Opis študijného programu
Študijný program moPE - pedagogika
Štúdium Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
04.09.2023
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
02.06.2014
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Pedagogika / 17608
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
magisterský stupeň, 767
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
01. Pedagogika; 011 Pedagogika; 0110 Pedagogika ďalej nedefinovaná;
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

nevzťahuje sa na tento študijný program

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
Slovenský jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
2 roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/otvarane/ (magisterský stupeň); Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/ (magisterský stupeň); Celkový počet študentov študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/statistiky/mgr/ (magisterský stupeň)
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

 

Profil absolventa:

Absolvent študijného programu Pedagogika (2. stupeň) dokáže vykonávať samostatne náročnejšie práce pre aplikovaný pedagogický výskum, práce v štátnej správe a v oblasti sociálnych služieb. Je schopný pracovať ako profesionálny vychovávateľ, voľnočasový pedagóg, sociálny pedagóg, pedagogický poradca, metodický a koncepčný pracovník. Absolventi sa tiež uplatnia ako vysokokvalifikovaní sociálno-výchovní pracovníci a odborníci pre oblasti výchovy, prevýchovy, prevencie a pedagogického výskumu v štátnych a neštátnych inštitúciách ako výskumní pracovníci, odborníci v poradenstve, ako sociálni pedagógovia v školách a v centrách poradenstva a prevencie, v centrách pre deti a rodiny, v štátnej správe a v inštitúciách tretieho sektora a ako manažéri ľudských zdrojov a špecialisti pre rozvoj a vzdelávanie (vo vzdelávacích, kultúrnych inštitúciách, štátnych a súkromných firmách).

 

Teoretické vedomosti

Absolvent štúdia:

 • ovláda východiská a trendy teoretickej a metodologickej perspektívy predmetnej vednej disciplíny,
 • disponuje rozvinutým poznaním odboru, obsiahlym psychologickým a sociálno-vedným poznaním cieľovej skupiny a spôsobov jej výchovy, reedukácie, poradenstva a sociálnej pomoci,
 • má získané komplexné poznatky zo špecializovaných disciplín školskej a predškolskej pedagogiky, sociálnej pedagogiky a pedagogického poradenstva,
 • ovláda metodologické postupy v pedagogike,
 • dokáže zrealizovať akčný výskum v teréne,
 • ovláda alternatívne pedagogické smery,
 • dokáže komparovať školské systémy v zahraničí,
 • disponuje poznatkami z pedagogickej diagnostiky,
 • disponuje komunikačnými a manažérskymi kompetenciami,
 • disponuje interdisciplinárnymi poznatkami o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi zo zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, alebo nadania a talentu a z toho vyplývajúcich charakteristík špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb,
 • pozná teoretické východiská intervenčných postupov v školskom i zamestnávateľskom prostredí,
 • pozná teoretické princípy strategického plánovania vzdelávacích programov a projektov v školskom i firemnom prostredí.

 

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent štúdia je schopný:

 • samostatne a kvalifikovane riešiť pedagogické problémy,
 • reflektovať svoju prácu a posudzovať jej kvalitu a efektívnosť,
 • tvorivo uplatňovať princípy a procedúry spojené s plánovaním, organizovaním a vyhodnocovaním výchovnej práce a poradenskej služby,
 • samostatne a účinne realizovať a riadiť výchovno-vzdelávacie, diagnostické, intervenčné, korekčné a preventívne aktivity s cieľovými skupinami v poradenskom procese,
 • kooperovať s pracovníkmi príbuzných profesií (učiteľ, riaditeľ školy, školský psychológ a i.),
 • vedecky skúmať vzťahy medzi javmi pedagogickej praxe, najmä závislosti edukačných efektov od ich determinantov,
 • využívať informačné a komunikačné technológie pre profesijné potreby.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent štúdia:

 • Je schopný kooperovať ako člen pracovného tímu a riadiť jednotlivcov a kolektív.
 • Dokáže spolupracovať s rôznorodými aktérmi výkonu jeho profesie, s rodičmi a inými členmi komunity a externým prostredím.
 • Preukazuje schopnosť sledovať vývin odboru v zahraničí a sústavne sa profesijne rozvíjať.
 • Je schopný sledovať aktuálny vývoj vo vede a v oblasti školskej edukácie a tvorivo aplikovať získané poznatky vo vlastnej pracovnej činnosti.
 • Je spôsobilý realizovať výskum pedagogických javov v prostredí výchovy a vzdelávania, formulovať závery vlastného skúmania a disponuje spôsobilosťou akademického písania.
 • Dodržiava princípy profesijnej etiky a má pozitívny postoj k svojej profesii, cieľovej skupine a vlastnému celoživotnému vzdelávaniu.
b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolventi 2. stupňa študijného programu Pedagogika sú spôsobilí vykonávať profesiu:

-      špecialistu pre vzdelávanie (v podporných inštitúciách makroriadenia škôl, na MŠVVaŠ SR a i.)

-      sociálneho pedagóga (v základných a stredných školách, v centrách poradenstva a prevencie a v inštitúciách tretieho sektora),

-      špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania,

-      vychovávateľa (v školách a školských zariadeniach, v centrách pre deti a rodiny, diagnostických a reedukačných centrách),

-      učiteľa pedagogiky na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania (po doplnení a absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia),

-      sociálneho pracovníka (v oblasti sociálnych služieb),

-      výchovného a pedagogického poradcu (v školských a poradenských zariadeniach),

-      pedagóga voľného času, lektora v práci s mládežou (v centrách voľného času, v záujmových krúžkoch),

-      výskumného pracovníka pre aplikovaný edukačný výskum (v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže – NIVAM a i),

-      lektora ďalšieho vzdelávania (v metodických centrách a pod.),

-      kariérového poradcu (v centrách poradenstva a prevencie a súkromných agentúrach),

-      manažéra ľudských zdrojov (vo vzdelávacích, kultúrnych inštitúciách a súkromných firmách),

-      špecialistu pre rozvoj a vzdelávanie /manažéra vzdelávania (vo firmách a vzdelávacích inštitúciách).

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Študijný program je úzko previazaný s potenciálnymi zamestnávateľmi zo sféry štátnej správy, príslušného rezortného ministerstva, výskumných a metodických organizácií MŠVVaŠ SR a tiež súkromných i štátnych poradenských zariadení, mimovládnych organizácií, výchovných a vzdelávacích zariadení. Takisto so zamestnávateľmi škôl, výchovných a reedukačných zariadení, centier pre deti a rodiny a domovov mládeže, kde môžu absolventi vykonávať pracovnú pozíciu sociálneho pedagóga a vychovávateľa. Po doplnení a absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia môžu absolventi programu pracovať ako kvalifikovaní učitelia pedagogiky na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania a majú dostatok vedomostí na výkon špecializovaných činností výchovného a kariérového poradcu. Naši absolventi môžu tiež vykonávať výchovnú a voľnočasovú prácu v centrách voľného času, v záujmových krúžkoch ako lektori v práci s mládežou a výskumnú a metodickú prácu v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže – NIVAM a prácu manažéra ľudských zdrojov a špecialistu pre rozvoj a vzdelávanie (vo vzdelávacích, kultúrnych inštitúciách a súkromných firmách).

