Opis študijného programu
Podprogram, časť študijného programu buHIa - učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - učiteľské štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
38. – Učiteľstvo a pedagogické vedy – učiteľstvo histórie v kombinácii kód : 100810
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
1. stupeň, kód: 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
38. Učiteľstvo a pedagogické vedy, ISCED-F kódy odboru/ odborov : 0114 (príprava učiteľov s predmetovou špecializáciou), 0222 (história a archeológia)
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
učiteľský
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
3 roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
plánovaný počet študentov – 59, skutočný počet uchádzačov z posledného prijímacieho konania je uvedený na stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/ar2122/a skutočný počet študentov – 86.
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Predmety študijného plánu sú koncipované tak, aby pokrývali proporčne témy sociálno-vedného, pedagogického a psychologického základu učiteľstva a predmetových aprobácií. Absolvent bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo histórie v kombinácii nadobúda všetky kľúčové, teoretické i praktické znalosti histórie ako vedeckej disciplíny. Disponuje kľúčovými odbornými znalosťami o slovenských dejinách v celom chronologickom rozsahu od raného stredoveku po 20. storočie, zohľadňujúc politický, sociálny, hospodársky a kultúrny vývoj; má esenciálne poznatky o najstarších dejinách ľudstva a o vzniku starovekých civilizácií, ktoré vplývali na vytváranie európskej identity a kultúrneho dedičstva a spoľahlivo sa orientuje v kľúčových udalostiach v dejinách Európy a sveta od stredoveku až po súčasnosť. Zároveň disponuje základnými schopnosťami a zručnosťami, ktoré mu po absolvovaní nadväzujúceho magisterského programu umožňujú prácu pedagóga na základných a stredných školách.

 

Absolvent študijného programu Učiteľstvo histórie v kombinácii v rámci študijného programu získava:

 

Teoretické vedomosti:

·        pozná sociálno-vedné a legislatívne súvislosti inštitucionálneho vzdelávania,

·        pozná psychologické modely kognitívneho vývinu a vývinu osobnosti s aplikáciou v edukačnom prostredí

·        ovláda súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka

·        pozná teoretické a praktické súvislosti odborovej didaktiky, najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede

·        pozná teoretické princípy tvorby a plánovania edukačného procesu v sekundárnom vzdelávaní

·        pozná spôsoby využívania informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní

·        má schopnosť zoraďovať historické fakty, dávať ich do vzájomných súvislostí a kontextov, do príčinných a následných vzťahov

·        dokáže triediť, rozlišovať a klasifikovať získané poznatky a aplikovať ich pri interpretácii dejinných procesov a udalostí

 

Praktické schopnosti a zručnosti:

·        sa dokáže orientovať v pedagogickej dokumentácii a školskej legislatíve,

·        vie aktívne používať digitálne technológie na podporu edukačného procesu,

·        vie analyzovať a reflektovať jednotlivé zložky edukačného procesu v školskej triede,

·        samostatne projektuje a realizuje výučbu predmetu história na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania

·        vie adaptovať vzdelávacie programy vo svojej disciplíne na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy, typu školy etc.

·        je schopný podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov

·        vie analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania

·        ovláda základy odbornej historickej práce a je schopný samostatne pracovať napríklad na poli regionálnych dejín

·        vie efektívne komunikovať pedagogické a odborné historické poznatky so širším prostredím laickej a profesijnej komunity

·        orientuje sa v poznatkoch z dejín ľudskej spoločnosti a následne toto poznanie sprostredkovať svojim žiakom

·        je schopný v základoch interpretovať diskurzy odborného i laického charakteru, zohľadňujúc tak perspektívu tvorcu, ako i prijímateľa

·        zvláda koncipovanie odborných textov za dodržania pravidiel akademickej etiky.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

 

·        vie organizovať a plánovať vlastné vzdelávanie,

·        je schopný tvoriť metodické texty z oblasti histórie so širšou aplikovateľnosťou

·        je schopný tvoriť E- learning

·        disponuje vedomosťami o právnych, ekonomických a etických aspektoch svojej práce

·        udržiava kontakt s najnovšími vývojovými trendmi a poznatkami v historickej vede

·   zvyšuje si svoju profiláciu prostredníctvom medzinárodných pobytov na partnerských zahraničných pracoviskách (napríklad prostredníctvom programu Erasmus+)

 

