Opis študijného programu
Podprogram, časť študijného programu muNEa - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - učiteľské štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
04.09.2023
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
04.09.2023
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii, 100372
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
2. stupeň, kód 767
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
38. Učiteľstvo a pedagogické vedy, ISCED-F kód odboru: 0114 Príprava učiteľov s predmetovou špecializáciou
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
učiteľský kombinačný (nemecký jazyk a literatúra v kombinácii s aprobáciami: biológia, anglický jazyk a literatúra, filozofia, geografia, história, chémia, maďarský jazyk a literatúra, pedagogika, slovenský jazyk a literatúra)
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

nevzťahuje sa na tento študijný program

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský, nemecký
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
dva roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/otvarane/. Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/. Celkový počet študentov študijného programu: Magisterské štúdium (uniba.sk)
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Absolvent magisterského študijného programu učiteľstva nemecký jazyk a literatúra v kombinácii v študijnom odbore 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov je spôsobilý vykonávať samostatne profesiu učiteľa na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie. Vie tvoriť edukačné a metodické materiály aj s podporou digitálnych technológií. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií.

 Absolventi študijného programu Nemecký jazyk a literatúra (2.stupeň) v kombinácii , odbor 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov dokážu na zodpovedajúcej úrovni a modernými metódami sprostredkúvať znalosť nemeckého jazyka v oblasti praktickej znalosti - slovom a písmom, v oblasti komunikačných kompetencií hovorenia, písania, čítania a počúvania s porozumením i v oblasti gramatického a lexikálneho systému jazyka, v oblasti kultúrnej a politickej histórie nemeckej jazykovej oblasti, predovšetkým v oblasti krajinovedy a histórie literatúry.

Absolventi sa vedia vyrovnať s metodickými a didaktickými problémami výučby nemeckého jazyka, a preto sú spôsobilí pre uplatnenie ako učitelia gymnázií a iných stredných škôl. Vedia sa pasívne a aktívne správne orientovať v oblastiach vedy a výskumu v nemeckej jazykovej oblasti, t. j. v oblastiach jazykovedného, literárnovedného a krajinovedného výskumu, v oblasti metodológie výskumu ako aj v oblasti metodiky vyučovania nemeckého jazyka. Majú predpoklady pre ďalšie vzdelávanie v zmysle aktuálnych vývojových trendov v týchto oblastiach.

Okrem toho sú spôsobilí hľadať profesionálne uplatnenie všade tam, kde sa vyžaduje jednak praktická znalosť nemeckého jazyka, jednak odborná kompetencia a samostatná kreatívna činnosť v oblasti vedy o jazyku a literatúre ako aj v oblasti kultúrnej histórie nemeckej jazykovej oblasti. Navyše sú spôsobilí pre tímovú prácu.

Sú spôsobilí aj pre uplatnenie ako vysokoškolskí učitelia nemeckého jazyka a literatúry, čoho významnou súčasťou je ďalšia odborná kvalifikácia a z toho vyplývajúca teoretická a praktická kompetencia v oblastiach jazykovedného, literárnovedného resp. krajinovedného (kultúrnohistoric­kého) výskumu, metodológie výskumu resp. v oblasti výskumu metodiky a didaktiky vyučovania nemeckého jazyka.

 

Teoretické vedomosti

-       Absolvent 2. stupňa (Mgr.) učiteľstva nemecký jazyk a literatúra v kombinácii:

-       pozná princípy aplikácie digitálnych technológií v edukácii

-       pozná princípy pedagogickej diagnostiky aj s ohľadom na individuálne osobitosti žiakov a študentov

-       pozná metodológiu a metódy výskumu v edukačných vedách

-       získa a pochopí všetky požadované fakty, pojmy, princípy a teórie, ktoré sa vzťahujú k teoretickému a praktickému zameraniu výučby nemeckého jazyka a používa ich pri výkone povolania ako učiteľ nemeckého jazyka resp. v inej zo spomínaných oblastí možného profesionálneho uplatnenia,

-       primeraným spôsobom, kriticky a súčasne tvorivo používa získané teoretické a praktické znalosti a zručnosti pri riešení problémov profesionálnej praxe resp. v procese ďalšieho vzdelávania (vo výučbe a v oblasti vedeckovýskumnej činnosti),

-       nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov teórie a praxe,

-       zavádza ich do vlastnej profesionálnej praxe.

