Opis študijného programu
Podprogram, časť študijného programu muPEa - učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - učiteľské štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
04.09.2023
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
02.06.2014
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii / 100293
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
magisterský stupeň, 767
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
011 Pedagogika; Príprava učiteľov s predmetovou špecializáciou; 0114
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
učiteľský kombinačný študijný program, aprobácie: učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúry; učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a pedagogiky; učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a pedagogiky; učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a pedagogiky; učiteľstvo filozofie a pedagogiky; učiteľstvo histórie a pedagogiky.
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

nevzťahuje sa na tento študijný program

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
Slovenský jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
2 roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/otvarane/ (magisterský stupeň); Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/ (magisterský stupeň); Celkový počet študentov študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/statistiky/mgr/ (magisterský stupeň)
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

Profil absolventa

Absolvent 2. stupňa učiteľského študijného programu Pedagogika (v kombinácii) dokáže na profesionálnej úrovni

·      projektovať výchovno-vzdelávací proces aprobačného predmetu na stredných školách (so zameraním na výchovu, sociálnu činnosť a predprimárnu starostlivosť, v stredných odborných školách pedagogických a i.)

·      pripraviť design výskumu a realizovať ho v jeho akčnom prostredí

·      uskutočňovať výchovnú a vzdelávaciu prácu v školských a mimoškolských zariadeniach

·      poskytovať odborné služby výchovného poradenstva

·      je schopný pracovať ako plne kvalifikovaný učiteľ aprobačného predmetu (pedagogiky), tiež ako vysokokvalifikovaný profesionálny vychovávateľ, metodik pre výučbu pedagogiky a konkrétnych pedagogických disciplín, voľnočasový pedagóg a výchovný poradca v škole a tiež pôsobiť v oblasti edukácii dospelých ako lektor ďalšieho vzdelávania a špecialista pre rozvoj a vzdelávanie.

 

Teoretické vedomosti

 Absolvent v priebehu štúdia:

 • osvojí si komplexné odborné teoretické poznatky z vied o výchove
 • vie hodnotiť filozofické, psychologické a sociálne súvislosti výchovno-vzdelávacieho procesu
 • nadobudne rozširujúce poznatky o metódach komplexného rozvíjania osobnosti žiaka a študenta, ovláda súčasné výchovné paradigmy
 • zvládne teoretické základy práce výchovného poradcu (konzultácie, orientujúce sa na poradenstvo a poradenský proces)
 • v didaktickej príprave získa rozsiahle teoretické a metodické spôsobilosti a vedomosti, ktoré mu umožňujú správne realizovať výchovnovzdelávací proces
 • dokáže kriticky hodnotiť didaktické modely vyučovania
 • spozná koncepcie neformálneho vzdelávania s dôrazom na vytváranie možností pre výchovné projekty v mimoškolských a voľnočasových inštitúciách
 • osvojí si moderné didaktické stratégie a prístupy vo výučbe pedagogiky
 • má teoretické vedomosti o metodologických prístupoch vo výskume
 • naučí sa ovládať princípy diagnostikovania jednotlivca a skupiny
 • vie kriticky analyzovať evalvačné zistenia, pozná pravidlá autoevalvácie
 • získa poznatky o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi z ich zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, alebo nadania a talentu.

 

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent získa schopnosť:

·      tvorivo aplikovať teoretické poznatky v podmienkach inštitucionálnej výučby

·      plánovať a projektovať vyučovací proces

·      organizovať voľnočasové aktivity pre deti a dorast

·      analyzovať evalvačné správy a postupy autoevalvácie v školskom prostredí

·      použiť metódy a postupy diagnostikovania žiaka

·      diagnostikovať schopnosti, potreby, záujmy, učebné ťažkosti žiakov

·      optimálne plánovať, racionálne organizovať a vyhodnocovať výučbu

·      objektívne posudzovať kvalitu a efektívnosť práce žiakov

·      aplikovať primerané prístupy poradenskej činnosti pri riešení vzdelávacích a výchovných ťažkostí žiakov

·      vytvárať možnosti na rozvoj didaktických, organizačných a autoevalvačných kompetencií žiakov/študentov

·      je pripravený realizovať aplikovaný edukačný výskum,

·      zohľadňovať potreby edukácie a individuálneho prístupu k žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

·      pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach inkluzívneho vzdelávania dokáže efektívne kooperovať so špeciálnymi pedagógmi, psychológmi a ďalšími odborníkmi.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent štúdia dokáže:

 • spolupracovať v štruktúrach učiteľského zboru, pozná pravidlá jeho fungovania
 • sústavne sa profesijne rozvíjať a celoživotne sa vzdelávať a vykonávať výskumnú činnosť v danom odbore
 • udržiavať kontakt s najnovšími vývojovými trendmi v odbore
 • využívať najmodernejšie informačné a komunikačné technológie pre profesijné potreby
 • koordinovať edukačné pôsobenie školy (v spolupráci s kultúrno-osvetovými, športovými a inými organizáciami a zariadeniami na úseku výchovy a vzdelávania)
 • orientovať sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vzťahujúcich sa k práci učiteľa, v pedagogickej a ďalšej dokumentácii, v ostatných koncepčných a strategických dokumentoch a materiáloch školy
 • vytvoriť školský vzdelávací program
 • efektívne komunikovať a spolupracovať s rodičmi, komunitou a so širšou verejnosťou
 • používať vhodné praktiky v súlade s profesijným, etickým a právnym rámcom platným v edukačnom systéme SR.
b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolventi 2. stupňa učiteľského študijného programu Pedagogika (v kombinácii) sú spôsobilí vykonávať profesiu:

-      učiteľa príslušného aprobačného predmetu (Pedagogiky) na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, predovšetkým na stredných školách (so zameraním na výchovu, sociálnu činnosť a predprimárnu starostlivosť, v stredných odborných školách pedagogických) i konzervatóriách,

-      metodika pre výučbu pedagogiky a konkrétnych pedagogických disciplín,

-      špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách,

-      výchovného poradcu (špecializovanú činnosť) v základných a stredných školách,

-      vychovávateľa (v školských a reedukačných zariadeniach, v centrách pre deti a rodiny, v domovoch mládeže),

-      pedagóga voľného času, lektora v práci s mládežou, pre záujmové činnosti detí a mládeže (v centrách voľného času, v záujmových krúžkoch),

-      výskumného pracovníka pre aplikovaný edukačný výskum (v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže - NIVAM) ,

-      lektora ďalšieho vzdelávania pre oblasť predmetovej špecializácie (v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže - NIVAM a pod.),

-      a špecialistu pre rozvoj a vzdelávanie /manažéra vzdelávania (vo firmách a vzdelávacích inštitúciách).

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Študijný program je úzko previazaný s potenciálnymi zamestnávateľmi zo sféry stredných škôl s pedagogickým zameraním a so zameraním na sociálnu činnosť a predprimárnu starostlivosť (stredné odborné školy pedagogické) i konzervatórií, kde sa pedagogika vyučuje. Absolventi majú dostatok vedomostí a zručností na výkon špecializovaných činností výchovného a kariérového poradcu na základných a stredných školách. Program je takisto previazaný so zamestnávateľmi výchovných a reedukačných inštitúcií, centier pre deti a rodiny a domovov mládeže, kde môžu absolventi vykonávať pracovnú pozíciu vychovávateľa. Naši absolventi môžu vykonávať tiež prácu pedagogického asistenta na základných školách či výchovnú a voľnočasovú prácu v centrách voľného času, v záujmových krúžkoch ako lektori v práci s mládežou a výskumnú a metodickú prácu v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže - NIVAM a tiež sa uplatnia ako špecialisti pre rozvoj a vzdelávanie vo firmách a vzdelávacích inštitúciách.

    Vyjadrenia k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon poskytli vybraní zamestnávatelia z týchto inštitúcií (viď. Príloha - formuláre pre zamestnávateľov): 


1. DEVELOR Slovakia s.r.o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava,

2. Akadémia Leaf – LEAFACADEMY, Sasinkova 13, 811 08 Bratislava,

3. Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, 841 01 Bratislava,

4. Základná škola s materskou školou, Česká 10, 831 03 Bratislava,

5. Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16, 821 03 Bratislava,

6. ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Magisterský študijný program ponúka absolventovi široko koncipované poznatky pre samostatnú pedagogickú činnosť učiteľa (pedagogiky) na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, aplikovaný pedagogický výskum a výchovnú činnosť vo výchovných a reedukačných zariadeniach a v školách. Vie tvoriť edukačné a metodické materiály a má skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v edukačných vedách. Väčšia orientácia študijného programu jednak na vzdelávaciu aj sociálno-výchovnú a poradenskú oblasť pôsobenia, absolventovi umožňuje lepšie uplatnenie na pracovnom trhu. Takto poňatý program zaručuje absolventovi možnosť získania širšieho uplatnenia a to, že bude akceptovaný vo všetkých výchovných, vzdelávacích a výskumných inštitúciách a zariadeniach zameraných na deti a mládež (a vzhľadom na jazykovú výbavu) nielen na Slovensku, ale potenciálne aj v zahraničí.


Podľa trvalej komunikácie so zamestnávateľmi možno konštatovať, že naši absolventi sa úspešne uplatňujú v inštitúciách ako Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, na základných školách ako vychovávatelia a pedagogickí asistenti, voľnočasoví pracovníci v CVČ. Absolventi majú tiež dostatok vedomostí a zručností na výkon špecializovaných činností výchovného a kariérového poradcu a uplatnia sa aj na pozíciách špecialistov pre rozvoj a vzdelávanie vo firmách a vzdelávacích inštitúciách.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Príklady úspešných absolventov:

Mgr. Andrea Čonková, PhD. (PEFR; VŠ pedagogička, Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta),

Mgr. Igor Marks, PhD. (HIPE; VŠ pedagóg, Dubnický technologický inštitút),

PhDr. Sabína Gáliková Tolnaiová, PhD. (PEFi; VŠ pedagogička, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie),