Absolvent je teoreticky i kompetenčne pripravený pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania, po ktorého absolvovaní je plne pripravený na samostatnú pedagogickú prax na základných a stredných školách. Získal vhľad do problematiky edukačných vied a spoločenských a legislatívnych súvislostí výchovy a vzdelávania, získal základy digitálnej a psychologickej gramotnosti učiteľa. Ovláda základný obsah svojej vednej disciplíny, princípy jej štruktúry, je oboznámený s metodológiou odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom vedeckej činnosti a projektovať ho pre didaktické zámery a účely.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Učiteľ na základnej škole

Učiteľ na strednej škole

Kultúrno-osvetový pracovník

Kreatívny pracovník v reklame

Projektový manažér v kultúrnych, spoločenských a mimovládnych organizáciách (nadácie a občianske združenia)

Samostatný referent v štátnej správe a miestnej samospráve

Copywriter

Redaktor v médiách

Vydavateľský redaktor

Editor

Reportér

Pracovník historických knižníc

 

Potenciál študijného programu: Okrem získania  učiteľských spôsobilostí, na ktoré je možné ďalej nadväzovať je absolvent  schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov. Vďaka študijnému programu je  schopný uplatniť sa v spoločenskej praxi. Jeho znalosti a zručnosti sú devízou v profesiách, v ktorých ide o tvorivé, koncepčné, analytické a strategické myslenie, interpretačné schopnosti a kultivovaný jazykový prejav.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Okrem učiteľskej spôsobilosti si absolvent osvojí všetky nevyhnutné predpoklady k práci s historickým materiálom, s jeho interpretáciou i kultivovanou písomnou prezentáciou vedeckých výsledkov pri dodržiavaní všetkých etických a vedeckých zásad. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov. Je kultúrne a jazykovo gramotný a dokáže efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť jednotlivcov.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Mgr. Peter Bystrický, PhD., Historický ústav SAV 

Mgr. Peter Macho, PhD., Historický ústav SAV

Mgr. Barbora Buzássyová, PhD., Historický ústav SAV

Mgr. Janka Medveďová, PhD., odborná asistentka na katedra pedagogiky a andragogiky;

Mgr. Katarína Muziková, PhD., odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka

Mgr. Lucia Habancová, hovorkyňa BSK; moderátorka

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Rada študijného programu Učiteľstvo histórie v kombinácii bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK.

 

Členovia Rady študijného programu:

prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. (hlavná zodpovedná osoba/garant); prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc. (spolugarant); Doc. Mgr. Martin Vašš, PhD. (spolugarant); Mgr. Radoslav Deák, Gymnázium Jura Hronca, Spojená škola Novohradská 3, 821 09 Bratislava (zástupca zamestnávateľa); Bc. Dorota Tóthová (zástupca študentov); Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.; Mgr. Peter Benka, PhD.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami je uvedené v prílohách. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-         podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-         klasifikačnú stupnicu     nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-         sylaby predmetu,

-         výsledky vzdelávania,

-         povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch

k jednotlivým predmetom študijného programu.

 

-      metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov),

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby

aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

-      osnovu/ sylaby predmetu,

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného

semestra.

 

-      pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne),

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

 

-      kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

 

-      osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu,

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

 

-      učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov),

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu

študijného programu.

 

-      miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách).

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej

fakulty, Gondova 2, Šafárikovo námestie Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného

programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

 

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami je uvedené v prílohách.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho stupňa štúdia je 180 pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu bakalárskej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom.
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

-      počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 35 kreditov za predmety spoločného základu, 43 kreditov za predmety aprobácie

-      počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 12 kreditov za povinne voliteľné predmety spoločného základu, 12 kreditov za povinne voliteľné predmety aprobácie

-      počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 13 kreditov za predmety spoločného základu, 5 kreditov za predmety aprobácie

-      počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program: 60 kreditov za spoločný základ, 60 kreditov za každú aprobáciu

-      počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia,  8

-      počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 2

-      počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch,

-      počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch.

 

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami je uvedené v prílohách.

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

·        Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 11 – 16: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

·        Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 1, 2 a 4, čl. 5 – 8: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

·        Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 54 – 59:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·        Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 6:

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Študijný program Učiteľstvo histórie v kombinácii má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke fakulty https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/ .