 

Praktické schopnosti a zručnosti

-       Absolvent 2. stupňa (Mgr.) učiteľstva nemecký jazyk a literatúra v kombinácii:

-       vie analyzovať a zhodnotiť edukačné programy podľa podmienok konkrétneho edukačného prostredia

-       dokáže navrhnúť a realizovať výskumný projekt v edukačných vedách

-       sprostredkúvať jeho praktickú znalosť na zodpovedajúcej úrovni v procese výučby

-       aplikovať získané znalosti jazyka, literatúry a kultúry nemeckej jazykovej oblasti ako aj metodiky a didaktiky vyučovania nemčiny ako cudzieho jazyka v spomínaných oblastiach profesionálnej praxe,

-       na základe získanej odbornej kompetencie neustále tvorivo a inovatívne riešiť problémy tejto praxe.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) učiteľstva nemecký jazyk a literatúra v kombinácii:

-       je ako učiteľ psychosociologicky a mravne zodpovedajúco štruktúrovanou osobnosťou

-       vie pracovať tvorivo, efektívne a inovatívne ako jednotlivec a ako člen pracovného tímu,

-       vie zabezpečovať vlastný odborný rast formou celoživotného vzdelávania a aplikovať jeho výsledky tvorivo do vlastnej resp. do tímovej práce,

-       vie tvorivo a súčasne kriticky reagovať na vývojové trendy v teórii a praxi.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

učiteľ nemeckého jazyka na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania

učiteľ nemeckého jazyka na všetkých typoch stredných škôl

lektor nemeckého jazyka na jazykovej škole vo vzdelávaní mládeže i dospelých

lektor nemeckého jazyka vo vzdelávaní dospelých vo firmách

pracovník v oblasti navrhovania a posudzovania vyučovacích materiálov nemeckého jazyka a didaktických pomôcok

učiteľ na vysokej škole v pozícii lektora         c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Spojená škola Novohradská, Gymnázium Jura Hronca

Goethe inštitút


3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolvent magisterského stupňa študijného programu učiteľstva nemecký jazyk a literatúra v kombinácii v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov je spôsobilý vykonávať samostatne profesiu učiteľa na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie. Vie tvoriť edukačné a metodické materiály aj s podporou digitálnych technológií. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií.

Absolventi dokážu na zodpovedajúcej úrovni a modernými metódami sprostredkúvať znalosť nemeckého jazyka v oblasti praktickej znalosti - slovom a písmom, v oblasti komunikačných kompetencií hovorenia, písania, čítania a počúvania s porozumením, v oblasti gramatického a lexikálneho systému jazyka i v oblasti kultúrnej a politickej histórie nemeckej jazykovej oblasti, predovšetkým v oblasti krajinovedy a histórie literatúry.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Gughová Carmen - koordinátorka pre Nemecko slovenské bilingválne štúdium, Gymnázium Bilíkova, Bratislava

Rózsová Wolfová Karin - odborná asistentka na oddelení jazykov na Prírodovednej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, lektorka nemčiny na Goetheho inštitúte v Bratislave

Mayer Ján - učiteľ nemčiny a vedúci predmetovej komisie NJ na Gymnáziu Jura Hronca – Spojená škola Novohradská, Bratislava

Slobodníková Jana - lektorka nemčiny vo firmách Siemens, Noerr, PWC, Accenture, Sandberg Capital, Atos, The Robert Bosch Foundation

Hlavinková Silvia - lektorka nemčiny na Goetheho inštitúte v Bratislave

Hamar Tomáš – vedúci Ústavu cudzích jazykov na Lekárskej fakulte UK v Bratislave

Lax-Küten Andrea - vedúca oddelenia Nemčiny ako cudzieho jazyka na Univerzite Bonn v Nemecku

Motešická Zuzana - odborná asistentka na oddelení jazykov FCHPT STU a FAD STU, lektorka nemčiny na Rakúskom inštitúte v Bratislave

Zolcerová Ivana - vedúca katedry Jazykov na FiF UK, lektorka nemčiny na Goetheho inštitúte v Bratislave

Lauková Lucia - odborná asistentka na Ústave cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Zajacová Ivana - učiteľka nemčiny na Gymnáziu Jura Hronca – Spojená škola Novohradská, Bratislava

Milošovičová Petra - externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie SR (špecializácia na odborné školenia v oblasti právnej terminológie v nemčine), majiteľka a lektorka jazykovej školy nemčiny SIMSALADEUTSCH (špecializácia na vyučovanie detí v materskej škole)

