Opis študijného programu
Podprogram, časť študijného programu muESa - učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii)
Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - učiteľské štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii, 100289
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
2. stupeň, kód 767
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
38. Učiteľstvo a pedagogické vedy, ISCED-F kód odboru – 0114 Príprava učiteľov s predmetovou špecializáciou
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
učiteľský kombinačný (učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii s aprobáciami: biológia, filozofia, geografia, história, chémia, maďarský jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, slovenský jazyk a literatúra)
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr.
g) - Forma štúdia.
denná
i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
dva roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
plánovaný počet 3; skutočný počet: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/ar2122/, počet študentov: 3
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Druhý stupeň štúdia nadväzuje na prvý stupeň, na jednej strane prehlbuje vedomosti, ktoré študent získal na prvom stupni a na strane druhej ich rozširuje o nové poznatky. Druhý stupeň kladie oveľa väčšie nároky na samostatnosť, schopnosť samostatného vyhľadávania dáta a interpretovať dáta. Absolvent študijného programu estetická výchova získa teoretické poznatky, ktoré by mal vedieť tvorivo a efektívne využívať na identifikovanie, analyzovanie a riešenie odborovo-didaktických situácií pri vyučovaní predmetu Umenie a kultúra a ďalších predmetov z oblasti estetickej výchovy, dejín a teórie umenia. Disponuje vedomosťami, schopnosťami, zručnosťami a postojmi potrebnými k príprave a realizácii vyučovania spomenutých predmetov. Prehĺbi poznatky týkajúce sa školského systému SR, štátneho vzdelávacieho programu, základných pedagogických dokumentov. Zoznámi sa s profilom absolventa gymnázia a strednej odbornej školy umeleckého zamerania. Nadobudne vedomosti o metodologických základoch, teoretických modeloch aj novodobých trendoch vo vyučovaní dejín, teórie umenia a estetiky, analýze základných didaktických prostriedkov výučby predmetu, štruktúre a definovaní pedagogických cieľov a špecifickej charakteristike interdisciplinárneho obsahu predmetu Umenie a kultúra.

Získa základné poznatky o preverovaní a hodnotení výchovno-vzdelávacieho procesu, schopnosť samostatne navrhovať optimálne vyučovacie stratégie, teoretické vedomosti a praktické zručnosti k príprave a fázam vyučovacej hodiny (plánovanie, realizácia, kontrola výsledkov a naplnenia didaktických cieľov, vyhodnotenie), diagnostikovania a hodnotenia žiakov, evaluácii výsledkov edukačnej činnosti žiakov. Zvládne sebareflexívne techniky s cieľom neustáleho rozvoja svojich schopností pre efektívne vyučovanie. Naučí sa vyberať efektívne didaktické prostriedky, metódy, učebné úlohy a otázky a využívať ich vo výučbe predmetu so zameraním na umenie, estetiku a kultúru. Dokáže si pripravovať vlastné vyučovacie materiály a dopĺňať predpísané učebnice.


b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Druhý stupeň štúdia je koncipovaný tak, aby študent bol pripravený samostatne pracovať vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách, na ktorých sa podľa Štátneho vzdelávacieho programu realizujú predmety z oblasti estetiky, umenia a kultúry. Ide predovšetkým o gymnázia s povinným predmetom Umenie a kultúra a príbuznými voliteľnými predmetmi - Dejiny umenia, Estetika a estetická výchova. Absolvent získa kompetencie pre vyučovanie predmetov so spomenutým obsahom aj na stredných odborných školách zameraných na umenie, dizajn, kultúru, ale aj výchovu a vzdelávanie

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Nevzťahuje sa na tento študijný program.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolventi sú schopní vyhľadávať a kriticky preverovať informácie. sú pripravení na výučbu estetiky, estetickej výchovy, špeciálnych estetických disciplín, vzdelávacej oblasti a predmetu umenie a kultúra. Majú schopnosť aplikovať teoretické poznatky v pedagogickom procese, samostatne interpretovať umelecký text a kriticky reflektovať súčasné umelecké smery. Môžu pôsobiť aj v masmédiách, písať recenzie a samostatné interpretácie, viesť rozhovory s umelcami, podieľať sa na organizácií umeleckých podujatí, pôsobiť ako lektori v štátnych a neštátnych kultúrnych inštitúciách a subjektov na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Ich pole pôsobnosti je široké a vo všeobecnosti možno konštatovať, že študenti po absolvovaní druhého stupňa tohto štúdia nemajú problém si nájsť zamestnanie v inštitúciách, ktoré sa priamo alebo sprostredkovane zaoberajú pedagogickým pôsobením v oblasti estetického myslenia a umeleckej kultúry.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Mgr. Katarína Platznerová, PhD.; Mgr. Zuzana Michalovičová, PhD.; Mgr. Sylvia Pabst; Mgr. Dominika Jurdová

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Spätnú väzbu poskytli: Gymnázium F. G. Lorcu; Spojená škola Novohradská; Spojená škola de la Salle; Gymnázium Ladislava Sáru (všetky Bratislava).

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

-      počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 31 kreditov za predmety spoločného základu, 22 kreditov za povinné predmety aprobácie (16 kreditov za povinné predmety a 6 kreditov za predmety štátnej skúšky)

-      počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 3 kredity za povinne voliteľné predmety spoločného základu, 3 kredity za povinne voliteľné predmety aprobácie

-      počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 6 kreditov za predmety spoločného základu, 3 kredity za predmety aprobácie.

-      počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program: 40 kreditov za spoločný základ, 40 kreditov za každú aprobáciu

-      počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 10

-      počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 10

-      počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch: nevzťahuje sa na tento študijný program

-      počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch: nevzťahuje sa na tento študijný program


Rada študijného programu UAP – Estetická výchova (muESa) bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu UAP – Estetická výchova (muESa): prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc. (hlavná zodpovedná osoba / garant); prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc. (spolugarant); doc. PhDr. Michal Babiak, CSc. (spolugarant); doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD. (spolugarant); doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD.; Bc. Kristína Žilinčárová kristina.zilincarova@uniba.sk); Mgr. Jana Trúsiková, PhD.. (zamestnávateľ).


b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené v prílohách. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-          podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-          klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-          sylaby predmetu,

-          výsledky vzdelávania,

-          povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.


c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

V študijnom programe sú vyznačené profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie).

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu. 

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdfd) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského stupňa štúdia je 120 pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu diplomovej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v magisterskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom.
f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

·         Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 11 – 16: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

·         Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 1, 2 a 4, čl. 5 – 8: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

·         Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 54 – 59:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·         Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 6:

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Študijný program Učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/).

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylabách predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

·         UK  č. 1/2006 - Registratúrny poriadok a Registratúrny plán: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2006/Vp_2006_01.pdf

·         FiF UK č. 5/2020, príl. 2, čl. 2, ods. 2 a 3 – Študijný poriadok FiF UK: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

·         Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

·         Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4:

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

·         Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

Katedrovým koordinátorom pre mobility je:

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry estetiky: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-estetiky/


i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu estetika má diplomová práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:

·         Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 14 a 15: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

·         Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

·         Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k diplomovej práci a Obhajoba diplomovej práce.

·         Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/.

 

·         Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke katedry: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-estetiky/

·         Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 49 – 53:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·         Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/zaverecne-prace/zakladne-nalezitosti-odovzdavania-zaverecnych-prac/


Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:

Študenti študijného programu estetika majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedra estetiky realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s 3 univerzitami v: Českej republike Univerzita Karlova v Prahe, Masarykova univerzita v Brne a v Taliansku (Sapienza - Università di Roma).

 

·         Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné tu: https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/uzatvorene-zmluvy-erasmus

·         Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf


Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

·         Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

·         Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·         Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf

·         Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 – Etický kódex, čl. 3 – 4, 7:

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

 

Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorný predpis UK č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke:

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/disciplinarna-komisia-pre-studentov/realizovane-disciplinarne-konania/


-      postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK: https://cezap.sk/

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

·         Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·         Vnútorný predpis UK č. 11/2011 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_01.pdfq

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/)

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

·         Aktuálny harmonogram akademického roka:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/

·         Harmonogram akademického roka je koncipovaný v súlade s Vnútorným predpisom č. 20/2019 UK – Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 7, ods. 5 – 8:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf

·         Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (učiteľský základ):

Prof. RNDr. Miroslav PROKŠA, CSc., funkčné miesto profesor, e-mail: miroslav.proksa@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4410

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (aprobácie):

Prof. PhDr. Peter Michalovič, Csc., funkčné miesto profesor, peter.michalovič@uniba.sk  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/9270

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Učitelia profilových predmetov aprobácie:

Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc., peter.michalovic@uniba.sk,  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/9270,

Predmety: Estetická teória 3, 4; Umenie a postmoderná doba; Seminár k diplomovej práci 1, 2

Prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/9270, oliver.bakos@uniba.sk,

Profilové predmety: Aktuálne problémy estetiky 1, 2

Doc. PhDr. Michal Babiak, PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/9270, michal.babiak@uniba.sk,

Profilové predmety: Dejiny slovenskej estetiky, Dejiny drámy; Didaktika estetickej výchovy 1, 2.

Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/9270,

Profilové predmety: Interpretácia umeleckého textu 1, 2; Seminár k diplomovej práci 1,2

Doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD., vladimir.marko@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/9270,

Profilové predmety: Logika

 

Učitelia profilových predmetov učiteľského základu:

Prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc., e-mail: miroslav.proksa@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4410

Profilové predmety: Metodológia pedagogického výskumu, Seminár k diplomovej práci

Doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD., e-mail: stefan.karolcik@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4284

Profilové predmety: Seminár k diplomovej práci

Doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD., e-mail: zuzana.halakova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4254

Profilové predmety: Seminár k diplomovej práci

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD., e-mail: anna.drozdikova@uniba.sk,  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/44754

Profilové predmety: Metodológia pedagogického výskumu

Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD., e-mail: gabriela.pleschova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25398

Profilové predmety: Metodológia pedagogického výskumu

PaedDr. Darina Dvorská, PhD., e-mail: darina.dvorska@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24938,

Profilové predmety: Metodológia pedagogického výskumu

Mgr. Karolína Miková, PhD., e-mail: karolina.mikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22663

Profilové predmety: Metodológia pedagogického výskumu

PaedDr. Peter Vankúš, PhD., e-mail: peter.vankus@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4769

Profilové predmety: Metodológia pedagogického výskumu

Mgr. Iveta Cihová, PhD., e-mail: iveta.cihova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4814

Profilové predmety: Metodológia pedagogického výskumu

Mgr. Dušana Augustovičová, PhD., e-mail: dusana.augustovicova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20867

Profilové predmety: Metodolódia pedagogického výskumu

Doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD., e-mail: zuzana.kubincova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4628

Profilové predmety: Seminár k diplomovej práci

Doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD., e-mail: pavel.chalmoviansky@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4566

Profilové predmety: Seminár k diplomovej práci

Doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD., e-mail: maria.slavickova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4739

Profilové predmety: Seminár k diplomovej práci

Doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD., e-mail: peter.demkanin@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5224

Profilové predmety: Seminár k diplomovej práci

Doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD., e-mail: klara.velmovska@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3069

Profilové predmety: Seminár k diplomovej práci

Doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD., e-mail: janka.peracková@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4845

Profilové predmety: Seminár k diplomovej práci

Doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD., e-mail: branislav.antala@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4802

Profilové predmety: Seminár k diplomovej práci

Mgr. Pavel, Šmela, PhD., e-mail: pavel.smela@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23058

Profilové predmety: Seminár k diplomovej práci

Mgr. Stanislav Kraček, PhD., e-mail: stanislav.kracek@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5819

Profilové predmety: Seminár k diplomovej práci

Mgr. Viera Bartková, PhD., e-mail: viera.bartkova@uniba.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3887,

Profilové predmety: Didaktika estetickej výchovy 1, 2, Seminár k diplomovej práci


 

Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu:

Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc., https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-estetiky/clenovia-katedry/prof-phdr-peter-michalovic-csc/

Prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc., https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-estetiky/clenovia-katedry/prof-phdr-oliver-bakos-csc/

Doc. PhDr. Michal Babiak, PhD., https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-estetiky/clenovia-katedry/doc-phdr-michal-babiak-csc/

Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc. https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-estetiky/clenovia-katedry/doc-mgr-juraj-hamar-csc/

Doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD. https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/klmv/VUPCH/VUPCH_Marko_Vladimir.xlsx

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc., https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-estetiky/clenovia-katedry/prof-phdr-peter-michalovic-csc/

Prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc., https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-estetiky/clenovia-katedry/prof-phdr-oliver-bakos-csc/

Doc. PhDr. Michal Babiak, PhD., https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-estetiky/clenovia-katedry/doc-phdr-michal-babiak-csc/

Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc. https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-estetiky/clenovia-katedry/doc-mgr-juraj-hamar-csc/

Doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD. https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/klmv/VUPCH/VUPCH_Marko_Vladimir.xlsx

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Učitelia povinných a povinne voliteľných predmetov aprobácie:

Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc., peter.michalovic@uniba.sk,  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/9270,

Predmety: Estetická teória 3, 4; Umenie a postmoderná doba; Seminár k diplomovej práci 1, 2

Prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc., oliver.bakos@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/9270,

Predmety: Aktuálne problémy estetiky 1, 2

Doc. PhDr. Michal Babiak, PhD., michal.babiak@uniba.skhttps://www.portalvs.sk/regzam/detail/9270,

Predmety: Dejiny slovenskej estetiky; Dejiny drámy; Kapitoly zo svetovej literatúry 1, 2

Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc., juraj.hamar@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/9270,

Predmety: Interpretácia umeleckého textu 1, 2; Seminár k diplomovej práci 1, 2

Doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD., vladimir.marko@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/9270,

Predmety: Logika

Mgr. Viera Bartková, PhD., viera.bartkova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3887,

Predmety: Výtvarné umenie na Slovensku: historicko-teoretická reflexia; Inštitucionálna prax pre magistrov 1, 2, Estetika obrazu, Didaktika estetickej výchovy 1, 2; Pedagogická prax 2, 3 (estetická výchova)

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., jozef.kovalcik@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11724,

Predmety: Novodobé interpretačné prístupy k umeleckému dielu 1, 2

Mgr. Juraj Oniščenko, PhD., juraj.oniscenko@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/19162,

Predmety: Estetika obrazu; Estetika filmu 1, 2

Mgr. Viktória Oroszová, PhD. oroszova12@uniba.sk,

Predmety: Estetika obrazu


Učitelia povinných predmetov spoločného základu:

Prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc., e-mail: miroslav.proksa@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4410

Predmety: Metodológia pedagogického výskumu, Seminár k diplomovej práci

Doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD., e-mail: stefan.karolcik@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4284

Predmety: Seminár k diplomovej práci

Doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD., e-mail: zuzana.halakova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4254

Predmety: Seminár k diplomovej práci

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD., e-mail: anna.drozdikova@uniba.sk,  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/44754

Predmety: Metodológia pedagogického výskumu

Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD., e-mail: gabriela.pleschova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25398

Predmety: Metodológia pedagogického výskumu

PaedDr. Darina Dvorská, PhD., e-mail: darina.dvorska@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24938,

Predmety: Metodológia pedagogického výskumu

Mgr. Karolína Miková, PhD., e-mail: karolina.mikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22663

Predmety: Metodológia pedagogického výskumu

PaedDr. Peter Vankúš, PhD., e-mail: peter.vankus@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4769

Predmety: Metodológia pedagogického výskumu

Mgr. Iveta Cihová, PhD., e-mail: iveta.cihova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4814

Predmety: Metodológia pedagogického výskumu

Mgr. Dušana Augustovičová, PhD., e-mail: dusana.augustovicova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20867

Predmety: Metodolódia pedagogického výskumu

Doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD., e-mail: zuzana.kubincova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4628

Predmety: Seminár k diplomovej práci

Doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD., e-mail: pavel.chalmoviansky@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4566

Predmety: Seminár k diplomovej práci

Doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD., e-mail: maria.slavickova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4739

Predmety: Seminár k diplomovej práci

Doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD., e-mail: peter.demkanin@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5224

Predmety: Seminár k diplomovej práci

Doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD., e-mail: klara.velmovska@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3069

Predmety: Seminár k diplomovej práci

Doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD., e-mail: janka.peracková@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4845

Predmety: Seminár k diplomovej práci

Doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD., e-mail: branislav.antala@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4802

Predmety: Seminár k diplomovej práci

Mgr. Pavel, Šmela, PhD., e-mail: pavel.smela@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23058

Predmety: Seminár k diplomovej práci

Mgr. Stanislav Kraček, PhD., e-mail: stanislav.kracek@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5819

Predmety: Seminár k diplomovej práci

PhDr. ThLic. Peter Ikhardt, PhD. e-mail: peter.ikhardt@uniba.sk,  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/88584

Predmety: Pedagogická diagnostika

Doc. PhDr. Július Matulčík, CSc., e-mail: julius.matulcik@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4035

Predmety: Pedagogická diagnostika

Mgr. Martin Droščák, PhD., e-mail: martin.droscak@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21320

Predmety: Pedagogická diagnostika

Mgr. Lucia Budinská, PhD., e-mail: lucia.budinska@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32717

Predmety: Pedagogická diagnostika

Doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD., e-mail: janka.peracková@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4845

Predmety: Pedagogická diagnostika

Mgr. Martina Luptáková, PhD., e-mail: martina.luptakova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18041

Predmety: Pedagogická diagnostika

Mgr. Klaudia Kukurová, PhD., e-mail: klaudia.kukurova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34261

Predmety: Pedagogická diagnostika

Mgr. Štefan Zolcer, PhD., e-mail: stefan.zolcer@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29540,

Predmety: Filozofia pre učiteľov

Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD., e-mail: emil.visnovsky@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4134

Predmety: Filozofia pre učiteľov

Prof. Mgr. Michal Chabada, PhD., e-mail: michal.chabada@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3945

Predmety: Filozofia pre učiteľov

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., e-mail: mariana.szapuova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5341

Predmety: Filozofia pre učiteľov

Doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD., e-mail: erika.lalikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4013

Predmety: Filozofia pre učiteľov

Mgr. Michal Bábela, PhD., e-mail: michal.babela@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31522

Predmety: Filozofia pre učiteľov

 

Učitelia zodpovední za realizáciu pedagogickej praxe:

Mgr. Viera Bartková, PhD., viera.bartkova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3887


Učitelia povinne voliteľných predmetov spoločného základu (Filozofická fakulta UK): 

PhDr.Silvia Ťupeková Dončevová, PhD., e-mail: silvia.tupekova.doncevova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14500

Predmety: Vybrané problémy sociálnej pedagogiky v škole, Rodové aspekty výchovy a socializácie

Doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc., e-mail: maria.matulčíkova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4036,

Predmety: Alternatívne školy

Mgr. Janka Medveďová, PhD., e-mail: janka.medvedova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4094

Predmety: Alternatívne školy

Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD., e-mail: lucia.lichnerova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4017,

Predmet: Informačná gramotnosť vo vzdelávaní

PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD., e-mail: ludmila.hrdinakova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3968

Predmet: Informačná gramotnosť vo vzdelávaní

Doc. PhDr. Viera Eliášová, PhD., viera.eliasova@uniba.sk (externá spolupracovníčka)

Predmet: Tvorivé písanie pre učiteľov 1

Doc. PhDr. Viera Eliášová, PhD., viera.eliasova@uniba.sk (externá spolupracovníčka)

Predmet: Tvorivé písanie pre učiteľov 2

Prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD., gabriela.lubelcova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5343

Predmet: Sociológia detstva a mladosti

Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., olga.orgoňova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4056

Predmet: Učiteľská rétorika

Doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD., alena.bohunicka@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3897

Predmet: Učiteľská rétorika

PhDr. Gabriela Herényiova, PhD., gabriela.herenyiova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3951

Predmet: Tréning sociálnych zručností učiteľov

Doc. Mgr. Ján Hacek, PhD., e-mail: jan.hacek@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5918,

Predmet: Mediálna výchova

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.

1.       Estetické a anestetické vo vizuálnom umení

Prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc.

1.       Porovnanie významu a miesta hudobného umenia v estetickej koncepcii Schellinga a Hegla

Doc. PhDr. Michal Babiak, PhD.

Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.

1.       Identita ženy v reklame

2.       Novodobé tendencie v hip-hopovej subkultúre

Mgr. Viera Bartková, PhD.

1.       Estetika svetla a farby v gotike

Mgr. Juraj Oniščenko, PhD.

1.       Filmová tvorba Juraja Jakubiska

2.       Žáner a realita vo filmovej tvorbe Petra Bebjaka

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.

1.       Súčasné druhy interakcií medzi aktérmi a divákmi v súčasnom performatívnom umení

2.       Návrat ku kráse a súčasná umelecká prax

3.       Telesnosť v súčasnej maľbe

4.       Hranice medzi ľudským a animálnym v umení

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

V prílohe

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Bc. Kristína Žilinčárová, kristina.zilincarova@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. Viera Bartková, PhD., viera.bartkova@uniba.sk,  https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-estetiky/

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

·         Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. /2021, čl. 12: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_2_2021.pdf

·         Na Katedre estetiky je študentom k dispozícii sekretariát spoločne s Katedrou pedagogiky a andragogiky, Katedrou muzikológie: Gabriela Púčiková, gabriela.pucikova@uniba.sk, +421 2 9013 1121, 2.posch. G 200, Filozofická fakulta UK, Gondova 2.

·         Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu estetika sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na treťom poschodí na č. 362 situované pracovisko Katedry estetiky FiF UK.

 

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/)

 

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra podľa zamerania študijného programu aj v špecifických výučbových priestoroch: v plne vybavenom jazykovom laboratóriu, kde jeden počítač pripadá na jedného študenta (napr. učebňa G8) sa budú realizovať predmety z oblasti korpusovej lingvistiky a jazykových cvičení.

 

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a na chodbe pred Študijným oddelením, kde sú umiestnené webkiosky.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

 

·         Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/

 

·         Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 87-98: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek. 


c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

·         Manuál MS TEAMS pre študentov

·         Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

·         E-learningový portál Moodle

·         Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

·         Zoznam partnerov s charakteristikou ich participácie:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/partnerske-institucie-vyucba/


e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.5/2020, Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/poziadavky/ (magisterské štúdium) 

b) - Postupy prijímania na štúdium.
c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

a)       https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/ (magisterské štúdium)

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

·         Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·         Študentská anketa

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa po každom semestri vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni jednotlivých katedier. Katedra v spolupráci s radou študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, katedier a ich učiteľov, študijného oddelenia, tajomníka fakulty, riaditeľky ústrednej knižnice a študentskej časti akademického senátu). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/studentska-anketa/vyjadrenia-vedenia-fakulty-a-veducich-katedier/). Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

·         Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·         Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

·         Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).