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylabách predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

·        UK č. 1/2006 - Registratúrny poriadok a Registratúrny plán: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2006/Vp_2006_01.pdf

·        FiF UK č. 5/2020, príl. 2, čl. 2, ods. 2 a 3 – Študijný poriadok FiF UK: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

·        Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

·        Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4:

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

·        Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

Katedrovými koordinátormi pre mobility sú:

 

Mgr. et Mgr. Daniela Rošková, PhD. daniela.roskova@uniba.sk; Katedra všeobecných dejín, S-402, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vseobecnych-dejin/studium/zahranicne-mobility/

 

Mgr. Stanislava Kuzmová, MA, PhD.  stanislava.kuzmova@uniba.sk; Katedra slovenských dejín, S-407, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1;https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksd/studium/medzinarodne-mobility/

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webových stránkach Katedry slovenských dejín: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksd/studium/zaverecne-prace/ a Katedry všeobecných dejín: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vseobecnych-dejin/studium/zaverecne-prace/

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu učiteľstvo histórie (v kombinácii), 1. stupeň, má bakalárska práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty: 

 

 

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov: 

Študenti študijného programu učiteľstvo histórie (v kombinácii), 1. stupeň majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK.  

· Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty

· Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16. 

 

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov: 

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o: 

 

  • Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10 
  • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83  
  • Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10 
  • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť 

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

 

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam. 

Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami: 

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42. 

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf 

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.  

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky 

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici). 

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta: 

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy: 

 

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke fakulty https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelisty/2022-2023/FiF/SK/boHI.pdf

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram- akademickeho-roka/

Harmonogram akademického roka je koncipovaný v súlade s Vnútorným predpisom č. 20/2019 UK – Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 7, ods. 5 – 8:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf

Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (učiteľský základ):

prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc., funkčné miesto profesora, e-mail: miroslav.proksa@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4410

 

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (aprobácia):

 

Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., funkčné miesto profesora, e-mail: roman.holec@uniba.sk,https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3963;

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Učitelia profilových predmetov aprobácie:

 

Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., funkčné miesto profesora, e-mail: roman.holec@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3963

Profilové predmety: Slovenské dejiny 1780 – 1918 (spolu s P. Podolanom), Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc., funkčné miesto profesora, e-mail: miroslav.danis@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3914;

Profilové predmety: Historický proseminár (spolu s E. Benkovou a V. Múcskom); Všeobecné dejiny 2 (spolu s D. Hrnčiarovou), Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Prof. Martin Homza, Dr., funkčné miesto profesora, e-mail: martin.homza@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3964;

Profilové predmety: Slovenské dejiny do roku 1526 (spolu s J. Palkom), Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Doc. Mgr. Martin Vašš, PhD., funkčné miesto docenta, e-mail: martin.vass@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5231 ;

Profilové predmety: Slovenské dejiny v 20. storočí, Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., funkčné miesto docenta, e-mail: vincent.mucska@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4049 ;

Profilové predmety: Úvod do štúdia histórie; Historický proseminár (spolu s  M. Danišom a E. Benkovou); Všeobecné dejiny 1 (spolu s M. Hurbaničom), Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD., funkčné miesto docenta, e-mail: martin.hurbanič@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3973;

Profilové predmety: Všeobecné dejiny 1 (spolu s V. Múcskom), Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Doc. PhDr. Peter Podolan, PhD., funkčné miesto docenta, e-mail: peter.podolan@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4074;

Profilové predmety: Slovenské dejiny 1780-1918 (spolu s R. Holecom), Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Doc. Mgr. Eva Škorvanková, PhD.,  funkčné miesto docenta, e-mail: eva.skorvankova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4089;

Profilové predmety: Všeobecné dejiny 3 (spolu s M. Ivančíkom a L. Rybárom); Všeobecné dejiny 4 (spolu s L. Rybárom), Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

PhDr. Eva Benková, PhD., funkčné miesto docenta, e-mail: eva.benkova@uniba.sk ,https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23430

Profilové predmety: Historický proseminár (spolu s V. Múcskom a M. Danišom), Slovenské dejiny 1526-1780 (spolu s P. Benkom), Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Mgr. et Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD., funkčné miesto docenta, email: daniela.hrnciarova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3970;

Profilové predmety: Všeobecné dejiny 2 (spolu s M. Danišom), Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Mgr. Peter Benka, PhD., e-mail: peter.benka@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29930

Profilové predmety: Slovenské dejiny 1526-1780 (spolu s E. Benkovou); Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Mgr. Matej Ivančík, PhD., e-mail: matej.ivancik@uniba.sk  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29695;

Profilové predmety: Všeobecné dejiny 3 (spolu s E. Škorvankovou a L.Rybárom); Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2


Mgr. et Mgr. Daniela Rošková, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22237 ; daniela.roskova@uniba.sk