 

Vyjadrenia k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon poskytli vybraní zamestnávatelia z týchto inštitúcií (viď. Príloha - formuláre pre zamestnávateľov):

1. Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, 851 10 Bratislava – Rusovce,

2. Základná škola s materskou školou, Česká 10, 831 03 Bratislava,

3. GLOBSEC, Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava,

4. Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16, 821 03 Bratislava,

5. DEVELOR Slovakia s.r.o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava,

6. Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. Galvaniho 7, 821 04 Bratislava,

7. Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava,

8. DELL s.r.o., Fazuľova 7, 811 07 Bratislava,

9. AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o, Aupark Tower, Einsteinova 24, 85101 Bratislava,

10. ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava,

11. Centrum voľného času, Štefánikova 35, 811 04 Bratislava,

12. Krízové centrum DÚHA – Centrum pre deti a rodiny, Stavbárska 6, 821 08 Bratislava.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Magisterský študijný program ponúka široko koncipované poznatky pre sociálnu prácu, pedagogické poradenstvo, aplikovaný pedagogický výskum a výchovnú činnosť vo výchovných a reedukačných zariadeniach a v školách. Absolvent študijného programu sa uplatní ako špecialista pre vzdelávanie (v podporných inštitúciách makroriadenia škôl, na MŠVVaŠ SR a i.), profesionálny vychovávateľ, pedagóg voľného času, sociálny pedagóg v oblasti výchovnej prevencie, výskumník, ako aj manažér ľudských zdrojov a špecialista pre rozvoj a vzdelávanie vo vzdelávacích, kultúrnych inštitúciách a súkromných firmách.


Väčšia orientácia študijného programu, jednak na vzdelávaciu aj sociálno-výchovnú oblasť pôsobenia, absolventovi umožňuje lepšie uplatnenie na pracovnom trhu v mnohých oblastiach práce s deťmi, mládežou i dospelými. Takto poňatý program zaručuje absolventovi možnosť získania širšieho uplatnenia a to, že bude akceptovaný vo všetkých výchovných, pedagogických a výskumných inštitúciách a zariadeniach zameraných na deti a mládež, ako aj vo firmách v oblasti personálneho a vzdelávacieho manažmentu pracovníkov (a vzhľadom na jazykovú výbavu) nielen na Slovensku, ale potenciálne aj v zahraničí.


Podľa trvalej komunikácie so zamestnávateľmi možno konštatovať, že naši absolventi sa úspešne uplatňujú v inštitúciách ako Národný inštitút vzdelávania a mládeže – NIVAM, CVČ Štefánikova, Bratislava - Staré mesto, Bratislava - Vrakuňa, Bibiana - medzinárodný dom detí, Centrum vedecko-technických informácií SR – CVTI SR, Centrá poradenstva a prevencie v Bratislave (Karlova Ves, Staré Mesto), Poradenské centrum Kramáre KORY, Detské krízové centrum – Dolné Hony, Petržalka, Centrum pre deti a rodiny – Petržalka, Návrat – OZ pre profesionálne rodiny, Obvodný úrad BA IV – Oddelenie sociálnych vecí, Centrum voľného času, Školský klub ZŠ (Grosslingova, Sokolíková), Nízkoprahové zariadenie Ružinov, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Krízové stredisko Domov Dúha, Bratislava - Vrakuňa, Bratislava, Národné osvetové centrum, Bratislava, základné školy a stredné školy, tiež v inštitúciách Globsec, Bratislava, Develor Slovakia, Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o, DELL s.r.o., AT&T Global Network Services Slovakia.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Príklady úspešných absolventov:

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. (VŠ profesorka, bývalá akademická pracovníčka Pedagogickej fakulty UMB Banská Bystrica), 

Prof. PhDr. Gabriela Petrová (rod. Porubská) (VŠ profesorka, Pedagogická fakulta UKF v Nitre),

Mgr. Kristína Liberčanová, PhD. (rod. Cintulová) (VŠ pedagogička, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Katedra pedagogických štúdií),

Mgr. Michaela Syčová (Golianová) sociálna pedagogička v Centre poradenstva a prevencie BA 3 na Vajnorskej ul.),

PhDr. Dagmar Kazanková, PhD. (rod. Berecká) (VUDPaP Cyprichova 42, Bratislava), 

Mgr. Lucia Kubinová, PhD. (psychoterapeutka, SLEA Slovensko, členka Spoločnosti pre logoterapiu a existenciálnu analýzu, Privátna prax, Karlova Ves, Bratislava)

Mgr. Martin Kostelničák, PhD. (manažér v Poliklinike Mlynská dolina),

Mgr. Zuzana Ďuďáková (hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia),

Mgr. Lucia Obuchová (Bibiana, Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY),

Mgr. Janka Nemcová, PhD. (odborná asistentka na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave),

Mgr. Vladimíra Pirhalová (rod. Kasenčáková) (pedagogická asistentka ZŠ Vazovova),

Mgr. Eva Popíková (pokračuje v rigoróznom konaní v odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy na FiF UK v Bratislave),

Mgr. Dominika Šeboková (vychovávateľka a pedagogická asistentka na ZŠ), 

Mgr. Karolína Tonhajzerová (Karacsonyiová) (vychovávateľka v Školskom klube detí na ZŠ Vývojová v Rusovciach),

Mgr. Andrea Horká (rod. Bakošová) (Vydavateľstvo: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.), 

Mgr. Katarína Kubovičová (učiteľka v materskej škole),

Mgr. Zuzana Bečárová (učiteľka v materskej škole),

Mgr. René Ivančík (vychovávateľ v školskom klube v ZŠ, Holíčska 50, Bratislava),

Mgr. Miroslava Maňáková (zriaďovateľka a riaditeľka DC Vrtuľka, Dunajská Lužná).

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Učitelia katedry pedagogiky FiF UK prispôsobujú obsah aj formu svojich kurzov trendom nielen v slovenskej pedagogike, ale aj strategickým smerovaniam relevantných disciplín v okolitých štátoch (udržiavame kontakty prostredníctvom odborných praxí, exkurzií ale aj vedeckých projektov či podujatí a medzinárodných konferencií s podobne orientovanými pracoviskami na univerzitách, akadémiách ale aj s potenciálnymi zamestnávateľmi našich študentov). Naši pracovníci absolvovali pracovné pobyty na univerzitách v zahraničí, v Čechách, Poľsku a i., kde si vymieňali poznatky o kreovaní odboru a nových trendoch vo výchove a vzdelávaní a podpory spojenia odboru s praxou a požiadavkami trhu práce na absolventa pedagogiky. 

Prostredníctvom sociálnych sietí (facebookový profil katedry) sú absolventi v kontakte s katedrou a dochádza k obojstrannej výmene informácií (aj ohľadom na kvalitu študijného programu, uplatnenia absolventov a možností zlepšovania prípravy pre prax).

 

Pedagógovia a študenti študijného programu Pedagogika sa podieľajú na spolupráci s rôznorodými výskumnými, metodickými, pedagogickými inštitúciami, poradenskými a sociálnymi zariadeniami v rámci realizácie pedagogických praxí študentov. Sú to inštitúcie: CVČ Štefánikova, Bratislava - Staré mesto, Krízové stredisko Domov Dúha, Bratislava - Vrakuňa, Bibiana - medzinárodný dom detí, Národný inštitút vzdelávania a mládeže a mládeže – NIVAM, Centrum vedecko-technických informácií SR - CVTI SR, Základné školy a stredné školy, Centrá poradenstva a prevencie v Bratislave (Karlova Ves, Staré Mesto), Poradenské centrum Kramáre KORY, Detské krízové centrum – Dolné Hony, Petržalka, Detský domov – Petržalka, Návrat – OZ pre profesionálne rodiny, Obvodný úrad BA IV – Oddelenie sociálnych vecí, Centrum voľného času, Školský klub ZŠ (Grosslingova, Sokolíková), OZ pre pomoc deťom s onkologickým ochorením, Nízkoprahové zariadenie Ružinov, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Globsec, Bratislava, Develor Slovakia, Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o, DELL s.r.o, AT&T Global Network Services Slovakia.

