 • Samostatne a kvalifikovane riešiť pedagogické problémy
 • Reflektovať svoju prácu a posudzovať jej kvalitu a efektívnosť
 • Tvorivo uplatňovať princípy a procedúry spojené s plánovaním, organizovaním a vyhodnocovaním výchovnej starostlivosti a poradenskej služby
 • Samostatne a účinne realizovať a riadiť výchovno-vzdelávacie, diagnostické, intervenčné, korekčné a preventívne aktivity s cieľovými skupinami v poradenskom procese
 • Kooperovať s pracovníkmi príbuzných profesií (učiteľ, riaditeľ školy, školský psychológ a i.)
 • Vedecky skúmať vzťahy medzi javmi edukačnej praxe, najmä závislosti edukačných efektov od ich determinantov
 • Využívať informačné a komunikačné technológie pre profesijné potreby.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent štúdia:

 • Je schopný kooperovať ako člen pracovného tímu a riadiť jednotlivcov a kolektív
 • Dokáže spolupracovať s rôznorodými aktérmi výkonu jeho profesie, s rodičmi a inými členmi komunity a externým prostredím
 • Preukazuje schopnosť sledovať vývin odboru v zahraničí a sústavne sa profesijne rozvíjať
 • Je schopný sledovať aktuálny vývoj vo vede a v oblasti školskej edukácie a tvorivo aplikovať získané poznatky vo vlastnej pracovnej činnosti
 • Je spôsobilý realizovať výskum pedagogických javov v prostredí výchovy a vzdelávania, formulovať závery vlastného skúmania a disponuje spôsobilosťou akademického písania
 • Dodržiava princípy profesijnej etiky a má pozitívny postoj k svojej profesii, cieľovej skupine a vlastnému celoživotnému vzdelávaniu.
b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolventi 2. stupňa študijného programu Pedagogika sú spôsobilí vykonávať profesiu:

-      špecialistu pre vzdelávanie (v podporných inštitúciách makroriadenia škôl, na MŠVVaŠ SR a i.)

-      sociálneho pedagóga (v základných a stredných školách, v centrách poradenstva a prevencie a v inštitúciách tretieho sektora),

-      špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania,

-      vychovávateľa (v školách a školských zariadeniach, v centrách pre deti a rodiny, diagnostických a reedukačných centrách),

-      učiteľa pedagogiky na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania (po doplnení a absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia),

-      sociálneho pracovníka (v oblasti sociálnych služieb),

-      výchovného a pedagogického poradcu (v školských a poradenských zariadeniach),

-      pedagóga voľného času, lektora v práci s mládežou (v centrách voľného času, v záujmových krúžkoch),

-      výskumného pracovníka pre aplikovaný edukačný výskum (v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže – NIVAM a i),

-      lektora ďalšieho vzdelávania (v metodických centrách a pod.),

-      kariérového poradcu (v centrách poradenstva a prevencie a súkromných agentúrach),

-      manažéra ľudských zdrojov (vo vzdelávacích, kultúrnych inštitúciách a súkromných firmách),

-      špecialistu pre rozvoj a vzdelávanie /manažéra vzdelávania (vo firmách a vzdelávacích inštitúciách).

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Študijný program je úzko previazaný s potenciálnymi zamestnávateľmi zo sféry štátnej správy, príslušného rezortného ministerstva, výskumných a metodických organizácií MŠVVaŠ SR a tiež súkromných i štátnych poradenských zariadení, mimovládnych organizácií, výchovných a vzdelávacích zariadení. Takisto so zamestnávateľmi škôl, výchovných a reedukačných zariadení, centier pre deti a rodiny a domovov mládeže, kde môžu absolventi vykonávať pracovnú pozíciu sociálneho pedagóga a vychovávateľa. Po doplnení a absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia môžu absolventi programu pracovať ako kvalifikovaní učitelia pedagogiky na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania a majú dostatok vedomostí na výkon špecializovaných činností výchovného a kariérového poradcu. Naši absolventi môžu tiež vykonávať výchovnú a voľnočasovú prácu v centrách voľného času, v záujmových krúžkoch ako lektori v práci s mládežou a výskumnú a metodickú prácu v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže – NIVAM a prácu manažéra ľudských zdrojov a špecialistu pre rozvoj a vzdelávanie (vo vzdelávacích, kultúrnych inštitúciách a súkromných firmách).

 

Vyjadrenia k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon poskytli vybraní zamestnávatelia z týchto inštitúcií (viď. Príloha - formuláre pre zamestnávateľov):

1. Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, 851 10 Bratislava – Rusovce,

2. Základná škola s materskou školou, Česká 10, 831 03 Bratislava,

3. GLOBSEC, Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava,

4. Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16, 821 03 Bratislava,

5. DEVELOR Slovakia s.r.o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava,

6. Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. Galvaniho 7, 821 04 Bratislava,

7. Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava,

8. DELL s.r.o., Fazuľova 7, 811 07 Bratislava,

9. AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o, Aupark Tower, Einsteinova 24, 85101 Bratislava,

10. ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava,

11. Centrum voľného času, Štefánikova 35, 811 04 Bratislava,

12. Krízové centrum DÚHA – Centrum pre deti a rodiny, Stavbárska 6, 821 08 Bratislava.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Magisterský študijný program ponúka široko koncipované poznatky pre sociálnu prácu, pedagogické poradenstvo, aplikovaný pedagogický výskum a výchovnú činnosť vo výchovných a reedukačných zariadeniach a v školách. Absolvent študijného programu sa uplatní ako špecialista pre vzdelávanie (v podporných inštitúciách makroriadenia škôl, na MŠVVaŠ SR a i.), profesionálny vychovávateľ, pedagóg voľného času, sociálny pedagóg v oblasti výchovnej prevencie, výskumník, ako aj manažér ľudských zdrojov a špecialista pre rozvoj a vzdelávanie vo vzdelávacích, kultúrnych inštitúciách a súkromných firmách.


Väčšia orientácia študijného programu, jednak na vzdelávaciu aj sociálno-výchovnú oblasť pôsobenia, absolventovi umožňuje lepšie uplatnenie na pracovnom trhu v mnohých oblastiach práce s deťmi, mládežou i dospelými. Takto poňatý program zaručuje absolventovi možnosť získania širšieho uplatnenia a to, že bude akceptovaný vo všetkých výchovných, pedagogických a výskumných inštitúciách a zariadeniach zameraných na deti a mládež, ako aj vo firmách v oblasti personálneho a vzdelávacieho manažmentu pracovníkov (a vzhľadom na jazykovú výbavu) nielen na Slovensku, ale potenciálne aj v zahraničí.

Podľa trvalej komunikácie so zamestnávateľmi možno konštatovať, že naši absolventi sa úspešne uplatňujú v inštitúciách ako Národný inštitút vzdelávania a mládeže – NIVAM, CVČ Štefánikova, Bratislava - Staré mesto, Bratislava - Vrakuňa, Bibiana - medzinárodný dom detí, Centrum vedecko-technických informácií SR – CVTI SR, Centrá poradenstva a prevencie v Bratislave (Karlova Ves, Staré Mesto), Poradenské centrum Kramáre KORY, Detské krízové centrum – Dolné Hony, Petržalka, Centrum pre deti a rodiny – Petržalka, Návrat – OZ pre profesionálne rodiny, Obvodný úrad BA IV – Oddelenie sociálnych vecí, Centrum voľného času, Školský klub ZŠ (Grosslingova, Sokolíková), Nízkoprahové zariadenie Ružinov, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Krízové stredisko Domov Dúha, Bratislava - Vrakuňa, Bratislava, Národné osvetové centrum, Bratislava, základné školy a stredné školy, tiež v inštitúciách Globsec, Bratislava, Develor Slovakia, Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o, DELL s.r.o., AT&T Global Network Services Slovakia.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Príklady úspešných absolventov:

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. (VŠ profesorka, Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica), 

Prof. PhDr. Gabriela Petrová (rod. Porubská) (VŠ profesorka, Pedagogická fakulta UKF v Nitre),

Mgr. Kristína Liberčanová, PhD. (rod. Cintulová) (VŠ pedagogička, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Katedra pedagogických štúdií),

Mgr. Michaela Syčová (Golianová) sociálna pedagogička v Centre poradenstva a prevencie BA 3 na Vajnorskej ul.),

PhDr. Dagmar Kazanková, PhD. (rod. Berecká) (VUDPaP Cyprichova 42, Bratislava), 

Mgr. Lucia Kubinová, PhD. (psychoterapeutka, SLEA Slovensko, členka Spoločnosti pre logoterapiu a existenciálnu analýzu, Privátna prax, Karlova Ves, Bratislava)

Mgr. Martin Kostelničák, PhD. (manažér v Poliklinike Mlynská dolina),

Mgr. Zuzana Ďuďáková (hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia),

Mgr. Lucia Obuchová (Bibiana, Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY),

Mgr. Janka Nemcová, PhD. (odborná asistentka na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave),

Mgr. Vladimíra Pirhalová (rod. Kasenčáková) (pedagogická asistentka ZŠ Vazovova),

Mgr. Eva Popíková (pokračuje v rigoróznom konaní v odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy na FiF UK v Bratislave),

Mgr. Dominika Šeboková (vychovávateľka a pedagogická asistentka na ZŠ), 

Mgr. Karolína Tonhajzerová (Karacsonyiová) (vychovávateľka v Školskom klube detí na ZŠ Vývojová v Rusovciach),

Mgr. Andrea Horká (rod. Bakošová) (Vydavateľstvo: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.), 

Mgr. Katarína Kubovičová (učiteľka v materskej škole),

Mgr. Zuzana Bečárová (učiteľka v materskej škole),

Mgr. René Ivančík (vychovávateľ v školskom klube v ZŠ, Holíčska 50, Bratislava),

Mgr. Miroslava Maňáková (zriaďovateľka a riaditeľka DC Vrtuľka, Dunajská Lužná).

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Učitelia katedry pedagogiky a andragogiky FiF UK prispôsobujú obsah aj formu svojich kurzov trendom nielen v slovenskej pedagogike, ale aj strategickým smerovaniam relevantných disciplín v okolitých štátoch (udržiavame kontakty prostredníctvom odborných praxí, exkurzií ale aj vedeckých projektov či podujatí a medzinárodných konferencií s podobne orientovanými pracoviskami na univerzitách, akadémiách ale aj s potenciálnymi zamestnávateľmi našich študentov). Naši pracovníci absolvovali pracovné pobyty na univerzitách v zahraničí, v Čechách, Poľsku a i., kde si vymieňali poznatky o kreovaní odboru a nových trendoch vo výchove a vzdelávaní a podpory spojenia odboru s praxou a požiadavkami trhu práce na absolventa pedagogiky. 

Prostredníctvom sociálnych sietí (facebookový profil katedry) sú absolventi v kontakte s katedrou a dochádza k obojstrannej výmene informácií (aj ohľadom na kvalitu študijného programu, uplatnenia absolventov a možností zlepšovania prípravy pre prax).

 

Pedagógovia a študenti študijného programu Pedagogika sa podieľajú na spolupráci s rôznorodými výskumnými, metodickými, pedagogickými inštitúciami, poradenskými a sociálnymi zariadeniami v rámci realizácie pedagogických praxí študentov. Sú to inštitúcie: CVČ Štefánikova, Bratislava - Staré mesto, Krízové stredisko Domov Dúha, Bratislava - Vrakuňa, Bibiana - medzinárodný dom detí, Národný inštitút vzdelávania a mládeže a mládeže – NIVAM, Centrum vedecko-technických informácií SR - CVTI SR, Základné školy a stredné školy, Centrá poradenstva a prevencie v Bratislave (Karlova Ves, Staré Mesto), Poradenské centrum Kramáre KORY, Detské krízové centrum – Dolné Hony, Petržalka, Detský domov – Petržalka, Návrat – OZ pre profesionálne rodiny, Obvodný úrad BA IV – Oddelenie sociálnych vecí, Centrum voľného času, Školský klub ZŠ (Grosslingova, Sokolíková), OZ pre pomoc deťom s onkologickým ochorením, Nízkoprahové zariadenie Ružinov, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Globsec, Bratislava, Develor Slovakia, Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o, DELL s.r.o, AT&T Global Network Services Slovakia.

 

Tým je zabezpečené prepojenie teoretických poznatkov pri štúdiu odboru s praxou. Zamestnávatelia majú možnosť vyjadriť spätnú väzbu aj v hodnotení praxí našich študentov (či sú dostatočne pripravení, ak nie, v ktorej oblasti sú najväčšie nedostatky, aká je realita praxe na rozdiel od akademickej prípravy študentov). Na základe toho učitelia katedry môžu upravovať a rozšíriť oblasť požiadaviek na zručnosti a kompetencie našich absolventov. Tam sa majú naši študenti možnosť oboznámiť s realitou praxe a konfrontovať si svoje teoretické poznatky s reálnym školským prostredím a potencionálnym zamestnávateľom.

Najväčšou platformou pre spätnú väzbu zo strany zamestnávateľov sú konferencie poriadané katedrou z oblasti rozvoja pedagogiky a andragogiky, na ktorých sa predstavitelia katedry stretávajú so aj zástupcami z univerzít ale aj pracovísk pedagogickej praxe z celej SR a okolitých štátov, pričom dochádza k obojstrannej spätnej väzbe.

Celkovo existuje obojstranná informačná výmena a spätná väzba zo strany spolupracujúcich organizácií a potenciálnych zamestnávateľov.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

a)     Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf. Rada študijného programu Pedagogika bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK.

 

Členovia Rady študijného programu:

Doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc. (hlavná zodpovedná osoba/garant),

ďalší členovia garančnej pätice:

Prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

Doc. PhDr. Július Matulčík, CSc.

Doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc.

Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD.

PhDr. Veronika Vasilová, PhD. (zástupca zamestnávateľov – vedúca oddelenia vzdelávania a štatistiky Národného osvetového centra, Námestie SNP 471/12, 811 06 Bratislava)

Bc. Laura Blašková (zástupca študentov – 1moPE)

 

Do procesu príprav návrhu študijného programu boli zapojení študenti, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany. Podľa čl. 1 ods. 3 Vnútorného predpisu FiF UK č. 13/2020 Smernica dekana fakulty o postupe pri navrhovaní nových študijných programov a postupe pri navrhovaní úprav schválených študijných programov na FiF UK, sú do prípravy študijného programu zapojení: a) najmenej jeden vysokoškolský pedagóg, ktorý spĺňa podmienky kladené na hlavnú zodpovednú osobu za študijný program v príslušnom študijnom odbore a v príslušnom stupni štúdia, ak ide o komisiu pripravujúcu návrh nového študijného programu; b) najmenej jeden vysokoškolský pedagóg, ktorý zabezpečuje profilový predmet daného študijného programu, ak ide o komisiu pripravujúcu návrh úpravy schváleného študijného programu; c) najmenej jeden študent zo študijného odboru, ktorému je priradený daný študijný program; ak fakulta nemá študentov v tomto študijnom odbore, členom komisie je študent zo súvisiaceho študijného odboru; d) najmenej jeden zástupca organizácie, ktorá z hľadiska svojho zamerania je schopná zamestnávať absolventov študijného programu alebo nadväzujúceho študijného programu.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené v prílohách. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-     podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-     klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-     sylaby predmetu,

-     výsledky vzdelávania,

-     povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

-      jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety,

-      v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie),

-      pre každý predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu),

-      prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu: prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu,

-      pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania: Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