Profilové predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

PhDr. Lukáš Rybár, PhD., e-mail: lukas.rybar@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23451;

Profilové predmety: Všeobecné dejiny 3 (spolu s E. Škorvankovou a M. Ivančíkom), Všeobecné dejiny 4 (spolu s E. Škorvankovou), Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

PhDr. Jakub Palko, PhD., e-mail: jakub.palko@uniba.sk

Profilové predmety: Slovenské dejiny do roku 1526 (spolu s M. Homzom), Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Mgr. Stanislava Kuzmová, MA, PhD., e-mail: stanislava.kuzmova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28527;

Profilové predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety sú súčasťou príloh. VUPCH ďalších učiteľov zabezpečujúcich povinné predmety sú dostupné na intranete Filozofickej fakulty UK na adrese: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-prdpisy/interne-materialy-fif-uk/

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., funkčné miesto profesora, e-mail: roman.holec@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3963;

Predmety: Slovenské dejiny 1780 – 1918 (spolu s P. Podolanom); HS: Česko-Slovenské vzťahy v rokoch 1780-1920; ŠK: Agrarizmus v stredoeurópskych dejinách; HS: Kľúčové udalosti a osobnosti v dejinách monarchie a Slovenska (1848-1918), Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Doc. PaeDr. Viliam Kratochvíl, PhD., funkčné miesto docenta, e-mail: viliam.kratochvil@uniba.skhttps://www.portalvs.sk/regzam/detail/4002;

Predmety: Pedagogická prax z histórie 1 (s doc. Mgr. V. Múcskom)

 

Doc. Mgr. Martin Vašš, PhD., funkčné miesto docenta, e-mail: martin.vass@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5231;

Predmety: Slovenské dejiny v 20. storočí; ŠK: Slovenská otázka v 1. ČSR; ŠK: Podoby životného štýlu na Slovensku v 1. ČSR; ŠK: Slovensko v rokoch 1938 – 1945; ŠK: Bratislavská bohéma : každodenný život umelcov v rokoch 1920 – 1945; Dejiny Bratislavy 4 (Moderná Bratislava); HS: Slovenská otázka v tridsiatych rokoch 20. storočia; HS: Autonomizmus na Slovensku v rokoch 1921 – 1938, ŠK: Slovensko v rokoch 1945 – 1953; HS: Reformné 60. roky a zmena politiky KSČ; ŠK: 50. roky v slovenskej a českej spoločnosti; ŠK: Slovensko od normalizácie po rok 1993, Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc., funkčné miesto profesora, e-mail: miroslav.danis@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3914;

Predmety: Historický proseminár (spolu s E. Benkovou a V. Múcskom); Všeobecné dejiny 2 (spolu s D. Hrnčiarovou); HS: Rusko a Európa v stredoveku 1; HS: Rusko a Európa v stredoveku 2; ŠK: Kyjevská Rus; Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Prof. Martin Homza, Dr., funkčné mieste profesora, e-mail: martin.homza@uniba.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3964;

Predmety: Slovenské dejiny do roku 1526 (spolu s J. Palkom); HS: Zahraničná politika Arpádovcov 1; HS: Zahraničná politika Arpádovcov 2; ŠK: Od Slovanov k Slovákom: Kapitoly k etnogenéze Slovákov, Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Prof. Eduard Nižňanský, CSc., funkčné miesto profesora, e-mail: eduard.niznansky@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4053

Predmety: ŠK: Druhá svetová vojna; ŠK: Európa po druhej svetovej vojne; HS: Seminár z 20. storočia 1; HS: Seminár z 20. storočia 2, Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., funkčné miesto docenta, e-mail: vincent.mucska@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4049;

Predmety: Úvod do štúdia histórie; Historický proseminár (spolu s E. Benkovou a M. Danišom); Všeobecné dejiny 1 (spolu s M. Hurbaničom); ŠK: Úvod do cirkevných dejín; HS: Veľké postavy stredovekých cirkevných dejín I.; HS: Veľké postavy stredovekých cirkevných dejín II., Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2; Pedagogická prax z histórie 1 (s V. Kratochvílom)

 

Doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD., funkčné miesto docenta, e-mail: martin.hurbanič@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3973;

Predmety: Všeobecné dejiny 1 (spolu s V. Múcskom); ŠK: Dejiny Byzancie 1; ŠK: Dejiny Byzancie 2; HS: Križiacke výpravy - konfrontácia a koexistencia kultúr; HS: Križiacke výpravy - konfrontácia a koexistencia kultúr 2, Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Doc. PhDr. Peter Podolan, PhD., funkčné miesto docenta, , e-mail: peter.podolan@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4074;