PhDr. PaedDr. Dušan Galbavý, PhD. (HIPE; MV SR),

Mgr. Michaela Průša Nešporová, PhD. (HIPE; riaditeľka ľudských zdrojov Lidl),

Mgr. Alena Baranová (rod. Vitková) (HIPE; učiteľka vo Waldorfskej domŠkole, Bratislava - Staré mesto),

Mgr. Tatiana Priesolová (HIPE; Štátny inštitút odborného vzdelávania),

Mgr. Soňa Kubišová (NEPE; učiteľka),

Mgr. Ivana Maľová (rod. Chovanová) (ANPE; učiteľka),

Mgr. Mária Sádovská (PESL; Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny, Projektové centrum),

Mgr. Martina Špringel (PESL; pracuje ako učiteľka materskej školy v Bratislave),

Mgr. Monika Tornjoš (NEPE; špecialistka na vzdelávanie a rozvoj – Lidl).

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Učitelia katedry pedagogiky FiF UK prispôsobujú obsah aj formu svojich kurzov trendom nielen v slovenskej pedagogike, ale aj strategickým smerovaniam relevantných disciplín v okolitých štátoch (udržiavame kontakty prostredníctvom praxí, exkurzií ale aj vedeckých projektov či podujatí a medzinárodných konferencií s podobne orientovanými pracoviskami na univerzitách, akadémiách ale aj s potenciálnymi zamestnávateľmi našich študentov). Naši pracovníci absolvovali pracovné pobyty na univerzitách v zahraničí, V Čechách, Poľsku a i., kde si vymieňali poznatky o kreovaní odboru a nových trendoch vo výchove a vzdelávaní a podpory spojenia odboru s praxou a požiadavkami trhu práce na absolventa pedagogiky. 

Prostredníctvom sociálnych sietí (facebookový profil katedry) sú absolventi v kontakte s katedrou a dochádza k obojstrannej výmene informácií (aj ohľadom na kvalitu študijného programu, uplatnenia absolventov a možností zlepšovania prípravy pre prax). Pedagógovia a študenti študijného programu Pedagogika v kombinácii sa podieľajú na spolupráci so strednou odbornou školou pedagogickou a inými pedagogickými inštitúciami v rámci realizácie pedagogických praxí a spolupráci pri nábore záujemcov o štúdium pedagogiky na FiF UK, čím je zabezpečené prepojenie teoretických poznatkov pri štúdiu odboru s praxou. Zamestnávatelia majú možnosť vyjadriť spätnú väzbu aj v hodnotení praxí našich študentov (či sú dostatočne pripravení, ak nie, v ktorej oblasti sú najväčšie nedostatky). Na základe toho učitelia katedry môžu upravovať a rozšíriť oblasť požiadaviek na zručnosti a kompetencie na našich absolventov.


Katedra má prospešnú a dlhoročnú spoluprácu so Strednou odbornou školou pedagogickou, Bullova 2, Bratislava, ktorá pripravuje študentov v odboroch učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, animátor voľného času (kultúrno-výchovný pracovník), pedagogický asistent, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť. Tam sa majú naši študenti možnosť oboznámiť s realitou praxe a konfrontovať si svoje teoretické poznatky s reálnym školským prostredím a potencionálnym zamestnávateľom. Spolupracujeme aj so SOŠ Pedagogickou v Modre a vybranými školami, na ktorých pôsobia naši absolventi ako vychovávatelia.


Najväčšou platformou pre spätnú väzbu zo strany zamestnávateľov sú konferencie z pedagogiky a andragogiky, na ktorých sa predstavitelia katedry stretávajú so aj zástupcami z univerzít ale aj pracovísk pedagogickej praxe z celej SR a okolitých štátov, pričom dochádza k obojstrannej spätnej väzbe. Existuje celkovo obojstranná informačná výmena a spätná väzba zo strany spolupracujúcich organizácií a potenciálnych zamestnávateľov.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf. Rada študijného programu Pedagogika (v kombinácii) bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK.

 

Členovia Rady študijného programu:

Doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc. (hlavná zodpovedná osoba/garant),

ďalší členovia garančnej pätice:

Doc. PhDr. Július Matulčík, CSc.

Doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc.

PaedDr. Nina Hacurová (zástupca zamestnávateľov – Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, Bratislava)

Viera Lukáčová (zástupca študentov – 3buPE)

 

Do procesu príprav návrhu študijného programu boli zapojení študenti, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany. Podľa čl. 1 ods. 3 Vnútorného predpisu FiF UK č. 13/2020 Smernica dekana fakulty o postupe pri navrhovaní nových študijných programov a postupe pri navrhovaní úprav schválených študijných programov na FiF UK, sú do prípravy študijného programu zapojení: a) najmenej jeden vysokoškolský pedagóg, ktorý spĺňa podmienky kladené na hlavnú zodpovednú osobu za študijný program v príslušnom študijnom odbore a v príslušnom stupni štúdia, ak ide o komisiu pripravujúcu návrh nového študijného programu; b) najmenej jeden vysokoškolský pedagóg, ktorý zabezpečuje profilový predmet daného študijného programu, ak ide o komisiu pripravujúcu návrh úpravy schváleného študijného programu; c) najmenej jeden študent zo študijného odboru, ktorému je priradený daný študijný program; ak fakulta nemá študentov v tomto študijnom odbore, členom komisie je študent zo súvisiaceho študijného odboru; d) najmenej jeden zástupca organizácie, ktorá z hľadiska svojho zamerania je schopná zamestnávať absolventov študijného programu alebo nadväzujúceho študijného programu.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené v prílohách. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

  - podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

  - klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

  - sylaby predmetu,

  - výsledky vzdelávania,

  - povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

Odkaz na študijný plán: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/muPEa.xml

Odkaz na informačné listy:

http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelistypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/muPEa.pdf

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

-      jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety,

-      v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie),

-      pre každý predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu),

-      prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu: prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu,

-      pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania: Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

-      metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov): Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

-      osnovu/ sylaby predmetu: Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

-      pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne: Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

-      kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia: Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

-      osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu: Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

-      učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov): Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

-      miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách): Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2, tiež na Šafárikovom námestí a na Múzejnej ulici. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný

predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené v prílohách.

Odkaz na študijný plán: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/muPEa.xml

Odkaz na informačné listy:

http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelistypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/muPEa.pdf

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského stupňa štúdia je 120 pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu diplomovej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v magisterskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Kredity musí študent získať v takej skladbe, ako to určuje študijný program. V rámci celkovej koncepcie magisterského študijného programu je z celkového počtu 120 kreditov venovaných 36 kreditov spoločnému sociálnovednému, pedagogickému a psychologickému základu učiteľstva, 42 kreditov prvému aprobačnému predmetu a 42 kreditov druhému aprobačnému predmetu (príp. 84 kreditov pri jednopredmetovom učiteľskom štúdiu). Podmienkou ukončenia štúdia je úspešné vykonanie štátnej skúšky pozostávajúcej z obhajoby diplomovej práce a z pedagogiky. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť): https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

-         počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 31 kreditov za predmety spoločného základu, 20 kreditov za predmety aprobácie

-         počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 3 kredity za povinne voliteľné predmety spoločného základu, 12 kreditov za povinne voliteľné predmety aprobácie

-         počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 6 kreditov za predmety spoločného základu, 2 kredity za predmety aprobácie

-       počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program: 40 kreditov za spoločný základ, 40 kreditov za každú aprobáciu

-         počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 10

-         počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 10

-      počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch: nevzťahuje sa na tento študijný program

-        počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch: nevzťahuje sa na tento študijný program.

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:


 Študijný program Pedagogika v kombinácii v magisterskom stupni štúdia má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu: Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (uniba.sk)

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:


g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Pravidlá a postupy na fakulte aj v rámci študijného programu zabezpečujú, že študenti majú možnosť zúčastňovať sa zahraničných mobilít a rovnako je im umožnená aj domáca mobilita (napr. prestup z iných ŠP v rámci toho istého odboru, medzi fakultami či univerzitami). Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

· Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf

·      Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4: https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

·      Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD.

gabriela.pleschova@uniba.sk

Katedra má samostatnú webovú stránku venovanú možnostiam mobilít pre študentov jej študijných programov:

·      https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpa/pedagogika/studium/studentske-mobility/

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry pedagogiky FiF UK: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kped/kpastudium/kpedzaverecneprace/

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

-     pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe: V rámci študijného programu zadávajú témy záverečných prác kompetentné osoby často v kooperácii so študentmi (podľa ich potrieb a špecializácií). Témy sú zverejnené na webovej doméne katedry, ako aj na verejne prístupných miestach (katedrový Facebook, nástenky). Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu Pedagogika v kombinácii má magisterská práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:

·      Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 14 a 15: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf

·      Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

·      Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k diplomovej práci a Obhajoba diplomovej práce.

·      Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK

·      Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke katedry/katedier:

o  aktuálna ponuka tém záverečných prác: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kped/kpastudium/kpedzaverecneprace/

·      Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 49 – 53. 

o  Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty k záverečným prácam. 

 

 

-      možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov: Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. V študijnom programe Pedagogika v kombinácii majú študenti možnosti zahraničnej a domácej mobility. Zahraničnú mobilitu realizujú prostredníctvom programu Erasmus+. Pedagogika má napríklad momentálne platné zmluvy s univerzitami v Českej republike (Univerzita Karlova v Prahe, Technická univerzita v Liberci), v Srbsku (Univerzita v Belehrade), v Slovinsku (Univerzita v Ljubljane), v Poľsku (Univerzita v Krakowe, Univerzita v Lubline). Okrem toho majú študenti možnosť zúčastniť sa bilaterálnych výmen a môžu vycestovať s cieľom študovať cez SAIA (do desiatok krajín sveta). Prostredníctvom Katedry pedagogiky majú možnosť vycestovať do zahraničia aj prostredníctvom Erasmus+ praxí či neformálnych kontaktov medzi pracoviskami (napr. Veszprém, Viedeň, Praha). Z domácich mobilít zabezpečuje študijný program možnosť (presnejšie dokonca povinnosť) uskutočňovať mobility na vybranom odbornom pracovisku v rámci SR. Katedra má výborné formálne aj neformálne kontakty, ktoré sú obojstranne prospešné a na základe ktorých majú študenti do týchto inštitúcií dvere otvorené.

