Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko
doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Filozofická fakulta
Sídlo fakulty:
Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Sejčová
I.2 - Meno
Ľuboslava
I.3 - Tituly
PhDr, doc., CSc.
I.4 - Rok narodenia
22.9.1966
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
luboslava.sejcova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4099
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
učiteľstvo a pedagogické vedy
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-5674-9286

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
II.b - Rok
1989
II.c - Odbor a program
pedagogika - psychológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
II.b - Rok
1995
II.c - Odbor a program
psychológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
pedagogika
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Vedecká ašpirantka Odborná asistentka odborná asistentka, docentka Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Katedra kriminológie, Akadémia PZ Katedra pedagogiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 01.10.1989 – 28.02.1995 01.04.1995 – 28.02.2002 01.03.2002 - doteraz

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Absolvovanie výcviku : Arteterapeutické techniky – Tvorivosť Absolvovanie výcviku pre pomáhajúce profesie: Arteterapeutické techniky – Práca vo dvojici Výcvik pre odborných zamestnancov: Využitie metódy PRVA (Phenomenological Reflection of Visual Artifact) pri poskytovaní opory dieťaťu v kríze CVPP pri KPPP v Bratislave CVPP pri KPPP v Bratislave OZ Artea, Bratislava 2005 2005 2017

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Výchovné poradenstvo 1 Pedagogické poradenstvo1 Úvod do sociálnej pedagogiky Pedagogika voľného času UAP Pedagogika v kombinácii Pedagogika Pedagogika UAP Pedagogika v kombinácii 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 1. stupeň Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo a pedagogické vedy
Sociálna patológia a prevencia Pedagogika 2. stupeň Učiteľstvo a pedagogické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) Pedagogika 1. 2. 1. Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo a pedagogické vedy
Pedagogika DPŠ – základný modul (pedagogicko-psychologický základ) 2. 2. Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo a pedagogické vedy
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
13
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
70
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Výchovné poradenstvo 2 Pedagogická prevencia závislostí Dieťa ako obeť násilia Pedagogické poradenstvo 2 Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) Pedagogika, Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), Pedagogika Pedagogika 2. 2. 2. 2. Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo a pedagogické vedy
Arteterapeutické techniky v poradenstve Odborná prax 2 Pedagogika Pedagogika 2. 2. Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo a pedagogické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
143
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
45
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
286
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
45
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
18
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

ADD Sejčová, Ľuboslava [100%]: Social-psychological aspects of female criminality. Sociopsychologické aspekty kriminality žien In: Sociológia. - Roč. 34, č. 2 (2002), s. 131-144. - ISSN 0049-1225 Indikátor časopisu: IF (JCR) 2002=0,138 (Q 4)

2.

ADF Sejčová, Ľuboslava (100%): Body dissatisfaction. In: Human Affairs. - Roč. 18, č. 2 (2008), s. 171-182. - ISSN (print) 1210-3055

Článok v časopise registrovaný v databáze Scopus (Q 3) a WOS

3.

ADC Sejčová, Ľuboslava (50%), Chalka, Robert (50%) : Forenzno-psychologické aspekty obetí krádeží vlámaním do bytu = Forensic psychological aspects of victims of home burglaries. In: Československá psychologie. - Roč. 41, č. 6 (1997), s. 536-554. Indikátor časopisu:

IF (JCR) [1997-0.233] (Q 4)

Článok v časopise evidovanom v databáze SCOPUS a Web of Science.


4.

AFC Sejčová, Ľuboslava (100%): Poradenstvo a vzdelávanie v rómskych komunitách a autorita sociálneho pracovníka. In: Autorita v edukační a sociální práci. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2012. - S. 365-372. [Problém autority v sociální, edukační a zdravotnické práci se zřetelem k resocializačním aspektům : medzinárodná vedecká konferencia. Pardubice, 8.-9.12.2011] - ISBN 978-80-7395-507-6

5.

ADE Sejčová, Ľuboslava [UKOFIPA] (100%) : Osobnostná charakteristika delikventnej mládeže v Slovenskej republike. In: Kriminalistika. - Roč. 35, č. 4 (2002), s. 293-303. - ISSN 1210-9150

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

 AAB Sejčová, Ľuboslava (100%) : Diagnostika v arteterapii a v poradenstve. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. 252 s.  ISBN 978-80-223-4061-8

2.AEC Sejčová, Ľuboslava (100%) : Action research and pedagogical diagnostics in the work of an education counsellor in the Slovak Republic. In: Modern approaches to social and educational research. Los Angeles : Antioch University, 2016. s. 149-161. ISBN 978-1-5136-1118-1
3.AEC Sejčová, Ľuboslava (50 %) – Sejčová, Martina (50 %) [UKOFIPD]: The use of artetherapy in the development of students personality. In: Lodging the theorie in social practice. Los Angeles : Antioch University, 2018. s. 73-88. ISBN 978-1-64467-904-3
4.