Predmety: Slovenské dejiny 1780-1918 (spolu s R. Holecom); Prehistória Európy; ŠK: Osobnosti česko-slovenskej vzájomnosti národného obrodenia; ŠK: Generácia Všeslávie (nové pohľady na 2. fázu národného obrodenia); HS: Postavy slovenského národného obrodenia (1780 – 1849), Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Doc. Mgr. Eva Škorvanková, PhD., funkčné miesto docenta, e-mail: eva.skorvankova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4089;

Predmety: Všeobecné dejiny 3 (spolu s M. Ivančíkom a L. Rybárom); Všeobecné dejiny 4 (spolu s L. Rybárom); Dejiny Strednej Európy 1 (spolu s D. Zupkom); Dejiny Strednej Európy 2 – 4; HS: Roky appeasmentu v európskej a svetovej politike 1; HS: Roky appeasmentu v európskej a svetovej politike 2; HS: Moderné dejiny strednej Európy (spolu s M. Ivančíkom); ŠK: Moderné dejiny strednej Európy (spolu s M. Ivančíkom );Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

PhDr. Eva Benková, PhD., funkčné mieste docenta, e-mail: eva.benkova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23430

Predmety: Historický proseminár (spolu s M. Danišom a V. Múcskom); Slovenské dejiny 1526-1780 (spolu s P. Benkom); HS: Latinské praktikum 1 – 4; ŠK: Hospodársky a sociálny obraz Slovenska v 16.-18. storočí; HS: Vinohradníctvo a vinárstvo v dejinách Slovenska; ŠK: Uhorskí králi z rodu Habsburgovcov; HS: Urbáre a urbárska regulácia na Slovensku, Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Doc. Mgr. Dušan Zupka, PhD., pôsobí na funkčné mieste docenta, e-mail: dusan.zupka@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17950,

Predmety: ŠK: Vybrané kapitoly z kultúrnych dejín;ŠK: Komparatívne dejiny stredovýchodnej Európy v stredoveku; Dejiny Strednej Európy 1 (spolu s E. Škorvankovou), , Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Mgr. et Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD., pôsobí na funkčné mieste docenta, e-mail: daniela.hrnciarova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3970 ;

Predmety: Všeobecné dejiny 2 (spolu s M. Danišom); HS: Anglicko za vlády Tudorovcov, HS: Grand siècle: Francúzsko v 17. storočí 1; HS: Grand siècle: Francúzsko v 17. storočí 2; HS: Dobytie Britských ostrovov vo svetle tapisérie z Bayeux; ŠK: Storočná vojna; ŠK: Vybrané kapitoly z dejín anglického stredoveku a novoveku; Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Mgr. Peter Benka, PhD., e-mail: peter.benka@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29930;

Predmety: Slovenské dejiny 1526-1780 (spolu s E. Benkovou); HS: Od reformácie k tolerancii 1; HS: Od reformácie k tolerancii 2; ŠK: Premeny habsburskej monarchie a Uhorska, 1657 – 1790; ŠK: Uhorské mestá v ranom novoveku; ŠK: Vojenské dejiny strednej Európy 2: Raný novovek; ŠK: Kapitoly z kultúrnych dejín raného novoveku, , Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Mgr. et Mgr. Daniela Rošková, PhD., e-mail: daniela.roskova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22237;

Predmety: Dejiny staroveku; ŠK Rímska ríša za vlády iuliovsko-claudiovskej dynastie; ŠK: Civilizácia starovekého Grécka a Ríma; HS: Rimania a Stredná Európa; HS: Rímske cisárstvo 1; HS: Rímske cisárstvo 2, , Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

PhDr. Lukáš Rybár, PhD., e-mail: lukas.rybar@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23451;

Predmety: Všeobecné dejiny 3 (spolu s E. Škorvankovou ŠK: Dejiny Blízkeho a Stredného východu 1; ŠK: Dejiny Blízkeho a Stredného východu 2; HS: Islam a Európa 1; HS: Islam a Európa 2, Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Mgr. Matej Ivančík, PhD., e-mail: matej.ivancik@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29695 ;

Predmety: Všeobecné dejiny 3 (spolu s E. Škovránkovou a L. Rybárom); HS: Osobnosti európskych dejín 19. storočia; HS: Moderné dejiny strednej Európy (spolu s E. Škovránkovou); ŠK: Moderné dejiny strednej Európy (spolu s E. Škovránkovou); Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