-      Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty

-      Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16. 

 

-      pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

·      Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10 

·      Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83  

·      Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10 

·      Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť 

 

Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

 

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam. 

 

-      postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami: Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021– Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf 

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

Mali sme aj študentov so špecifickými vývinovými poruchami učenia, pri ktorých zohľadňujeme ich špecifické výchovno-vzdelávacie potreby (dlhší čas na písomky, preferencia ústnej odpovede, akceptácia formálnej stránky písomky a i.), ktorí úspešne absolvovali štúdium (je dostatok učebnej literatúry a možnosť individuálnych konzultácií). Spolupracujeme aj s fakultnou koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami (doc. M. Schraggeovou).

 

-      postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta: Študenti majú v akomkoľvek kroku svojho štúdia – resp. aj pred jeho zahájením a ukončením – možnosť podávať podnety na zlepšenie nejakého riešenia alebo sa odvolať voči hodnoteniu či rozhodnutiu. Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

·      Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65:

·      Vnútorný predpis UK č. 23/2022 - Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK.

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu: http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelistypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/muPEa.pdf


6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).
7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (Učiteľský základ)

 

Prof. RNDr. Miroslav PROKŠA, CSc., funkčné miesto profesor,

e-mail: miroslav.proksa@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4410

 

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (aprobácia):

 

Doc. PhDr. Ľuboslava SEJČOVÁ, CSc., funkčné miesto profesor,

e-mail: luboslava.sejcova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4099

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“:

a) osoby zabezpečujúce profilové predmety aprobácie učiteľstvo pedagogiky v kombinácii: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/muPEa.xml

b) osoby zabezpečujúce profilové predmety spoločného základu, ktoré sa realizujú na Filozofickej fakulte UK: 

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/2023-2024/FiF/SK/muSZa.xml


Osoby zabezpečujúce profilové predmety učiteľského spoločného základu na spolupracujúcich fakultách UK sú uvedené na ich webových stránkach študijných programov.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety sú uvedené v AIS2 (https://ais2.uniba.sk/ais/start.do).

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety sú uvedené v študijnom pláne:

a) osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety aprobácie učiteľstvo pedagogiky v kombinácii: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/muPEa.xml

b) osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety spoločného základu, ktoré sa realizujú na Filozofickej fakulte UK: 

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/2023-2024/FiF/SK/muSZa.xml


Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety učiteľského spoločného základu na spolupracujúcich fakultách UK sú uvedené na ich webových stránkach študijných programov.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Počet vedených záverečných prác je ovplyvnený skutočnosťou, že program sa neotváral každý rok a študenti si mohli zvoliť záverečnú prácu aj v študijnom programe druhej aprobácie. Zoznam školiteľov:

 

Doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc., luboslava.sejcova@uniba.sk

2015/2016 Petra Palkovičová: Detská kresba v diagnostike dieťaťa (muPESL)

2015/2016 Martina Springel: Integrácia žiakov s vývinovými poruchami učenia (muPESL)

Doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc., maria.matulcikova@uniba.sk

2019/2020 Katarína Dušenková: Inovatívne trendy v utváraní učebného prostredia žiakov základnej školy (muPESL)

2015/2016 Patrícia Ráczová: Disciplína a sebadisciplína žiakov v gymnaziálnom type stredných škôl (muPESL)

2015/2016 Dominika Minárechová: Vyučovací štýl a organizácia vyučovania ako faktor poskytovania cielenej spätnej väzby (prax vyučovania strednej školy) (muPESL)

Doc. PhDr. Július Matulčík, CSc., julius.matulcik@uniba.sk

Prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD., adriana.wiegerova@uniba.sk

Mgr. Gabriela Pleschová, MSc. PhD., gabriela.pleschova@uniba.sk

Mgr. Janka Medveďová, PhD., janka.medvedova@uniba.sk

PaedDr. Darina Dvorská, PhD., darina.dvorska@uniba.sk

Mgr. Zuzana Hrćan, PhD., zuzana.hrcan@uniba.sk

PhDr. Silvia Ťupeková Dončevová, PhD., doncevova1@uniba.sk  

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú uvedené v AIS2 (https://ais2.uniba.sk/ais/start.do).

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Viera Lukáčová (zástupca študentov programu – 3buPE) lukacova220@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. Zuzana Hrćan, PhD., zuzana.hrcan@uniba.sk

 

Prístup k poradenstvu: študenti sa na študijného poradcu môžu obrátiť osobne (cez konzultačné hodiny alebo aj neformálne počas diskusií v priestoroch katedry či po jeho kurzoch) alebo písomne (analógovým médiom ako je listová korešpondencia alebo elektronickým mailom). Existuje tiež možnosť spojiť sa s ním prostredníctvom video-konzultácie cez aplikáciu MS Teams. Študijný poradca/kyňa v prípade potreby aktívne komunikuje so študijným oddelením, ktorému poskytuje relevantné stanoviská týkajúce sa napr. žiadostí zo strany študentov.

Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

·      Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. 7/2023, čl. 12: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_7_2023.pdf

·      Na katedre pedagogiky je študentom k dispozícií sekretariát: Mária Daňková (uniba.sk)

·      Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

·      PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

·      Každý študent má svoju študijnú referentku v rámci študijného oddelenia prostredníctvom ktorej rieši svoje bazálne problémy týkajúce sa zápisu, administratívy štúdia a podobne. Na študijnom oddelení je zriadený aj sociálny referát, ktorý zabezpečuje otázky sociálnej politiky, štipendií, platenia školného. V ostatných administratívnych veciach sa môžu študenti obracať na sekretariát katedier, ktoré zabezpečujú študijný program. Študijné oddelenie Filozofickej fakulty UK: so@fphil.uniba.sk

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijných programov zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v štyroch budovách univerzity v správe fakulty, na Gondovej ulici, na Šafárikovom námestí, na Múzejnej ulici a na Štúrovej ulici. Budovy sú plne prevádzkyschopné a dve z nich aj novo rekonštruované. V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/). V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na druhom poschodí situované pracovisko Katedry pedagogiky FiF UK, tiež býva situovaná do učební na Šafárikovom nám. 6 (napr. prízemie, č. dv. 2 a 3), na Právnickej fakulte (stará budova), (napr. č. 223), na Múzejnej ul. (napr. č. 306) a na Gondovej 2 (č. 25, 123, 127, 208, 209, 210). Naši študenti a študentky prirodzene očakávajú, že budú študovať v moderných učebniach,  kde získajú nové podnety pre svoju prax. Preto sa na Katedre pedagogiky neustále aktívne snažíme o inovácie štúdia aj cez úpravu učebného prostredia. 


V roku 2023 sa nám s podporou projektu MŠVVaŠ SR podarilo vytvoriť moderné vzdelávacie priestory, ktoré podporujú tímovosť a napomáhajú zvyšovaniu kvality i atraktivity štúdia pedagogiky a učiteľského povolania vôbec. 

Vo všetkých miestnostiach je k dispozícii dataprojektor, či LCD Tv a PC s premietacou plochou i tabuľou. Niektoré učebne sú svojou veľkosťou prispôsobené aj pre kurzy s menším počtom študentiek a študentov (napr. učebňa G 208 s kapacitou 15 študentiek a študentov), stredne veľké skupiny do cca. 25 ľudí (G 123, 209, 210), aj pre veľké obvykle prednáškovým spôsobom realizované kurzy (G 127 pre viac ako 70 študentov).

 

Učebňa katedry pedagogiky G 209 disponuje unikátnym systémom riadenia a ovládania digitálnych technológií na prenos videokonferencií a vzdelávacích kurzov cez MS Teams. Výskumná učebňa G 208 je prepojená pozorovateľným oknom na mikrovyučovacie i výskumné aktivity. Katedra pedagogiky má na podporu využívania IKT technológií k dispozícií tzv. mobilnú notebookovú učebňu, ktorá obsahuje 20 ks notebookov a umožňuje výučbu s podporou e-learningových nástrojov i pohyblivý presun medzi učebňami. Modernizácia priestorov prebehla v roku 2023 s podporou Rozvojového projektu MŠVVaŠ SR: 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.

 

V priestoroch fakulty sú umiestnené ďalšie dve počítačové učebne G 8 a G 9, ako aj počítače určené výhradne študentom. Študent zároveň môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice. Keďže študijný program je orientovaný aj na digitalizáciu a inovácie vo vzdelávaní, tak súčasťou vybavenia katedry sú prenosné dataprojektory s plátnom, 4 digitálne diktafóny, úplná zostava na nahrávanie videozáznamov vyučovacích hodín: 5 poloprofesionálnych videokamier so stojanmi, 5 smerových mikrofónov a 3 tzv. klopové mikrofóny. Zároveň máme k dispozícií technické zázemie pre nahrávanie zvukových záznamov a podcastov. Pred učebňami Katedry pedagogiky (G 208, G 209, G 210) je študentom k dispozícií oddychová časť s kuchynkou a kreslami.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

 

Popri materiálnom a technickom zázemí na Katedre pedagogiky sa v príprave študentov pedagogiky, ako aj budúcich učiteľov, učiteliek a pomáhajúcich profesií používa unikátny e-lerarningový nástroj Učiteľská akadémia UK, ktorý obsahuje videozáznamy 93 vyučovacích hodín, 135 krátkych edukačných videoukážok vyučovania, rozhovory s učiteľmi a učiteľkami a ďalšie audio i video materiály a učebné úlohy (prípadové štúdie a podobne), ktoré sú cielene zamerané na rozvoj pedagogických kompetencií.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s mnohými cvičnými školami na celom Slovensku. Navigátor cvičných škôl slúži študentom a študentkám pri výbere či získaní bližších informácií o pridelenej cvičnej škole. Súčasne však vytvára priestor pre sieťovanie jednotlivých škôl a bližšiu spoluprácu medzi fakultami UK a cvičnými školami: https://www.ucitelskaakademia.sk/z-lavice-za-katedru/cvicne-skoly/

