Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. Mgr. Ivan Lacko, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Lacko
I.2 - Meno
Ivan
I.3 - Tituly
Doc., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1970
I.5 - Názov pracoviska
Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 814 99 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
ivan.lacko@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4011?mode=full
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
filológia / učiteľstvo a pedagogické vedy
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-3494-3990

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1997
II.c - Odbor a program
prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
 teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, špecializácia: anglická a americká literatúra 
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2022
II.c - Odbor a program
literárna veda
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
asistent a lektor Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 1999-2004
odborný asistent Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2005-2022
docent Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2022-doteraz

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Program in International Education BARD College, USA 1995-1996
Fulbright Scholar Program University of Minnesota, USA 2012

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Americká literatúra do konca 19. storočia anglický jazyk a literatúra I. učiteľstvo a pedagogické vedy
Americká literatúra do konca 19. storočia anglický jazyk a kultúra I. filológia
Americká literatúra 20. a 21. storočia anglický jazyk a literatúra II. učiteľstvo a pedagogické vedy
Americká literatúra 20. a 21. storočia anglický jazyk a kultúra II. filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
anglický jazyk a literatúra I. učiteľstvo a pedagogické vedy
anglický jazyk a literatúra II. učiteľstvo a pedagogické vedy
anglický jazyk a kultúra I. filológia
anglický jazyk a kultúra II. filológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
37
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
65
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Populárna kultúra anglofónnych oblastí anglický jazyk a literatúra I. učiteľstvo a pedagogické vedy
Americké divadlo a spoločnosť anglický jazyk a kultúra II. filológia
Jazyk a prezentačné zručnosti anglický jazyk a kultúra II. filológia
Globálne problémy vo vzdelávaní anglický jazyk a literatúra I.+II. učiteľstvo a pedagogické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
75
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
36
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
44
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
23
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
13
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AFC - Freedom stuck in the throat: Yussef El Guindi’s Back of the Throat through the prisms of an individual conflict and a polarized society

2

ADF - Imaginative communities: the role, practice and outreach of community-based theatre

3

ADD - Ani úmysel, ani náhoda - skôr niečo medzi tým posthumanistické témy vo filme Ex Machina

4

ADD - On the path to sentience - post-digital narratives in "Westworld"

5

AAB - Prekrásny nový postsvet posthumánne situácie v literárnych a filmových dielach

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ADD - Ani úmysel, ani náhoda - skôr niečo medzi tým posthumanistické témy vo filme Ex Machina

2

ADD - On the path to sentience - post-digital narratives in "Westworld"

3

AAB - Prekrásny nový postsvet posthumánne situácie v literárnych a filmových dielach

4

ADD - Saviors, naifs, or orphans? the posthuman condition in literary and cinematic perspectives on human cloning

5

ADN - Hate crime trauma and pain affiliation, becoming and in-Betweenness in The Laramie project

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

ADD - On the path to sentience - post-digital narratives in "Westworld" - cit. [o1] 2021 - Roca, A. - Del Piero, G. - La ira de Dios : conocimiento, tecnología y control social en dos series de TV contemporáneas. - In: Ética and cine, roč. 11, č. 1, 2021 ; s. 28 ; ESCI

[o3] 2021 - Parker, A. J. - Weissert, T. - “Out of Repetition Comes Variation”: Varying Timelines, Invariant Time, and Dolores’s Glitch in Westworld. - In: Time in Variance . - Boston : Brill,

2

AFC - Freedom stuck in the throat: Yussef El Guindi’s Back of the Throat through the prisms of an individual conflict and a polarized society - cit.

[o3] 2019 - Gheorghiu, O.-C. - Framing Islam in Post-9/11 US. A Literary Account : Yussef El Guindi’s Back of the Throat (2006). - In: Ideology, Identity, and the US : Crossroads, Freeways, Collisions . - Berlín : Peter Lang, 2019 ; S. 57

[o1] 2018 - Al-Shetawi, M. F. - Combating 9/11 negative images of Arabs in American culture : a study of Yussef El Guindi’s drama. - In: Journal of ethnic and cultural studies, roč. 7, č. 3, 2020 ; s. 177-199 ; SCOPUS

[o1] 2021 - Al-Shetawi, M. F. - Countering Post-9/11 Stereotypes: Arab American Playwrights Make Their Voices Heard. - In: Jordan Journal of modern Languages and Literatures, roč. 13, č. 3, 2021 ; s. 531 ; SCOPUS ; SSCI ; SCIE

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

APVV-17-0064 – Analýza multidimenzionálnej podoby trans- a post-humanizmu

2

VEGA č. 2/0107/14 – Hypermediálny artefakt v postdigitálnej dobe

3

VEGA č. 1/0799/18 – Národné literatúry v epoche globalizácie (vznik a vývin americko¬¬slovenskej literárnej a kultúrnej identity

4

“Teachers of English for Future Europe (TEFE): EU mobility and employability through the Internationalisation of Teaching Practice“ v rámci programy Erasmus+, Key Action 2: Strategic Partnership.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
senátor Akademický senát UK 2007-2011
predseda Akademický senát Filozofickej fakulty UK 2013-2018

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University of Minnesota Minneapolis, United States feb 2012 - jul 2012 Fulbright Scholar Program

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
31.10.2022