Opis študijného programu
Podprogram, časť študijného programu buSLa - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - učiteľské štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), 100814
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
I. stupeň, kód 645
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
38. Učiteľstvo a pedagogické vedy; 0114 Príprava pre učiteľov s predmetovou špecializáciou
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
učiteľský kombinačný študijný program Študijný program Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) možno študovať v kombinácii s nasledujúcimi študijnými programami (zoznam otváraných kombinácií v danom akademickom roku sa nachádza na webstránke fakulty v časti prijímacie konanie: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/otvarane/ a to učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, učiteľstvo biológie, učiteľstvo filozofie, učiteľstvo geografie, učiteľstvo histórie, učiteľstvo chémie, učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry, učiteľstvo náboženskej výchovy, učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry, učiteľstvo pedagogiky, učiteľstvo telesnej výchovy
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

 nevzťahuje sa na tento študijný program  

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
3 roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/otvarane/ . Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/ .Celkový počet študentov študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/statistiky/bc/.
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Absolvent študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii disponuje po ukončení štúdia študijného programu prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania základnými psychologickými, pedagogickými a didaktickými vedomosťami, ktoré mu umožňujú porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny.

Disponuje systémovými poznatkami z deskriptívnej a explanačnej lingvistiky (vedomosťami o vonkajších a vnútorných dejinách slovenského jazyka, o stavbe súčasnej slovenčiny, spôsobe a podmienkach jej fungovania) a poznatkami z teórie literatúry, dejín slovenskej literatúry od najstarších čias po koniec 19. storočia, doplnenými o poznatky z oblasti kontextových súvislostí slovenskej literatúry a kultúry, a poznatkami z interpretácie literárneho textu. Ovláda základnú terminológiu jednotlivých lingvistických a literárnovedných disciplín. Jeho vedomosti o národnom jazyku a literatúre zodpovedajú súčasnému stavu poznania.

Dokáže sa orientovať v pedagogickej dokumentácii a školskej legislatíve. Dokáže analyzovať a riešiť rôzne pedagogické situácie, vie efektívne využívať informačné a komunikačné technológie na podporu edukačného procesu. Je schopný aplikovať jazykovedné a literárnovedné poznatky v školskej praxi, pri rozmanitých kultúrno-umeleckých a pragmaticko-komunikačných aktivitách. Má interpretačné schopnosti, komunikačné zručnosti a zbehlosť v ústnom a písomnom vyjadrovaní. Dokáže analyzovať a interpretovať literárny text (prozaický, dramatický a básnický) i texty z rozmanitých komunikačných sfér. Je schopný posúdiť nielen správnosť jazykových prostriedkov, ale aj ich funkčnosť vzhľadom na komunikačnú situáciu a aktuálne potreby komunikantov. Vie samostatne získavať nové poznatky a aktívne rozširovať svoje vedomosti, rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie, je schopný efektívne pracovať ako jednotlivec i ako člen tímu.


b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolventi  študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) v bakalárskom stupni sa môžu uplatniť v školstve a v kultúrno-spoločenských inštitúciách, kde sa vyžaduje kultivovaný jazykový prejav, v indikovaných povolaniach ako pedagogický asistent, asistent učiteľa, korektor. Absolvent disponuje poznatkami a zručnosťami, ktoré vytvárajú predpoklady na štúdium v magisterskom stupni, v ktorom získa plnohodnotnú kvalifikáciu na výučbu slovenského jazyka a literatúry na druhom stupni základnej školy a na všetkých typoch stredných škôl.

Po získaní úplného vysokoškolského vzdelania v tomto študijnom programe sa absolvent môže uplatniť ako učiteľ slovenského jazyka a literatúry na všetkých stupňoch škôl, vedeckovýskumný pracovník, redaktor vo vydavateľstvách a redakciách.


c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Netýka sa tohto študijného programu

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia sa môže uplatniť ako asistent učiteľa, resp. ako pracovník v kultúrno-spoločenských inštitúciách, kde sa vyžaduje kultivovaný jazykový prejav. Uplatnenie si nájde aj v školstve na pozíciách školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní. Môže pokračovať v štúdiu na magisterskom, neskôr aj na doktorandskom stupni, buď vo svojom učiteľskom kombinovanom programe, alebo sa môže špecializovať na samostatný jednoodborový magisterský program slovenský jazyk a literatúra podľa stanovených pravidiel prijímacieho konania na magisterský stupeň štúdia.