Tereková Soňa - učiteľka nemčiny na Gymnáziu Bilíkova, Bratislava

Sadloňová Veronika - učiteľka nemčiny na Gymnáziu Jura Hronca – Spojená škola Novohradská, Bratislava

Weberová Dagmar - pôsobí na Ústave marketingových komunikácií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kubišová Soňa - učiteľka nemčiny na Súkromnej základnej škole a gymnáziu Galileo School, Bratislava

Ľahká Dagmar - učiteľka nemčiny na Súkromnej základnej škole pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská, Bratislava

Fabiánová Veronika - učiteľka nemčiny na strednej škole v Regensburgu (Städtische Berufsschule II Regensburg)


c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Prvé vyjadrenie je od zástupcu Spojenej školy Novohradská (Gymnázium Jura Hronca, ZŠ Košická), ktorá patrí k renomovaným školám na Slovensku, s najvyšším umiestnením v rebríčku kvality vzdelávania. Je to zároveň cvičná škola, s ktorou Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK dlhoročne spolupracuje pri organizácii pedagogickej praxe z nemeckého jazyka. Táto inštitúcia reprezentuje ideálnu uplatniteľnosť absolventa prospešnú vo verejnom sektore a plne zodpovedá profilu absolventa predstaveného študijného programu.

Druhé vyjadrenie je od zástupkyne Goethe inštitútu s dlhoročnou tradíciou vo vyučovaní nemčiny na Slovensku i v zahraničí. Táto celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko reprezentuje uplatniteľnosť našich absolventov v komerčnom sektore, ktorý má však výrazný presah i do kultúrnej oblasti.

Obe inštitúcie dlhodobo zamestnávajú, alebo inak úzko spolupracujú s absolventami študijného programu Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry, ponúkanom na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK  (ako vyplýva aj z bodu 3 b) tohto formulára).

Vyjadrenie Spojenej školy Novohradská, Gymnázia Jura Hronca:

 

„Otvorenie programu Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii na bakalárskom a magisterskom stupni je určite opodstatnené. Keďže je nedostatok učiteľov cudzích jazykov, jeho absolventi nájdu nepochybne uplatnenie na trhu práce. Každoročne ma oslovuje niekoľko kolegov z iných škôl s otázkou, či nemáme voľného nemčinára, lebo im chýbajú.

 

Na našej škole vidím uplatnenie v pozícii učiteľa NJ. Na základných, stredných či vysokých školách, všade sa vyučuje nemecký jazyk. V regióne, v ktorom žijeme,  je nemčina jednoznačne cudzí jazyk číslo 2. S Filozofickou fakultou UK v Bratislave spolupracujeme už niekoľko rokov pri organizácii pedagogických praxí. Študenti majú možnosť sa oboznámiť s výučbou nemčiny na naše škole už počas štúdia a niektorí absolventi zostávajú pôsobiť na našej škole i po ukončení vysokoškolského štúdia.“

 

(PhDr. Ján Mayer, učiteľ nemčiny a vedúci predmetovej komisie nemeckého jazyka na Spojenej škole Novohradská)

 

Vyjadrenie Goethe inštitútu:

                 

                 Je z Vašej pozície a Vašich skúseností z praxe otvorenie študijného programu Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii na bakalárskom a magisterskom stupni opodstatnené a viete si predstaviť uplatnenie našich absolventov na trhu práce?

 

                 „Absolventi učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry pôsobia na našej inštitúcii od jej založenia. Ako vzdelávacia inštitúcia                  poskytujúca kurzy nemeckého jazyka pre dospelých, deti a mládež pociťujeme v posledných rokoch akútny nedostatok          kvalifikovaných učiteľov nemeckého jazyka a literatúry. Mnohí uchádzači o prácu učiteľa nemčiny sú absolventi iných                  nepedagogických smerov, ovládajúci jazyk väčšinou vďaka pobytu v nemecky hovoriacich krajinách. Týmto uchádzačom chýbajú   odborné a metodicko-didaktické kompetencie, ktoré sú prekážkou kvalitnej výuky nemčiny. Absolventi uvedeného smeru, ktorí        sú vybavení všetkými potrebnými kompetenciami môžu nájsť uplatnenie nielen ako učitelia na stredných a základných školách,    ale aj vo vzdelávaní dospelých (napr. v Goetheho inštitúte) ako aj v mnohých školách, ktoré nemôžu ponúkať nemčinu ako druhý       cudzí jazyk práve pre nedostatok kvalifikovaných učiteľov. Z uvedených dôvodov považujem otvorenie študijného programu    Učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii za veľmi opodstatnené.“

 

V akých pozíciách resp. akým spôsobom by sa, podľa Vás, mohol uplatniť absolvent bakalárskeho a magisterského programu Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii vo Vašej inštitúcii?