 

Tým je zabezpečené prepojenie teoretických poznatkov pri štúdiu odboru s praxou. Zamestnávatelia majú možnosť vyjadriť spätnú väzbu aj v hodnotení praxí našich študentov (či sú dostatočne pripravení, ak nie, v ktorej oblasti sú najväčšie nedostatky, aká je realita praxe na rozdiel od akademickej prípravy študentov). Na základe toho učitelia katedry môžu upravovať a rozšíriť oblasť požiadaviek na zručnosti a kompetencie našich absolventov. Tam sa majú naši študenti možnosť oboznámiť s realitou praxe a konfrontovať si svoje teoretické poznatky s reálnym školským prostredím a potencionálnym zamestnávateľom.

Najväčšou platformou pre spätnú väzbu zo strany zamestnávateľov sú konferencie poriadané katedrou z oblasti rozvoja pedagogiky a andragogiky, na ktorých sa predstavitelia katedry stretávajú so aj zástupcami z univerzít ale aj pracovísk pedagogickej praxe z celej SR a okolitých štátov, pričom dochádza k obojstrannej spätnej väzbe.

Celkovo existuje obojstranná informačná výmena a spätná väzba zo strany spolupracujúcich organizácií a potenciálnych zamestnávateľov.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

a)     Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf. Rada študijného programu Pedagogika bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK.

 

Členovia Rady študijného programu:

Doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc. (hlavná zodpovedná osoba/garant),

ďalší členovia garančnej pätice:

Prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

Doc. PhDr. Július Matulčík, CSc.

Doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc.

Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD.

Mgr. Dominika Kravecová (zástupca zamestnávateľov - koordinátorka prípravy inštruktorov, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Bratislava).

Adam Molnár (zástupca študentov – 1moPE) molnar130@uniba.sk

 

Do procesu príprav návrhu študijného programu boli zapojení študenti, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany. Podľa čl. 1 ods. 3 Vnútorného predpisu FiF UK č. 13/2020 Smernica dekana fakulty o postupe pri navrhovaní nových študijných programov a postupe pri navrhovaní úprav schválených študijných programov na FiF UK, sú do prípravy študijného programu zapojení: a) najmenej jeden vysokoškolský pedagóg, ktorý spĺňa podmienky kladené na hlavnú zodpovednú osobu za študijný program v príslušnom študijnom odbore a v príslušnom stupni štúdia, ak ide o komisiu pripravujúcu návrh nového študijného programu; b) najmenej jeden vysokoškolský pedagóg, ktorý zabezpečuje profilový predmet daného študijného programu, ak ide o komisiu pripravujúcu návrh úpravy schváleného študijného programu; c) najmenej jeden študent zo študijného odboru, ktorému je priradený daný študijný program; ak fakulta nemá študentov v tomto študijnom odbore, členom komisie je študent zo súvisiaceho študijného odboru; d) najmenej jeden zástupca organizácie, ktorá z hľadiska svojho zamerania je schopná zamestnávať absolventov študijného programu alebo nadväzujúceho študijného programu.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené v prílohách. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-     podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-     klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-     sylaby predmetu,

-     výsledky vzdelávania,

-     povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

Odkaz na študijný plán: http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/aktualnyAR/FiF/SK/moPE.xml

Odkaz na informačné listy: http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelisty/aktualnyAR/FiF/SK/moPE.pdf

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

-      jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety,

-      v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie),

-      pre každý predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu),

-      prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu: prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu,

-      pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania: Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

-      metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov): Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

-      osnovu/ sylaby predmetu: Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

-      pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne: Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

-      kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia: Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

-      osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu: Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

-      učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov): Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

-      miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách): Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2, tiež na Šafárikovom námestí a na Múzejnej ulici. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116:         https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené v prílohách.

Odkaz na študijný plán: http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/aktualnyAR/FiF/SK/moPE.xml

Odkaz na informačné listy: http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelisty/aktualnyAR/FiF/SK/moPE.pdf

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského stupňa štúdia je 120 pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu diplomovej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v magisterskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Kredity musí študent získať v takej skladbe, ako to určuje študijný program. Podmienkou ukončenia štúdia je úspešné vykonanie štátnej skúšky pozostávajúcej z obhajoby diplomovej práce a z predmetov: predškolská pedagogika, sociálna pedagogika a pedagogické poradenstvo. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť): https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

-      počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 45

-      počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 36

-      počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 12

-    počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program: nevzťahuje sa na tento typ študijného programu

-      počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15 a 12 kreditov za ďalšie predmety štátnej skúšky

-      počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: nevzťahuje sa na tento typ študijného programu

-    počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch: nevzťahuje sa na tento typ študijného programu

-     počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch: nevzťahuje sa na tento typ študijného programu.

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:


Študijný program Pedagogika v magisterskom stupni štúdia má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu: Pedagogika (uniba.sk)


Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:


g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Pravidlá a postupy na fakulte aj v rámci študijného programu zabezpečujú, že študenti majú možnosť zúčastňovať sa zahraničných mobilít a rovnako je im umožnená aj domáca mobilita (napr. prestup z iných ŠP v rámci toho istého odboru, medzi fakultami či univerzitami). Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

· Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf

·      Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4: https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

·     Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: Mgr. Gabriela Pleschová, MSc. PhD., gabriela.pleschova@uniba.sk

 

Katedra má samostatnú webovú stránku venovanú možnostiam mobilít pre študentov jej študijných programov:

·      https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpa/pedagogika/studium/studentske-mobility/

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry pedagogiky FiF UK: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kped/kpastudium/kpedzaverecneprace/

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

-    pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe: V rámci študijného programu zadávajú témy záverečných prác kompetentné osoby často v kooperácii so študentmi (podľa ich potrieb a špecializácií). Témy sú zverejnené na webovej doméne katedry, ako aj na verejne prístupných miestach (katedrový Facebook, nástenky). Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu Pedagogika má magisterská práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:

·      Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 14 a 15: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf

·      Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave 

o  Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k diplomovej práci a Obhajoba diplomovej práce.

·      Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK

·     Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke katedry k záverečným prácam (Záverečné práce KPA (uniba.sk)).

·     Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 49 – 53. 

·     Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty k záverečným prácam.


-      možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov: Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. V študijnom programe Pedagogika majú študenti možnosti zahraničnej a domácej mobility. Zahraničnú mobilitu realizujú prostredníctvom programu Erasmus+. Pedagogika má napríklad momentálne platné zmluvy s univerzitami v Českej republike (Univerzita Karlova v Prahe, Technická univerzita v Liberci), v Srbsku (Univerzita v Belehrade), v Slovinsku (Univerzita v Ljubljane), v Poľsku (Univerzita v Krakowe, Univerzita v Lubline). Okrem toho majú študenti možnosť zúčastniť sa bilaterálnych výmen a môžu vycestovať s cieľom študovať cez SAIA (do desiatok krajín sveta). Prostredníctvom Katedry pedagogiky majú možnosť vycestovať do zahraničia aj prostredníctvom Erasmus+ praxí či neformálnych kontaktov medzi pracoviskami (napr. Veszprém, Viedeň, Praha). Z domácich mobilít zabezpečuje študijný program možnosť (presnejšie dokonca povinnosť) uskutočňovať mobility na vybranom odbornom pracovisku v rámci SR. Katedra má výborné formálne aj neformálne kontakty, ktoré sú obojstranne prospešné a na základe ktorých majú študenti do týchto inštitúcií dvere otvorené.


Konkrétne univerzity a kontaktné údaje dostupné na webovej stránke fakulty.

Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave

a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.


-      pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

·      Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10 

·      Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83  

·      Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10 

·      Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity

Komenského v Bratislave, 8. časť


Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

 

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam.-      postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami: 

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.


Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf 

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.  

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.


Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).


Mali sme aj študentov so špecifickými vývinovými poruchami učenia, pri ktorých zohľadňujeme ich špecifické výchovno-vzdelávacie potreby (dlhší čas na písomky, preferencia ústnej odpovede, akceptácia formálnej stránky písomky a i.), ktorí úspešne absolvovali štúdium (je dostatok učebnej literatúry a možnosť individuálnych konzultácií). Spolupracujeme aj s fakultnou koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami (doc. M. Schraggeovou).


- postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta: Študenti majú v akomkoľvek kroku svojho štúdia – resp. aj pred jeho zahájením a ukončením – možnosť podávať podnety na zlepšenie nejakého riešenia alebo sa odvolať voči hodnoteniu či rozhodnutiu. Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy: 

·      Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65; 

·      Vnútorný predpis UK č. 23/2022 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK.

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu: http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelisty/aktualnyAR/FiF/SK/moPE.pdf 

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).
7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Doc. PhDr. Ľuboslava SEJČOVÁ, CSc., Katedra pedagogiky, pôsobí na funkčnom mieste profesora, luboslava.sejcova@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“: http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/aktualnyAR/FiF/SK/moPE.xml


Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v AIS2 (https://ais2.uniba.sk/ais/start.do) 

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne: http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/aktualnyAR/FiF/SK/moPE.xml


Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc., luboslava.sejcova@uniba.sk

Prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD., adriana.wiegerova@uniba.sk

Doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc., maria.matulcikova@uniba.sk

Doc. PhDr. Július Matulčík, CSc., julius.matulcik@uniba.sk

Mgr. Gabriela Pleschová, MSc. PhD., gabriela.pleschova@uniba.sk

Mgr. Janka Medveďová, PhD., janka.medvedova@uniba.sk

PaedDr. Darina Dvorská, PhD., darina.dvorska@uniba.sk

Mgr. Zuzana Hrćan, PhD., zuzana.hrcan@uniba.sk

PhDr. Silvia Ťupeková Dončevová, PhD.,doncevova1@uniba.sk  

 

Zoznam záverečných diplomových prác študijného programu Pedagogika (moPE) a mená školiteľov:

 

Školiteľ záverečnej práce (moPE)

Akademický

rok

Názov záverečnej práce

Meno študenta


Doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.

2022/2023

Výchova a vzdelávanie detí a mládeže v Centrách pre deti a rodiny

Csilla Téglásová

2022/2023

Techniky arteterapie a ich výchovný a preventívny potenciál

Marina Faraga

2022/2023

Pedagogicko-psychologické poradenstvo a jeho rozvoj na Slovensku

Mira Antalová

2022/2023

Behaviorálne závislosti a ich prevencia vzniku u mladých ľudí

Terézia Líšková

2021/2022

Riziko vzniku závislosti od počítača a internetu u detí a mládeže

Patrícia Horská


2021/2022

Príčiny a následky patologického hráčstva a možnosti prevencie

Bianca Rudová


2020/2021

Žiaci s poruchami učenia v pedagogickom procese

 Dominika Šeboková


2019/2020

Vzory a ideály dospievajúcich

Miriam Čierna


2018/2019

Inkluzívne vzdelávanie v podmienkach základnej a strednej školy

Simona Slovincová


2018/2019

Arteterapeutický rozvíjajúci program v procese voľnočasových aktivít

Diana Šidlíková


2018/2019

Násilie v rodinách páchané na ženách a deťoch

Miroslava Rezníčková


2018/2019

Prevencia kriminality mladistvých z pohľadu pedagogického poradenstva

Barbara Lehotská


2017/2018

Kresba ako prirodzený spôsob vyjadrenia dieťaťa

Nicole Hájková


2017/2018

Arteterapeutické techniky v predškolskom a školskom veku

Dominika Tfirstová


2017/2018

Násilie v školskom prostredí a jeho predchádzanie

Sabina Stepanayová


2017/2018

Význam umenia pre rozvoj kreativity dieťaťa

Ľudmila Gábrišová


2017/2018

Edukačné problémy rómskych žiakov a ich predchádzanie

Michaela Humeníková


2017/2018

Príčiny vzniku závislosti na počítači a internete

Alena Reznická


2016/2017

Arteterapia s deťmi a dospievajúcimi v školskom prostredí

Kristína Kostková


2016/2017

Vplyv subkultúr mládeže na hodnotový systém dospievajúcich

Marcelka Svetlik


Doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc.

  2022/2023

Didakticko-metodický profil vyučovacích hodín v základnej škole

Mona Hillis

2019/2020

Školský poriadok ako prostriedok prevencie a riešenia výchovne problémového správania žiakov základných škôl

Nikola Poláková


2019/2020

Vzťah učiteľa a žiaka v edukačnom procese na strednej odbornej škole

Vanessa Dinušová


2019/2020

Vzťah Montessori vývinových potrieb dieťaťa a organizácia vyučovania v teórii a praxi školy Márie Montessoriovej v prvom trojročí základnej školy

Miroslava Maňáková


2018/2019

Projektové vyučovanie v teoretickej výučbe odborných škôl technického zamerania

Lukáš Keruľ


2018/2019

Učenie sa z textu a rozvíjanie diskurzívnych kompetencií žiakov 2. stupňa základnej školy

Alexandra Holubková


2018/2019

Škola a spoločnosť. Formy spolupráce základnej školy s najbližším sociálnym prostredím

Eliška Lanžová


2017/2018 

Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov 1. stupňa ZŠ prostredníctvom aktivizujúcich vyučovacích metód

Lucia Vojkovičová


2017/2018

Špecifiká výchovných prístupov v rodine dieťaťa so zdravotným znevýhodnením

Veronika Skoumalová


2017/2018 

Možnosti participácie rodičov na tvorbe kurikula v podmienkach ZŠ

Lucia Plačková


2017/2018

Detské lesné kluby - teoretické základy a systém výchovy v praxi

Eva Žitná


2017/2018 

Inkluzívne vzdelávanie v podmienkach strednej školy a práca učiteľa so žiakom so špecifickou vývinovou poruchou učenia sa (dyslexia)

Martina Slivková


2017/2018 

Porovnanie systému výchovne práce v štátnych a súkromných materských školách

Mária Melichová


2017/2018

Výchovne problémové správanie žiakov ZŠ z pohľadu výchovných poradcov

Michaela Golianová


2016/2017 

Rozvíjanie transverzálnych spôsobilostí detí v podmienkach vyučovania na 1. stupni ZŠ

Lucia Vojkovičová


2016/2017

Pedagogické aspekty prechodu dieťaťa z rodiny do materskej školy. Pomoc pri prekonávaní strachu z odlúčenia

Miriama Snopeková


2016/2017

Moderné modely alternatívnych škôl - teoretické základy a realizácia v praxi základných ŠK škôl v Slovenskej republike

Zuzana Stašková


Doc. PhDr. Július Matulčík, CSc.