Po získaní úplného vysokoškolského vzdelania sa absolvent môže uplatniť ako učiteľ slovenského jazyka a literatúry na druhom stupni základnej školy, učiteľ slovenského jazyka a literatúry na všetkých typoch stredných škôl alebo ako lektor slovenského jazyka či slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Absolvent sa môže uchádzať aj o doktorandské štúdium, po ukončení ktorého sa vie uplatniť v rôznych vedeckých a výskumných inštitúciách alebo ako vysokoškolský pedagóg. Štúdium tvorí dobré východisko aj pre rôzne typy umeleckej dráhy: medzi našimi absolventmi sa nachádzajú aj spisovatelia, režiséri, dramaturgovia a iné známe osobnosti kultúrneho života.


b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Balleková Katarína, vedecká pracovníčka JÚĽŠ SAV 

Barková Iveta, riaditeľka Súkromnej základnej školy v Senci, Učiteľka Slovenska 2020, nominantka súťaže Global Teacher Prize

Belková Zuzana, redaktorka, moderátorka, dramaturgička

Benčat Branislav, šéfredaktor spoločnosti INDEX.sme.sk

Beňová, Juliana – lektorka slovenského jazyka a literatúry v Katoviciach (Poľsko) a Belehrade (Srbsko)

Bilińska Irena (rod. Malec), vysokoškolská pedagogička Varšavskej univerzity

Blažencová Ľubica (rod. Banášová), vysokoškolská pedagogička PdF UK v Bratislave  

Bomboš Roman, moderátor 

Braxatoris Martin, vedecký pracovník ÚSL SAV

Cifra Matej, moderátor 

Csiba Karol, vedecký pracovník ÚSL SAV 

Deáková Renáta, prekladateľka, redaktorka, editorka

Dušička Martin, moderátor, redaktor

Ďurajka, Radoslav, vysokoškolský pedagóg na LF UK v Bratislave, lektor slovenského jazyka a kultúry na Kórejskej univerzite v Soule v Južnej Kórei

Erdélyi Eman, spisovateľ, pracovník reklamnej agentúry Vaculik Advertising/Made by Vaculik

Fekar Mária (rod. Jenčíková), redaktorka, prekladateľka, vedúca Oddelenia kultúry Krajského úradu Zlínskeho kraja  

Forman Lucia, moderátorka, hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja

Holiš Juraj, učiteľ na Gymnáziu Grösslingová v Bratislave

Horák Alexander, lektor, úradný prekladateľ poľského jazyka Ministerstva spravodlivosti SR

Horváth Tomáš, vedecký pracovník ÚSL SAV  

Hostová Ivana, vysokoškolská pedagogička FiF Prešovskej univerzity v Prešove, vedecká pracovníčka ÚSL SAV

Choleva Júlia, vysokoškolská pedagogička, lektorka slovenčiny ako cudzieho jazyka, FiF UK v Bratislave 

Chrappa Štefan, redaktor, moderátor, prekladateľ, spisovateľ

Ivoríková Ľos Helena, vysokoškolská pedagogička, lektorka slovenčiny ako cudzieho jazyka, FiF UK v Bratislave

Kamenárová Renáta, lektorka slovenského jazyka a kultúry Univerzity v Pittsburghu, spoluautorka učebníc slovenského jazyka pre cudzincov

Kaminský Tomáš, režisér, scenárista, producent 

Lábaj Ľubomír, učiteľ na Gymnáziu Jána Papánka v Bratislave, redaktor, spoluautor učebníc slovenského jazyka a literatúry pre stredné školy

Lacová Hana, lektorka slovenského jazyka a kultúry Kórejskej univerzity v Južnej Kórei a na Univerzite v Ľubľane (Slovinsko)

Luta Marilena Felicia (rod. Tiprigan), vysokoškolská pedagogička na Univerzite v Bukurešti, prekladateľka

Magová Gabriela, prekladateľka, redaktorka, editorka 

Majchráková Daniela, vedecká pracovníčka JÚĽŠ SAV 

Marušiak Juraj, vedecký pracovník Ústavu politických vied SAV, politológ, historik, publicista

Mikušiak Marek, vysokoškolský pedagóg PdF Trnavskej univerzity v Trnave

Mošaťová Michaela (rod. Palcútová), vysokoškolská pedagogička, lektorka slovenčiny ako cudzieho jazyka, FiF UK v Bratislave

Nádaskay Viliam, vedecký pracovník ÚSL SAV, spisovateľ 

Núñez Peter, režisér, producent 

Porubcová Eleonóra, riaditeľka Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi 