 

                 „V Goetheho inštitúte sa môžu absolventi uvedeného smeru uplatniť v prvom rade ako učitelia nemeckého jazyka v kurzoch pre                  dospelých (všeobecné a odborné kurzy pre verejnosť a pre firemných klientov), ale aj pre deti a mládež, ako aj pri vyučovaní                 nemčiny MINT-predmetov metódou CLIL v našich partnerských školách. Po získaní potrebných skúseností a doplnkovej             kvalifikácie môžu absolventi uvedeného študijného smeru spolupôsobiť ako referenti ďalšieho vzdelávania učiteľov nemčiny, ako                  spolutvorcovia učebných materiálov, prípadne v medzinárodných tímoch ako koordinátori regionálnych projektov na podporu                  výuky nemeckého jazyka v strednej a východnej Európe.“

 

(Dr. Iveta Sládeková Ondrejková, vedúca jazykového oddelenia a zástupkyňa riaditeľa, Goethe-Institut,

Iveta.Sladekova-Ondrejkova@goethe.de

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Rada študijného programu Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii:

Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. (hlavná zodpovedná osoba/garant)

Mgr. Miloslav Szabó, PhD.

doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.

Mgr. Maxim Duleba (zástupca študentov)

Dr. Iveta Sládeková Ondrejková (zástupkyňa zamestnávateľov, Goetheho inštitút)


b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na stránkach: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/muNEa.xml ako aj http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelistypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/muNEa.pdf

Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-          podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-          klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-          sylaby predmetu,

-          výsledky vzdelávania,

-          povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

 

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

-       jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety

 

-       v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie),

 

-       pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu)

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

 

-       prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

 

-       pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania,

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

 

-       metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov),

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

 

-       osnovu/ sylaby predmetu,

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

 

-       pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne),

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

 

-       kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia,

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

 

-       osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu,

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

 

-       učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov),

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

 

-       miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách).

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


aktuálny študijný plán sa nachádza na stránke: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/muNEa.xml

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského stupňa štúdia je 120 pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu diplomovej práce. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

-       počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 31 kreditov za predmety spoločného základu, 27 kreditov za predmety aprobácie

-       počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 3 kredity za povinne voliteľné predmety spoločného základu, 12 kreditov za povinne voliteľné predmety aprobácie

počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 6 kreditov za predmety spoločného základu, 2 kredity za predmety aprobácie

-       počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program: 38 kreditov za spoločný základ,

-       počet kreditov za aprobáciu: 41

-       za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 10 kreditov.

počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 10 kreditov

počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch: nie je súčasťou študijného programu

počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch: nie je súčasťou študijného programu 

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:


 

Študijný program Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/magisterske-studium/ucitelstvo-nemeckeho-jazyka-a-literatury-v-kombinacii/

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:


g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

·       Vnútorný predpis FiF UK – Študijný poriadok:

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf

·       Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4:

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

·       Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: PhDr. Erika Mayerová, PhD. (erika.mayerova@uniba.sk)

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-germanistiky-nederlandistiky-a-skandinavistiky/

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

-       pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii má diplomová práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:

·      Vnútorný predpis FiF UK https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf

·      Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

·      Univerzite Komenského v Bratislave

·      Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k bakalárskej práci a Obhajoba bakalárskej práce.

·      Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK.

·      Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke katedry k záverečným prácam.

·      Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 49 – 53.

·      Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty k záverečným prácam.

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:

Študenti študijného programu informačné štúdiá, 1. stupeň majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK.

·       Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty.

·       Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.

 

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

 

·      Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10

·      Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83

·      Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10

·      Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov.

 

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam.

Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK.

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

 

·      Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65:

·      Vnútorný predpis UK č. 23/2022 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK.