 

·      Cvičné školy – zoznam: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/pedagogicke-praxe/zoznam-cvicnych-skol-pedagogicke-praxe/

·      Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/

·       Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 14/2023 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2023/Vp_2023_14.pdf

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Informácie poskytujú študentom študijného programu ich pedagógovia (napr. ich vlastné digitalizáty relevantnej literatúry, readre, učebný materiál), potom na celofakultnej úrovni je im k dispozícii Ústredná knižnica FiF UK a potom v rámci Bratislavy môžu využívať aj Univerzitnú knižnicu, Pedagogickú knižnicu, knižnicu SAV či Slovenského národného archívu a i. Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/. Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

V prípade vzdelávacích činností poskytovaných dištančnou alebo kombinovanou metódou má študijný program zabezpečené systémy na správu kurzov a na správu vzdelávania. Využívajú sa najmä aplikácie MS Teams a Moodle. Študenti majú zaručený vzdialený prístup k obsahu kurzov i k online študijným materiálom. Univerzita i fakulta majú vytvorený systém podpory dištančného vzdelávania, ktoré sa zintenzívnilo najmä v období pandémie Covid-19 a má ich zverejnené na svojom webovom sídle. Všetci učitelia programu prostriedky pre dištančnú výučbu majú nielen k dispozícii, ale ich aj na patričnej úrovni ovládajú.

·         Manuál MS TEAMS pre študentov

·         Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

·         E-learningový portál Moodle

·         Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

S partnerskými inštitúciami máme dohodnutú najmä spoluprácu pri zabezpečovaní praxí pre našich študentov a/alebo spoluprácu v oblasti výskumu. FiF UK má uzavreté zmluvy o spolupráci s viacerými inštitúciami, v ktorých študenti môžu o. i. vykonávať odbornú prax. Zoznam partnerov s charakteristikou ich participácie:https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/partnerske-institucie-vyucba/


e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Študenti študijného programu majú zabezpečené primerané sociálne zabezpečenie. Pre mimobratislavských študentov univerzita ponúka ubytovanie v niekoľkých vysokoškolských internátoch, univerzita a fakulta má vytvorený systém štipendijnej podpory študentov vrátane sociálnych štipendií. Na Filozofickej fakulte UK pôsobí aj samostatný sociálny referent, ktorý má na starosti sociálne štipendiá, mimoriadne a prospechové štipendiá a ubytovanie študentov fakulty. Študenti študijného programu majú zabezpečenú aj možnosť výhodného a racionálneho stravovania vo viacerých študentských jedálňach (jedálne v objektoch vysokoškolských internátov, jedáleň a bufet v budove FiF UK na Gondovej 2). Univerzita Komenského zabezpečuje pre svojich študentov primárnu zdravotnícku starostlivosť v zdravotných strediskách, ktoré sú priamo v študentských domovoch. Pre športové vyžitie majú študenti k dispozícii Stredisko telovýchovných voľnočasových aktivít, ktoré realizuje pravidelný tréningový režim v športoch, športových hrách, pohybových aktivitách, ako aj vo viacdenných outdoorových aktivitách v turistike, vysokohorskej turistike, vodnej turistike, v zjazdovom v bežeckom lyžovaní a v horolezectve. Priestory okolo oboch budov sú prispôsobené na podporu aktívneho prístupu k životu (cyklistické stojany s prestrešením, chrániace bicykle pred odcudzením; len niekoľko desiatok metrov od budov je na nábreží v lete k dispozícii mestská volejbalová piesková pláž...). Na realizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí Filozofická fakulta UK využíva veľkoryso architektonicky stvárnený priestor fakultného átria a secesnej Moyzesovej siene, ktorá sa využíva na realizáciu koncertov, študentských fakultných plesov, na vystúpenia fakultných divadelných súborov a iných kultúrnych a spoločenských aktivít. Budova fakulty ponúka študentom aj niekoľko oddychových a relaxačných priestorov, ktoré sa využívajú aj na usporiadanie komorných a klubových podujatí. Možnosť duchovného vyžitia študentom poskytuje Univerzitné pastoračné centrum UPC, ktoré sa nachádza v oblasti najväčšej koncentrácie študentov v rámci Slovenskej republiky – v Mlynskej doline. Priestor na rekreáciu, oddychové a vzdelávacie pobyty poskytujú viaceré učebno-výcvikové zariadenia Univerzity Komenského. Mimoriadne vhodné na relax je aj samotné okolie fakulty so svojimi promenádami pozdĺž Dunaja a na druhej strane v lete pieskovými plážami, možnosťami plážového volejbalu či výletov do prírody. https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/studium/student/Prirucka_2023_verzia_C7_finalna.pdf časti 4.8 a 4.9

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.11/2023, Študijného poriadku FiF UK: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf).