-      metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov): Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

-      osnovu/ sylaby predmetu: Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

-      pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne: Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

-      kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia: Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

-      osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu: Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

-      učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov): Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

-      miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách): Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2, tiež na Šafárikovom námestí a na Múzejnej ulici. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116:         https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené v prílohách.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského stupňa štúdia je 120 pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu bakalárskej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Kredity musí študent získať v takej skladbe, ako to určuje študijný program. Podmienkou ukončenia štúdia je úspešné vykonanie štátnej skúšky pozostávajúcej z obhajoby diplomovej práce a z predmetov: predškolská pedagogika, sociálna pedagogika a pedagogické poradenstvo. Štátnu skúšku môže vykonať študent po splnení povinností stanovených študijným programom, ak: a) získa minimálne potrebný počet kreditov na riadne skončenie, aby po získaní kreditov za úspešné vykonanie štátnej skúšky a obhájenie magisterskej práce dosiahol potrebný počet kreditov na riadne skončenie štúdia; b) úspešne absolvuje všetky predpísané povinné predmety, okrem štátnej skúšky, c) úspešne absolvuje povinne voliteľné a výberové predmety v skladbe určenej študijným programom; d) odovzdá záverečnú prácu; e) má vyrovnané všetky finančné záväzky voči fakulte aj univerzite, najmä školné a poplatky spojené so štúdiom (podľa aktuálneho vnútorného predpisu UK, ktorým sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK pre príslušný akademický rok). Dňom riadneho skončenia štúdia je deň, keď bola splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia príslušného študijného programu.
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

-      počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 45

-      počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 36

-      počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 12

-    počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program: nevzťahuje sa na tento typ študijného programu

-      počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15 a 12 kreditov za ďalšie predmety štátnej skúšky

-      počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: nevzťahuje sa na tento typ študijného programu

-    počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch: nevzťahuje sa na tento typ študijného programu

-     počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch: nevzťahuje sa na tento typ študijného programu.

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

•      Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 11 – 16: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

•      Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 1, 2 a 4, čl. 5 – 8: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

•      Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 54 – 59: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

•      Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 6: https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6


Študijný program Pedagogika má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/).


Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylabách predmetu a odporúčanej literatúre.

•      Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

•      UK č. 1/2006 - Registratúrny poriadok a Registratúrny plán: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2006/Vp_2006_01.pdf

•      FiF UK č. 5/2020, príl. 2, čl. 2, ods. 2 a 3 – Študijný poriadok FiF UK: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Pravidlá a postupy na fakulte aj v rámci študijného programu zabezpečujú, že študenti majú možnosť zúčastňovať sa zahraničných mobilít a rovnako je im umožnená aj domáca mobilita (napr. prestup z iných ŠP v rámci toho istého odboru, medzi fakultami či univerzitami). Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

· Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

·      Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4: https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

·     Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: Mgr. Gabriela Pleschová, MSc. PhD., gabriela.pleschova@uniba.sk

 

Katedra má samostatnú webovú stránku venovanú možnostiam mobilít pre študentov jej študijných programov:

·      https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpa/pedagogika/studium/studentske-mobility/

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Zverejnené témy diplomových prác na akademický rok 2021/2022 pre študentov študijného programu Pedagogika a Pedagogika v kombinácii:

 

doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.

1.  Príčiny a následky patologického hráčstva a možnosti prevencie

2.  Behaviorálne závislosti a ich prevencia vzniku u mladých ľudí

3.  Riziko vzniku závislosti od počítača a internetu u detí a mládeže

 

Mgr. Janka Medveďová, PhD.

4.  Pedagogické dielo Petra Vajcika

5. Téma podľa návrhu a dohode, schválená školiteľom

 

PhDr. Silvia Ťupeková Dončevová, PhD.

6. Školská mediácia v sociálnopedagogickej teórii a praxi

7.  Vnímanie učiteľského povolania vysokoškolskými študentmi pedagogiky a učiteľstva na Slovensku

8.  Téma podľa návrhu a dohode, schválená školiteľom

 

PaedDr. Darina Dvorská, PhD.

9.  Metodologický profil časopisu Pedagogická revue od roku 2003 do 2010 a od roku 2016 do 2019

10. Premeny rodičovského vzdelávania na Slovensku po roku 1989

 

Mgr. Martin Droščák, PhD.

11. Vybrané problémy začínajúcich triednych učiteľov

12.  Vybrané problémy začínajúcich riaditeľov škôl

13.  Vplyv výchovného štýlu v rodine a školského výkonu na sebahodnotenie žiaka

 

Mgr. Zuzana Hrćan, PhD.

14.  Téma podľa návrhu a dohode, schválená školiteľom

 

doc. PhDr. Július Matulčík, CSc.

15.  Téma podľa návrhu a dohode, schválená školiteľom

16.  Téma podľa návrhu a dohode, schválená školiteľom

 

PhDr. Lea Szabová Šírová, PhD.

17. Komunitné centrá a ich sociálno-edukačné poslanie

18. Edukačné aspekty činnosti svojpomocných skupín

19.  Téma podľa návrhu a dohode, schválená školiteľom 


Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry pedagogiky a andragogiky FiF UK: Záverečné práce KPA (uniba.sk)

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

·    pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe: V rámci študijného programu zadávajú témy záverečných prác kompetentné osoby často v kooperácii so študentmi (podľa ich potrieb a špecializácií). Témy sú zverejnené na webovej doméne katedry, ako aj na verejne prístupných miestach (katedrový Facebook, nástenky). Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu Pedagogika má magisterská práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:

·      Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 14 a 15 

·      Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave 

o  Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k diplomovej práci a Obhajoba diplomovej práce.

·      Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK

·     Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke katedry k záverečným prácam (Záverečné práce KPA (uniba.sk)).

·     Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 49 – 53. 

·     Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty k záverečným prácam.


·      možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov: Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. V študijnom programe Pedagogika majú študenti možnosti zahraničnej a domácej mobility. Zahraničnú mobilitu realizujú prostredníctvom programu Erasmus+. Pedagogika má napríklad momentálne platné zmluvy s univerzitami v Českej republike (Univerzita Karlova v Prahe, Technická univerzita v Liberci), v Srbsku (Univerzita v Belehrade), v Slovinsku (Univerzita v Ljubljane), v Poľsku (Univerzita v Krakowe, Univerzita v Lubline). Okrem toho majú študenti možnosť zúčastniť sa bilaterálnych výmen a môžu vycestovať s cieľom študovať cez SAIA (do desiatok krajín sveta). Prostredníctvom Katedry pedagogiky a andragogiky majú možnosť vycestovať do zahraničia aj prostredníctvom Erasmus+ praxí či neformálnych kontaktov medzi pracoviskami (napr. Veszprém, Viedeň, Praha). Z domácich mobilít zabezpečuje študijný program možnosť (presnejšie dokonca povinnosť) uskutočňovať mobility na vybranom odbornom pracovisku v rámci SR. Katedra má výborné formálne aj neformálne kontakty, ktoré sú obojstranne prospešné a na základe ktorých majú študenti do týchto inštitúcií dvere otvorené.


Konkrétne univerzity a kontaktné údaje dostupné na webovej stránke fakulty.

Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave

a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.


·      pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

·      Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10 

·      Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83  

·      Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10 

·      Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity

Komenského v Bratislave, 8. časť


Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

 

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam.·      postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami: 

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.


Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf 

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.  

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.


Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).


Mali sme aj študentov so špecifickými vývinovými poruchami učenia, pri ktorých zohľadňujeme ich špecifické výchovno-vzdelávacie potreby (dlhší čas na písomky, preferencia ústnej odpovede, akceptácia formálnej stránky písomky a i.), ktorí úspešne absolvovali štúdium (je dostatok učebnej literatúry a možnosť individuálnych konzultácií). Spolupracujeme aj s fakultnou koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami (doc. M. Schraggeovou).


. postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta: Študenti majú v akomkoľvek kroku svojho štúdia – resp. aj pred jeho zahájením a ukončením – možnosť podávať podnety na zlepšenie nejakého riešenia alebo sa odvolať voči hodnoteniu či rozhodnutiu. Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy: 

·      Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65: 

·      Vnútorný predpis UK č. 23/2022 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK.

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke fakulty (moPE.pdf (uniba.sk))

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Harmonogram akademického roka: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-    a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/

Harmonogram akademického roka je koncipovaný v súlade s Vnútorným predpisom č. 20/2019 UK – Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 7, ods. 5 – 8: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf

Aktuálny rozvrh je dostupný v AIS2 (AiS2 (uniba.sk))

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Doc. PhDr. Ľuboslava SEJČOVÁ, CSc., Katedra pedagogiky a andragogiky, pôsobí na funkčnom mieste profesora, luboslava.sejcova@uniba.sk


b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc., pôsobí na funkčnom mieste profesora https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4099

luboslava.sejcova@uniba.sk

Profilové predmety: Pedagogické poradenstvo 1, Sociálna patológia a prevencia.

 

Prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/45731 

adriana.wiegerova@uniba.sk

Profilové predmety: Predškolská pedagogika (spolu so Z. Hrćan), Pedagogická diagnostika 1 (spolu s P. Gavorom).

 

Doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4036

maria.matulcikova@uniba.sk

Profilové predmety: Školský manažment.

 

Doc. PhDr. Július Matulčík, CSc., pôsobí na funkčnom mieste docenta

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4035

julius.matulcik@uniba.sk

Profilové predmety: Pedagogická diagnostika 2.

 

Mgr. Gabriela Pleschová, MSc. PhD., pôsobí na funkčnom mieste docenta

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25398

gabriela.pleschova@uniba.sk

Profilové predmety: Multikultúrna výchova.

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v AIS2 (https://ais2.uniba.sk/ais/start.do) 

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc., pôsobí na funkčnom mieste profesora https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4099

luboslava.sejcova@uniba.sk

Vyučované predmety: Pedagogické poradenstvo 1, Sociálna patológia a prevencia. Pedagogické poradenstvo 2, Dieťa ako obeť násilia, Arteterapeutické techniky v poradenstve, Pedagogická prevencia závislostí, Odborná prax 2, Seminár k diplomovej práci.    

 

Prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/45731 

adriana.wiegerova@uniba.sk

Vyučované predmety: Predškolská pedagogika (spolu so Z. Hrćan), Pedagogická diagnostika 1, Konštruktivistický prístup k edukácii, Seminár k diplomovej práci.

 

Doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4036?mode=full

maria.matulcikova@uniba.sk

Vyučované predmety: Školský manažment, Seminár k diplomovej práci.

 

Doc. PhDr. Július Matulčík, CSc.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4035

julius.matulcik@uniba.sk

Vyučované predmety: Pedagogická diagnostika 2, Základy andragogiky, Seminár k diplomovej práci.

 

Mgr. Gabriela Pleschová, MSc. PhD.,

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25398

gabriela.pleschova@uniba.sk

Vyučované predmety: Multikultúrna výchova, Základy školskej legislatívy, Odborná prax 1, Seminár k diplomovej práci.

 

Prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/

peter.gavora@uniba.sk

Vyučované predmety: Pedagogická diagnostika 1 (spolu s A. Wiegerovou).

 

Mgr. Janka Medveďová, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4094

janka.medvedova@uniba.sk

Česko-slovenské vzťahy v histórii školstva, Seminár k diplomovej práci.

 

PaedDr. Darina Dvorská, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24938

darina.dvorska@uniba.sk

Vyučované predmety: Metodológia pedagogických vied, Diagnostika dieťaťa predškolského veku, Odborná prax 1, Seminár k diplomovej práci.

 

Mgr. Zuzana Hrćan, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26311

zuzana.hrcan@uniba.sk

Vyučované predmety: Predškolská pedagogika (spolu s A. Wiegerovou), Seminár k diplomovej práci.

 

PhDr. Silvia Ťupeková Dončevová, PhD. 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/1450

doncevova1@uniba.sk 

Vyučované predmety: Sociálna pedagogika 1, Vybrané problémy zo sociálnej pedagogiky, Sociálna pedagogika 2, Vybrané problémy socializácie a výchovy dospievajúcich, Metódy sociálnej práce, Seminár k diplomovej práci.   

 

Prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.,

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3945

michal.chabada@uniba.sk

Vyučované predmety: Základy filozofie. 

 

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5341

mariana.szapuova@uniba.sk

Vyučované predmety: Základy filozofie. 

 

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/19125

martin.nuhlicek@uniba.sk

Vyučované predmety: Základy filozofie. 

 

Mgr. Róbert Maco, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4023

robert.maco@uniba.sk

Vyučované predmety: Základy filozofie. 

 

PhDr. Ladislav Sabela, CSc.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4097

ladislav.sabela@uniba.sk

Vyučované predmety: Základy filozofie.

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc., luboslava.sejcova@uniba.sk

Prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD., adriana.wiegerova@uniba.sk

Doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc., maria.matulcikova@uniba.sk

Doc. PhDr. Július Matulčík, CSc., julius.matulcik@uniba.sk

Mgr. Gabriela Pleschová, MSc. PhD., gabriela.pleschova@uniba.sk

Mgr. Janka Medveďová, PhD., janka.medvedova@uniba.sk

PaedDr. Darina Dvorská, PhD., darina.dvorska@uniba.sk

Mgr. Zuzana Hrćan, PhD., zuzana.hrcan@uniba.sk

PhDr. Silvia Ťupeková Dončevová, PhD.,doncevova1@uniba.sk  

 

Zoznam záverečných diplomových prác študijného programu Pedagogika (moPE) a mená školiteľov:

 

Školiteľ záverečnej práce (moPE)

Akademický

rok

Názov záverečnej práce

Meno študenta


Doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.

 

 

2021/2022

Behaviorálne závislosti a ich prevencia vzniku u mladých ľudí

Terézia Líšková

2021/2022

Riziko vzniku závislosti od počítača a internetu u detí a mládeže

Patrícia Horská

2021/2022

Príčiny a následky patologického hráčstva a možnosti prevencie

Bianca Rudová

2020/2021

Žiaci s poruchami učenia v pedagogickom procese

 Dominika Šeboková

2019/2020

Vzory a ideály dospievajúcich

Miriam Čierna

2018/2019

Inkluzívne vzdelávanie v podmienkach základnej a strednej školy

Simona Slovincová

2018/2019

Arteterapeutický rozvíjajúci program v procese voľnočasových aktivít

Diana Šidlíková

2018/2019

Násilie v rodinách páchané na ženách a deťoch

Miroslava Rezníčková

2018/2019

Prevencia kriminality mladistvých z pohľadu pedagogického poradenstva

Barbara Lehotská

2017/2018

Kresba ako prirodzený spôsob vyjadrenia dieťaťa

Nicole Hájková

2017/2018

Arteterapeutické techniky v predškolskom a školskom veku

Dominika Tfirstová

2017/2018

Násilie v školskom prostredí a jeho predchádzanie

Sabina Stepanayová

2017/2018

Význam umenia pre rozvoj kreativity dieťaťa

Ľudmila Gábrišová

2017/2018

Edukačné problémy rómskych žiakov a ich predchádzanie

Michaela Humeníková

2017/2018

Príčiny vzniku závislosti na počítači a internete

Alena Reznická

2016/2017

Arteterapia s deťmi a dospievajúcimi v školskom prostredí

Kristína Kostková

2016/2017

Vplyv subkultúr mládeže na hodnotový systém dospievajúcich

Marcelka Svetlik


Doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc.

