Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Matulčíková
I.2 - Meno
Mária
I.3 - Tituly
Doc., PhDr., CSc.
I.4 - Rok narodenia
1956
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Filozofická fakulta Zk, Gondova 2 Bratislava, SK
I.7 - Pracovné zaradenie
docentka
I.8 - E-mailová adresa
matulcikova1@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4036
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Učiteľstvo a pedagogické vedy
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-0318-0994

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzits Komenského, Pedagogická fakulta so sídlom v Trnave
II.b - Rok
1979
II.c - Odbor a program
Učiteľstvo pre 1.-5. ročník základnej školy
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta v Bratislave
II.b - Rok
1982
II.c - Odbor a program
Pedagogika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1993
II.c - Odbor a program
Pedagogika
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta Bratislava
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
Pedagogika
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Odborná pracovníčka Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta so sídlom v Trnave 1980-1986
odborná pracovníčka, vysokoškolská učiteľka Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky 1986-2020
Vysokoškolská učiteľka Vysoká škola múzických umení, katedra tanečnej tvorby v Bratislave 2021 -

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Seminar für Waldorfspädagogik/ R. Steiner Education´s Theory studies Institut für Waldorfpädagogik, Stuttgart, Karlova Univerzita, Praha, Ostravská univerzita, Ostrava 1994
Špecializačné štúdium liečebnej pedagogiky Hogeschool Zeist Nederland 2000
Špecializačné štúdium Montessori pedagogiky Slovenská asociácia Montessori, Bratislava 2002
Project based learning. Talentway Ekonomická univerzita 2019
Mentoring šudentov UK - CPŠ O8.09. 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Všeobecná didaktika I. a II. Pedagogika v kombinácii (UAP) I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Didaktika pedagogiky I. a II. Pedagogika v kombinácii (UAP) II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Všeobecná didaktika Učiteľský základ I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Alternatívne školy - pedagogický systém M.Montessoriovej v teóri a praxi Pedagogika v kombinácii (UAP) II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Školský manažment Pedagogika II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Pedagogika v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Pedagogika v kombinácii II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Pedagogika I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Pedagogika II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
50
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
83
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Základy školskej legislatívy Pedagogika v kombinácii II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Alternatívne školy Učiteľský základ II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k diplomovej práci Pedagogika II. Učiteľstvo a pedagogické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
286
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
14
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
46
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Reformnopedagogické a alternatívne školy a ich prínos pre reformu školy = Progressive and alternative schools and their contribution to the school reform. - Bratislava : AG musica liturgica, 2007. - 270 s.

2

Svetovalna pomoč otrokom in mladini na Slovaškem.Lit. 48 zázn. In: Šolsko svetovalno delo. - Roč. 3, č. 3-4 (1998), s. 44-56

3

Štúdiá o deťoch a detstve - konceptuálne a obsahové otázky = Child and childhood study - innovation for theory, research and practice

Lit. 53 zázn. In: Paedagogica 22. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 57-77. - ISBN 978-80-223-2912-5 Edícia: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

4

Teória výchovy : v dimenziách teórie a praxe. - (Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského) Lit. 10 zázn.

In: Paedagogica 20. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 81-101. - ISBN 978-80-223-2536-3

5

Perspektívy rozvoja všeobecnej didaktiky v kontexte českého a slovenského pedagogického myslenia [elektronický dokument] : (historická sila a slabosť všeobecnej didaktiky) Lit.: 24 zázn. In: Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy [elektronický dokument]. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 8-18 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-223-4706-8

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Podnety antropologickej teórie Márie Montessoriovej pre riešenie závažných problémov školskej výchovy v súčasnosti In: Pedagogika wczesnoszkolna w Polsce i na świecie : teoria i badania. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. - S. 31-42. - ISBN 978-83-8061-762-9

2

Paralely v uplatňovaní teórií výchovy (vychovávania) a didaktických teórii a prax školského vzdelávania [elektronický dokument] In: Pedagogika a andragogika 1 [elektronický dokument] : (vedy o výchove a vzdelávaní). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. - S. 31-52 [online]. - ISBN 978-80-223-5146-1

3

Perspektívy rozvoja všeobecnej didaktiky v kontexte českého a slovenského pedagogického myslenia [elektronický dokument] : (historická sila a slabosť všeobecnej didaktiky) In: Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 8-18 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-223-4706-8

4

Príprava pedagógov v nemecky hovoriacich krajinách. In: Vybrané aspekty pedagogickej profesie [elektronický   dokument] : zborník vedeckých štúdií. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018. - S. 226-236 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-555-1973-

5

Karolčík, Štefan - Čipková, Elena - Veselský, Milan - Hrubišková, Helena Matulčíková, Mária: Quality parameterization of educational resources from the perspective of ateacher Lit.: 29 zázn., 1 obr., 11 tab. In: British Journal of Educational Technology. - Vol. 48, No. 2 (2017), s. 313-331. - ISSN 0007-1013, Registrované v: Scopus; Registrované vo: WOS; Indikátor časopisu: IF (JCR) 2017=2,729 [2016-2,410]

Kvartil Q: wos-jcr -- Q1 [education & educational research] -- 2016

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Reformnopedagogické a alternatívne školy a ich prínos pre reformu školy = Progressive and alternative schools and their contribution to the school reform. - Bratislava : AG musica liturgica, 2007. - 270 s.