Príhodová Edita, pedagogička, literárna historička

Prušková Zora, vedecká pracovníčka ÚSL SAV

Rácová Veronika, vysokoškolská pedagogička FiF UKF v Nitre

Ramšáková Anna, vedecká pracovníčka JÚĽŠ SAV 

Rebro Derek, redaktor, spisovateľ

Ročkárová Zita, redaktorka, editorka vo vydavateľstve Slovart

Szentesiová Lenka, vysokoškolská pedagogička PdF UK v Bratislave

Škovierová Barbora, prekladateľka, redaktorka, spisovateľka, lektorka  

Šrank Jaroslav, vysokoškolský pedagóg PdF UK v Bratislave

Tanitó Viktor, riaditeľ Bilingválneho gymnázia T. Ružičku v Žiline

Taranenková Ivana, vedecká pracovníčka, riaditeľka ÚSL SAV

Tollarovič Peter, vysokoškolský pedagóg, lektor slovenčiny ako cudzieho jazyka, FiF UK v Bratislave 

Totiková Adriana, režisérka, dramaturgička

Vadas Marek, spisovateľ 

Vaneková Oľga, vedecká pracovníčka ÚSL SAV

Vráblová Timotea, vedecká pracovníčka ÚSL SAV  

Zamišková Krajč Barbora, prodekanka Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave, bábkoherečka
Vybraní absolventi štúdia slovakistiky pred rokom 1989 

 

Bátorová Mária, vedecká pracovníčka Ústavu svetovej literatúry SAV, vysokoškolská pedagogička PdF UK v Bratislave, spisovateľka

Bovan Marián, historik, spisovateľ, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

Heribanová Alena, moderátorka 

Hevier Daniel, spisovateľ, textár 

Keruľová Marta, bývalá vysokoškolská pedagogička FiF UKF v Nitre

Králik Ľubor, vedecký pracovník JÚĽŠ SAV

Kusá Tatiana, dramatička, redaktorka, prekladateľka 

Lesná Ľubica, analytička, novinárka, spisovateľka

Machaj Ľuboš, redaktor, dramaturg, autor rozhlasových hier, manažér

Matejov Fedor, vedecký pracovník ÚSL SAV 

Müllerová Soňa, moderátorka 

Pallay Jozef, vysokoškolský pedagóg FiF Univerzity v Ľubľane

Plesník Ľubomír, vysokoškolský pedagóg FiF UKF v Nitre 

Rozman Andrej, bývalý vysokoškolský pedagóg FiF Univerzity v Ľubľane

Součková Marta, vysokoškolská pedagogička FiF Prešovskej university v Prešove

Štefánik Jozef, jazykovedec, prekladateľ, lektor, redaktor, vedúci jazykovej sekcie Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre prekladv Luxemburgu

Zajac Peter, vedecký pracovník ÚSL SAV

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Hodnotenia zamestnávateľov sú uvedené v prílohách (Základná škola s materskou školou A. F. Kollára v Terchovej; Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave; Gymnázium, Grösslingová v Bratislave; vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana; Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, RTVS).

 

Trojica vyjadrení je od zástupcov základnej školy (Základná škola s materskou školou A. F. Kollára v Terchovej), strednej odbornej školy (Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave) a gymnázia (Gymnázium, Grösslingová v Bratislave), ktoré reprezentujú rôzne varianty ideálnej uplatniteľnosti absolventa štúdia. Absolventi v týchto inštitúciách pracujú na miestach školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní, koordinátora školského časopisu či správcu školskej knižnice. Po doplnení kvalifikácie a po absolvovaní magisterského štúdia pracujú na pozíciách učiteľa slovenského jazyka a literatúry na druhom stupni základnej školy; na strednej škole v kombinácii s inými predmetmi, prípadne aj v riadiacich funkciách (vedúci predmetovej komisie, riaditeľka ZŠ).

Ďalšie vyjadrenie je od renomovaného vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana v Bratislave zameraného na vydávanie učebníc a iných didaktických prostriedkov, ktoré reprezentuje uplatniteľnosť našich budúcich absolventov v komerčnom sektore. Vydavateľstvo zamestnáva absolventov na pracovných pozíciach ako jazykový redaktor (jazyková a typografická korektúra textov), odborný redaktor (odborná korektúra textov, funkčná úprava textov). Vydavateľstvo má dobré skúsenosti s dvojodborovými kombináciami, ktorých absolventi disponujú širším rozhľadom, majú prehľad o spoločenskom dianí. Mieru kritického myslenia, schopnosti kooperácie, tvorivosti i samostatnej práce pri riešení čiastkových problémov a vedení projektov absolventov hodnotí vydavateľstvo ako nadpriemernú.