 

2019/2020

Školský poriadok ako prostriedok prevencie a riešenia výchovne problémového správania žiakov základných škôl

Nikola Poláková

2019/2020

Vzťah učiteľa a žiaka v edukačnom procese na strednej odbornej škole

Vanessa Dinušová

2019/2020

Vzťah Montessori vývinových potrieb dieťaťa a organizácia vyučovania v teórii a praxi školy Márie Montessoriovej v prvom trojročí základnej školy

Miroslava Maňáková

2018/2019

Projektové vyučovanie v teoretickej výučbe odborných škôl technického zamerania

Lukáš Keruľ

2018/2019

Učenie sa z textu a rozvíjanie diskurzívnych kompetencií žiakov 2. stupňa základnej školy

Alexandra Holubková

2018/2019

Škola a spoločnosť. Formy spolupráce základnej školy s najbližším sociálnym prostredím

Eliška Lanžová

2017/2018

 

Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov 1. stupňa ZŠ prostredníctvom aktivizujúcich vyučovacích metód

Lucia Vojkovičová

2017/2018

 

Špecifiká výchovných prístupov v rodine dieťaťa so zdravotným znevýhodnením

Veronika Skoumalová

2017/2018

 

Možnosti participácie rodičov na tvorbe kurikula v podmienkach ZŠ

Lucia Plačková

2017/2018

 

Detské lesné kluby - teoretické základy a systém výchovy v praxi

Eva Žitná

2017/2018

 

Inkluzívne vzdelávanie v podmienkach strednej školy a práca učiteľa so žiakom so špecifickou vývinovou poruchou učenia sa (dyslexia)

Martina Slivková

2017/2018

 

Porovnanie systému výchovne práce v štátnych a súkromných materských školách

Mária Melichová

2017/2018

Výchovne problémové správanie žiakov ZŠ z pohľadu výchovných poradcov

Michaela Golianová

2016/2017

 

Rozvíjanie transverzálnych spôsobilostí detí v podmienkach vyučovania na 1. stupni ZŠ

Lucia Vojkovičová

2016/2017

 

Pedagogické aspekty prechodu dieťaťa z rodiny do materskej školy. Pomoc pri prekonávaní strachu z odlúčenia

Miriama Snopeková

2016/2017

Moderné modely alternatívnych škôl - teoretické základy a realizácia v praxi základných ŠK škôl v Slovenskej republike

Zuzana Stašková


Doc. PhDr. Július Matulčík, CSc.

 

2021/2022

Edukácia k zdraviu dospelých              

Michaela Korčeková

2021/2022

Trendy vo firemnom vzdelávaní          

Tomáš Kohajda

2019/2020

Významní predstavitelia andragogiky v bývalej Juhoslávii

Elena Benka

2017/2018

Význam motivácie vo vedení zamestnancov poradenských centier

Dominika Ďurišová

2017/2018

Kompetencie riadiacich pracovníkov v školstve

Andrej Gendiar

2017/2018

Andragogické špecifiká vedenia ľudí v personálnej agentúre

Katarína Kučerová

2017/2018

Vedenie a vzdelávanie pracovníkov v materskej škole

Linda Skýpalová


PhDr. Lea Szabová Šírová, PhD.

 

2021/2022

 

Muzikoterapia v programoch dennej sociálno-edukačnej pomoci deťom a dospelým

Veronika Dražďáková

2021/2022

Biblioterpia v pobytovej sociálno-edukačnej starostlivosti o seniorov

Kristína Krchová

2021/2022

Sociálno-edukačná pomoc v rámci resocializácie abstinujúcich závislých

Michaela Lóciová

2020/2021

 

Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta na základných školách

Marianna Ferková

2020/2021

 

Úloha sociálneho pedagóga pri riešení šikanovania na školách

Michaela-Darina Polnerová

2020/2021

 

Sociálny pedagóg v škole a jeho kompetencie vo vzťahu k žiakom, učiteľom a rodičom

Ondrej Király

2019/2020

 

Transformácia detských domovov na detské domovy rodinného typu na Slovensku

Lenka Kováčiková

2019/2020

 

Význam sebapoznávania pre duševné zdravie človeka

Bernadett

Kurczová

2019/2020

 

Edukačné aspekty resocializácie osôb po výkone trestu odňatia slobody

Dominika Sekáčová

2019/2020

 

Sebavýchova a sebavzdelávanie dospelých v oblasti partnerského a rodičovského života

Gabriella Zsilinszká

2018/2019

Možnosti edukácie v terénnej sociálnej práci s vybranými cieľovými skupinami

Ivana Csalová

2018/2019

Rodové rozdiely vo vzdelávaní dospelých

Jozef Potančok

2017/2018

Sebavýchova rodičov a jej význam pri výchove detí

Lenka Andrésová

2017/2018

Vplyv drogovej závislostí u detí na formovanie ich osobnosti

Gabriela

Ferenčíková

2017/2018

Vplyv rodinnej výchovy na socializáciu dieťaťa

Margaréta

Roubalová

2017/2018

Prevencia nelátkových závislostí u detí a

dospievajúcich

Zuzana

 Šintálová

2016/2017

Resocializácia abstinujúcich závislých

Adriana Hrúzová

2016/2017

Edukačné aspekty psychiatrickej rehabilitácie

Ester Šarmírová


Mgr. Janka Medveďová, PhD.

2020/2021

Anna Štepitová - prvá profesorka pedagogiky na Slovensku

Renáta Ivančíková

2020/2021

FEMKE - Hornouhorský vzdelávací spolok ako nástroj výchovy slovenskej mládeže v maďarskom duchu

Blanka Silliková

2019/2020

Karol Salva - propagátor odkazu J. A. Komenského na stránkach časopisu Dom a škola

Adriána Kratochvílová

2019/2020

Koncepcia celoživotného vzdelávania v diele J. A. Komenského

Petra Nina Kyselová

2019/2020

Pragmatická pedagogika a jej ohlasy na Slovensku v období 1. ČSR

Adriána Dršková

2018/2019

Študentské spolky a mládežnícke organizácie na Slovenskej univerzite v období Slovenskej republiky (1939-1945)

René Ivančík

2018/2019

Stereotypy učiteľov pri hodnotení žiakov

Veronika Radičová

2018/2019

Preferenčné postoje učiteľov k žiakovi a ich pedagogické dôsledky

Veronika Bytčanková

2017/2018

Pragmatická pedagogika a pokusné školy na Slovensku v období ČSR

Michaela Zelená

2017/2018

Osveta, ľudovýchova a aktivity stúpencov Masarykovej filozofie počas prvej Československej republiky

Miriam Stašková


Doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc.

2019/2020

Preventívne programy zamerané na elimináciu násilia v školách

Nikola Ferčáková

2018/2019

 

Cieľové skupiny detí v detských krízových centrách a možnosti pomoci prostredníctvom výchovy

Simona Braciníková

2018/2019

 

Žiaci ako obete násilia vo vybraných základných školách

Štefan Jankovský

2018/2019

Využívanie informačno-komunikačných technológií študentmi stredných škôl

Martin Knezović

2017/2018

Utváranie rovesníckych vzťahov vplyvom dobrovoľníctva

Dominika Šrubařová

2017/2018

Činnosť sociálneho pedagóga s obeťami násilia v škole

Katarína Janíčková

2017/2018

Metódy sociálnoedukačnej činnosti v práci s mladými ľuďmi bez domova

Veronika Pobudová

2017/2018

Voľnočasové aktivity středoškolské mládeže zaměřené na moderní informační technologie

Monia Kaprálová

2017/2018

Preventívna a poradenská činnosť sociálneho pedagóga v škole vo vybranom regióne

Michaela Bartosová

PhDr. Eva Denciová, CSc.