2022/2023

Environmentálna výchova a vzdelávanie prostredníctvom mimovládnych organizácií

Tomáš Šuník

2022/2023

Komparácia mobbingu a bossingu v školstve v Srbsku a na Slovensku

Jana Poliovka

2022/2023

Koncepcia vzdelávania v židovskej kultúre a v štáte Izrael

Dominika Sliacka

2021/2022

Edukácia k zdraviu dospelých              

Michaela Korčeková


2021/2022

Trendy vo firemnom vzdelávaní          

Tomáš Kohajda


2019/2020

Významní predstavitelia andragogiky v bývalej Juhoslávii

Elena Benka


2017/2018

Význam motivácie vo vedení zamestnancov poradenských centier

Dominika Ďurišová


2017/2018

Kompetencie riadiacich pracovníkov v školstve

Andrej Gendiar


2017/2018

Andragogické špecifiká vedenia ľudí v personálnej agentúre

Katarína Kučerová


2017/2018

Vedenie a vzdelávanie pracovníkov v materskej škole

Linda Skýpalová


PhDr. Lea Szabová Šírová, PhD.


2021/2022 

Muzikoterapia v programoch dennej sociálno-edukačnej pomoci deťom a dospelým

Veronika Dražďáková


2021/2022

Biblioterpia v pobytovej sociálno-edukačnej starostlivosti o seniorov

Kristína Krchová


2021/2022

Sociálno-edukačná pomoc v rámci resocializácie abstinujúcich závislých

Michaela Lóciová


2020/2021 

Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta na základných školách

Marianna Ferková


2020/2021 

Úloha sociálneho pedagóga pri riešení šikanovania na školách

Michaela-Darina Polnerová


2020/2021 

Sociálny pedagóg v škole a jeho kompetencie vo vzťahu k žiakom, učiteľom a rodičom

Ondrej Király


2019/2020 

Transformácia detských domovov na detské domovy rodinného typu na Slovensku

Lenka Kováčiková


2019/2020 

Význam sebapoznávania pre duševné zdravie človeka

Bernadett Kurczová


2019/2020 

Edukačné aspekty resocializácie osôb po výkone trestu odňatia slobody

Dominika Sekáčová


2019/2020 

Sebavýchova a sebavzdelávanie dospelých v oblasti partnerského a rodičovského života

Gabriella Zsilinszká


2018/2019

Možnosti edukácie v terénnej sociálnej práci s vybranými cieľovými skupinami

Ivana Csalová


2018/2019

Rodové rozdiely vo vzdelávaní dospelých

Jozef Potančok


2017/2018

Sebavýchova rodičov a jej význam pri výchove detí

Lenka Andrésová


2017/2018

Vplyv drogovej závislostí u detí na formovanie ich osobnosti

Gabriela Ferenčíková


2017/2018

Vplyv rodinnej výchovy na socializáciu dieťaťa

Margaréta Roubalová


2017/2018

Prevencia nelátkových závislostí u detí a dospievajúcich

Zuzana Šintálová


2016/2017

Resocializácia abstinujúcich závislých

Adriana Hrúzová


2016/2017

Edukačné aspekty psychiatrickej rehabilitácie

Ester Šarmírová


Mgr. Janka Medveďová, PhD.


2022/2023

Analýza transformačných tendencií v slovenskom školstve po roku 1989

Laura Blašková

2020/2021

Anna Štepitová - prvá profesorka pedagogiky na Slovensku

Renáta Ivančíková


2020/2021

FEMKE - Hornouhorský vzdelávací spolok ako nástroj výchovy slovenskej mládeže v maďarskom duchu

Blanka Silliková


2019/2020

Karol Salva - propagátor odkazu J. A. Komenského na stránkach časopisu Dom a škola

Adriána Kratochvílová


2019/2020

Koncepcia celoživotného vzdelávania v diele J. A. Komenského

Petra Nina Kyselová


2019/2020

Pragmatická pedagogika a jej ohlasy na Slovensku v období 1. ČSR

Adriána Dršková


2018/2019

Študentské spolky a mládežnícke organizácie na Slovenskej univerzite v období Slovenskej republiky (1939-1945)

René Ivančík


2018/2019

Stereotypy učiteľov pri hodnotení žiakov

Veronika Radičová


2018/2019

Preferenčné postoje učiteľov k žiakovi a ich pedagogické dôsledky

Veronika Bytčanková


2017/2018

Pragmatická pedagogika a pokusné školy na Slovensku v období ČSR

Michaela Zelená


2017/2018

Osveta, ľudovýchova a aktivity stúpencov Masarykovej filozofie počas prvej Československej republiky

Miriam Stašková


Doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc.

2019/2020

Preventívne programy zamerané na elimináciu násilia v školách

Nikola Ferčáková


2018/2019 

Cieľové skupiny detí v detských krízových centrách a možnosti pomoci prostredníctvom výchovy

Simona Braciníková


2018/2019 

Žiaci ako obete násilia vo vybraných základných školách

Štefan Jankovský


2018/2019

Využívanie informačno-komunikačných technológií študentmi stredných škôl

Martin Knezović


2017/2018

Utváranie rovesníckych vzťahov vplyvom dobrovoľníctva

Dominika Šrubařová


2017/2018

Činnosť sociálneho pedagóga s obeťami násilia v škole

Katarína Janíčková


2017/2018

Metódy sociálnoedukačnej činnosti v práci s mladými ľuďmi bez domova

Veronika Pobudová


2017/2018

Voľnočasové aktivity středoškolské mládeže zaměřené na moderní informační technologie

Monia Kaprálová


2017/2018

Preventívna a poradenská činnosť sociálneho pedagóga v škole vo vybranom regióne

Michaela Bartosová

PhDr. Eva Denciová, CSc.

2019/2020 

Divadlo Ludus a jeho edukačné aktivity pri formovaní osobnosti žiakov

Sarah Bobriková


2019/2020 

Sociálne siete a ich vplyv na utváranie hodnôt stredoškolskej mládeže

Martin Krug


2019/2020

Aktivizácia detí a mládeže prostredníctvom aktivít vo voľnom čase (tanec a šport)

Zuzana Nováková


2018/2019

Výchova k tolerancii inakosti žiakov základných škôl prostredníctvom edukačných aktivít Židovského múzea v Bratislave

Gabriela Schwartzová


2018/2019

Problematika absencie školských učebníc a ich náhradné riešenia pedagógmi na stredných školách

Anna Šimjaková


2018/2019

Detské tábory a ich výchovno-vzdelávacie aktivity počas letných prázdnin

Alica Babicová


2018/2019

Záujmové vzdelávanie ako súčasť voľnočasových aktivít v podmienkach miestnej kultúry

Timea Adamcová


2017/2018

Edukačná činnosť kultúrno-výchovných zariadení

Alexandra Matejkovičová


2017/2018

Rozprávka ako prostriedok výchovy

Pavlína Ferančíková


2017/2018 

Predstavy stredoškolskej mládeže o realizácii zmyslu života

Žofia Obertíková


2016/2017 

Rozhlas ako mienkotvorné médium z aspektu rozmáhajúceho sa extrémizmu

Andrea Brezovská


2016/2017

Formovanie osobnosti dospelého človeka prostredníctvom miestnej kultúry

Martina Filípková


Mgr. Martin Droščák, PhD.

 

2021/2022 

Vplyv výchovného štýlu v rodine a školského výkonu na sebahodnotenie žiaka 

Lenka Bondová 


2020/2021

Postoje učiteľov prvého stupňa ZŠ k inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku 

Nikola Šajbenová 


2019/2020

Sociálna interakcia učiteľov so žiakmi a rodičmi 

Petra Fáberová


2018/2019

Inkluzívne vzdelávanie v praxi základnej školy

Alena Kupcová


2018/2019 

Aktivizujúce vyučovacie metódy a ich využitie v základnej škole

Mária Leskovská


2017/2018 

Rozvíjanie motivácie žiakov v konštruktívnom vyučovaní

Ronald Tanzer

 

2017/2018 

Význam sebareflexie v práci učiteľa

  Kristína Mocpajchelová

 

PaedDr. Darina Dvorská, PhD.