PhDr. Jakub Palko, PhD., e-mail: jakub.palko@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/45852;

Predmety: Slovenské dejiny do roku 1526 (spolu s M. Homzom); ŠK: Osídlenie Slovenska; ŠK: Hrady a hradné panstvá na Slovensku; HS: Stredoveké kláštory na Slovensku; HS: Stredoveké mestá na Slovensku; HS: Čítanie stredovekých latinských prameňov; ŠK: Vojenské dejiny strednej Európy 1: Stredovek, HS: Latinské praktikum 1 – 4 (všetky spolu s E. Benkovou); ŠK: Vojenské dejiny strednej Európy 1: Stredovek; HS: Čítanie stredovekých latinských prameňov; ŠK: Osídlenie Slovenska, Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Mgr. Stanislava Kuzmová, MA, PhD., v, e-mail: stanislava.kuzmova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28527;

Predmety: ŠK: Vybrané kapitoly z dejín neskorého stredoveku v strednej Európe; ŠK: Vybrané kapitoly z dejín neskorého stredoveku v strednej Európe; HS: Úvod do digital humanities, Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.,, e-mail: juraj.sedivy@uniba.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4084

Predmety: Pomocné vedy historické

 

PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc., externý spolupracovník, e-mail: lubica.kazmerova@savba.sk,

Predmety: ŠK: Významné postavy a osobnosti slovenských dejín v 1. polovici 20. storočia

 

Mgr. Adam Mesiarkin, PhD., externý spolupracovník, e-mail: adam.mesiarkin@fmed.uniba.sk,

Predmety: ŠK: Etnogenéza Slovanov

 

Učitelia povinných predmetov spoločného základu:

 

prof. RNDr. Miroslav Prokša, PhD., e-mail: miroslav.proksa@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4410

Predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD., e-mail: stefan.karolcik@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4284

Predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní, Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD., e-mail: zuzana.halakova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4254

Predmety: Všeobecná didaktika, Pedagogická komunikácia, Školský manažment, Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD., e-mail: henrieta.mazorova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4352

Predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní

 

PaedDr. Tibor Nagy, PhD., e-mail: tibor.nagy@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4378

Predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní

 

Mgr. Milica Križanová, PhD., e-mail: milica.krizanova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27372

Predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní

 

Ing. Miriam Ondrišová, PhD., e-mail: miriam.ondrisova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4055

Predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní

 

PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD., e-mail: ludmila.hrdinakova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3968

Predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní

 

Mgr. Katarína Buzová, PhD., e-mail: katarina.buzova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/19152

Predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní

 

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., e-mail: jaroslav.susol@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5335

Predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní

 

PaedDr. Andrea Hrušecká, PhD., e-mail: andrea.hrusecka@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4585

Predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní

 

PaedDr. Roman Hrušecký, PhD., e-mail: roman.hrusecky@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4586

Predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní

 

Doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc., e-mail: maria.matulcikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4036

Predmety: Všeobecná didaktika, Seminár k bakalárskej práci

 

Mgr. Martin Droščák, PhD., e-mail: martin.droscak@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21320

Predmety: Všeobecná didaktika, Školský manažment, Seminár k bakalárskej práci,

 

Mgr. Karolína Miková, PhD., e-mail: karolina.mikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22663

Predmety: Všeobecná didaktika, Školský manažment

 

Doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD., e-mail: daniela.cechova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3906

Predmety: Psychológia pre učiteľov 1, Psychológia pre učiteľov 2

 

Mgr. RNDr. Jana Ciceková, PhD. e-mail: jana.cicekova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/197744

Predmety: Psychológia pre učiteľov 1, Psychológia pre učiteľov 2

 

PhDr. ThLic. Peter Ikhardt, PhD. e-mail: peter.ikhardt@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/88584

Predmety: Psychológia pre učiteľov 1, Psychológia pre učiteľov 2, Teoretické základy výchovy

 

Mgr. Silvia Harvanová, PhD., e-mail: silvia.harvanova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21347

Predmety: Psychológia pre učiteľov 1

 

Mgr. Diana Demkaninová, PhD. e-mail: diana.demkaninova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26394

Predmety: Psychológia pre učiteľov (2)

 

PhDr. Gabriela Herényiová, PhD. e-mail: gabriela.herenyiová@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3951

Predmety: Psychológia pre učiteľov 2

 

Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD., e-mail: petra.pacesova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24254

Predmety: Psychológia pre učiteľov 1, Psychológia pre učiteľov 2

 