Všetky tieto inštitúcie majú dlhodobé skúsenosti so zamestnávaním absolventov študijného programu Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) a so spoluprácou s nimi.


4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

 

Rada študijného programu Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (100814) bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii): prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. (hlavná zodpovedná osoba), prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc., Samuel Sokol (zástupca študentov), Mgr. Juraj Holiš, PhD. (zástupca zamestnávateľov)

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedený na webovej stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

• podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

• klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60 % pre úspešné absolvovanie predmetu,

• sylaby predmetu,

• výsledky vzdelávania,

• povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:
 • Profilové predmety sú v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) označené symbolom (P).
 • Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.
 • Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.
 • Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.
 • Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.
 • Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.
 • Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.
 • Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.
 • Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.
 • Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.
 • Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na webovej stránke študijného programu.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho stupňa štúdia je 180 pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu bakalárskej záverečnej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť): https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf.
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:
 • počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 35 kreditov za predmety spoločného základu a 48 kreditov za povinné predmety v rámci aprobácie učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii).
 • počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 12 kreditov za povinne voliteľné predmety spoločného základu a 12 kreditov za povinne voliteľné predmety v rámci aprobácie učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii).
 • počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 13 kreditov za predmety spoločného základu.
 • počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program: 60 kreditov za spoločný základ učiteľstva; 60 kreditov za aprobáciu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii).
 • počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 8 kreditov.
 • počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 2 kredity.
 • počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch: nevzťahuje sa na tento študijný program.
 • počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch: nevzťahuje sa na tento študijný program.
f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

Študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/ucitelstvo-slovenskeho-jazyka-a-literatury-v-kombinacii/.

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

 • Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19:
 • Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4: https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6
 • Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:
 • Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf


Katedrovou koordinátorkou pre mobility je na Katedre slovenského jazyka a teórie komunikácie Mgr. Maryna Kazharnovich, PhD. (maryna.kazharnovich@uniba.sk, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, miestnosť G359, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksjtk/clenovia-katedry/mgr-maryna-kazharnovich-phd/), na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy doc. Mgr. Veronika Rácová, PhD. (veronika.racova@uniba.sk, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, miestnosť G213, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksllv/clenovia-katedry/doc-mgr-veronika-racova-phd/).

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webových stránkach katedier. Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksjtk/archiv/; Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksllv/archiv/

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii, 1. stupeň, má bakalárska práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty: 

 

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov: 

Študenti študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii, 1. stupeň majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty. Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16. 

 

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov: 

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o: 

 •  Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10 
 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83  
 • Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10 
 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť 

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov. Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam. 

   

Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami: 

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42. 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.  

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici). 

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta: 

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy: 

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/

Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Aprobácia učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii):

prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., funkčné miesto profesor:   

miloslav.vojtech@uniba.sk,

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5334


Učiteľský základ:

prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc., funkčné miesto profesor,

miroslav.proksa@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4410

 


b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“:

a) osoby zabezpečujúce profilové predmety aprobácie učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/buSLa.xml.

b) osoby zabezpečujúce profilové predmety spoločného základu, ktoré sa realizujú na Filozofickej fakulte UK: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/2023-2024/FiF/SK/buSZa.xml.

Osoby zabezpečujúce profilové predmety učiteľského spoločného základu na spolupracujúcich fakultách UK sú uvedené na ich webových stránkach študijných programov.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v AIS2: https://ais2.uniba.sk/ais/start.do.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety sú uvedené v študijnom pláne:

a) osoby zabezpečujúce profilové predmety aprobácie učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/buSLa.xml.

b) osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety spoločného základu, ktoré sa realizujú na Filozofickej fakulte UK: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/2023-2024/FiF/SK/buSZa.xml.