2020/2021

Názory učiteľov na výhody a nevýhody dištančného vzdelávania

 

Monika Veselovská

 

Mgr. Zuzana Hrćan, PhD.

2021/2022

Úloha dospelého pri detskej hre z aspektu učiteľov predprimárneho vzdelávania a rodičov

Laurencia Vančišinová


2020/2021

Spolupráca rodiny a materskej školy z pohľadu učiteľov predprimárneho vzdelávania a rodičov

Lucia Strušková


2019/2020 

Detská hra ako súčasť kultúrnej tradície a jej didaktické využitie

Jana Brutovská


2019/2020 

Inklúzia v praxi materských škôl vo vybranom kraji SR

Dominika Kašubová


2018/2019 

Školská zrelosť dieťaťa predškolského veku z pohľadu rodičov a učiteľov predprimárneho vzdelávania

Katarína Dluhá


2018/2019

Profil výchovného poradcu na základných školách vo vybranom kraji v Slovenskej republike

Romana Jelenčíková


Mgr. Barbora Jaslovská, PhD.

2018/2019

Špecifiká pedagogickej komunikácie v alternatívnej materskej škole M. Montessori

Michaela Kevická


2018/2019

Diagnostika detskej kresby na porozumenie sociálnej role otca v živote dieťaťa

Denisa Zajacová

PhDr. Dagmar Kazanková, PhD.

2016/2017

Názory rómskych detí na vzdelanie a vzdelávanie

Alžbeta Horváthová


2016/2017

Personálna a sociálna výchova na základnej škole

Lucia Kormúthová


2016/2017

Edukačné metódy zamerané na rozvoj sociálnych spôsobilostí

Renáta Farkašová


Mgr. Lucia Kubinová, PhD.

2016/2017

Kultivácia svedomia u detí a mládeže prostredníctvom umenia

Anna Holišová


2016/2017 

Motivácia žiakov k učeniu v závislosti od typu školského prostredia

Diana Kačurová


2016/2017 

Stavanie a zachovávanie hraníc vo výchovnom procese v kontexte súčasných spoločenských zmien

Kristína Paráková


Doc. PhDr. Petronela Lauková, PhD.

2017/2018

Komparácia profesionálnej záťaže stredoškolského učiteľa a vzdelávateľa dospelých

Kristína Klvačová


2017/2018 

Profesia učiteľa a kvalita života

Daniela Ubaud


2017/2018 

Výchova k zdraviu vo vybraných školách v mestskej časti Petržalka

Martina Zboraiová

Mgr. Veronika Kitová Mazalánová, PhD.

2017/2018

Faktory stresu v profesii pedagóga

Marianna Valent


2017/2018

Motivačný činiteľ v práci pedagóga

Michaela Depešová


2016/2017

Životný štýl mladých dospelých a jeho vplyv na edukáciu

Ľubomír Karaba


2016/2017

Poradenstvo pre nezamestnaných z andragogicko-psychologického hľadiska

Alexandra Wallachová

Prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD.

2019/2020 

Výchovné prostredie rodiny z pohľadu pedagogickej diagnostiky

Andrea Končárová


2019/2020

Podoby manželstva, funkcií rodiny a ich historická premena premietnutá v rodinnej výchove

Dominika Vrbiarová


2018/2019

Morálno - etický vývin a výchova dieťaťa

Gabriela Hlivárová


2018/2019

Rodinná socializácia a mediálna výchova v rodine

Frederika Mašková


2017/2018

Rodinná výchova dieťaťa v predškolskom veku

Lucia Truhanová


2017/2018 

Dieťa a jeho rodina v pedagogicko-psychologickom poradenstve

Petra Sýkorová


2017/2018

Premeny súčasnej postmodernej rodiny a ich vplyv na rodinnú výchovu

Petra Baumgartnerová


2016/2017

Morálne dilemy vo výchove k partnerstvu, manželstvu, rodičovstvu a v sexuálnej výchove

Alexandra Cziborová

Mgr. Zuzana Pérez Renčíková, PhD.

2016/2017

Vzdelávacia politika SR v oblasti vzdelávania detí cudzincov

Veronika Míznerová


2016/2017

Preferencia písomného alebo ústneho skúšania z pohľadu žiakov a učiteľov

Nikola Čičmancová


Mgr. Klaudius Šilhár, PhD.

 

2019/2020

Stratégie na zlepšenie účasti a informovanosti vo vzdelávaní

Miroslava Kyselová


2019/2020

Koncept Age managementu pre pedagogických zamestnancov

Michaela Krauszová


2017/2018

Príprava manažérov vzdelávania na základe kompetenčného modelu

Simona Syneková


2017/2018 

Kompetenčný profil kariérneho poradcu

Dominika Brantalová


2016/2017

Organizácia vzdelávacieho podujatia pre dospelých

Filip Hlavatík


PhDr. Bibiána Timková, CSc.

2017/2018

Školská edukácia nadaných žiakov

Petra Závodská


2017/2018

Problémový žiak z pohľadu učiteľa

Miriam Petrovičová


2016/2017

Žiacke prekoncepcie a ich význam vo vyučovaní

Dominika Vizinová

PhDr. Silvia Ťupeková Dončevová, PhD.

 

2022/2023

Možnosti posilňovania sociálnych zručností u žiakov základných škôl prostredníctvom peer mediácie

Alena Danielová

2022/2023

Sociálne a personálne faktory agresívnych prejavov v správaní žiakov voči učiteľom/učiteľkám na Slovensku

Sabína Támerová

2021/2022

Vplyv výchovného štýlu na životnú spokojnosť mladých ľudí

Dorota Lisáková


2021/2022

Školská mediácia v sociálnopedagogickej teórii a praxi

Dominika Sliacka


2021/2022

Vnímanie učiteľského povolania vysokoškolskými študentmi pedagogiky a učiteľstva na Slovensku

Marcela Furjelová


2020/2021

Feminizácia školstva a jej celospoločenské a individuálne dôsledky

Ľudmila Kollárová


2020/2021

Vplyv a dôsledky sociálnych sietí na osobnosť študentov základných a stredných škôl

Dária Seleštianska


2020/2021

Muži ako obete domáceho násilia

Vanesa Matúšková


2020/2021

Mediálny obraz učiteľa na Slovensku (analýza vnímania učiteľskej profesie v slovenských médiách)

Eva Popíková


2019/2020

Emočná výchova a jej vplyv na rozvoj emočnej inteligencie

Domika Danel


2019/2020

Syndróm zavrhnutého rodiča z pohľadu dieťaťa

Petra Merczová


2019/2020

Využívanie zážitkového učenia (sa) vo vybranom regióne štátneho a súkromného školstva v SR

Patrícia Pružinská


2018/2019

Sociálnopedagogická analýza vplyvu striedavej starostlivosti na dieťa v porozvodovej situácii

Kristína Trebatická


2018/2019

Autorita pedagóga a jeho výchovný vplyv v školskom prostredí

Beáta Furjelová


2018/2019

Prínos sociálneho pedagóga pri syndróme vyhorenia učiteľa

Alena Pozsgayová


2017/2018

Sexuálne zneužívanie detí – problematika včasného zisťovania výskytu ohrozenia

Kristína Nováková


2017/2018

Sociálno - edukačná starostlivosť o deti z rozvedených rodín

Ana Kolarik


2017/2018

Dramatické umenie a jeho úloha pri rozvíjaní zmysluplného života

  Sandra Kardosová

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú dostupné v AIS2 (https://ais2.uniba.sk/ais/start.do) 

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Adam Molnár (zástupca študentov – 1moPE) molnar130@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. Zuzana Hrćan, PhD., zuzana.hrcan@uniba.sk

 

Prístup k poradenstvu: študenti sa na študijného poradcu môžu obrátiť osobne (cez konzultačné hodiny alebo aj neformálne počas diskusií v priestoroch katedry či po jeho kurzoch) alebo písomne (analógovým médiom ako je listová korešpondencia alebo elektronickým mailom). Existuje tiež možnosť spojiť sa s ním prostredníctvom video-konzultácie cez aplikáciu MS Teams. Študijný poradca/kyňa v prípade potreby aktívne komunikuje so študijným oddelením, ktorému poskytuje relevantné stanoviská týkajúce sa napr. žiadostí zo strany študentov.

Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. 7/2023, čl. 12: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_7_2023.pdf

·      Na Katedre pedagogiky je študentom k dispozícii sekretariát: Mária Daňková (uniba.sk)

·      Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

·      PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

·      Každý študent má svoju študijnú referentku v rámci študijného oddelenia prostredníctvom ktorej rieši svoje bazálne problémy týkajúce sa zápisu, administratívy štúdia a podobne. Na študijnom oddelení je zriadený aj sociálny referát, ktorý zabezpečuje otázky sociálnej politiky, štipendií, platenia školného. V ostatných administratívnych veciach sa môžu študenti obracať na sekretariát katedier, ktoré zabezpečujú študijný program. Študijné oddelenie Filozofickej fakulty UK: so@fphil.uniba.sk

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijných programov zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v štyroch budovách univerzity v správe fakulty, na Gondovej ulici, na Šafárikovom námestí, na Múzejnej ulici a na Štúrovej ulici. Budovy sú plne prevádzkyschopné a dve z nich aj novo rekonštruované. V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/). V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na druhom poschodí situované pracovisko Katedry pedagogiky FiF UK, tiež býva situovaná do učební na Šafárikovom nám. 6 (napr. prízemie, č. dv. 2 a 3), na Právnickej fakulte (stará budova), (napr. č. 223), na Múzejnej ul. (napr. č. 306) a na Gondovej 2 (č. 25, 123, 127, 208, 209, 210). Naši študenti a študentky prirodzene očakávajú, že budú študovať v moderných učebniach,  kde získajú nové podnety pre svoju prax. Preto sa na Katedre pedagogiky neustále aktívne snažíme o inovácie štúdia aj cez úpravu učebného prostredia. 


V roku 2023 sa nám s podporou projektu MŠVVaŠ SR podarilo vytvoriť moderné vzdelávacie priestory, ktoré podporujú tímovosť a napomáhajú zvyšovaniu kvality i atraktivity štúdia pedagogiky a učiteľského povolania vôbec. 

Vo všetkých miestnostiach je k dispozícii dataprojektor, či LCD Tv a PC s premietacou plochou i tabuľou. Niektoré učebne sú svojou veľkosťou prispôsobené aj pre kurzy s menším počtom študentiek a študentov (napr. učebňa G 208 s kapacitou 15 študentiek a študentov), stredne veľké skupiny do cca. 25 ľudí (G 123, 209, 210), aj pre veľké obvykle prednáškovým spôsobom realizované kurzy (G 127 pre viac ako 70 študentov).

 

Učebňa katedry pedagogiky G 209 disponuje unikátnym systémom riadenia a ovládania digitálnych technológií na prenos videokonferencií a vzdelávacích kurzov cez MS Teams. Výskumná učebňa G 208 je prepojená pozorovateľným oknom na mikrovyučovacie i výskumné aktivity. Katedra pedagogiky má na podporu využívania IKT technológií k dispozícií tzv. mobilnú notebookovú učebňu, ktorá obsahuje 20 ks notebookov a umožňuje výučbu s podporou e-learningových nástrojov i pohyblivý presun medzi učebňami. Modernizácia priestorov prebehla v roku 2023 s podporou Rozvojového projektu MŠVVaŠ SR: 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.

 

V priestoroch fakulty sú umiestnené ďalšie dve počítačové učebne G 8 a G 9, ako aj počítače určené výhradne študentom. Študent zároveň môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice. Keďže študijný program je orientovaný aj na digitalizáciu a inovácie vo vzdelávaní, tak súčasťou vybavenia katedry sú prenosné dataprojektory s plátnom, 4 digitálne diktafóny, úplná zostava na nahrávanie videozáznamov vyučovacích hodín: 5 poloprofesionálnych videokamier so stojanmi, 5 smerových mikrofónov a 3 tzv. klopové mikrofóny. Zároveň máme k dispozícií technické zázemie pre nahrávanie zvukových záznamov a podcastov. Pred učebňami Katedry pedagogiky (G 208, G 209, G 210) je študentom k dispozícií oddychová časť s kuchynkou a kreslami.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

 

Popri materiálnom a technickom zázemí na Katedre pedagogiky sa v príprave študentov pedagogiky, ako aj budúcich učiteľov, učiteliek a pomáhajúcich profesií používa unikátny e-lerarningový nástroj Učiteľská akadémia UK, ktorý obsahuje videozáznamy 93 vyučovacích hodín, 135 krátkych edukačných videoukážok vyučovania, rozhovory s učiteľmi a učiteľkami a ďalšie audio i video materiály a učebné úlohy (prípadové štúdie a podobne), ktoré sú cielene zamerané na rozvoj pedagogických kompetencií.


Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s mnohými cvičnými školami na celom Slovensku. Navigátor cvičných škôl slúži študentom a študentkám pri výbere či získaní bližších informácií o pridelenej cvičnej škole. Súčasne však vytvára priestor pre sieťovanie jednotlivých škôl a bližšiu spoluprácu medzi fakultami UK a cvičnými školami: https://www.ucitelskaakademia.sk/z-lavice-za-katedru/cvicne-skoly/

 

·      Cvičné školy – zoznam: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/pedagogicke-praxe/zoznam-cvicnych-skol-pedagogicke-praxe/

·      Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/

·       Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 14/2023 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2023/Vp_2023_14.pdf


b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Informácie poskytujú študentom študijného programu ich pedagógovia (napr. ich vlastné digitalizáty relevantnej literatúry, readre, učebný materiál), potom na celofakultnej úrovni je im k dispozícii Ústredná knižnica FiF UK a potom v rámci Bratislavy môžu využívať aj Univerzitnú knižnicu, Pedagogickú knižnicu, knižnicu SAV či Slovenského národného archívu a i. Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/. Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

V prípade vzdelávacích činností poskytovaných dištančnou alebo kombinovanou metódou má študijný program zabezpečené systémy na správu kurzov a na správu vzdelávania. Využívajú sa najmä aplikácie MS Teams a Moodle. Študenti majú zaručený vzdialený prístup k obsahu kurzov i k online študijným materiálom. Univerzita i fakulta majú vytvorený systém podpory dištančného vzdelávania, ktoré sa zintenzívnilo najmä v období pandémie Covid-19 a má ich zverejnené na svojom webovom sídle. Všetci učitelia programu prostriedky pre dištančnú výučbu majú nielen k dispozícii, ale ich aj na patričnej úrovni ovládajú.