AEC Slovincová, Simona (50%) - Sejčová, Ľuboslava (50%): Inkluzívne vzdelávanie v podmienkach základnej a strednej školy v Slovenskej republike. In: Doslidženňa navčanňa. - : 1. vyd. ISBN 978-617-7780-11-2. - Sloviansk : B. I. Matorina, 2019. - S. 83-102

5.AAB Sejčová, Ľuboslava (100%) : Šikanovanie a kyberšikanovanie v škole. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, Stimul 2021. 252 s
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

ADD Sejčová, Ľuboslava : Sociopsychologické aspekty kriminality žien In: Sociológia. - Roč. 34, č. 2 (2002), s. 131-144

Ohlasy (4):

[o4] 2009 - Lubelcová, G. - In: Kriminalita ako spoločenský fenomén . - Bratislava : Veda, 2009 ; S. 207

[o2] 2006 - Lubelcová, G. - Džambazovič, R. - In: Sociológia, roč. 38, č. 2, 2006 ; s. 126 ; SSCI ; SCOPUS

[o1] 2006 - Monk-Turner, E. - In: International journal of offender therapy and comparative criminology, roč. 50, č. 5, 2006 ; s. 519 ; SSCI ; SCOPUS

[o3] 2003 - Lubelcová, G. - In: Seminář Sekce sociální patologie MČSS ve Velkých Karlovicích . - Praha : Masarykova česká sociologická společnost, 2003 ; S. 30

2.

ADE Sejčová, Ľuboslava : Osobnostná charakteristika delikventnej mládeže v Slovenskej republike In: Kriminalistika. - Roč. 35, č. 4 (2002), s. 293-303

Ohlasy (5):

[o3] 2008 - Pecková, Ľ. - Vidriková, D. - Loveček, T. - In: Security and safety management and public administration . - Praha : PA ČR, 2008 ; S. 256

[o1] 2009 - Sobotková, V. - Blatný, M. - Hrdlička, M. - Jelínek, M. - Urbánek, T. - In: Československá psychologie, roč. 53, č. 5, 2009 ; s. 439 ; SSCI

[o3] 2008 - Gašpierik, L. - Müllerová, J. - In: International perspectives of crime prevention . - Mönchengladbach : Forum Verlag, 2008 ; S. 90 [o1] 2006 - Blatný, M. - In: Československá psychologie, roč. 50, č. 4, 2006 ; s. 310 ; SSCI

[o1] 2005 - Blatný, M. - Polišenská, V.A. - Balaštíková, V. - Hrdlička, M. - In: Československá psychologie, roč. 49, č. 6, 2005 ; s. 539 ; SSCI

3.

ADF Sejčová, Ľuboslava : K analýze zložiek osobného príkladu ako významnej metódy výchovného pôsobenia In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 25, č. 4 (1990), s. 325-336

Ohlasy (4):

[o1] 2007 - Šulavíková, B. - In: Československá psychologie, roč. 51, č. 1, 2007 ; s. 90 ; SSCI

[o4] 2007 - Šulavíková, B. - In: Vychovávateľ, roč. 54, č. 7, 2007 ; s. 7

[o2] 2006 - Šulavíková, B. - In: Filozofia, roč. 61, č. 6, 2006 ; s. 452 ; AHCI

[o4] 2006 - Šulavíková, B. - In: Autenticita a dobrý život . - Bratislava : Album, 2006 ; S. 188

4.

ADF Sejčová, Ľuboslava : Postoje delikventnej mládeže k drogám In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 37, č. 4 (2002), s. 324-334

Ohlasy (4):

[o1] 2009 - Sobotková, V. - Blatný, M. - Hrdlička, M. - Jelínek, M. - Urbánek, T. - In: Československá psychologie, roč. 53, č. 5, 2009 ; s. 439 ; SSCI

[o1] 2006 - Blatný, M. - In: Československá psychologie, roč. 50, č. 4, 2006 ; s. 310 ; SSCI

[o1] 2005 - Blatný, M. - Polišenská, V.A. - Balaštíková, V. - Hrdlička, M. - In: Československá psychologie, roč. 49, č. 6, 2005 ; s. 539 ; SSCI [o4] 2004 - Verešová, M. - In: Mediátory užívania drog . - Nitra : UKF, 2004 ; S. 370

5.