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety učiteľského spoločného základu na spolupracujúcich fakultách UK sú uvedené na ich webových stránkach študijných programov.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., olga.orgonova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4056

 

Mgr. Maryna Kazharnovich, PhD., maryna.kazharnovich@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27378

 

Doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD., alena.bohunicka@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3897

 

Doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD., gabriela.mucskova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4048

 

Mgr. Miloš Horváth, PhD., milos.horvath@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3966

 

Mgr. Katarína Muziková, PhD., katarina.muzikova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4050

 

Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD., zuzana.popovicova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20840


Prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., miloslav.vojtech@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5334 

      

Doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD., andrea.boknikova@uniba.sk

 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4122

       

Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc., zuzana.kakosova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3983

        

Prof. Dagmar Garay Kročanová, PhD., dagmar.krocanova@uniba.sk

 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4149

 

 Doc. Mgr. Peter Darovec, PhD., peter.darovec@uniba.sk

 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3915

         

Doc. Mgr. Veronika Rácová, PhD., veronika.racova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21302


Mgr. Marta Fülöpová, PhD., marta.fulupova@uniba.sk

 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29962

         

 Mgr. Marianna Koliová, PhD., marianna.koliova@uniba.sk

 https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29963?mode=full

           

Mgr. Matej Masaryk, PhD., matej.masaryk@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31513

 

 

Link na aktuálnu ponuku vypísaných tém záverečných bakalárskych prác Katedry slovenského jazyka a teórie komunikácie

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksj/dokumenty/Ponuka_ZP_KSJTK_2023_24_buSL_muSL_FINAL.pdf

 

Link na aktuálnu ponuku vypísaných tém záverečných bakalárskych prác Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy:

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksllv/dokumenty_23_24/Schvalene_ZP_23-24.pdf

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú dostupné v AIS: https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Samuel Sokol, sokol50@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie: Mgr. Miloš Horváth, PhD. (milos.horvath@uniba.sk, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, miestnosť G225, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksjtk/clenovia-katedry/mgr-milos-horvath-phd/).

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy: Mgr. Matej Masaryk, PhD. (matej.masaryk@uniba.sk, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, miestnosť G226, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksllv/clenovia-katedry/mgr-matej-masaryk-phd/).

Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_7_2023.pdf.

Na Katedre slovenského jazyka a teórie komunikácie a Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy je študentom k dispozícii sekretariát: Alena Honzová, alena.honzova@uniba.sk, Gondova 2, 811 02 Bratislava, miestnosť číslo G 224, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksjtk/kontakt/.

Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta: PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na druhom poschodí situované pracovisko Katedry slovenského jazyka a teórie komunikácie a Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK.

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953 m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/). V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť.

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice, ako aj v čiastkovej knižnici KSJTK a KSLLV Slovanský seminár.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2023/Vp_2023_14.pdf

Zoznam cvičných škôl podieľajúcich sa na pedagogickej praxi študentov je dostupný tu: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/pedagogicke-praxe/zoznam-cvicnych-skol-pedagogicke-praxe/

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK – https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

Okrem toho Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy disponuje vlastnou knižnicou Slovanský seminár, obsahujúcou spoločný fond viac než 58 000 knižničných jednotiek, ktoré predstavujú knižné publikácie, zborníky a periodiká z oblasti lingvistiky, literárnej vedy a umeleckej literatúry v slovenčine a ostatných slovanských jazykoch. Knižnica Slovanský seminár obsahuje aj archív kvalifikačných prác a jej súčasťou je študovňa s príručnou knižnicou a s prístupom na internet. Knižnica Slovanský seminár sa nachádza v miestnosti č. 237 v budove Filozofickej fakulty UK v Bratislave na Gondovej ulici 2, podrobnejšie informácie a otváracie hodiny sú zverejnené na webovej stránke https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksjtk/kniznica-slovansky-seminar/.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk).

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.
e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Dostupné v Príručke pre študentov - časti 4.8 a 4.9.

Na fakulte pôsobia viaceré študentské spolky (záujmové zoskupenia divadelníkov, tvorcov študentských časopisov, organizátorov študentských podujatí a pod.). Osobitne pre slovakistov jestvuje od roku 2011 pedagogicko-študentské občianske združenie Slovenčina, ktoré ponúka študentom komplex aktivít odborného zamerania (napr. cvičný časopis Kulturárium): https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksjtk/studium/studentske-aktivity/, organizuje odborné exkurzie a návštevy kultúrnych podujatí, podporuje študentské vedecké konferencie ŠVOK a pod. Porov.: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/studentska-cast-as-fif-uk/zaujimave-odkazy-studentske-spolky/ či https://slovencinaoz.wordpress.com/aktuality/.

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.11/2023, Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Od uchádzačov o štúdium v programe Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) sa očakáva najmä aktívny záujem o slovenský jazyk, slovenskú literatúru a vzťah k slovenskému kultúrnemu prostrediu a rovnako aj vôľa systematicky pracovať na svojom vzdelaní. Požadovaná jazyková úroveň: slovenský jazyk – úroveň B2. Všetky informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/poziadavky/


b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.
b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 


c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.
11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).