2019/2020

 

Divadlo Ludus a jeho edukačné aktivity pri formovaní osobnosti žiakov

Sarah Bobriková

2019/2020

 

Sociálne siete a ich vplyv na utváranie hodnôt stredoškolskej mládeže

Martin Krug

2019/2020

Aktivizácia detí a mládeže prostredníctvom aktivít vo voľnom čase (tanec a šport)

Zuzana Nováková

2018/2019

Výchova k tolerancii inakosti žiakov základných škôl prostredníctvom edukačných aktivít Židovského múzea v Bratislave

Gabriela Schwartzová

2018/2019

Problematika absencie školských učebníc a ich náhradné riešenia pedagógmi na stredných školách

Anna Šimjaková

2018/2019

Detské tábory a ich výchovno-vzdelávacie aktivity počas letných prázdnin

Alica Babicová

2018/2019

Záujmové vzdelávanie ako súčasť voľnočasových aktivít v podmienkach miestnej kultúry

Timea Adamcová

2017/2018

Edukačná činnosť kultúrno-výchovných zariadení

Alexandra Matejkovičová

2017/2018

Rozprávka ako prostriedok výchovy

Pavlína Ferančíková

2017/2018

 

Predstavy stredoškolskej mládeže o realizácii zmyslu života

Žofia Obertíková

2016/2017

 

Rozhlas ako mienkotvorné médium z aspektu rozmáhajúceho sa extrémizmu

Andrea Brezovská

2016/2017

Formovanie osobnosti dospelého človeka prostredníctvom miestnej kultúry

Martina Filípková


Mgr. Martin Droščák, PhD.

 

2021/2022 

Vplyv výchovného štýlu v rodine a školského výkonu na sebahodnotenie žiaka 

Lenka Bondová 

2020/2021

Postoje učiteľov prvého stupňa ZŠ k inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku 

Nikola Šajbenová 

2019/2020

Sociálna interakcia učiteľov so žiakmi a rodičmi 

Petra Fáberová

2018/2019

Inkluzívne vzdelávanie v praxi základnej školy

Alena Kupcová

2018/2019

 

Aktivizujúce vyučovacie metódy a ich využitie v základnej škole

Mária Leskovská

2017/2018

 

Rozvíjanie motivácie žiakov v konštruktívnom vyučovaní

Ronald Tanzer

 

2017/2018

 

Význam sebareflexie v práci učiteľa

 

Kristína Mocpajchelová

 

PaedDr. Darina Dvorská, PhD.

2020/2021

Názory učiteľov na výhody a nevýhody dištančného vzdelávania

 

Monika Veselovská

 

Mgr. Zuzana Hrćan, PhD.

2021/2022

Úloha dospelého pri detskej hre z aspektu učiteľov predprimárneho vzdelávania a rodičov

Laurencia Vančišinová

2020/2021

Spolupráca rodiny a materskej školy z pohľadu učiteľov predprimárneho vzdelávania a rodičov

Lucia Strušková

2019/2020

 

Detská hra ako súčasť kultúrnej tradície a jej didaktické využitie

Jana Brutovská

2019/2020

 

Inklúzia v praxi materských škôl vo vybranom kraji SR

Dominika Kašubová

2018/2019

 

Školská zrelosť dieťaťa predškolského veku z pohľadu rodičov a učiteľov predprimárneho vzdelávania

Katarína Dluhá

2018/2019

Profil výchovného poradcu na základných školách vo vybranom kraji v Slovenskej republike

Romana Jelenčíková


Mgr. Barbora Jaslovská, PhD.

2018/2019

Špecifiká pedagogickej komunikácie v alternatívnej materskej škole M. Montessori

Michaela Kevická

2018/2019

Diagnostika detskej kresby na porozumenie sociálnej role otca v živote dieťaťa

Denisa Zajacová

PhDr. Dagmar Kazanková, PhD.

2016/2017

Názory rómskych detí na vzdelanie a vzdelávanie

Alžbeta Horváthová

2016/2017

Personálna a sociálna výchova na základnej škole

Lucia Kormúthová

2016/2017

Edukačné metódy zamerané na rozvoj sociálnych spôsobilostí Renáta Farkašová


Mgr. Lucia Kubinová, PhD.

2016/2017

Kultivácia svedomia u detí a mládeže prostredníctvom umenia

Anna Holišová

2016/2017

 

Motivácia žiakov k učeniu v závislosti od typu školského prostredia

Diana Kačurová

2016/2017

 

Stavanie a zachovávanie hraníc vo výchovnom procese v kontexte súčasných spoločenských zmien

Kristína Paráková


Doc. PhDr. Petronela Lauková, PhD.

2017/2018

Komparácia profesionálnej záťaže stredoškolského učiteľa a vzdelávateľa dospelých

Kristína Klvačová

2017/2018

 

Profesia učiteľa a kvalita života

Daniela Ubaud

2017/2018

 

Výchova k zdraviu vo vybraných školách v mestskej časti Petržalka

Martina

Zboraiová

Mgr. Veronika Kitová Mazalánová, PhD.

2017/2018

Faktory stresu v profesii pedagóga

Marianna Valent

2017/2018

Motivačný činiteľ v práci pedagóga

Michaela Depešová

2016/2017

Životný štýl mladých dospelých a jeho vplyv na edukáciu

Ľubomír Karaba

2016/2017

Poradenstvo pre nezamestnaných z andragogicko-psychologického hľadiska

Alexandra Wallachová

Prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD.

2019/2020

 

Výchovné prostredie rodiny z pohľadu pedagogickej diagnostiky

Andrea Končárová

2019/2020

Podoby manželstva, funkcií rodiny a ich historická premena premietnutá v rodinnej výchove

Dominika Vrbiarová

2018/2019

Morálno - etický vývin a výchova dieťaťa

Gabriela Hlivárová

2018/2019

Rodinná socializácia a mediálna výchova v rodine

Frederika Mašková

2017/2018

Rodinná výchova dieťaťa v predškolskom veku

Lucia Truhanová

2017/2018

 

Dieťa a jeho rodina v pedagogicko-psychologickom poradenstve

Petra Sýkorová

2017/2018

Premeny súčasnej postmodernej rodiny a ich vplyv na rodinnú výchovu

Petra Baumgartnerová

2016/2017

Morálne dilemy vo výchove k partnerstvu, manželstvu, rodičovstvu a v sexuálnej výchove

Alexandra Cziborová

Mgr. Zuzana Pérez Renčíková, PhD.

2016/2017

Vzdelávacia politika SR v oblasti vzdelávania detí cudzincov

Veronika Míznerová

2016/2017

Preferencia písomného alebo ústneho skúšania z pohľadu žiakov a učiteľov

Nikola Čičmancová


Mgr. Klaudius Šilhár, PhD.

 

2019/2020

Stratégie na zlepšenie účasti a informovanosti vo vzdelávaní

Miroslava Kyselová

2019/2020

Koncept Age managementu pre pedagogických zamestnancov

Michaela Krauszová

2017/2018

Príprava manažérov vzdelávania na základe kompetenčného modelu

Simona Syneková

2017/2018

 

Kompetenčný profil kariérneho poradcu

Dominika Brantalová

2016/2017

Organizácia vzdelávacieho podujatia pre dospelých

Filip Hlavatík


PhDr. Bibiána Timková, CSc.

2017/2018

Školská edukácia nadaných žiakov

Petra Závodská

2017/2018

Problémový žiak z pohľadu učiteľa

Miriam Petrovičová

2016/2017

Žiacke prekoncepcie a ich význam vo vyučovaní

Dominika Vizinová

PhDr. Silvia Ťupeková Dončevová, PhD.