Lit. 159 zázn. ISBN 978-80-969784-0-3

Ohlasy (8):

[o5] 2008 Vališová, A.: Problemy wczesnej edukacji, roč. 4, č. 2 (8), 2008, s. 202-204

[o5] 2009 Vališová, A.: Aula, roč. 17, č. 1, 2009, s. 62-63

[o3] 2010 Veteška, J.: Kompetence ve vzdělávání dospělých. Praha : Univerzita J.A. Komenského, 2010, S. 159

[o3] 2011 Veteška, J.: Proměny školního vzdělávání v biodromálním kontextu. Praha : Dashöfer, 2011, S. 142

[o6] 2010 Kudláčová, B.: Európske pedagogické myslenie od antiky po modernu. Trnava : TU, 2010, S. 226

[o4] 2015 Droščák, M.: Úvod do všeobecnej didaktiky pre študentov učiteľstva. Trnava : UCM, 2015, S. 117

[o4] 2019 Zolcerová, I.: Prvky projektového vyučovania na predmete odborná nemčina 3. In: Lingua academica, roč. 6. Bratislava : Stimul, 2019, S. 54

[o4] 2014 Droščák, M.: Aktivizujúce vyučovacie metódy v praxi vyučovania strednej školy. Trnava : UCM, 2014, S. 122

2

V spoluautorstve. Quality parameterization of educational resources from the perspective of ateacher

Lit.: 29 zázn., 1 obr., 11 tab. In: British Journal of Educational Technology. - Vol. 48, No. 2 (2017), s. 313-331. - ISSN 0007-1013

Registrované v: Scopus; Registrované vo: WOS; Indikátor časopisu: IF (JCR) 2017=2,729 [2016-2,410]

Kvartil Q: wos-jcr -- Q1 [education & educational research] -- 2016

Ohlasy (1):

[o3] 2017 Hai-Jew, S.: Techniques for Coding Imagery and Multimedia: Emerging Research and Opportunities. Hershey : IGI Global, 2017, S. 459

3

Svetovalna pomoč otrokom in mladini na Slovaškem. Lit. 48 zázn. In: Šolsko svetovalno delo. - Roč. 3, č. 3-4 (1998), s. 44-56

Ohlasy (5):

[o3] 1999 Bezič, T.: Svetovalno delo v vrtih, osnovnih in srednjih šilach. Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1999, S. 24

[o3] 2000 Resman, M.: Savjetodavni rad u vrticu i školi. Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2000, S. 222

[o4] 2008 Mrvar, P.: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 43, č. 2, 2008, s. 189

[o3] 2019 Hrčan, Z.: School pedagogue in primary school in the Republic of Serbia. In: Pedagogika wczesnoszkolna w Polsce i na świecie : teoria i badania. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019, S. 194

[o3] 2021 Hrčan, Z.: Podpora osobnostného rozvoja žiaka zo strany školského pedagóga na základnej škole v Srbskej republike : výskumné zistenia. In: Pedagogika a andragogika 1 (vedy o výchove a vzdelávaní). Bratislava : Univerzita Komenského,2021, S. 200

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Riešiteľka: Slovenská encyklopédia edukológie. Vega 1/0152/11. 2011-2014. Výstup 2015. Slovak educological encyklopedie. 2015.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Organizácia doktorandského štúdia, odbor 1.1. 4 Pedagogika. Filzofická fakulta UK Bratislava 2016-2019
Zabezpečovanie výučby povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetov v bakalárskom a magisterskom štúdiu. Filozofická fakulta UK v Bratislave 2016-2020, 2022
Vedenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. Filozofická fakulta UK v Bratislave 2016-2020, 2022
Členka skúšobnej komisie pre rigorózne skúšky. 2016-2020, 2022
Členka a (predsedníčka) štátnicových komisií (bakalárske) a magisterské štúdium. Recenzentka dizertačných prác v odbore Pedagogika. Filozofická fakulta UK v Bratislave 2016-2020, 2022

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Florida Atlantic University Boca Raton, FL 1996 Alternative teacher´s Training
Filozofski fakultet LU, Ljubjlana Ljubljana, Si 1997 Šolska svetovalna služba
Univerzita Karlova, Praha, ČR 2010 Bilaterálna univerzitná zmluva
Katolícka univerzita Lublin Lublin, Pl 2019 Erazmus

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Členka redakčnej rady vedeckého časopisu Pedagogika.sk Editorial Board Pedagogika.sk, Editor.  

Dátum poslednej aktualizácie
11.09.2023