PhDr. et RNDr. Adriana Kaplánová, , PhD., e-mail: adriana.kaplanova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32730

Predmety: Psychológia pre učiteľov 1, Psychológia pre učiteľov 2

 

Mgr. Lucia Budinská, PhD., e-mail:lucia.budinska@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32717

Predmety: Teoretické základy výchovy, Školský manažment

 

Doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc., e-mail: luboslava.sejcova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4099

Predmety: Školský manažment

 

PhDr. Lea Szabová Šírová, PhD., e-mail: lea.sirova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4087

Predmety: Teoretické základy výchovy, Seminár k bakalárskej práci

 

Mgr. Janka Medveďová, PhD., e-mail: janka.medvedova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4094

Predmety: Teoretické základy výchovy, Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

PaedDr. Darina Dvorská, PhD., e-mail: darina.dvorska@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24938,

Predmety: Pedagogická komunikácia, Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD., e-mai.: gabriela.pleschova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25398

Predmety: Pedagogická komunikácia

 

Mgr. Martina Luptáková, PhD., e-mail: martina.luptakova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18041

Predmety: Teoretické základy výchovy, Pedagogická komunikácia, Všeobecná didaktika

 

Mgr. Tibor Balga, PhD., e-mail: tibor.balga@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25007

Predmety: Teoretické základy výchovy, Pedagogická komunikácia, Všeobecná didaktika

 

Mgr. Peter Schickhofer, PhD.,e-mail: peter.schickhofer@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4857

Predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní

 

Mgr. Michal Bábela, PhD., e-mail: michal.babela@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31522,

Predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní

 

Doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD., e-mail: branislav.antala@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4802

Predmety:Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Mgr. Tibor Balga, PhD., e-mail: tibor.balga@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25007

Predmety: Všeobecná didaktika

 

Mgr. Pavel Šmela, PhD., e-mail: pavel.smela@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23058

Predmety: Pedagogická komunikácia, Všeobecná didaktika, Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Učitelia zodpovední za realizáciu pedagogickej praxe:

 

Doc. PaeDr. Viliam Kratochvíl, PhD. e-mail: viliam.kratochvil@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4002Doc. Vincent Múcska, PhD. e-mail: vincent.múcska@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4049 

 

Učitelia povinne voliteľných predmetov (Filozofická fakulta UK): 

 

PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD., e-mail: ludmila.hrdinakova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3968

Predmety: Digitálne technológie 2

 

Mgr. Katarína Buzová, PhD., e-mail: katarina.buzova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/19152

Predmety: Digitálne technológie 3

 

Ing. Miriam Ondrišová, PhD., e-mail: miriam.ondrisova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4055

Predmety: Digitálne technológie 3

 

Mgr. Janka Medveďová, PhD., e-mail: janka.medvedova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4094

Predmety: Vybrané kapitoly zo života a diela J. A. Komenského

 

Doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD., e-mail: lukas.bielik@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3893

Predmety: Metodológia vied a spoločenskovedného výskumu

 

Prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD., e-mail: gabriela.lubelcova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5343

Predmety: Základy sociológie pre nesociológov, Sociálna politika, Sociálne nerovnosti

 

Mgr. Roman Džambazovič, PhD., e-mail: roman.dzambazovic@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3913

Predmety: Sociálne nerovnosti

 

Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc., e-mail: zuzana.kakosova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3983

Predmety: Kapitoly zo svetovej literatúry pre učiteľov 1, Kapitoly zo svetovej literatúry pre učiteľov 2

 

Mgr. Matúš Mikšík, PhD., e-mail: matus.miksik@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31570

Predmety: Kapitoly zo svetovej literatúry pre učiteľov 1, Kapitoly zo svetovej literatúry pre učiteľov 2

 

Mgr. Matej Masaryk, PhD., e-mail: matej.masaryk@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31513

Predmety: Kapitoly zo svetovej literatúry pre učiteľov 1, Kapitoly zo svetovej literatúry pre učiteľov 2

 

Mgr. Marta Fülöpová, PhD., e-mail: marta.fulopova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29962

Predmety: Kapitoly zo svetovej literatúry pre učiteľov 1, Kapitoly zo svetovej literatúry pre učiteľov 2

 

Mgr. Simona Mischnáková, PhD., e-mail: simona.mischnakova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28584

Predmety: Úvod do estetiky pre neestetikov 1

 

Doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD., e-mail: juraj.hamar@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3949

Predmety: Úvod do estetiky pre neestetikov 2

 