 

2021/2022

Vplyv výchovného štýlu na životnú spokojnosť mladých ľudí

Dorota Lisáková

2021/2022

Školská mediácia v sociálnopedagogickej teórii a praxi

Dominika Sliacka

2021/2022

Vnímanie učiteľského povolania vysokoškolskými študentmi pedagogiky a učiteľstva na Slovensku

Marcela Furjelová

2020/2021

Feminizácia školstva a jej celospoločenské a individuálne dôsledky

Ľudmila Kollárová

2020/2021

Vplyv a dôsledky sociálnych sietí na osobnosť študentov základných a stredných škôl

Dária Seleštianska

2020/2021

Muži ako obete domáceho násilia

Vanesa Matúšková

2020/2021

Mediálny obraz učiteľa na Slovensku (analýza vnímania učiteľskej profesie v slovenských médiách)

Eva Popíková

2019/2020

Emočná výchova a jej vplyv na rozvoj emočnej inteligencie

Domika Danel

2019/2020

Syndróm zavrhnutého rodiča z pohľadu dieťaťa

Petra Merczová

2019/2020

Využívanie zážitkového učenia (sa) vo vybranom regióne štátneho a súkromného školstva v SR

Patrícia Pružinská

2018/2019

Sociálnopedagogická analýza vplyvu striedavej starostlivosti na dieťa v porozvodovej situácii

Kristína Trebatická

2018/2019

Autorita pedagóga a jeho výchovný vplyv v školskom prostredí

Beáta Furjelová

2018/2019

Prínos sociálneho pedagóga pri syndróme vyhorenia učiteľa

Alena Pozsgayová

2017/2018

Sexuálne zneužívanie detí – problematika včasného zisťovania výskytu ohrozenia

Kristína Nováková

2017/2018

Sociálno - edukačná starostlivosť o deti z rozvedených rodín

Ana Kolarik

2017/2018

Dramatické umenie a jeho úloha pri rozvíjaní zmysluplného života

 

Sandra Kardosová

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú dostupné v AIS2 (https://ais2.uniba.sk/ais/start.do) 

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Bc. Laura Blašková (študent študijného programu Pedagogika, 1moPE)

kontakt: Blaskova67@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. Zuzana Hrćan, PhD., zuzana.hrcan@uniba.sk

 

Prístup k poradenstvu: študenti sa na študijného poradcu môžu obrátiť osobne (cez konzultačné hodiny alebo aj neformálne počas diskusií v priestoroch katedry či po jeho kurzoch) alebo písomne (analógovým médiom ako je listová korešpondencia alebo elektronickým mailom). Existuje tiež možnosť spojiť sa s ním prostredníctvom video-konzultácie cez aplikáciu MS Teams. Študijný poradca/kyňa v prípade potreby aktívne komunikuje so študijným oddelením, ktorému poskytuje relevantné stanoviská týkajúce sa napr. žiadostí zo strany študentov.

Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. /2021, čl. 12: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_2_2021.pdf

·      Na Katedre pedagogiky a andragogiky je študentom k dispozícii sekretariát (Gabriela Púčiková (uniba.sk)).

·      Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

·      PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

·      Každý študent má svoju študijnú referentku v rámci študijného oddelenia prostredníctvom ktorej rieši svoje bazálne problémy týkajúce sa zápisu, administratívy štúdia a podobne. Na študijnom oddelení je zriadený aj sociálny referát, ktorý zabezpečuje otázky sociálnej politiky, štipendií, platenia školného. V ostatných administratívnych veciach sa môžu študenti obracať na sekretariát katedier, ktoré zabezpečujú študijný program. Študijné oddelenie Filozofickej fakulty UK: so@fphil.uniba.sk

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijných programov zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v štyroch budovách univerzity v správe fakulty, na Gondovej ulici, na Šafárikovom námestí, na Múzejnej ulici a na Štúrovej ulici. Budovy sú plne prevádzkyschopné a dve z nich aj novo rekonštruované. V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/). V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na druhom poschodí situované pracovisko Katedry pedagogiky a andragogiky FiF UK, tiež býva situovaná do učební na Šafárikovom nám. 6 (napr. prízemie, č. dv. 2 a 3), na Právnickej fakulte (stará budova), (napr. č. 223), na Múzejnej ul. (napr. č. 306) a na Gondovej 2 (č. 25, 123, 127, 207). Vo všetkých miestnostiach je k dispozícii dataprojektor s PC a premietacou plochou, klasická tabuľa a miestnosti sú svojou veľkosťou prispôsobené pre menší kurz (G 207), stredne veľké skupiny do cca. 25 ľudí (G 123), aj pre veľké obvykle prednáškovým spôsobom realizované kurzy (G 127 pre viac ako 70 študentov). V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a na chodbe pred Študijným oddelením, kde sú umiestnené webkiosky. Keďže študijný program je orientovaný aj na digitalizáciu a inovácie vo vzdelávaní, tak súčasťou vybavenia katedry sú prenosné dataprojektory s plátnom, 4 digitálne diktafóny, úplná zostava na nahrávanie videozáznamov vyučovacích hodín: 4 poloprofesionálne videokamery so stojanmi, 2 smerové mikrofóny a 1 tzv. klopový mikrofón. Katedra pedagogiky a andragogiky má na výučbu svojich študijných programov k dispozícii 13 počítačov, 13 notebookov, 10 tlačiarní, 2 dataprojektory. Katedra pedagogiky a andragogiky má samostatnú seminárnu miestnosť na Gondovej ulici pre 24 poslucháčov (G. 207). Je vybavená dataprojektorom a ďalšími učebnými pomôckami. Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

·      Cvičné školy – zoznam: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/pedagogicke-praxe/zoznam-cvicnych-skol-pedagogicke-praxe/

·      Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/

·       Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 87-98: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Informácie poskytujú študentom študijného programu ich pedagógovia (napr. ich vlastné digitalizáty relevantnej literatúry, readre, učebný materiál), potom na celofakultnej úrovni je im k dispozícii Ústredná knižnica FiF UK a potom v rámci Bratislavy môžu využívať aj Univerzitnú knižnicu, Pedagogickú knižnicu, knižnicu SAV či Slovenského národného archívu a i. Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/. Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek. Katedrová príručná knižnica (ktorá sa nachádza na sekretariáte katedry) pozostáva z odbornej pedagogickej literatúry, ktorú výrazne dopĺňali členovia katedry zo svojich grantov alebo prostredníctvom výmeny za svoje publikácie. Slúži na študijné účely pre členov katedry a skvalitnenie pedagogického procesu.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

V prípade vzdelávacích činností poskytovaných dištančnou alebo kombinovanou metódou má študijný program zabezpečené systémy na správu kurzov a na správu vzdelávania. Využívajú sa najmä aplikácie MS Teams a Moodle. Študenti majú zaručený vzdialený prístup k obsahu kurzov i k online študijným materiálom. Univerzita i fakulta majú vytvorený systém podpory dištančného vzdelávania, ktoré sa zintenzívnilo najmä v období pandémie Covid-19 a má ich zverejnené na svojom webovom sídle. Všetci učitelia programu prostriedky pre dištančnú výučbu majú nielen k dispozícii, ale ich aj na patričnej úrovni ovládajú.

·         Manuál MS TEAMS pre študentov

·         Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

·         E-learningový portál Moodle

·         Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

S partnerskými inštitúciami máme dohodnutú najmä spoluprácu pri zabezpečovaní praxí pre našich študentov a/alebo spoluprácu v oblasti výskumu. FiF UK má uzavreté zmluvy o spolupráci s viacerými inštitúciami, v ktorých študenti môžu o. i. vykonávať odbornú prax. Zoznam partnerov s charakteristikou ich participácie:https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/partnerske-institucie-vyucba/


e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Študenti študijného programu majú zabezpečené primerané sociálne zabezpečenie. Pre mimobratislavských študentov univerzita ponúka ubytovanie v niekoľkých vysokoškolských internátoch, univerzita a fakulta má vytvorený systém štipendijnej podpory študentov vrátane sociálnych štipendií. Na Filozofickej fakulte UK pôsobí aj samostatný sociálny referent, ktorý má na starosti sociálne štipendiá, mimoriadne a prospechové štipendiá a ubytovanie študentov fakulty. Študenti študijného programu majú zabezpečenú aj možnosť výhodného a racionálneho stravovania vo viacerých študentských jedálňach (jedálne v objektoch vysokoškolských internátov, jedáleň a bufet v budove FiF UK na Gondovej 2). Univerzita Komenského zabezpečuje pre svojich študentov primárnu zdravotnícku starostlivosť v zdravotných strediskách, ktoré sú priamo v študentských domovoch.

Pre športové vyžitie majú študenti k dispozícii Stredisko telovýchovných voľnočasových aktivít, ktoré realizuje pravidelný tréningový režim v športoch, športových hrách, pohybových aktivitách, ako aj vo viacdenných outdoorových aktivitách v turistike, vysokohorskej turistike, vodnej turistike, v zjazdovom v bežeckom lyžovaní a v horolezectve. Priestory okolo oboch budov sú prispôsobené na podporu aktívneho prístupu k životu (cyklistické stojany s prestrešením, chrániace bicykle pred odcudzením; len niekoľko desiatok metrov od budov je na nábreží v lete k dispozícii mestská volejbalová piesková pláž...).

Na realizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí Filozofická fakulta UK využíva veľkoryso architektonicky stvárnený priestor fakultného átria a secesnej Moyzesovej siene, ktorá sa využíva na realizáciu koncertov, študentských fakultných plesov, na vystúpenia fakultných divadelných súborov a iných kultúrnych a spoločenských aktivít). Budova fakulty ponúka študentom aj niekoľko oddychových a relaxačných priestorov, ktoré sa využívajú aj na usporiadanie komorných a klubových podujatí.

Možnosť duchovného vyžitia študentom poskytuje Univerzitné pastoračné centrum UPC, ktoré sa nachádza v oblasti najväčšej koncentrácie študentov v rámci Slovenskej republiky – v Mlynskej doline.

Priestor na rekreáciu, oddychové a vzdelávacie pobyty poskytujú viaceré učebno-výcvikové zariadenia Univerzity Komenského. Mimoriadne vhodné na relax je aj samotné okolie fakulty so svojimi promenádami pozdĺž Dunaja a na druhej strane v lete pieskovými plážami, možnosťami plážového volejbalu či výletov do prírody. Príručka (nielen) pre prváčky a prvákov – časť Voľný čas

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.5/2020, Študijného poriadku FiF UK).


Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. Ide najmä o študijné pobyty cez program Erasmus+. Pedagogika má napríklad momentálne platné zmluvy s univerzitami v Českej republike (Univerzita Karlova v Prahe, Technická univerzita v Liberci), v Srbsku (Univerzita v Belehrade), v Slovinsku (Univerzita v Ljubljane), v Poľsku (Univerzita v Krakowe, Univerzita v Lubline). Študenti môžu realizovať mobility aj v rámci ďalších partnerstiev, ktoré Univerzita Komenského v Bratislave udržiava. UK má možnosť vysielať študentov do zahraničia za účelom štúdia alebo stáže v rámci svojich partnerstiev (Utrecht Network, SYLFF, niektoré bilaterálne zmluvy), na 63 zahraničných univerzít vo vyše 30 krajinách v Európe aj mimo nej. Ešte širšie možnosti pokrývajúce prakticky celý svet existujú v rámci iných schém, najmä v rámci programu Erasmus+ a aktivít zastrešených MŠVVŠ SR, realizovaných prostredníctvom SAIA. Sú to najmä: Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií (CEEPUS), Národný štipendijný program (NŠP), Akcia Rakúsko-Slovensko, Vyšegrádsky fond a iné. Koordinátor Erasmus+ pôsobiaci na katedre (Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD.) pomáha zostaviť uchádzačom precízny študijný plán na zahraničnej univerzite, ktorý tvorí predpoklad pre uznanie štúdia absolvovaného v zahraničí na UK.


9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/poziadavky/


b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/. Prijímacie konanie sa realizuje na základe Pravidiel prijímacieho konania, ktoré každoročne schvaľuje akademický senát fakulty a ktoré sú zverejnené na webovom sídle fakulty. Na študijný program sú prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru v bakalárskom štúdiu.


c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/. Údaje týkajúce sa prijímacieho konania (počet uchádzačov, počet prijatých uchádzačov, otvárané študijné programy a aprobácie) sa zbierajú a monitorujú pravidelne na ročnej báze prostredníctvom Akademického informačného systému AIS a sú zahrnuté vo výročných správach o činnosti a hospodárení FiF UK ako aj v správach o vzdelávacej činnosti. Tieto údaje sa využívajú pri nastavovaní počtu plánovaných uchádzačov na prijatie na študijný program ako aj pri zostavovaní otváraných študijných programov a aprobácií na nasledujúci akademický rok.

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

·     Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·      Študentská anketa

Jedným z hlavných nástrojov je študentská anketa, ktorá zisťuje rozličné parametre úspešnosti študijného programu a mieru spokojnosti študentov s jeho realizáciou. Ďalšie štatistické a kvalitatívne dáta sa získavajú aj prostredníctvom akademického informačného systému AIS (napr. úspešnosť štúdia v jednotlivých predmetoch).

Študijný program Pedagogika realizuje spätnú väzbu prostredníctvom stretnutí s absolventmi na konferenciách poriadaných katedrou a neformálnych stretnutiach so zamestnávateľmi. Spätnú väzbu získavame aj prostredníctvom študentskej ankety, ako aj na odborných podujatiach organizovaných Sekciou sociálnej pedagogiky pri SAV. Neformálnym podujatím je každoročné stretnutie študentov a absolventov na predvianočnom stretnutí. Rovnako členovia katedry a koordinátori pedagogických praxí študentov aktívne komunikujú so zamestnávateľmi po oficiálnej linke aj neoficiálnymi (kolegiálnymi) spôsobmi a získané informácie pedagógovia vyhodnocujú a zapracúvajú do študijných plánov na pravidelných poradách (minimálne 2-krát ročne).

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa po každom semestri vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni jednotlivých katedier. Katedra v spolupráci s radou študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, katedier a ich učiteľov, študijného oddelenia, tajomníka fakulty, riaditeľky ústrednej knižnice a študentskej časti akademického senátu). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/studentska-anketa/vyjadrenia-vedenia-fakulty-a-veducich-katedier/). Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

Výsledky spätnej väzby zo strany študentov sú obvykle krátkodobého charakteru. Tie sa riešia na pravidelných dvojtýždňových poradách prípadne aj operatívnejšie, ak ide o podozrenia na porušenie akademickej etiky či základných povinností. Dlhodobejším problémom a úlohám sa venujeme na väčších stretnutiach koncom každého semestra.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

·    Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·      Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

·      Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

-     Ďalším dôležitým nástrojom zberu informácií o študijnom programe je prieskum absolventov a ich uplatnenia na trhu práce, ktorý fakulta realizuje na ročnej báze (od r. 2017). Prieskum mapuje uplatnenie absolventov v jednotlivých odvetviach pracovného uplatnenia podľa jednotlivých skupín študijných programov.

-     Fakulta v podobe prieskumov a správ pravidelne monitoruje uplatnenie absolventov svojich študijných programov v praxi. Prieskumy sú publikované na webovom sídle fakulty. Rovnako fakulta aktuálne sleduje a vyhodnocuje aj externé informačné zdroje poskytujúce údaje o uplatniteľnosti absolventov v praxi a venuje sa im vo výročných správach za jednotlivé akademické roky.

-     Ďalšou formou získavania spätnej väzby sú v prípade programu Pedagogika stretnutia a kontakty s absolventmi či všeobecne zástupcami zamestnávateľov. Opatrenia zistené zo spätnej väzby sa pretavujú do stredne- a dlhodobých zmien (najmä vytváranie nových predmetov viac prispôsobených potrebám praxe alebo zmeny v organizovaní odborných praxí).

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).