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. Ide najmä o študijné pobyty cez program Erasmus+. Pedagogika má napríklad momentálne platné zmluvy s univerzitami v Českej republike (Univerzita Karlova v Prahe, Technická univerzita v Liberci), v Srbsku (Univerzita v Belehrade), v Slovinsku (Univerzita v Ljubljane), v Poľsku (Univerzita v Krakowe, Univerzita v Lubline). Študenti môžu realizovať mobility aj v rámci ďalších partnerstiev, ktoré Univerzita Komenského v Bratislave udržiava. UK má možnosť vysielať študentov do zahraničia za účelom štúdia alebo stáže v rámci svojich partnerstiev (Utrecht Network, SYLFF, niektoré bilaterálne zmluvy), na 63 zahraničných univerzít vo vyše 30 krajinách v Európe aj mimo nej. Ešte širšie možnosti pokrývajúce prakticky celý svet existujú v rámci iných schém, najmä v rámci programu Erasmus+ a aktivít zastrešených MŠVVŠ SR, realizovaných prostredníctvom SAIA. Sú to najmä: Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií (CEEPUS), Národný štipendijný program (NŠP), Akcia Rakúsko-Slovensko, Vyšegrádsky fond a iné.

Koordinátor Erasmus+ pôsobiaci na katedre (Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD.) pomáha zostaviť uchádzačom precízny študijný plán na zahraničnej univerzite, ktorý tvorí predpoklad pre uznanie štúdia absolvovaného v zahraničí na UK.

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/poziadavky/


b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/.

Prijímacie konanie sa realizuje na základe Pravidiel prijímacieho konania, ktoré každoročne schvaľuje akademický senát fakulty a ktoré sú zverejnené na webovom sídle fakulty. Na študijný program sú prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru v bakalárskom štúdiu.


c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/.

Údaje týkajúce sa prijímacieho konania (počet uchádzačov, počet prijatých uchádzačov, otvárané študijné programy a aprobácie) sa zbierajú a monitorujú pravidelne na ročnej báze prostredníctvom Akademického informačného systému AIS a sú zahrnuté vo výročných správach o činnosti a hospodárení FiF UK ako aj v správach o vzdelávacej činnosti. Tieto údaje sa využívajú pri nastavovaní počtu plánovaných uchádzačov na prijatie na študijný program ako aj pri zostavovaní otváraných študijných programov a aprobácií na nasledujúci akademický rok.


10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

·     Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·      Študentská anketa


Jedným z hlavných nástrojov je študentská anketa, ktorá zisťuje rozličné parametre úspešnosti študijného programu a mieru spokojnosti študentov s jeho realizáciou. Ďalšie štatistické a kvalitatívne dáta sa získavajú aj prostredníctvom akademického informačného systému AIS (napr. úspešnosť štúdia v jednotlivých predmetoch).


Študijný program Pedagogika v kombinácii realizuje spätnú väzbu prostredníctvom stretnutí s absolventmi na konferenciách poriadaných katedrou a neformálnych stretnutiach so zamestnávateľmi. Spätnú väzbu získavame aj prostredníctvom študentskej ankety, ako aj na odborných podujatiach organizovaných Sekciou sociálnej pedagogiky pri SAV. Neformálnym podujatím je každoročné stretnutie študentov a absolventov na predvianočnom stretnutí. Rovnako členovia katedry a koordinátori pedagogických praxí študentov aktívne komunikujú so zamestnávateľmi po oficiálnej linke aj neoficiálnymi (kolegiálnymi) spôsobmi a získané informácie pedagógovia vyhodnocujú a zapracúvajú do študijných plánov na pravidelných poradách (minimálne 2-krát ročne).

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

·    Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·      Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

·      Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

-     Ďalším dôležitým nástrojom zberu informácií o študijnom programe je prieskum absolventov a ich uplatnenia na trhu práce, ktorý fakulta realizuje na ročnej báze (od r. 2017). Prieskum mapuje uplatnenie absolventov v jednotlivých odvetviach pracovného uplatnenia podľa jednotlivých skupín študijných programov.

-     Fakulta v podobe prieskumov a správ pravidelne monitoruje uplatnenie absolventov svojich študijných programov v praxi. Prieskumy sú publikované na webovom sídle fakulty. Rovnako fakulta aktuálne sleduje a vyhodnocuje aj externé informačné zdroje poskytujúce údaje o uplatniteľnosti absolventov v praxi a venuje sa im vo výročných správach za jednotlivé akademické roky.

-     Ďalšou formou získavania spätnej väzby sú v prípade programu Pedagogika v kombinácii stretnutia a kontakty s absolventmi či všeobecne zástupcami zamestnávateľov. Opatrenia zistené zo spätnej väzby sa pretavujú do stredne- a dlhodobých zmien (najmä vytváranie nových predmetov viac prispôsobených potrebám praxe alebo zmeny v organizovaní odborných praxí).

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).