 


5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú uvedené na webovej stránke študijného programu:

http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelistypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/muNEa.pdf

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

·       Aktuálny harmonogram akademického roka:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/


·       Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

a)       Prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc., funkčné miesto profesor, e-mail: miroslav.proksa@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4410

 

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (aprobácia):


Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. – pôsobí na funkčnom mieste profesora

jozef.tancer@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4119

 

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“:

a) osoby zabezpečujúce profilové predmety aprobácie učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii:

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/muNEa.xml

b) osoby zabezpečujúce profilové predmety spoločného základu, ktoré sa realizujú na Filozofickej fakulte UK: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/2023-2024/FiF/SK/muSZa.xml

Osoby zabezpečujúce profilové predmety učiteľského spoločného základu na spolupracujúcich fakultách UK sú uvedené na ich webových stránkach študijných programov.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH piatich učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety sú súčasťou príloh. VUPCH ďalších učiteľov zabezpečujúcich povinné predmety sú dostupné na intranete Filozofickej fakulty UK na adrese: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/interne-materialy-fif-uk/

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety sú uvedené v študijnom pláne:

a) osoby zabezpečujúce profilové predmety aprobácie učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii:

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/muNEa.xml

b) osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety spoločného základu, ktoré sa realizujú na Filozofickej fakulte UK:

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/2023-2024/FiF/SK/muSZa.xml

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety učiteľského spoločného základu na spolupracujúcich fakultách UK sú uvedené na ich webových stránkach študijných programov.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Aktuálny zoznam školiteľov a ponuka vypísaných tém záverečných prác je na: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-germanistiky-nederlandistiky-a-skandinavistiky/

 


f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.
g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Maxim Duleba

maxim.duleba@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).
i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).


 

·       Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_7_2023.pdf

                    -   Na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky je študentom k dispozícii sekretariát: Mária Strížová,           maria.strizova@uniba.sk, Gondova 2, miestnosť č. G256, úradné hodiny: Pondelok: 09:00 – 12:00, Utorok: 09:00 – 12:00,                       Streda: 13:00 - 15:00, Štvrtok: 09:00 – 12:00

                    -  Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta: PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02                   Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-                            studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

a)       Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská). 

Pre študentov študijného programu Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na druhom poschodí situované pracovisko Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK.

 

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/)

 

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky podľa zamerania študijného programu aj v špecifických výučbových priestoroch: v plne vybavenom jazykovom laboratóriu, kde jeden počítač pripadá na jedného študenta (napr. učebňa G8) sa budú realizovať predmety z oblasti korpusovej lingvistiky a jazykových cvičení.

 

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice, a v čiastkovej knižnici Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

 

·       Cvičné školy – zoznam: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/pedagogicke-praxe/zoznam-cvicnych-skol-pedagogicke-praxe/

·       Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/

 

·       Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2023/Vp_2023_14.pdf

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov: http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelistypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/muNEa.pdf), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne):

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

 

Okrem toho Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK disponuje vlastnou katedrovou knižnicou (Gondova 2, č. m. 237, otváracie hodiny pondelok – piatok 9:00 – 14:00. Knižnicu spravuje Slovanský seminár, Gondona 2, č. m. 234), v ktorej sa nachádza knižničný fond v objeme 3500 knižničných jednotiek. Knižnica má 16 miest na štúdium, 2 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie. 

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

·       Manuál MS TEAMS pre študentov

·       Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

·       E-learningový portál Moodle

·       Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)


d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

·       Zoznam partnerov s charakteristikou ich participácie:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/partnerske-institucie-vyucba/

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/studium/student/Prirucka_2023_verzia_C7_finalna.pdf – časti 4.8 a 4.9

 

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania:

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK Študijného poriadku FiF UK: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/poziadavky/ (magisterské štúdium)

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium:

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/ (magisterské štúdium) 

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie:

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

·       Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·       Študentská anketa

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

 

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu:

·       Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·       Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

·       Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

 

·       Pri príprave aktuálnej úpravy študijného programu bola zapracovaná individuálna spätná väzba absolventov.

 

Zvýšená pozornosť bola venovaná intenzívnej príprave študentov na oblasť využívania moderných digitálnych technológií a rozvíjaniu cieľovej schopnosti absolventov tohto programu sprostredkovať nemecký jazyk Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu:

·       Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·       Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

·       Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

 

·       Pri príprave aktuálnej úpravy študijného programu bola zapracovaná individuálna spätná väzba absolventov.

 

Zvýšená pozornosť bola venovaná intenzívnej príprave študentov na oblasť využívania moderných digitálnych technológií a rozvíjaniu cieľovej schopnosti absolventov tohto programu sprostredkovať nemecký jazyk 

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).