ADF Sejčová, Ľuboslava : Atraktívne a neatraktívne vzorce správania a ich zastúpenie v procese príkladom navodeného správania = Attractive and nonattractive behavioral patterns and their representation in the process of example-stimulated behavior In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 30, č. 4 (1995), s. 366-378 Ohlasy (5):

[o1] 2007 - Šulavíková, B. - In: Československá psychologie, roč. 51, č. 1, 2007 ; s. 90 ; SSCI

[o4] 2007 - Šulavíková, B. - In: Vychovávateľ, roč. 54, č. 7, 2007 ; s. 7

[o2] 2006 - Šulavíková, B. - In: Filozofia, roč. 61, č. 6, 2006 ; s. 452 ; AHCI [o4] 2006 - Šulavíková, B. - In: Autenticita a dobrý život . - Bratislava : Album, 2006 ; S. 188

[o2] 2005 - Šulavíková, B. - In: Filozofia, roč. 60, č. 9, 2005 ; s. 697 ; AHCI

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.2015 – 2018 spolupráca na grante SAV VEGA 2/0048/15: Problém „umenia žiť“ v kontexte poradenskej filozofie (2015 – 2018). http://www.psychiatria-casopis.sk/files/psychiatria/2-2017/ppp2-2017-cla2.pdf
2.2016 Fakultný grant FG13/2016 spojený vydaním publikácie Diagnostika v arteterapii a v poradenstve (2016).
3.

VEGA - 1/0293/21 Edukácia k zdraviu dospelej populácie (2022 - 2023)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Predseda rigoróznej komisie na FiF UK v odbore Pedagogika Členka poradného zboru NOC pre vzdelávanie Predseda skúšobnej komisie pre Mgr. záverečné skúšky odboru Pedagogika Katedra pedagogiky a andragogiky FiF UK Národné osvetové centrum v Bratislave Katedra pedagogiky a andragogiky FiF UK 2016 - doteraz 2020 - doteraz 2009 - doteraz
Gestorka doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie pedagogickej spôsobilosti učiteľov na Filozofickej fakulte UK v Bratislave Členka Akademického senátu FiF UK v Bratislave Filozofická fakulta UK Filozofická fakulta UK 2002 - 2009 2009 – 2017

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
MEPA Koordinationsbüro der MEPA, Wien Paul Lazarsfeld Gesellschaft für Sozialforschung Budapesť, Maďarsko Rakúsko – Ybbs/Donau Wien 14.9. - 19.9. 1997 29.6. - 3.7. 1998 27.11 - 30.11.1996 pobyt spojený s účasťou na Medzinárodnom odbornom seminári pobyt spojený s účasťou na medzinárodnom odbornom seminári pobyt spojený s účasťou na Medzinárodnom sympóziu v Rakúsku

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

• od r. 2007 – členka Spoločnosti autorov vedeckej a odbornej literatúry SAVOL v Bratislave.

• od r. 2008 – členka Expertného tímu pre výchovné poradenstvo pri Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave.

• spolupráca so zahraničnými pracoviskami ako Education Department, Antioch University Los Angeles (USA), A. F. M. Krakow University (Poľsko) a Faculty of Education, University of Primorska (Slovinsko).

• 2012 - Členka odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore Pedagogika na FiF UK.

• od r. 2015 – garantka vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania pre odborných a pedagogických zamestnancov akreditovaných MŠVVaŠ SR: Metoda PRVA ako špecifický nástroj opory dieťaťa v kríze (Artea, o.z), Úvod do arteterapie (Artea, o.z).

• od r. 2018 lektorka edukačných podujatí pre mládež k sociálnej prevencii v spolupráci s NOC (12. 11. – 14.11.2018, Multifunkčné kultúrne centrum V – klub, témy so skupinami: Riziká a ohrozenie internetu, Nelátkové návykové choroby (behaviorálne závislosti), Internet dobrý sluha, zlý pán; 3.9.2020 - lektorka sociálno-psychologického výcviku: Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí, Galanta; 4.9.2021 - Multifunkčné kultúrne centrum V – klub, témy so skupinami: Psychohygiena u stredoškoláka, Nelátkové návykové choroby; 23.-24.5.2022 - Multifunkčné kultúrne centrum V – klub, témy so skupinami: Rizikové správanie mládeže, Látkové a nelátkové závislosti, Vzťahové závislosti a ich riziká, Psychohygiena u stredoškoláka - význam duševného zdravia, Alkohol a legálne drogy, Kult tela a vznik porúch príjmu potravy).

• spolupráca so zahraničnými pracoviskami ako Education Department, Antioch University Los Angeles (USA), A. F. M. Krakow University (Poľsko) a Faculty of Education, University of Primorska (Slovinsko).

Dátum poslednej aktualizácie
13.05.2022