·         Manuál MS TEAMS pre študentov

·         Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

·         E-learningový portál Moodle

·         Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

S partnerskými inštitúciami máme dohodnutú najmä spoluprácu pri zabezpečovaní praxí pre našich študentov a/alebo spoluprácu v oblasti výskumu. FiF UK má uzavreté zmluvy o spolupráci s viacerými inštitúciami, v ktorých študenti môžu o. i. vykonávať odbornú prax. Zoznam partnerov s charakteristikou ich participácie:https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/partnerske-institucie-vyucba/


e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Študenti študijného programu majú zabezpečené primerané sociálne zabezpečenie. Pre mimobratislavských študentov univerzita ponúka ubytovanie v niekoľkých vysokoškolských internátoch, univerzita a fakulta má vytvorený systém štipendijnej podpory študentov vrátane sociálnych štipendií. Na Filozofickej fakulte UK pôsobí aj samostatný sociálny referent, ktorý má na starosti sociálne štipendiá, mimoriadne a prospechové štipendiá a ubytovanie študentov fakulty. Študenti študijného programu majú zabezpečenú aj možnosť výhodného a racionálneho stravovania vo viacerých študentských jedálňach (jedálne v objektoch vysokoškolských internátov, jedáleň a bufet v budove FiF UK na Gondovej 2). Univerzita Komenského zabezpečuje pre svojich študentov primárnu zdravotnícku starostlivosť v zdravotných strediskách, ktoré sú priamo v študentských domovoch.

Pre športové vyžitie majú študenti k dispozícii Stredisko telovýchovných voľnočasových aktivít, ktoré realizuje pravidelný tréningový režim v športoch, športových hrách, pohybových aktivitách, ako aj vo viacdenných outdoorových aktivitách v turistike, vysokohorskej turistike, vodnej turistike, v zjazdovom v bežeckom lyžovaní a v horolezectve. Priestory okolo oboch budov sú prispôsobené na podporu aktívneho prístupu k životu (cyklistické stojany s prestrešením, chrániace bicykle pred odcudzením; len niekoľko desiatok metrov od budov je na nábreží v lete k dispozícii mestská volejbalová piesková pláž...).

Na realizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí Filozofická fakulta UK využíva veľkoryso architektonicky stvárnený priestor fakultného átria a secesnej Moyzesovej siene, ktorá sa využíva na realizáciu koncertov, študentských fakultných plesov, na vystúpenia fakultných divadelných súborov a iných kultúrnych a spoločenských aktivít). Budova fakulty ponúka študentom aj niekoľko oddychových a relaxačných priestorov, ktoré sa využívajú aj na usporiadanie komorných a klubových podujatí.

Možnosť duchovného vyžitia študentom poskytuje Univerzitné pastoračné centrum UPC, ktoré sa nachádza v oblasti najväčšej koncentrácie študentov v rámci Slovenskej republiky – v Mlynskej doline.

Priestor na rekreáciu, oddychové a vzdelávacie pobyty poskytujú viaceré učebno-výcvikové zariadenia Univerzity Komenského. Mimoriadne vhodné na relax je aj samotné okolie fakulty so svojimi promenádami pozdĺž Dunaja a na druhej strane v lete pieskovými plážami, možnosťami plážového volejbalu či výletov do prírody. https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/studium/student/Prirucka_2023_verzia_C7_finalna.pdf – časti 4.8 a 4.9

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.11/2023, Študijného poriadku FiF UK: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf ).


Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. Ide najmä o študijné pobyty cez program Erasmus+. Pedagogika má napríklad momentálne platné zmluvy s univerzitami v Českej republike (Univerzita Karlova v Prahe, Technická univerzita v Liberci), v Srbsku (Univerzita v Belehrade), v Slovinsku (Univerzita v Ljubljane), v Poľsku (Univerzita v Krakowe, Univerzita v Lubline). Študenti môžu realizovať mobility aj v rámci ďalších partnerstiev, ktoré Univerzita Komenského v Bratislave udržiava. UK má možnosť vysielať študentov do zahraničia za účelom štúdia alebo stáže v rámci svojich partnerstiev (Utrecht Network, SYLFF, niektoré bilaterálne zmluvy), na 63 zahraničných univerzít vo vyše 30 krajinách v Európe aj mimo nej. Ešte širšie možnosti pokrývajúce prakticky celý svet existujú v rámci iných schém, najmä v rámci programu Erasmus+ a aktivít zastrešených MŠVVŠ SR, realizovaných prostredníctvom SAIA. Sú to najmä: Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií (CEEPUS), Národný štipendijný program (NŠP), Akcia Rakúsko-Slovensko, Vyšegrádsky fond a iné. Koordinátor Erasmus+ pôsobiaci na katedre (Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD.) pomáha zostaviť uchádzačom precízny študijný plán na zahraničnej univerzite, ktorý tvorí predpoklad pre uznanie štúdia absolvovaného v zahraničí na UK.

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/poziadavky/


b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/. Prijímacie konanie sa realizuje na základe Pravidiel prijímacieho konania, ktoré každoročne schvaľuje akademický senát fakulty a ktoré sú zverejnené na webovom sídle fakulty. Na študijný program sú prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru v bakalárskom štúdiu.


c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/. Údaje týkajúce sa prijímacieho konania (počet uchádzačov, počet prijatých uchádzačov, otvárané študijné programy a aprobácie) sa zbierajú a monitorujú pravidelne na ročnej báze prostredníctvom Akademického informačného systému AIS a sú zahrnuté vo výročných správach o činnosti a hospodárení FiF UK ako aj v správach o vzdelávacej činnosti. Tieto údaje sa využívajú pri nastavovaní počtu plánovaných uchádzačov na prijatie na študijný program ako aj pri zostavovaní otváraných študijných programov a aprobácií na nasledujúci akademický rok.

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

·     Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·      Študentská anketa

Jedným z hlavných nástrojov je študentská anketa, ktorá zisťuje rozličné parametre úspešnosti študijného programu a mieru spokojnosti študentov s jeho realizáciou. Ďalšie štatistické a kvalitatívne dáta sa získavajú aj prostredníctvom akademického informačného systému AIS (napr. úspešnosť štúdia v jednotlivých predmetoch).

Študijný program Pedagogika realizuje spätnú väzbu prostredníctvom stretnutí s absolventmi na konferenciách poriadaných katedrou a neformálnych stretnutiach so zamestnávateľmi. Spätnú väzbu získavame aj prostredníctvom študentskej ankety, ako aj na odborných podujatiach organizovaných Sekciou sociálnej pedagogiky pri SAV. Neformálnym podujatím je každoročné stretnutie študentov a absolventov na predvianočnom stretnutí. Rovnako členovia katedry a koordinátori pedagogických praxí študentov aktívne komunikujú so zamestnávateľmi po oficiálnej linke aj neoficiálnymi (kolegiálnymi) spôsobmi a získané informácie pedagógovia vyhodnocujú a zapracúvajú do študijných plánov na pravidelných poradách (minimálne 2-krát ročne).

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

·    Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·      Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

·      Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

-     Ďalším dôležitým nástrojom zberu informácií o študijnom programe je prieskum absolventov a ich uplatnenia na trhu práce, ktorý fakulta realizuje na ročnej báze (od r. 2017). Prieskum mapuje uplatnenie absolventov v jednotlivých odvetviach pracovného uplatnenia podľa jednotlivých skupín študijných programov.

-     Fakulta v podobe prieskumov a správ pravidelne monitoruje uplatnenie absolventov svojich študijných programov v praxi. Prieskumy sú publikované na webovom sídle fakulty. Rovnako fakulta aktuálne sleduje a vyhodnocuje aj externé informačné zdroje poskytujúce údaje o uplatniteľnosti absolventov v praxi a venuje sa im vo výročných správach za jednotlivé akademické roky.

-     Ďalšou formou získavania spätnej väzby sú v prípade programu Pedagogika stretnutia a kontakty s absolventmi či všeobecne zástupcami zamestnávateľov. Opatrenia zistené zo spätnej väzby sa pretavujú do stredne- a dlhodobých zmien (najmä vytváranie nových predmetov viac prispôsobených potrebám praxe alebo zmeny v organizovaní odborných praxí).

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).