Mgr. Róbert Maco, PhD., e-mail: robert.maco@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4023

Predmety: Filozofia 19. a 20. storočia

 

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.,mariana.szapuova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5341

Predmety: Rodové štúdiá

 

Doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD., erika.lalikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4013

Predmety: Novoveká filozofia: od Kuzánskeho po Hegela

 

Mgr. Denisa Šúlovská, PhD., denisa.sulovska@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4150

Predmety: Odborná angličtina 1, Odborná angličtina 2

 

Mgr. Peter Kleman, PhD., peter.kleman@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/36729

Predmety: Odborná angličtina 1, Odborná angličtina 2

 

Mgr. Yulia Gordiienko, e-mail: yulia.gordiienko@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34302

Predmety: Odborná angličtina 1, Odborná angličtina 2

 

Mgr. Ivana Juríková, e-mail: ivana.jurikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34312

Predmety: Odborná angličtina 1, Odborná angličtina 2

 

Mgr. Ivana Zolcerová, PhD., e-mail: ivana.zolcerová@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28556

Predmety: Odborná nemčina 1, Odborná nemčina 2

 

Mgr. Adriana Schwarzbacher, e-mail: adriana.schwarzbacher@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34275

Predmety: Odborná nemčina 1, Odborná nemčina 2

 

Mgr. Marko Mižičko, PhD., e-mail: marko.mizicko@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27393

Predmety: Letné telovýchovné sústredenie, Zimné telovýchovné sústredenie

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).
g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Bc. Dorota Tóthová, e-mail: tothova356@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).
i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

·        Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/

Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. /2021, čl. 12: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_2_2021.pdf

·        Na Katedre všeobecných dejín a Katedre slovenských dejín je k dispozícii sekretariát katedier histórie Mgr. Dominik Blanár, PhD. dominik.blanar@uniba.sk+421 2 9013 2012; Šafárikovo námestie 6, IV. posch., Š407; úradné hodiny: Po - Pia 9:30 - 12:30 (počas akademického roka) Po - Pia 9:00 - 10:30 (počas prázdnin)

·        Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu Učiteľstvo histórie v kombinácii sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, na Múzejnej ulici a na Šafárikovom námestí č. 6,, kde sú na štvrtom poschodí situované pracoviská Katedry slovenských dejín a Katedry všeobecných dejín FiF UK.

 

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2, v budove na Šafárikovom námestí je 7 učební s kapacitou 325 miest a rozlohou 428m2, v budove na Múzejnej ulici je 20 učební s kapacitou 724 miest a rozlohou 1 003m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi a v každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/

 

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a na chodbe pred Študijným oddelením, kde sú umiestnené webkiosky a v čiastkových knižniciach Katedry slovenských dejín a Katedry všeobecných dejín.

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

 

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/

 

Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 87-98: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúru vo fondoch knižnice možno vyhľadať prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

 

Študenti katedier histórie majú k dispozícii knižničné služby čiastkovej knižnice Historického semináru (Šafárikovo námestie č. 6, 811 02, S-425, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksd/kniznica-historicky-seminar/), ktorá patrí k najstarším a najväčším seminárnym (odborným) knižniciam na fakulte. K dispozícii je vyše 37 000 zväzkov. Knižnica uchováva aj historický knižničný fond, ktorý tvorí cca 1500 knižničných jednotiek pochádzajúcich z obdobia 17. – 1. polovice 19. storočia. Knižnica má 35 miest na štúdium, 2 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie.


c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

·        Manuál MS TEAMS pre študentov

·        Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

·        E-learningový portál Moodle

·        Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

·        Zoznam partnerov s charakteristikou ich participácie:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/partnerske-institucie-vyucba/


e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.5/2020, Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/poziadavky/

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

·        Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

 

·        Študentská anketa

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa po každom semestri vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni jednotlivých katedier. Katedra v spolupráci s radou študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, katedier a ich učiteľov, študijného oddelenia, tajomníka fakulty, riaditeľky ústrednej knižnice a študentskej časti akademického senátu). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/studentska-anketa/vyjadrenia-vedenia-fakulty-a-veducich-katedier/). Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

 

Výsledky ankety budú tak, ako je to praktizované aj v súčasnosti, podrobené analýze a spätná väzba na pripomienky bude formulovaná priamo v ankete a tiež v samostatnom dokumente katedry zabezpečujúcej študijný program, ktorý bude zverejnený na príslušnej webovej stránke. Relevantné navrhované pripomienky od študentov k pedagógom, predmetom a študijným programom budú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

·        Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·        Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

·        Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu