Opis študijného programu
Podprogram, časť študijného programu muANa - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - učiteľské štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
04.09.2023
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), kód: 100003
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
2. stupeň, kód 767
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
názov a číslo študijného odboru – 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy, ISCED-F kódy odboru – 0114 Príprava učiteľov s predmetovou špecializáciou
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
učiteľský kombinačný (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a: biológie, estetickej výchovy, filozofie, francúzskeho jazyka a literatúry, geografie, histórie, chémie, maďarského jazyka a literatúry, nemeckého jazyka a literatúry, pedagogiky, slovenského jazyka a literatúry)
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

nevzťahuje sa na tento študijný program

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk, anglický jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
dva roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/otvarane/ Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/ Celkový počet študentov študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/statistiky/mgr/
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Cieľom magisterského stupňa študijného programu Anglický jazyk a literatúra v kombinácii v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy je pripraviť absolventov, ktorí budú spĺňať všetky kvalifikačné, vedomostné a zručnostné predpoklady pre to, aby sa z nich stali kvalitní, efektívni a rozhľadení učitelia anglického jazyka, ktorí nájdu uplatnenie najmä vo vzdelávaní adolescentov a dospelých vo verejných či súkromných školách na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

Koncepcia magisterského stupňa študijného programu Anglický jazyk a literatúra v kombinácii v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy vychádza z troch základných odborných okruhov: didaktika, lingvistika a literatúra, v ktorých absolvent získava vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre výkon povolania učiteľa akademického predmetu anglický jazyk a literatúra. Program sa primárne zameriava na budovanie pedagogických kompetencií študentov, keďže sú pre výkon povolania učiteľa najkľúčovejšie. Študenti si osvojujú znalosti a nacvičujú zručnosti potrebné pre plánovanie, vedenie a riadenie výučby anglického jazyka a pre vedenie kvalitného dialógu v triede, ktorý je pre výučbu anglického jazyka nevyhnutnosťou. Sústreďuje sa aj na kultivovanie hodnotových postojov budúcich absolventov, ktoré budú prispievať k rešpektujúcej komunikácii v triede. Ďalším významným aspektom štúdia je vzdelávanie v oblasti jazykových kompetencií, ktoré sú predpokladom kvalitnej práce so študentami, a v oblasti interkultúrnej komunikácie, ktorá umožňuje absolventom pohybovať sa v interkultúrnom prostredí. Lingvistické kompetencie sú posilňované jednak naprieč kurikulom a jednak v špecializovaných lingvistických predmetoch. Interkultúrna kompetencia sa rozvíja v predmetoch zameraných na štúdium literatúry a kultúry, pričom sa vychádza z predpokladu, že literárne a kultúrne texty ponúkajú študentom možnosť pozrieť sa na svet z pohľadu niekoho iného, čím dochádza k decentralizácii ich vlastnej perspektívy a relativizácii vlastných kultúrnych hodnôt a k rozvoju kritického kultúrneho a interkultúrneho povedomia a otvorenejších a tolerantnejších postojov voči iným kultúram. Koncepcia magisterského stupňa študijného programu Anglický jazyk a literatúra v kombinácii v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy reflektuje aj potrebu všestrannejšieho rozvoja absolventov s cieľom zvýšiť ich šance uplatnenia sa na trhu práce, a preto im ponúka aj možnosť intenzívnejšie pracovať na svojich prezentačných zručnostiach a možnosť rozvíjať si mnohé prenositeľné mäkké zručnosti v rámci aktívne podporovaných mimoškolských aktivít (tvorba katedrového študentského časopisu v angličtine, študentské divadlo v angličtine, organizácia študentských konferencií). 

Profil vedomostí absolventa: 

Absolvent študijného programu Anglický jazyk a literatúra v kombinácii v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy má po ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia hlboké a prierezové znalosti v oblasti didaktiky anglického jazyka, rozumie procesu osvojovania si druhého jazyka a komunikatívnemu vyučovaniu jazykov, pozná efektívne techniky a aktivity pre výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka a je schopný zdôvodniť ich použitie vhodnou teóriou, dokáže vysvetliť, ktoré faktory ovplyvňujú jazykové vzdelávanie (napr. stratégia učenia sa, motivácia, vek, úroveň, atď.), má vedomosti o druhoch hodnotenia a chápe potrebu neustáleho profesijného rozvoja. Okrem vedomostí potrebných pre výkon povolania učiteľa má absolvent osvojené aj poznatky o rovinách jazykového systému a o systémových rozdieloch medzi angličtinou a slovenčinou na fonetickej, fonologickej, morfologickej, syntaktickej a lexikálnej úrovni, chápe jazyk ako produkt spoločnosti a jeho kultúry, pozná vzájomné súvislosti medzi spoločensko-kultúrnym kontextom a používaním jazyka. Ďalej si prehlbuje aj znalosti o historickom vývine a kľúčových dielach anglofónnych literatúr, chápe ich v ich spoločenskom, historickom a kultúrnom kontexte. 

Spôsobilosti a kompetencie absolventa: 

Absolvent magisterského stupňa študijného programu Anglický jazyk a literatúra v kombinácii v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy je schopný prakticky aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti, dokáže kriticky čítať, myslieť i písať, vie zhodnotiť svoje vlastné vedomosti a zručnosti s ohľadom na výučbu angličtiny, je schopný si pripraviť efektívne učebné plány na základe typu cieľového študenta, kontextu a štátneho vzdelávacieho programu, vie zrealizovať simuláciu vyučovacej aktivity a hodiny podľa vlastného plánu, dokáže poskytnúť efektívnu spätnú väzbu a opraviť chyby, a to pri pozorovaní iných učiteľov, ako aj samých seba, vie vhodne reagovať na spätnú väzbu, vie rozpoznať problémy v osvojovaní si jazyka a prísť so stratégiami na ich zmiernenie či odstránenie, je schopný kriticky zhodnotiť existujúce materiály určené pre výučbu anglického jazyka a vytvoriť vlastné pre konkrétnych cieľových študentov, dokáže vytvoriť rôzne druhy úloh a kritérií pre hodnotenie ústneho a písomného prejavu podľa typu cieľového študenta. Na základe vedomostí z lingvistiky je absolvent schopný analyzovať texty z rôznych diskurzov, rozpoznať informačné a skryté či manipulatívne aspekty diskurzu, kriticky posúdiť adekvátnosť použitých jazykových prostriedkov a navrhnúť potrebné zmeny, dokáže prispôsobovať štýl komunikácie a voľbu jazykových prostriedkov konkrétnej situácii, v ktorej sa nachádza. Absolvent je okrem toho schopný aplikovať postupy kritického čítania aj pri analýze a interpretácii literárnych diel a identifikovať vhodné časti textu pre použitie na hodinách anglického jazyka s cieľom výchovy k interkultúrnej komunikatívnej kompetencii. Dokáže efektívnejšie používať akademické zručnosti, vrátane rešeršovania, kritického čítania a akademického písania. 

Prenositeľné spôsobilosti: 

Koncepcia študijného programu kladie dôraz na rozvoj prenositeľných spôsobilostí a kompetencií, vďaka ktorým sa absolventi dokážu uplatniť v širokom spektre povolaní, ako aj v ďalšom nadväzujúcom štúdiu. Okrem komunikačných zručností v anglickom jazyku, ktoré by ku koncu magisterského štúdia mali zodpovedať úrovni C1-C2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti, sa štúdium sústredí na rozvoj prezentačných zručností, interpersonálnych komunikačných zručností, samostatného a kritického myslenia, kreatívneho a pružného myslenia, schopnosti identifikovať a riešiť problém, schopnosti určiť relevantnosť a spoľahlivosť informácií a zdrojov, schopnosti pracovať v tíme, organizačných zručností, metakognitívnych schopností súvisiacich so zvládnutím náročnejšej študijnej záťaže (plánovanie práce, organizácia času, definovanie cieľov, zvládnutie problémov), ako aj základných digitálnych zručností. 

Hodnoty/postoje: 

Výučba v rámci študijného programu sa zameriava aj na formovanie a posilňovanie hodnotových postojov, ktoré považujeme u budúcich pedagógov za kľúčové. Ide hlavne o univerzálne hodnoty demokracie, tolerancie, solidarity, rovnosti, spravodlivosti, inklúzie, spolupráce a nenásilia a aktívne, zodpovedné a globálne občianstvo.


b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolventi študijného programu Anglický jazyk a literatúra v kombinácii v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy sa môžu uplatniť v širokom spektre povolaní, a to nielen na slovenskom trhu práce, ale aj v zahraničí: ako učitelia anglického jazyka na stredných školách a druhom stupni základných škôl (ISCED 3 A 2), ale aj ako učitelia iných aprobačných predmetov (dejepis, zemepis, biológia, filozofia) na školách, kde je vyučujúcim jazykom angličtina, ako lektori a manažéri v jazykových školách, lektori a manažéri ďalšieho vzdelávania, mentori, koučovia, školitelia, kultúrni referenti, jazykoví redaktori, korektori, knižní redaktori, editori, copywriteri, pracovníci marketingu a zákazníckej podpory, odborní referenti, vedeckí pracovníci (v oblasti jazykovedy, literárnej vedy, didaktiky), odborní asistenti na vysokej škole (predpoklad následného ukončenia doktorandského štúdia) a po prípadnom doplnení vzdelania aj ako prekladatelia, tlmočníci.

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Daný študijný program nepripravuje na výkon regulovaných povolaní v súlade s požiadavkami pre získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Vďaka svojmu postaveniu lingua franca angličtina patrí medzi najžiadanejšie jazyky na slovenskom trhu práce. Schopnosť aktívne komunikovať v anglickom jazyku berie väčšina zamestnávateľov takmer ako samozrejmosť. Napriek tomu, ako uvádza portál profesia.sk, z mladých ľudí do 34 rokov hovorí aktívne po anglicky len asi štvrtina. Aktívna znalosť anglického jazyka sa preto javí na trhu práce ako konkurenčná výhoda. Práve tieto pomerne široké možnosti uplatnenia vysokoškolsky vzdelaných absolventov s komunikačnou znalosťou angličtiny, spolu s nízkym spoločenským statusom a nízkym ohodnotením učiteľov, spôsobujú trvalý odliv učiteľov angličtiny zo štátneho vzdelávacieho systému. Aj z tohto dôvodu dopyt po kvalitných učiteľoch anglického jazyka na slovenských školách neopadáva a učitelia anglického jazyka patria medzi najvyhľadávanejších. Záujem o nich neklesá ani v súkromnom sektore, keďže mnohé súkromné spoločnosti práve z vyššie spomenutých dôvodov investujú do rozvoja komunikačných zručností svojich zamestnancov v anglickom jazyku. 

Všetky tieto skutočnosti prispievajú k veľmi dobrej uplatniteľnosti absolventov študijného programu Anglický jazyk a literatúra v kombinácii. Vzhľadom na vyššie uvedené nadobudnuté vedomosti, zručnosti, kompetencie a prenositeľné spôsobilosti sa absolventi uplatňujú najmä v oblasti vzdelávania a jeho riadenia, marketingu, zákazníckej podpory, riadenia ľudských zdrojov, v diplomacii, v štátnej službe, ale aj v médiách a reklame, všade tam, kde sa vyžadujú jazykové znalosti a zručnosti a vedomosti o príslušných jazykových a kultúrnych oblastiach.


b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Magisterský stupeň študijného programu Anglický jazyk a literatúra v kombinácii v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy ukončili stovky absolventov, ktorí sa uplatnili v rozličných oblastiach spoločenského života.  

(Poznámka: Rok v zátvorke za menom je rok, v ktorom absolventi úspešne ukončili magisterské štúdium.) 

Mnohí pracujú priamo v odbore a venujú sa výučbe anglického jazyka ako cudzieho jazyka: 

 • Mgr. Ľuboš Masaryk (2011) vyučuje na Gymnáziu Grösslingová v Bratislave, popritom vedie vlastnú jazykovú školu a pôsobí ako doktorand v odbore Didaktika cudzích jazykov na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, prezentuje a vedie workshopy pre učiteľov cudzích jazykov na domácich a zahraničných konferenciách a publikuje;  
 • Mgr. Jarmila Jamborová (2011) vyučuje anglický jazyk na Spojenej škole Novohradská (Gymnáziu Juraja Hronca) v Bratislave, kde koordinuje aktivity v rámci bilingválneho programu a vedie oddelenie anglického jazyka; 
 • Mgr. Petra Gbelská (2010) po skončení štúdia niekoľko rokov pracovala na pozícii copywriter vo viacerých spoločnostiach, ale od 2015 sa venuje výučbe angličtine, v súčasnosti pôsobí na Gymnáziu Jána Papánka v Bratislave; 

Veľa absolventov pracuje na bilingválnych školách, kde vyučujú svoj druhý aprobačný predmet v anglickom jazyku:  

 • Mgr. Gergely Vörös (2019) vyučuje občiansku náuku v angličtine na súkromnej bilingválnej škole Galileo School v Bratislave, kde pôsobí aj ako vedúci humanitného odboru na nižšom strednom stupni;  
 • Mgr. Radoslav Deák (2011) okrem anglického jazyka vyučuje aj dejepis v angličtine v medzinárodnom programe International Baccalaureate na na Spojenej škole Novohradská (Gymnáziu Juraja Hronca) v Bratislave; 
 • Mgr. Zuzana Deáková (2011) vyučuje anglický jazyk na Spojenej škole Novohradská (Gymnáziu Juraja Hronca) v Bratislave, v minulosti sa vyučovala aj náuku o spoločnosti v angličtine v jeho bilingválnom programe a spolupodieľala sa aj na tvorbe príručky Občianska spoločnosť (2013) 

Absolventi študijného programu sa uplatňujú aj na súkromných jazykových školách: 

 • Mgr. Elena Vargicová (1972) pôsobila ako učiteľka AJ na Gymnáziu E. Gudernu v Nitre (1972 - 1991), v r. 1991 založila prvú súkromnú jazykovú školu v Nitre VAGeS (vo funkcii jej riaditeľky pôsobila  v r.1991 - 2013); 

Medzi úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili ako vysokoškolskí pedagógovia v rámci slovenského univerzitného prostredia, patria: 

 • doc. PhDr. Daniela Bačová, PhD. (1984)  v rokoch 1987  - 2004 prenášala na KAA FF UKF v Nitre, špecializovala sa na britskú literatúru, a použitie dramatických techník pri výučbe AJ, od roku 2008 pôsobí vo Veľkej Británii na Univerzity of Bolton, od roku 2013 v pozícii senior lecturer a vedie doktorandský program v odbore vzdelávanie; 
 • doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. (1985; 2002) pôsobí na Katedre anglického jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave; členka Európskeho centra moderných jazykov; 
 • prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD. (1982, PhD. 1994) je odborníčkou v oblasti lingvistiky (štylistika, pragmatika, sémantická analýza), prednáša na KAA FF UKF v Nitre, kde pôsobila aj ako vedúca katedry (2000 - 2015), prorektorka pre medzinárodné vzťahy (2015 - 2018); 
 • Mgr. Jaroslava Šaková, PhD. (2013) po získaní doktorátu na Ústave slovenskej literatúry SAV pracovala v Centre ďalšieho vzdelávania UK a na Lekárskej fakulte UK, kde v súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka a vyučuje slovenčinu ako cudzí jazyk a angličtinu. Okrem toho pracuje na pozícii Examiner Responsible v medzinárodnom vzdelávacom programe International Baccalaureate; 
 • PaedDr. Alena Štulajterová, PhD. (1990; 2004) vyučuje jazyk a lingvistiku a od roku 2011 pôsobí vo funkcii vedúcej Katedry anglistiky a amerikanistiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici; 
 • doc. PhDr. Ada Böhmerová, CSc., M.A. (1970) je odborníčka v oblasti lingvistiky (lexikológia, lexikografia) a autorka populárnej učebnice slovenčiny pre cudzincov, od ukončenia štúdia do roku 2020 pôsobila na KAA FiF UK v Bratislave, v súčasnosti prednáša na KAA FiF UCM v Trnave; 
 • prof. PhDr. Eva Tandlichová, CSc. (1967) je odborníčka v oblasti didaktiky anglického jazyka a autorka učebníc angličtiny, celú svoju profesionálnu kariéru strávila na KAA FiF UK v Bratislave. 

Pomerne vysoký počet absolventov pokračuje v ďalšom štúdiu: 

 • Mgr. Ivan Lašán (2005) je momentálne doktorandom na Ontárijskom inštitúte pre pedagogické vedy (Ontario Institute for Studies in Education) na Torontskej univerzite; 
 • Mgr. Maxim Duleba (2018; 2020), ktorý už počas štúdia publikoval niekoľko štúdií o anglofónnych autoroch, pokračuje doktorandským štúdiom na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK v Bratislave a aj naďalej publikuje hlavne v angličtine; 
 • Mgr. Ivana Juríková (2010) pôsobí na pozícii lektorky anglického jazyka na Katedre jazykov na FiF UK v Bratislave a súčasne pracuje na dokotoráte z didaktiky cudzích jazykov a literatúr na Ústave filologických štúdií na Pedagogickej fakulte UK; 

V ďalšom vzdelávaní, prípadne v manažmente vzdelávania sa uplatnili aj: 

 • Mgr. Alena Štefániková (1989), ktorá pôsobila v rokoch 2006 – 2016 ako manažérka projektov pri Britskej rade: Global English, Intercultural Navigators, Active Citizens a v súčasnosti pracuje ako odborná pracovníčka na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania; 
 • Mgr. Ľubica Gállová (1990) pracuje ako námestníčka Štátneho inštitútu odborného vzdelávania; 

Niektorí absolventi študijného programu sa presadili v oblasti prekladu: 

 • Prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. (Mgr. 1987; 1988), vysokoškolský pedagóg a literárny vedec, prekladá z anglickej a americkej literatúry, k jeho najvýznamnejším počinom patrí preklad Strateného raja od Johna Miltona; 
 • PhDr. Katarína Karovičová-Rybková (1974;1983) preložila niekoľko kľúčových diel z anglofónnych literatúr (o.i. od Margaret Atwoodovej, Michaela Ondaatjeho, Johna Irvinga), písala anglické texty piesní pre známych slovenských interpretov a momentálne pôsobí ako prekladateľka a redaktorka anglických publikácií v Národní galerii v Prahe; 

Mnohí absolventi sa uplatňujú aj v odvetviach mimo vzdelávania, v marketingu, obchode, manažmente: 

 • Mgr. Oliver Méres (2014) vedie anglickú redakciu v marketingovej agentúre Folk a Milk; 
 • Mgr. Eszter Sutowski (2012) má na starosti redakčný tím v spoločnosti Oxford Global v Oxforde vo Veľkej Británii; 
 • Mgr. Martin Lobotka (2013) po ukončení štúdia zopár rokov pôsobil ako lektor anglického jazyka v jazykovej škole Avalon, potom sa však zamestnal na obchodnom oddelení Plus Akadémie, kde od roku 2015-2020 pôsobil najprv ako obchodný zástupca a potom ako obchodný manažér, v roku 2020 si založil vlastnú firmu; 
 • Mgr. Simona Sabíková (2010) pôsobí ako koordinátorka webového obsahu a marketingu vo firme Oberst v Holandsku; 
 • Mgr. Martina Vaneková (2001) pôsobila ako manažérka zákazníckeho servisu pre región Európy a teraz pracuje na pozícii manažérky pre rozvoj služieb pre región Európy, Blízkeho východu a Afriky v americkej spoločnosti Onsemi Slovakia  

Študijný program ukončili aj mediálne známe osobnosti: 

 • Mgr. Matej “Sajfa” Cifra (2005), slovenský moderátor a youtuber; 
 • Mgr. Ľubomír Bajaník, PhD. (2001), slovenský televízny moderátor, spravodajca a redaktor, momentálne aj odborný asistent na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave; 
 • Mgr. Jozef “Dado” Nagy (1993), literárny kritik, publicista, moderátor relácií o literatúre;  
 • PhDr. Alena Heribanová (Mgr. 1979), slovenská moderátorka a autorka.


c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Magisterský stupeň študijného programu Anglický jazyk a literatúra v kombinácii v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy je primárne koncipovaný tak, aby pripravil do praxe kvalitných a efektívnych učiteľov anglického jazyka. Zamestnávatelia hodnotia kvalitu študijného programu pozitívne. Vyjadrenia niektorých zamestnávateľov sú súčasťou príloh (Spojená škola, Novohradská, Bratislava; Stredná odborná škola polygrafická, Račianska, Bratislava; Súkromná základná škola, Kysucká, Senec; Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova, Bratislava; Gymnázium Grösslingová, Bratislava)

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 – https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.  

Rada študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii):  

 • prof. PhDr. Daniel Lančarič, PhD. (hlavná zodpovedná osoba / garant) 
 • doc. Mgr. Eva Reid, PhD. (spolugarantka)
 • doc. Ivan Lacko, PhD. (spolugarant) 
 • Mgr. Ľuboš Masaryk (zástupca zamestnávateľa – Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava) 
 • Mgr. Simona Bajáková (zástupkyňa študentov – študentka 2dLV)
b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na webovej stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek: 

 • podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu, 
 • klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu, 
 • sylaby predmetu, 
 • výsledky vzdelávania, 
 • povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.
c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:
 • jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety 

Študijné plányinformačné listy odkazované nižšie sú dostupné na webovej stránke študijného programu.

Študijný plán študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) obsahuje predmety vo forme seminárov v celkovej kreditovej dotácii 40 kreditov. Pozostáva z dvoch blokov študijnej časti a bloku štátnej skúšky. Blok povinných predmetov v celkovej kreditovej dotácii 19 kreditov obsahuje 5 lingvistických, literárno-kultúrnych a didaktických predmetov, ktoré študent musí absolvovať všetky pre úspešné skončenie štúdia. Blok povinne voliteľných predmetov v celkovej dotácii 15 kreditov obsahuje škálu predmetov, ktoré si študent zapisuje podľa vlastnej preferencie v takom počte, aby získal požadovaný počet kreditov za príslušný blok, čo je spravidla 5 predmetov. Blok povinne voliteľných predmetov nekladie okrem minimálneho počtu kreditov žiadne doplňujúce podmienky pre zápis takýchto predmetov. Poradie všetkých (povinných a povinne voliteľných predmetov) je v rovine odporúčaných ročníkov a limitujú ho len prípadné prerekvizity a požiadavky študijného poriadku na minimálne počty kreditov za kontrolné etapy štúdia. Blok štátnej skúšky v celkovej kreditovej dotácii 6 kreditov predpisuje pre úspešné skončenie štúdia úspešné absolvovanie dvoch súčastí – didaktika anglického jazyka a anglická filológia. Študijný plán nepredpisuje žiadne povinnosti ohľadom výberových predmetov. Odborná pedagogická prax a obhajoba diplomovej práce sú súčasťou študijného plánu príslušného spoločného pedagogicko-psychologického a spoločenskovedného základu.  

Študijný plán študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) je dostupný aj na samostatnej webovej stránke fakulty:  

 

 • v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie), 

FiF.KAA/A-muAN-301/22 Didaktika anglického jazyka a literatúry 1 

FiF.KAA/A-muAN-302/22 Didaktika anglického jazyka a literatúry 2 

FiF.KAA/A-muAN-201/15 Americká literatúra 20. a 21. storočia  

FiF.KAA/A-muAN-206/15 Americké divadlo a spoločnosť 

FiF.KAA/A-mpAN-400/18 Jazyk a prezentačné zručnosti 

 

 • pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu) 

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. 

 

 • prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu 

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. 

 

 • pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania,  

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu. 

 

 • metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov), 

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom. 

 

 • osnovu/ sylaby predmetu,  

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra. 

 

 • pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne),  

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce. 

 

 • kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia,  

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu. 

 

 • osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu,  

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7. 

 

 • učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov),  

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.  

 

 • miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách). 

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského stupňa štúdia je 120 pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu diplomovej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v magisterskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:
 • počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,  

Za povinné predmety študijnej časti predpisuje študijný plán 19 kreditov.  

Za povinné predmety spoločného základu predpisuje študijný plán 31 kreditov. 

 • počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,  

Za povinne voliteľné predmety predpisuje študijný plán 15 kreditov.  

Za povinne voliteľné predmety spoločného základu predpisuje študijný plán 3 kredity. 

 • počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,  

6 kreditov 

 • počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program,  

Za spoločný základ predpisuje študijný plán 40 kreditov.  

Za aprobáciu predpisuje študijný plán celkovo 40 kreditov.  

 • počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia,  

Za úspešnú obhajobu záverečnej diplomovej práce študent získa 10 kreditov. 

 • počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia,  

Na riadne skončenie štúdia v magisterskom študijnom programe učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) je podmienkou absolvovanie odbornej pedagogickej praxe za 10 kreditov 

 • počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch,  

Projektová práca nie je súčasťou študijného programu. 

 • počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch.  

Umelecké výkony nie sú súčasťou študijného programu.


f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

 

Študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu (https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/magisterske-studium/ucitelstvo-anglickeho-jazyka-a-literatury-v-kombinacii/).

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylabách predmetu a odporúčanej literatúre.  

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme (AiS2) a archivované na základe predpisov: 

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:  

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6  

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou: 

 

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: PhDr. Beáta Borošová, PhD. (beata.borosova@uniba.sk, Gondova ul. 2, č. d. G102; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/clenovia-katedry/borosova-beata/). 

Katedra má samostatnú webovú stránku venovanú možnostiam mobilít pre študentov jej študijných programov: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/erasmus-studijne-pobyty/

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené ma webovej stránke Katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/studium/zaverecne-prace/

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu informačné štúdiá, 1. stupeň, má bakalárska práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty: 

 

 

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov: 

Študenti študijného programu informačné štúdiá, 1. stupeň majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK.  

· Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty

· Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16. 

 

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov: 

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o: 

 

 • Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10 
 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83  
 • Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10 
 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť 

 

Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky bude podľa miery závažnosti postihované od zníženia hodnotenia až po podanie návrhu na disciplinárne konanie.

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

 

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam. 

 

Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami: 

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42. 

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf 

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.  

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky 

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici). 

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta: 

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy: 

 

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.
6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).
7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).
 • hlavná zodpovedná osoba za jazykovú aprobáciu: prof. PhDr. Daniel Lančarič, PhD., funkčné zaradenie profesor, daniel.lancaric@uniba.sk  
 • hlavná zodpovedná osoba za spoločný základ: prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc., funkčné miesto profesor, e-mail: miroslav.proksa@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4410 
b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“:

a) osoby zabezpečujúce profilové predmety aprobácie učiteľstvo anglického jazyka a literatúry:

b) osoby zabezpečujúce profilové predmety spoločného základu, ktoré sa realizujú na Filozofickej fakulte UK:

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/2023-2024/FiF/SK/muSZa.xml

Osoby zabezpečujúce profilové predmety učiteľského spoločného základu na spolupracujúcich fakultách UK sú uvedené na ich webových stránkach študijných programov.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH pedagógov zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v akademickom informačnom systéme (AIS) na adrese: https://ais2.uniba.sk/ais/portal/start.do

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v študijnom pláne:

a) osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety aprobácie učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii):

b) osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety spoločného základu, ktoré sa realizujú na Filozofickej fakulte UK:

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/2023-2024/FiF/SK/muSZa.xml

Osoby zabezpečujúce profilové predmety učiteľského spoločného základu na spolupracujúcich fakultách UK sú uvedené na ich webových stránkach študijných programov.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).
 • Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD., john.peter.butler.barrer@uniba.sk  
 • PhDr. Beáta Borošová, PhD., beata.borosova@uniba.sk  
 • PhDr. Katarína Brziaková, PhD., katarina.brziakova@uniba.sk  
 • Mgr. Marián Gazdík, PhD., marian.gazdik@uniba.sk  
 • Mgr. Lucia Grauzľová, PhD., lucia.grauzlova@uniba.sk  
 • Mgr. Ivana Juríková, PhD., ivana.jurikova@uniba.sk
 • Mgr. Marián Kabát, PhD., marian.kabat@uniba.sk  
 • doc. Ivan Lacko, PhD., ivan.lacko@uniba.sk  
 • prof. PhDr. Daniel Lančarič, PhD., daniel.lancaric@uniba.sk  
 • Mgr. Jozef Lonek, PhD., jozef.lonek@uniba.sk  
 • Mgr. Lucia Paulínyová, PhD. (t. č. MD), lucia.paulinyova@uniba.sk  
 • PhDr. Jozef Pecina, PhD., jozef.pecina@uniba.sk  
 • Mgr. Ivo Poláček, PhD., polacek12@uniba.sk  
 • doc. Mgr. Eva Reid, PhD., eva.reid@uniba.sk
 • doc. Mgr. Alena Smiešková, PhD., alena.smieskova@uniba.sk  
 • M. A. Linda M. Steyne, PhD., linda.steyne@uniba.sk  
 • Mgr. Denisa Šulovská, PhD., denisa.sulovska@uniba.sk
 • doc. Pavol Šveda, PhD., pavol.sveda@uniba.sk

 

Zoznam školiteľov záverečných prác s priradenými témami je súčasťou webovej stránky Katedry anglistiky a amerikanistiky Fif UK venovanej záverečným prácam: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/studium/zaverecne-prace/

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

VUPCH školiteľov záverečných prác sú dostupné v akademickom informačnom systéme (AIS) na adrese: https://ais2.uniba.sk/ais/portal/start.do

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Simona Bajáková, bajakova5@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. Jozef Lonek, PhD., jozef.lonek@uniba.sk, tel.: +421 2 9013 2264, študijné záležitosti možno vybaviť osobne v čase konzultačných hodín (štvrtok 13:15 – 14:15), v inom dohodnutom čase alebo kedykoľvek emailom (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/clenovia-katedry/lonek-jozef/

Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).
 • Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. 7/2023, čl. 22: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_7_2023.pdf
 • Na Katedre anglistiky a amerikanistiky je študentom k dispozícii sekretariát:  

Adriana Dvořáková, email: adriana.dvorakova@uniba.sk, tel.: +421 2 9013 2152, Gondova ulica 2, I. poschodie, č. d. 112, stránkové hodiny PO – PIA 08.00 - 12.00 a 12.30 - 14.00 (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/kontakt/

 • Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:  

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, tel.: +421 2 9013 1310, email: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na prvom poschodí situované pracovisko Katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK.  

 

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/

 

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra anglistiky a amerikanistiky podľa zamerania študijného programu aj v špecifických výučbových priestoroch: v plne vybavenom jazykovom laboratóriu, kde jeden počítač pripadá na jedného študenta (napr. učebne G7 a G8), sa budú realizovať predmety z oblasti korpusovej lingvistiky, jazykových cvičení, (počítačom podporovaného) prekladu (možnosť využitia online nástrojov a akademických licencií softvérov), ale aj fonetiky a fonológie a konzekutívneho tlmočenia, keďže súčasťou periférií každého počítača sú aj headsety – slúchadlá s mikrofónom. Tlmočnícke predmety (predovšetkým tie zo simultánneho tlmočenia) sa realizujú v špecializovaných jazykových laboratóriách plne vybavených tlmočníckymi kabínami (G9 – 7 kabínok po 2 miesta, G316 – 8 kabínok po 2 miesta). Katedra anglistiky a amerikanistiky disponuje tromi všeobecnými učebňami, do ktorých sa nasadzuje väčšina rozvrhových akcií častí študijných programov realizovaných katedrou. Ide o miestnosti G103 s kapacitou 32 miest, G104 s kapacitou 24 miest a G110 s 22 miestami. V dvoch z nich (G103, G104) sú nainštalované interaktívne tabule, všetky sú vybavené dataprojektormi, počítačmi, integrovanými alebo externými kamerami (vhodné preto aj na dištančné online vyučovanie), audio perifériami i štandardnými bielymi magnetickými tabuľami. Podľa potrieb rozvrhu sa v menšej miere používajú aj iné fakultné učebne, vo všetkých prípadoch však ide o miestnosti situované v centrálnej budove Filozofickej fakulty UK na Gondovej ul. 2.  

 

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.  

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a v čiastkovej knižnici Katedry anglistiky a amerikanistiky.  

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom). 

 

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/  

 

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.  

 

Okrem toho Katedra anglistiky a amerikanistiky FiF UK disponuje vlastnou katedrovou knižnicou (Gondova ul. 2, otváracie hodiny PO 10.00 – 15.00, UT – ŠT 09.00 – 15.30, PIA 09.00 – 14.00, prestávka vždy 12.00 – 12.30), v ktorej sa nachádza knižničný fond v objeme cca 9000 knižničných jednotiek. Knižnica má 24 miest na štúdium, 2 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/kniznica/). 

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.
d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.
e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.11/2023, Študijného poriadku FiF UK). 

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/poziadavky/

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

https://anketa.uniba.sk/fphil/  

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.


11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).