Opis študijného programu
Podprogram, časť študijného programu buANa - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - učiteľské štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), kód: 100002
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
1. stupeň, kód 645
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
názov a číslo študijného odboru – 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy, ISCED-F kódy odboru – 0114 Príprava učiteľov s predmetovou špecializáciou
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
učiteľský kombinačný (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a: biológie, estetickej výchovy, filozofie, geografie, histórie, chémie, maďarského jazyka a literatúry, nemeckého jazyka a literatúry, pedagogiky, slovenského jazyka a literatúry)
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

nevzťahuje sa na tento študijný program

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk, anglický jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
tri roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
plánovaný počet študentov – 83; skutočný počet uchádzačov – dostupný na https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/ar2122/; počet študentov – 92
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Cieľom bakalárskeho stupňa študijného programu Anglický jazyk a literatúra v kombinácii (učiteľstvo a pedagogické vedy) je poskytnúť kvalitné odborné vzdelanie a vychovať komplexne vyspelých absolventov, ktorí sú schopní preukázať svoju odbornosť pri prístupe k problémom vyplývajúcim z odboru a ich riešeniu. Na základe štúdia predmetov Úvod do štúdia anglického jazyka, Úvod do literatúry, Fonetika a fonológia, Morfológia a syntax, Prehľad britskej a americkej literatúry a Úvod do didaktiky anglického jazyka absolvent získava vedomosti zo základných oblastí, ktoré sú nevyhnutné pri výkone povolania učiteľ akademického predmetu anglický jazyk a literatúra. 

Zámerom vzdelávacieho procesu je pripraviť absolventov, ktorí budú schopní preukázať  vedomosti v konkrétnom študijnom odbore a aplikovať ich na profesionálnej úrovni v praxi. Okrem komunikačných zručností v anglickom jazyku, ktoré by ku koncu bakalárskeho štúdia mali zodpovedať úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (CEFR), sa štúdium sústredí na rozvoj samostatného a kritického myslenia, schopnosti identifikovať a riešiť problém a posilnenie kreatívneho a pružného myslenia. Absolventi programu vedia zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje a informácie, ktoré sa týkajú ich odboru a na ich základe sú schopní formulovať súdy, ústnou aj písomnou formou, ktoré reflektujú príslušné spoločenské, vedecké alebo etické problémy. Sú schopní takéto informácie komunikovať v pracovnom prostredí, rovnako ako vedia komunikovať myšlienky, problémy a riešenia týkajúce sa svojho odboru pre odbornú a laickú verejnosť. Zároveň Absolventi bakalárskeho programu zároveň nadobudnú také zručnosti, potrebné pre pokračovanie v ďalšom štúdiu, ktoré im umožnia vysoký stupeň samostatnosti.   

Študijný program Anglický jazyk a literatúra v kombinácii v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy (bakalársky stupeň) je celostným vzdelávacím programom, ktorý umožňuje študentom budovať a kultivovať svoje hodnotové postoje v súlade s cieľmi humanistického vzdelávania, interkultúrnej komunikácie a najnovšími trendami vo výučbe cudzích jazykov. 

Program sa zameriava aj na potrebu všestrannejšieho rozvoja absolventov a ponúka možnosť kreatívnej realizácie v mimoškolských aktivitách, ako je napr. tvorba katedrového študentského časopisu v angličtine, študentské divadlo v angličtine, organizácia študentských konferencií.  

V neposlednom rade je cieľom programu zvýšiť šance absolventov uplatnenia sa na trhu práce, a preto sa intenzívne zameriava aj na posilnenie prenositeľných zručností, ktoré absolventi získavajú v otvorenom vyučovacom prostredí v rámci metód, ktorými je výučba jednotlivých predmetov realizovaná.   

Profil vedomostí absolventa:  

Predpokladá sa, že úspešní absolventi bakalárskeho štúdia tohto odboru môžu stavať na vedomostiach a zručnostiach, ktoré získali predchádzajúcim štúdiom anglického jazyka na strednej škole, a teda ich kompetencia ovládania anglického jazyka korešponduje s úrovňou B2 podľa CEFR pri nástupe na vysokoškolské štúdium. Takáto úroveň ovládania jazyka umožňuje študentom aktívne nadobúdať teoretické a praktické znalosti v troch hlavných líniách študijného programu anglický jazyk a literatúra a tým je štúdium jazykovedy, didaktiky anglického jazyka (spôsob vyučovacieho procesu a obsah vyučovacieho procesu), literatúry a kultúry anglofónnych krajín. 

V prvých rokoch štúdia študent nadobúda prierezové vedomosti z oblasti štúdia jazyka; a jeho spoločenskej, kultúrnej a umeleckej funkcie. Je schopný chápať jazyk ako komunikačný nástroj a pozná jeho špecifiká v kontraste s inými svetovými jazykmi a svojím materinským jazykom. Poznatky z jazykovedy nadobúda nielen na makro úrovni, ale jeho odbornosť sa zvyšuje štúdiom foriem, významu a správania jazykových jednotiek - slov. Oboznámi sa s fonetickou štruktúrou jazyka a je schopný ju aktívne používať. Vie rozpoznať základné varianty anglického jazyka vo svete a má znalosti kultúrnych a historických súvislostí, ktoré s jednotlivými variantami súvisia.  

V oblasti štúdia literatúry a areálových štúdií sa študenti oboznámia s kľúčovými dielami a pojmami anglofónnej literatúry a vedia ich zaradiť do širšieho literárneho, kultúrneho a historického kontextu. Sú schopní analyzovať literárne a iné umelecké texty z pohľadu dobovej, ale aj súčasnej kultúrno-spoločenskej situácie. Jazykové zručnosti absolventov sú na takej úrovni, že dokážu samostatne a s porozumením čítať literárne texty rôznych žánrov, sú schopní aktívne získavať informácie o dianí v súčasnej anglofónnej literatúre a umení, ako aj najnovšie poznatky z kritickej reflexie historického kontextu jednotlivých umeleckých diel a relevantné informácie využiť či už pri aktívnej účasti na seminároch, alebo pri formulovaní myšlienok v písanom prejave.  

V oblasti didaktiky anglického jazyka sa študenti oboznámia s rôznymi aspektami vzdelávacieho procesu. Naučia sa ako diskutovať a uvažovať o vlastných názoroch a skúsenostiach s jazykom, učením sa jazykov a vyučovaním jazykov, poznajú a vedia vysvetliť, ako rôzne pohľady na jazyk (t.j. štrukturálne, funkčné a teoretické) a spôsoby učenia (t.j. behavioristické, kognitívne a sociálne konštruktivistické perspektívy) ovplyvňujú výučbu jazyka a ako sa odrážajú v rôznych materiáloch a aktivitách. Orientujú sa v oblasti techník a aktivít používaných v rôznych metódach a prístupoch a vedia ohodnotiť ich význam pre súčasné podmienky angličtiny ako cudzieho jazyka, sú schopní vysvetliť, čo a prečo ovplyvňuje študentov jazykov v ich učení (napr. učebné stratégie, motivácia, vek, úroveň atď.)  

V oblasti praktických zručností a skúseností študenti prídu do kontaktu so životom učiteľa, vo všeobecnosti, a s výučbou AJ, špecificky. Vedia analyticky vyhodnotiť proces vyučovania (zo strany učiteľa) a proces učenia sa (zo strany žiaka).  

Zručnosti absolventa: 

Úspešní absolventi sú schopní komunikovať písomnou aj ústnou formou na úrovni C1 podľa CEFR. Vedia  identifikovať rôzne varianty anglického jazyka a aktívne komunikovať s hovoriacimi napriek variantnej odlišnosti. Absolventi sú schopní využívať moderné informačné a komunikačné technológie na rešeršovanie a analýzu odborných textov a spájanie rôznych typov informácií. Absolventi dokážu kriticky analyzovať literárne texty, jasne a zrozumiteľne formulovať a prezentovať vlastné stanoviská a postoje, revidovať ich a argumentovať. 

V metodickej oblasti absolventi získajú zručnosti potrebné pri  príprave a organizácii základných vyučovacích plánov s cieľom zamerať sa na typ cieľového študenta (napr. nižší alebo vyšší stredoškolský stupeň, veľká alebo malá trieda, jazyková úroveň atď.) a pri uplatňovaní princípov osvojovania si druhého jazyka. 

Kompetencie absolventa:  

Výučba v rámci študijného programu sa zameriava aj na formovanie a posilňovanie hodnotových postojov, ktoré považujeme u budúcich pedagógov za kľúčové. Ide hlavne o univerzálne hodnoty demokracie, tolerancie, solidarity, rovnosti, spravodlivosti, inklúzie, spolupráce a nenásilia, aktívne, zodpovedné a globálne občianstvo, a v neposlednom rade interkultúrne povedomie.  

Štúdium literárnych textov a kultúrnych, politických a historických súvislostí formuje interkultúrne povedomie, špecificky zručnosti kritického myslenia, analýzy, pozorovania a empatie. Štúdium umožňuje študentom oboznámiť sa a konfrontovať sa s hodnotami a presvedčeniami skúmanej kultúry. Štúdium literatúry a histórie anglofónnych krajín podnecuje otvorenosť, rešpekt voči inakosti, prirodzenú zvedavosť a túžbu objavovať, čo sú hodnotové postoje dôležité pre efektívnu komunikáciu v kolektíve, akým napríklad vyučovacie prostredie je. Práve štúdium diverzifikovaných literárnych diel a historických a politických súvislostí umožní študentom reflektovať otázky kultúrnej a skupinovej identity, vylúčenosti, či príslušnosti k danej skupine a efektívne komunikovať a pracovať s ľuďmi z rôznych kultúrnych prostredí, ktorí majú odlišnú životnú skúsenosť. 

V oblasti vzdelávania sú budúci absolventi schopní na základe pozorovania ohodnotiť a reflektovať všetky aspekty vyučovania, ktoré pozorujú, ako je obsah, spôsob, pripravenosť, riadenie triedy, pokyny atď. Vedia kognitívne vyhodnotiť predmet svojho pozorovania a sú schopní usúvzťažniť svoje pozorovania v diskusii s rovesníkmi a trénovať schopnosti konštruktívnej kritiky a poskytovania spätnej väzby. 

Spôsob vedenia výučby umožňuje nácvik takých stratégií na základe, ktorých sú absolventi schopní samostatne získavať nové poznatky a aktívne rozširovať svoje vedomosti. 

Prenositeľné spôsobilosti absolventa:  

Koncepcia študijného programu Anglický jazyk a literatúra v kombinácii v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy kladie dôraz na prenositeľné spôsobilosti absolventa, uplatniteľné v rôznych prostrediach, profesiách a v ďalšom nadväzujúcom štúdiu: komunikačné schopnosti (komunikácia v anglickom jazyku písmom, aj slovom na rôznych štylistických úrovniach); uvažovanie v súvislostiach (schopnosť analyzovať a syntetizovať poznatky, informácie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska časového menežmentu, organizácie práce); rozvoj kreativity (určenie cieľa úlohy, hľadanie riešenia, inovatívnosť, adaptabilita), rozvoj samostatného a kritického myslenia (o. i. schopnosť určiť relevantnosť informácií a zdrojov, schopnosť kriticky vyhodnotiť súvislosti); schopnosť porovnávať viaceré kontexty a vyvodiť závery; metakognitívne schopnosti súvisiace so zvládnutím náročnej študijnej záťaže (plánovanie štúdia/práce, definovanie cieľov, analýza zdrojov, hľadanie riešení); digitálne zručnosti (aktívne vyhľadávanie informácií, využívanie lingvistických a literárnych portálov, určenie ich relevantnosti, spracovanie získaných dát, prezentácie projektov a pod.).


b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolventi študijného programu v bakalárskom stupni sa môžu uplatniť v indikovaných povolaniach, ako editor, korektor, redaktor, jazykový redaktor, kultúrny referent, lektor, jazykový koordinátor; z hľadiska sústavy povolaní a pracovných oblastí sú to povolania, ako textový korektor, vydavateľský redaktor, riadiaci pracovník v oblasti prekladateľstva, kultúrny agent, manažér v oblasti kultúry, kultúrno-osvetový pracovník, lektor ďalšieho vzdelávania a pod. 

Absolventi bakalárskeho programu štúdia anglického jazyka a literatúry sú však primárne pripravení pokračovať v štúdiu v ďalšom stupni a to v programe magisterského štúdia, po absolvovaní ktorého získajú plnú spôsobilosť pôsobiť ako učiteľ akademických predmetov pre aprobáciu anglický jazyk a literatúra.


c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Daný študijný program nepripravuje na výkon regulovaných povolaní v súlade s požiadavkami pre získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Anglický jazyk ešte stále patrí medzi najžiadanejšie jazyky na slovenskom trhu práce. Schopnosť aktívne komunikovať v anglickom jazyku berie väčšina zamestnávateľov takmer ako samozrejmosť. Napriek tomu, ako uvádza portál profesia.sk, z mladých ľudí do 34 rokov hovorí aktívne po anglicky len asi štvrtina. Aktívna znalosť anglického jazyka sa preto javí na trhu práce ako konkurenčná výhoda. Všetky tieto skutočnosti prispievajú k veľmi dobrej uplatniteľnosti absolventov študijného programu Anglický jazyk a literatúra v kombinácii. Vzhľadom na vyššie uvedené nadobudnuté vedomosti, zručnosti, kompetencie a prenositeľné spôsobilosti sa absolventi uplatňujú najmä v oblasti vzdelávania a jeho riadenia, marketingu, zákazníckej podpory, riadenia ľudských zdrojov, v diplomacii, v štátnej službe, ale aj v médiách a reklame, všade tam, kde sa vyžadujú jazykové znalosti a zručnosti a vedomosti o príslušných jazykových a kultúrnych oblastiach. 

Absolvent bakalárskeho študijného programu ovláda anglický jazyk v jeho písomnej a hovorenej podobe najmenej na úrovni C1 podľa CEFR. Dobre sa orientuje v kultúrnej, historickej a spoločenskej situácii anglofónnych krajín. Vie analyzovať, a uplatniť kritické myslenie a čítanie s porozumením pri interpretácii literárnych a neliterárnych textov. Vie svoje znalosti a už aj vyššie uvedené zručnosti a kompetencie tvorivo uplatniť a aj preto môže pracovať aj ako člen pracovného kolektívu organizácie alebo firmy aj s medzinárodným pôsobením. Je schopný vykonávať úlohy spojené s organizáciou práce, technickými prácami (príprava prezentácií, workshopy, vie vypracovať pracovné materiály v anglickom jazyku).


b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

(Poznámka: Rok v zátvorke za menom je rok, v ktorom absolventi úspešne ukončili magisterské štúdium.) 

Mnohí pracujú priamo v odbore a venujú sa výučbe anglického jazyka ako cudzieho jazyka: 

 • Mgr. Ľuboš Masaryk (2011) vyučuje na Gymnáziu Grösslingová v Bratislave, popritom vedie vlastnú jazykovú školu a pôsobí ako doktorand v odbore Didaktika cudzích jazykov na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, prezentuje a vedie workshopy pre učiteľov cudzích jazykov na domácich a zahraničných konferenciách a publikuje;  
 • Mgr. Jarmila Jamborová (2011) vyučuje anglický jazyk na Spojenej škole Novohradská (Gymnáziu Juraja Hronca) v Bratislave, kde koordinuje aktivity v rámci bilingválneho programu a vedie oddelenie anglického jazyka; 
 • Mgr. Petra Gbelská (2010) po skončení štúdia niekoľko rokov pracovala na pozícii copywriter vo viacerých spoločnostiach, ale od 2015 sa venuje výučbe angličtine, v súčasnosti pôsobí na Gymnáziu Jána Papánka v Bratislave; 

Veľa absolventov pracuje na bilingválnych školách, kde vyučujú svoj druhý aprobačný predmet v anglickom jazyku:  

 • Mgr. Gergely Vörös (2019) vyučuje občiansku náuku v angličtine na súkromnej bilingválnej škole Galileo School v Bratislave, kde pôsobí aj ako vedúci humanitného odboru na nižšom strednom stupni;  
 • Mgr. Radoslav Deák (2011) okrem anglického jazyka vyučuje aj dejepis v angličtine v medzinárodnom programe International Baccalaureate na na Spojenej škole Novohradská (Gymnáziu Juraja Hronca) v Bratislave; 
 • Mgr. Zuzana Deáková (2011) vyučuje anglický jazyk na Spojenej škole Novohradská (Gymnáziu Juraja Hronca) v Bratislave, v minulosti sa vyučovala aj náuku o spoločnosti v angličtine v jeho bilingválnom programe a spolupodieľala sa aj na tvorbe príručky Občianska spoločnosť (2013) 

Absolventi študijného programu sa uplatňujú aj na súkromných jazykových školách: 

 • Mgr. Elena Vargicová (1972) pôsobila ako učiteľka AJ na Gymnáziu E. Gudernu v Nitre (1972 - 1991), v r. 1991 založila prvú súkromnú jazykovú školu v Nitre VAGeS (vo funkcii jej riaditeľky pôsobila  v r.1991 - 2013); 

Medzi úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili ako vysokoškolskí pedagógovia v rámci slovenského univerzitného prostredia, patria: 

 • Doc. PhDr. Daniela Bačová, PhD. (1984)  v rokoch 1987  - 2004 prenášala na KAA FF UKF v Nitre, špecializovala sa na britskú literatúru, a použitie dramatických techník pri výučbe AJ, od roku 2008 pôsobí vo Veľkej Británii na Univerzity of Bolton, od roku 2013 v pozícii senior lecturer a vedie doktorandský program v odbore vzdelávanie; 
 • doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. (1985; 2002) pôsobí na Katedre anglického jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave; členka Európskeho centra moderných jazykov; 
 • Mgr. Jaroslava Šaková, PhD. (2013) po získaní doktorátu na Ústave slovenskej literatúry SAV pracovala v Centre ďalšieho vzdelávania UK a na Lekárskej fakulte UK, kde v súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka a vyučuje slovenčinu ako cudzí jazyk a angličtinu. Okrem toho pracuje na pozícii Examiner Responsible v medzinárodnom vzdelávacom programe International Baccalaureate;  
 • Prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD. (1982, PhD. 1994) je odborníčkou v oblasti lingvistiky (štylistika, pragmatika, sémantická analýza), prednáša na KAA FF UKF v Nitre, kde pôsobila aj ako vedúca katedry (2000 - 2015), prorektorka pre medzinárodné vzťahy (2015 - 2018). 
 • PaedDr. Alena Štulajterová, PhD. (1990; 2004) vyučuje jazyk a lingvistiku a od roku 2011 pôsobí vo funkcii vedúcej Katedry anglistiky a amerikanistiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici; 
 • doc. PhDr. Ada Böhmerová, CSc., M.A. (1970) je odborníčka v oblasti lingvistiky (lexikológia, lexikografia) a autorka populárnej učebnice slovenčiny pre cudzincov, od ukončenia štúdia do roku 2020 pôsobila na KAA FiF UK v Bratislave, v súčasnosti prednáša na KAA FiF UCM v Trnave; 
 • prof. PhDr. Eva Tandlichová, CSc. (1967) je odborníčka v oblasti didaktiky anglického jazyka a autorka učebníc angličtiny, celú svoju profesionálnu kariéru strávila na KAA FiF UK v Bratislave. 

Pomerne vysoký počet absolventov pokračuje v ďalšom štúdiu: 

 • Mgr. Ivan Lašán (2005) je momentálne doktorandom na Ontárijskom inštitúte pre pedagogické vedy (Ontario Institute for Studies in Education) na Torontskej univerzite; 
 • Mgr. Maxim Duleba (2018; 2020), ktorý už počas štúdia publikoval niekoľko štúdií o anglofónnych autoroch, pokračuje doktorandským štúdiom na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK v Bratislave a aj naďalej publikuje hlavne v angličtine; 
 • Mgr. Ivana Juríková (2010) pôsobí na pozícii lektorky anglického jazyka na Katedre jazykov na FiF UK v Bratislave a súčasne pracuje na dokotoráte z didaktiky cudzích jazykov a literatúr na Ústave filologických štúdií na Pedagogickej fakulte UK; 

V ďalšom vzdelávaní, prípadne v manažmente vzdelávania sa uplatnili aj: 

 • Mgr. Alena Štefániková (1989), ktorá pôsobila v rokoch 2006 – 2016 ako manažérka projektov pri Britskej rade: Global English, Intercultural Navigators, Active Citizens a v súčasnosti pracuje ako odborná pracovníčka na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania; 
 • Mgr. Ľubica Gállová (1990) pracuje ako námestníčka Štátneho inštitútu odborného vzdelávania; 

Niektorí absolventi študijného programu sa presadili v oblasti prekladu: 

 • Prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. (Mgr. 1987; 1988), vysokoškolský pedagóg a literárny vedec, prekladá z anglickej a americkej literatúry, k jeho najvýznamnejším počinom patrí preklad Strateného raja od Johna Miltona; 
 • PhDr. Katarína Karovičová-Rybková (1974;1983) preložila niekoľko kľúčových diel z anglofónnych literatúr (o.i. od Margaret Atwoodovej, Michaela Ondaatjeho, Johna Irvinga), písala anglické texty piesní pre známych slovenských interpretov a momentálne pôsobí ako prekladateľka a redaktorka anglických publikácií v Národní galerii v Prahe; 

Mnohí absolventi sa uplatňujú aj v odvetviach mimo vzdelávania, v marketingu, obchode, manažmente: 

 • Mgr. Oliver Méres (2014) vedie anglickú redakciu v marketingovej agentúre Folk a Milk; 
 • Bc. Katarína Huszárová (2013) sa už niekoľko rokov venuje organizácií podujatí a marketingu, momentálne zastrešuje organizáciu interných konferencií v spoločnosti ESET v Bratislave; 
 • Mgr. Eszter Sutowski (2012) má na starosti redakčný tím v spoločnosti Oxford Global v Oxforde vo Veľkej Británii; 
 • Mgr. Martin Lobotka (2013) po ukončení štúdia zopár rokov pôsobil ako lektor anglického jazyka v jazykovej škole Avalon, potom sa však zamestnal na obchodnom oddelení Plus Akadémie, kde od roku 2015-2020 pôsobil najprv ako obchodný zástupca a potom ako obchodný manažér, v roku 2020 si založil vlastnú firmu; 
 • Mgr. Simona Sabíková (2010) pôsobí ako koordinátorka webového obsahu a marketingu vo firme Oberst v Holandsku; 
 • Mgr. Martina Vaneková (2001) pôsobila ako manažérka zákazníckeho servisu pre región Európy a teraz pracuje na pozícii manažérky pre rozvoj služieb pre región Európy, Blízkeho východu a Afriky v americkej spoločnosti Onsemi Slovakia. 

Študijný program ukončili aj mediálne známe osobnosti: 

 • Mgr. Matej “Sajfa” Cifra (2005), slovenský moderátor a youtuber; 
 • Mgr. Ľubomír Bajaník, PhD. (2001), slovenský televízny moderátor, spravodajca a redaktor, momentálne aj odborný asistent na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave; 
 • Mgr. Jozef “Dado” Nagy (1993), literárny kritik, publicista, moderátor relácií o literatúre; 

PhDr. Alena Heribanová (Mgr. 1979), slovenská moderátorka a autorka.


c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Vyjadrenia niektorých zamestnávateľov sú súčasťou príloh.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 – https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.  

Rada študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii):  

 • doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD. (hlavná zodpovedná osoba / garant) 
 • doc. Mgr. Eva Reid, PhD. (spolugarantka)
 • doc. Ivan Lacko, PhD. (spolugarant) 
 • Mgr. Ľuboš Masaryk (zástupca zamestnávateľa – Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava) 
 • Mgr. Simona Bajáková (zástupkyňa študentov – študentka 2dLV)
b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené v prílohách. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená  inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek: 

 • podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu, 
 • klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu, 
 • sylaby predmetu, 
 • výsledky vzdelávania, 
 • povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK. 


c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:
 • jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety 

Študijný plán študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) obsahuje predmety vo forme seminárov a prednášok v celkovej kreditovej dotácii 60 kreditov. Pozostáva z dvoch blokov. Blok povinných predmetov v celkovej kreditovej dotácii 48 kreditov obsahuje 11 lingvistických, literárno-kultúrnych a didaktických predmetov, ktoré študent musí absolvovať všetky pre úspešné skončenie štúdia. Blok povinne voliteľných predmetov v celkovej dotácii 12 kreditov obsahuje škálu predmetov, ktoré si študent zapisuje podľa vlastnej preferencie v takom počte, aby získal požadovaný počet kreditov za príslušný blok, čo sú spravidla 4 predmety. Blok povinne voliteľných predmetov nekladie okrem minimálneho počtu kreditov žiadne doplňujúce podmienky pre zápis takýchto predmetov. Poradie všetkých (povinných a povinne voliteľných predmetov) je v rovine odporúčaných ročníkov a limitujú ho len prípadné prerekvizity a požiadavky študijného poriadku na minimálne počty kreditov za kontrolné etapy štúdia. Študijný plán nepredpisuje žiadne povinnosti ohľadom výberových predmetov. Pedagogická prax a obhajoba bakalárskej práce sú súčasťou študijného plánu príslušného spoločného pedagogicko-psychologického a spoločenskovedného základu.  

Študijný plán študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) je dostupný aj na samostatnej webovej stránke fakulty:  

 

 • v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie), 

FiF.KAA/A-buAN-202/18 Úvod do štúdia literatúry 

FiF.KAA/A-buAN-104/20 Lexikológia a lexikografia 

FiF.KAA/A-buAN-206/18 Americká literatúra do konca 19. storočia 

FiF.KAA/A-buAN-301/22 Úvod do didaktiky anglického jazyka a literatúry 

 

 • pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu) 

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. 

 

 • prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu 

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. 

 

 • pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania,  

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu. 

 

 • metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov), 

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom. 

 

 • osnovu/ sylaby predmetu,  

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra. 

 

 • pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne),  

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce. 

 

 • kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia,  

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu. 

 

 • osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu,  

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7. 

 

 • učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov),  

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.  

 

 • miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách). 

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho stupňa štúdia je 180 pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu bakalárskej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom.
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:
 • počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,  

Za povinné predmety predpisuje študijný plán 48 kreditov.  

Za povinné predmety spoločného základu predpisuje študijný plán 35 kreditov.  

 • počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,  

Za povinne voliteľné predmety predpisuje študijný plán 12 kreditov.  

Za povinne voliteľné predmety spoločného základu predpisuje študijný plán 12 kreditov.  

 • počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,  

13 kreditov 

 • počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program,  

Za spoločný základ predpisuje študijný plán 60 kreditov.  

Za aprobáciu predpisuje študijný plán celkovo 60 kreditov.  

 • počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia,  

8 kreditov  

 • počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia,  

Na riadne skončenie štúdia v bakalárskom študijnom programe učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) je podmienkou absolvovanie pedagogickej praxe za 2 kredity. 

 • počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch,  

Projektová práca nie je súčasťou študijného programu. 

 • počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch.  

Umelecké výkony nie sú súčasťou študijného programu.


f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:  

Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 1, 2 a 4, čl. 5 – 8: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf 

 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 54 – 59: 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

 • Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 6: 

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6  

 

Študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/). 

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylabách predmetu a odporúčanej literatúre.  

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov: 

 • UK  č. 1/2006 - Registratúrny poriadok a Registratúrny plán:  

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2006/Vp_2006_01.pdf  


g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:  

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6  

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou: 

 

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: PhDr. Beáta Borošová, PhD. (beata.borosova@uniba.sk, Gondova ul. 2, č. d. G102; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/clenovia-katedry/borosova-beata/). 

Katedra má samostatnú webovú stránku venovanú možnostiam mobilít pre študentov jej študijných programov: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/erasmus-studijne-pobyty/


h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené ma webovej stránke Katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/studium/zaverecne-prace/

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu informačné štúdiá, 1. stupeň, má bakalárska práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty: 

 

 

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov: 

Študenti študijného programu informačné štúdiá, 1. stupeň majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK.  

· Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty

· Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16. 

 

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov: 

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o: 

 

 • Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10 
 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83  
 • Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10 
 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť 

 

Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky bude podľa miery závažnosti postihované od zníženia hodnotenia až po podanie návrhu na disciplinárne konanie.


Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

 

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam. 


Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami: 

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42. 

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf 

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.  

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky 

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici). 

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta: 

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy: 

 

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke fakulty (https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelistypodprogramov/2022-2023/FiF/SK/buANa.pdf).

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).
 • Aktuálny harmonogram akademického roka:  

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/  

 • Harmonogram akademického roka je koncipovaný v súlade s Vnútorným predpisom č. 20/2019 UK – Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 7, ods. 5 – 8:  

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf  

 • Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.


7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).
 • hlavná zodpovedná osoba za jazykovú aprobáciu: doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD., funkčné zaradenie profesor, daniel.lancaric@uniba.sk  
 • hlavná zodpovedná osoba za spoločný základ: prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc., funkčné miesto profesor, e-mail: miroslav.proksa@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4410


b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Učitelia profilových predmetov aprobácie: 

 • doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD., daniel.lancaric@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4980  

FiF.KAA/A-buAN-104/20 Lexikológia a lexikografia 

 • doc. Mgr. Alena Smiešková, PhD., alena.smieskova@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10307  

FiF.KAA/A-buAN-202/18 Úvod do štúdia literatúry  

 • doc. Ivan Lacko, PhD., ivan.lacko@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4011  

FiF.KAA/A-buAN-202/18 Úvod do štúdia literatúry 

FiF.KAA/A-buAN-206/18 Americká literatúra do konca 19. storočia  

 • PhDr. Jozef Pecina, PhD., jozef.pecina@uniba.sk     

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14346  

FiF.KAA/A-buAN-206/18 Americká literatúra do konca 19. storočia 

 • doc. Mgr. Eva Reid, PhD., eva.reid@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17841 

FiF.KAA/A-buAN-301/22 Úvod do didaktiky anglického jazyka a literatúry 

 • M. A. Linda M. Steyne, PhD., linda.steyne@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20815  

FiF.KAA/A-buAN-301/22 Úvod do didaktiky anglického jazyka a literatúry 

 

 

Učitelia profilových predmetov učiteľského základu: 

Profilové predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

Profilové predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní, Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

Profilové predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní 

 • PaedDr. Tibor Nagy, PhD., e-mail: tibor.nagy@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4378  

Profilové predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní 

Profilové predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní 

Profilové predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní 

Profilové predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní 

Profilové predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní 

Profilové predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní 

Profilové predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní 

Profilové predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní 

Profilové predmety: Všeobecná didaktika, Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

Profilové predmety: Všeobecná didaktika, Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

Profilové predmety: Všeobecná didaktika 

Profilové predmety: Psychológia pre učiteľov 1, Psychológia pre učiteľov 2  

Profilové predmety: Psychológia pre učiteľov 1, Psychológia pre učiteľov 2 

Profilové predmety: Psychológia pre učiteľov 1, Psychológia pre učiteľov 2 

Profilové predmety: Psychológia pre učiteľov 1 

Profilové predmety: Psychológia pre učiteľov 1, Psychológia pre učiteľov 2 

Profilové predmety: Psychológia pre učiteľov 2 

Profilové predmety: Psychológia pre učiteľov 1, Psychológia pre učiteľov 2 

Profilové predmety: Psychológia pre učiteľov 1, Psychológia pre učiteľov 2 

Profilové predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní 

Profilové predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní 

Profilové predmety: Všeobecná didaktika 

Profilové predmety: Všeobecná didaktika, Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

Profilové predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

Profilové predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

Profilové predmety: Všeobecná didaktika 

 • Mgr. Simona Bajáková (doktorandka), bajakova5@uniba.sk  

ako doktorandka nie je vedená v Registri zamestnancov vysokých škôl  

Profilové predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

 • Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD., john.peter.butler.barrer@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5646  

Profilové predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

 • PhDr. Beáta Borošová, PhD., beata.borosova@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3898  

Profilové predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

 • PhDr. Katarína Brziaková, PhD., katarina.brziakova@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3903  

Profilové predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

 • Mgr. Marián Gazdík, PhD., marian.gazdik@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3937  

Profilové predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

 • Mgr. Lucia Grauzľová, PhD., lucia.grauzlova@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5276  

Profilové predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

 • Mgr. Michaela Hroteková (doktorandka), hrotekova1@uniba.sk  

ako doktorandka nie je vedená v Registri zamestnancov vysokých škôl  

Profilové predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

 • Mgr. Marián Kabát, PhD., marian.kabat@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28092  

Profilové predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

 • doc. Ivan Lacko, PhD., ivan.lacko@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4011  

Profilové predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

 • doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD., daniel.lancaric@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4980  

Profilové predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

 • Mgr. Jozef Lonek, PhD., jozef.lonek@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4019  

Profilové predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

 • Mgr. Lucia Paulínyová, PhD. (t. č. MD), lucia.paulinyova@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24948 

Profilové predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

 • PhDr. Jozef Pecina, PhD., jozef.pecina@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14346  

Profilové predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

 • Mgr. Ivo Poláček, PhD., polacek12@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23028  

Profilové predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

 • doc. Mgr. Eva Reid, PhD., eva.reid@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17841

Profilové predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 • doc. Mgr. Alena Smiešková, PhD., alena.smieskova@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10307  

Profilové predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

 • M. A. Linda M. Steyne, PhD., linda.steyne@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20815  

Profilové predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

 • doc. Pavol Šveda, PhD. 

pavol.sveda@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15954 

Profilové predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 • Mgr. Lucia Tonková (doktorandka), tonkova12@uniba.sk

ako doktorandka nie je vedená v Registri zamestnancov vysokých škôl  

Profilové predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2


c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH pedagógov zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v akademickom informačnom systéme (AIS) na adrese: https://ais2.uniba.sk/ais/portal/start.do

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Učitelia povinných a povinne voliteľných predmetov aprobácie: 

Mgr. Simona Bajáková (doktorandka), bajakova5@uniba.sk  

ako doktorandka nie je vedená v Registri zamestnancov vysokých škôl  

FiF.KAA/A-bpAN-215/15 Anglická literatúra pre deti a mládež 

FiF.KAA/A-buAN-05/15 Jazykové semináre 

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD., john.peter.butler.barrer@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5646   

FiF.KAA/A-buAN-210/15 Reálie Austrálie a Nového Zélandu 

PhDr. Beáta Borošová, PhD., beata.borosova@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3898   

FiF.KAA/A-buAN-01/18 Úvod do štúdia anglického jazyka 

FiF.KAA/A-buAN-02/15 Fonetika a fonológia 

FiF.KAA/A-buAN-116/15 Britská angličtina  

FiF.KAA/A-buAN-05/15 Jazykové semináre 

PhDr. Katarína Brziaková, PhD., katarina.brziakova@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3903   

FiF.KAA/A-buAN-201/15 Dejiny a reálie Veľkej Británie 

FiF.KAA/A-buAN-204/18 Britská literatúra 1 

FiF.KAA/A-buAN-205/18 Britská literatúra 2  

Mgr. Marián Gazdík, PhD., marian.gazdik@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3937   

FiF.KAA/A-muAN-020/22 Staršia anglická literatúra 

FiF.KAA/A-buAN-214/15 Kanadská poviedka 20. storočia 

FiF.KAA/A-buAN-211/15 Anglický román 18. storočia 

FiF.KAA/A-muAN-204/15 Experiment v románe 

FiF.KAA/A-buAN-204/18 Britská literatúra 1 

FiF.KAA/A-buAN-205/18 Britská literatúra 2 

Mgr. Lucia Grauzľová, PhD., lucia.grauzlova@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5276   

FiF.KAA/A-buAN-205/18 Britská literatúra 2 

FiF.KAA/A-buAN-117/15 Úvod do angličtiny na akademické účely 

FiF.KAA/A-buAN-107/15 Akademické písanie 

FiF.KAA/A-buAN-213/15 Úvod do kanadskej literatúry 

FiF.KAA/A-buAN-209/15 Reálie Kanady 

FiF.KAA/A-buAN-204/18 Britská literatúra 1 

FiF.KAA/A-buAN-219/15 Kanadské dejiny a spoločnosť 

FiF.KAA/A-buAN-05/15 Jazykové semináre 

FiF.KAA/A-bpAN-066/11 Mimoškolská odborná činnosť 2 

FiF.KAA/A-bpAN-065/11 Mimoškolská odborná činnosť 1 

Mgr. Michaela Hroteková (doktorandka), hrotekova1@uniba.sk  

ako doktorandka nie je vedená v Registri zamestnancov vysokých škôl  

FiF.KAA/A-muAN-103/15 Neologizácia anglickej lexiky 

Mgr. Marián Kabát, PhD., marian.kabat@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28092   

v študijnom pláne za aprobáciu študijného programu nemá priradené žiadne predmety 

doc. Ivan Lacko, PhD., ivan.lacko@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4011   

FiF.KAA/A-bpAN-066/11 Mimoškolská odborná činnosť 2 

FiF.KAA/A-bpAN-065/11 Mimoškolská odborná činnosť 1 

FiF.KAA/A-buAN-220/17 Globálne problémy vo vzdelávaní 

FiF.KAA/A-buAN-218/15 Populárna kultúra anglofónnych oblastí 

FiF.KAA/A-buAN-206/18 Americká literatúra do konca 19. storočia 

FiF.KAA/A-buAN-202/18 Úvod do štúdia literatúry 

doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD., daniel.lancaric@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4980  

FiF.KAA/A-buAN-118/16 Sémantika 

FiF.KAA/A-buAN-03/20 Morfológia a syntax 

FiF.KAA/A-buAN-104/20 Lexikológia a lexikografia 

FiF.KAA/A-buAN-120/17 Lexikálno-gramatická analýza písaného textu 

FiF.KAA/A-buAN-119/16 Lingvistická analýza písaného textu   

Mgr. Jozef Lonek, PhD., jozef.lonek@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4019   

FiF.KAA/A-buAN-201/15 Dejiny a reálie Veľkej Británie 

FiF.KAA/A-buAN-03/20 Morfológia a syntax 

Mgr. Lucia Paulínyová, PhD. (t. č. MD), lucia.paulinyova@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24948  

v študijnom pláne za aprobáciu študijného programu nemá priradené žiadne predmety 

PhDr. Jozef Pecina, PhD., jozef.pecina@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14346   

FiF.KAA/A-buAN-203/15 Dejiny a reálie USA 

FiF.KAA/A-buAN-430/18 Dejiny komiksu v USA 

FiF.KAA/A-buAN-206/18 Americká literatúra do konca 19. storočia 

Mgr. Ivo Poláček, PhD., polacek12@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23028   

FiF.KAA/A-buAN-109/18 Základy prekladu z angličtiny pre učiteľov 

FiF.KAA/A-muAN-110/15 Angličtina na špecifické účely 

doc. Mgr. Eva Reid, PhD., eva.reid@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17841 

FiF.KAA/A-buAN-301/22 Úvod do didaktiky anglického jazyka a literatúry

FiF.KAA/A-buAN-220/17 Globálne problémy vo vzdelávaní 

FiF.KAA/A-muAN-110/15 Angličtina na špecifické účely

doc. Mgr. Alena Smiešková, PhD., alena.smieskova@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10307   

FiF.KAA/A-buAN-202/18 Úvod do štúdia literatúry 

FiF.KAA/A-bpAN-221/19 Text a vizuálna kultúra 

FiF.KAA/A-bpAN-220/19 Literatúra a film 

M. A. Linda M. Steyne, PhD., linda.steyne@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20815   

FiF.KAA/A-buAN-301/22 Úvod do didaktiky anglického jazyka a literatúry 

FiF.KAA/A-buAN-05/15 Jazykové semináre 

doc. Pavol Šveda, PhD., pavol.sveda@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15954  

v študijnom pláne za aprobáciu študijného programu nemá priradené žiadne predmety 

Mgr. Lucia Tonková (doktorandka), tonkova12@uniba.sk

ako doktorandka nie je vedená v Registri zamestnancov vysokých škôl  

v študijnom pláne za aprobáciu študijného programu nemá priradené žiadne predmety 


 

Učitelia povinných predmetov spoločného základu: 

prof. RNDr. Miroslav Prokša, PhD., e-mail: miroslav.proksa@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4410 

Predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD., e-mail: stefan.karolcik@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4284  

Predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní, Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD., zuzana.halakova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4254 

Predmety: Všeobecná didaktika, Pedagogická komunikácia, Školský manažment, Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD., e-mail: henrieta.mazorova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4352  

Predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní 

PaedDr. Tibor Nagy, PhD., e-mail: tibor.nagy@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4378  

Predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní 

Mgr. Milica Križanová, PhD., e-mail: milica.krizanova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27372  

Predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní 

Ing. Miriam Ondrišová, PhD., e-mail: miriam.ondrisova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4055 

Predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní 

PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD., e-mail: ludmila.hrdinakova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3968 

Predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní 

Mgr. Katarína Buzová, PhD., e-mail: katarina.buzova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/19152 

Predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní 

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., e-mail: jaroslav.susol@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5335 

Predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní 

PaedDr. Andrea Hrušecká, PhD., e-mail: andrea.hrusecka@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4585 

Predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní 

PaedDr. Roman Hrušecký, PhD., e-mail: roman.hrusecky@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4586 

Predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní 

Doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc., e-mail: maria.matulcikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4036 

Predmety: Všeobecná didaktika, Seminár k bakalárskej práci 

Mgr. Martin Droščák, PhD., e-mail: martin.droscak@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21320 

Predmety: Všeobecná didaktika, Školský manažment, Seminár k bakalárskej práci,  

Mgr. Karolína Miková, PhD., e-mail: karolina.mikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22663 

Predmety: Všeobecná didaktika, Školský manažment 

doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD., e-mail: daniela.cechova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3906 

Predmety: Psychológia pre učiteľov 1, Psychológia pre učiteľov 2  

Mgr. RNDr. Jana Ciceková, PhD. e-mail: jana.cicekova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/197744 

Predmety: Psychológia pre učiteľov 1, Psychológia pre učiteľov 2 

PhDr. ThLic. Peter Ikhardt, PhD. e-mail: peter.ikhardt@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/88584 

Predmety: Psychológia pre učiteľov 1, Psychológia pre učiteľov 2, Teoretické základy výchovy 

Mgr. Silvia Harvanová, PhD., e-mail: silvia.harvanova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21347 

Predmety: Psychológia pre učiteľov 1 

Mgr. Diana Demkaninová, PhD. e-mail: diana.demkaninova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26394 

Predmety: Psychológia pre učiteľov (2) 

PhDr. Gabriela Herényiová, PhD. e-mail: gabriela.herenyiová@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3951 

Predmety: Psychológia pre učiteľov 2 

Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD., e-mail: petra.pacesova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24254 

Predmety: Psychológia pre učiteľov 1, Psychológia pre učiteľov 2 

PhDr. et RNDr. Adriana Kaplánová, , PhD., e-mail: adriana.kaplanova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32730 

Predmety: Psychológia pre učiteľov 1, Psychológia pre učiteľov 2 

Mgr. Lucia Budinská, PhD., e-mail: lucia.budinska@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32717 

Predmety: Teoretické základy výchovy, Školský manažment 

Doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc., e-mail: luboslava.sejcova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4099 

Predmety: Školský manažment 

PhDr. Lea Szabová Šírová, PhD., e-mail: lea.sirova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4087 

Predmety: Teoretické základy výchovy, Seminár k bakalárskej práci 

Mgr. Janka Medveďová, PhD., e-mail: janka.medvedova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4094 

Predmety: Teoretické základy výchovy, Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

PaedDr. Darina Dvorská, PhD., e-mail: darina.dvorska@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24938

Predmety: Pedagogická komunikácia, Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD., e-mai.: gabriela.pleschova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25398 

Predmety: Pedagogická komunikácia 

Mgr. Martina Luptáková, PhD., e-mail: martina.luptakova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18041 

Predmety: Teoretické základy výchovy, Pedagogická komunikácia, Všeobecná didaktika 

Mgr. Tibor Balga, PhD., e-mail: tibor.balga@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25007 

Predmety: Teoretické základy výchovy, Pedagogická komunikácia, Všeobecná didaktika 

Mgr. Peter Schickhofer, PhD., e-mail: peter.schickhofer@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4857 

Predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní 

Mgr. Michal Bábela, PhD., e-mail: michal.babela@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31522

Predmety: Digitálne technológie vo vzdelávaní 

Doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD., e-mail: branislav.antala@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4802 

Predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

Mgr. Tibor Balga, PhD., e-mail: tibor.balga@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25007 

Predmety: Všeobecná didaktika 

Mgr. Pavel Šmela, PhD., e-mail: pavel.smela@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23058 

Predmety: Pedagogická komunikácia, Všeobecná didaktika, Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

Mgr. Simona Bajáková (doktorandka), bajakova5@uniba.sk  

ako doktorandka nie je vedená v Registri zamestnancov vysokých škôl  

Predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD., john.peter.butler.barrer@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5646  

Predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

PhDr. Beáta Borošová, PhD., beata.borosova@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3898  

Predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

PhDr. Katarína Brziaková, PhD., katarina.brziakova@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3903  

Predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

Mgr. Marián Gazdík, PhD., marian.gazdik@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3937  

Predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

Mgr. Lucia Grauzľová, PhD., lucia.grauzlova@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5276  

Predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

Mgr. Michaela Hroteková (doktorandka), hrotekova1@uniba.sk  

ako doktorandka nie je vedená v Registri zamestnancov vysokých škôl  

Predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

Mgr. Marián Kabát, PhD., marian.kabat@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28092  

Predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

doc. Ivan Lacko, PhD., ivan.lacko@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4011  

Predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD., daniel.lancaric@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4980  

Predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

Mgr. Jozef Lonek, PhD., jozef.lonek@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4019  

Predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

Mgr. Lucia Paulínyová, PhD. (t. č. MD), lucia.paulinyova@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24948 

Predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

PhDr. Jozef Pecina, PhD., jozef.pecina@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14346  

Predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

Mgr. Ivo Poláček, PhD., polacek12@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23028  

Predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

doc. Mgr. Eva Reid, PhD., eva.reid@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17841

Predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

doc. Mgr. Alena Smiešková, PhD., alena.smieskova@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10307  

Predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

M. A. Linda M. Steyne, PhD., linda.steyne@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20815  

Predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2, Pedagogická prax 1 (anglický jazyk a literatúra) 

doc. Pavol Šveda, PhD., pavol.sveda@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15954 

Predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 

Mgr. Lucia Tonková (doktorandka), tonkova12@uniba.sk

ako doktorandka nie je vedená v Registri zamestnancov vysokých škôl  

Predmety: Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2

 

Učitelia zodpovední za realizáciu pedagogickej praxe: 

M. A. Linda M. Steyne, PhD., linda.steyne@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20815  

Predmet: Pedagogická prax 1 (anglický jazyk a literatúra)

 

Učitelia povinne voliteľných predmetov (Filozofická fakulta UK):  

PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD., e-mail: ludmila.hrdinakova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3968 

Predmety: Digitálna gramotnosť vo vzdelávaní 

Mgr. Janka Medveďová, PhD., e-mail: janka.medvedova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4094 

Predmety: Vybrané kapitoly zo života a diela J. A. Komenského 

Doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD., e-mail: lukas.bielik@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3893 

Predmety: Metodológia vied a spoločenskovedného výskumu 

Prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD., e-mail: gabriela.lubelcova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5343 

Predmety: Základy sociológie pre nesociológov, Sociálna politika, Sociálne nerovnosti 

Mgr. Roman Džambazovič, PhD., e-mail: roman.dzambazovic@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3913 

Predmety: Sociálne nerovnosti 

Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc., e-mail: zuzana.kakosova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3983 

Predmety: Kapitoly zo svetovej literatúry pre učiteľov 1, Kapitoly zo svetovej literatúry pre učiteľov 2 

Mgr. Matúš Mikšík, PhD., e-mail: matus.miksik@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31570 

Predmety: Kapitoly zo svetovej literatúry pre učiteľov 1, Kapitoly zo svetovej literatúry pre učiteľov 2 

Mgr. Matej Masaryk, PhD., e-mail: matej.masaryk@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31513 

Predmety: Kapitoly zo svetovej literatúry pre učiteľov 1, Kapitoly zo svetovej literatúry pre učiteľov 2 

Mgr. Marta Fülöpová, PhD., e-mail: marta.fulopova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29962 

Predmety: Kapitoly zo svetovej literatúry pre učiteľov 1, Kapitoly zo svetovej literatúry pre učiteľov 2 

Mgr. Simona Mischnáková, PhD., e-mail: simona.mischnakova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28584 

Predmety: Úvod do estetiky pre neestetikov 1 

Doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD., e-mail: juraj.hamar@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3949 

Predmety: Úvod do estetiky pre neestetikov 2 

Mgr. Róbert Maco, PhD., e-mail: robert.maco@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4023 

Predmety: Filozofia 19. a 20. storočia 

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., mariana.szapuova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5341 

Predmety: Rodové štúdiá 

Doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD., erika.lalikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4013 

Predmety: Novoveká filozofia: od Kuzánskeho po Hegela 

Doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD., andrej.kalas@uniba.sk https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3984 

Predmety: Antická filozofia 

Prof. Mgr. Michal Chabada, PhD., michal.chabada@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3945 

Predmety: Stredoveká a renesančná filozofia 

Mgr. Denisa Šúlovská, PhD., denisa.sulovska@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4150 

Predmety: Odborná angličtina 1, Odborná angličtina 2 

Mgr. Peter Kleman, PhD., peter.kleman@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/36729 

Predmety: Odborná angličtina 1, Odborná angličtina 2 

Mgr. Yulia Gordiienko, e-mail: yuliia.gordienko@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34302 

Predmety: Odborná angličtina 1, Odborná angličtina 2 

Mgr. Ivana Juríková, e-mail: ivana.jurikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34312 

Predmety: Odborná angličtina 1, Odborná angličtina 2 

Mgr. Ivana Zolcerová, PhD., e-mail: ivana.zolcerová@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28556 

Predmety: Odborná nemčina 1, Odborná nemčina 2 

Mgr. Adriana Schwarzbacher, e-mail: adriana.schwarzbacher@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34275 

Predmety: Odborná nemčina 1, Odborná nemčina 2 

Mgr. Marko Mižičko, PhD., e-mail: marko.mizicko@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27393 

Predmety: Letné telovýchovné sústredenie, Zimné telovýchovné sustredenie

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).
 • Mgr. Simona Bajáková (doktorandka), bajakova5@uniba.sk  
 • Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD., john.peter.butler.barrer@uniba.sk  
 • PhDr. Beáta Borošová, PhD., beata.borosova@uniba.sk  
 • PhDr. Katarína Brziaková, PhD., katarina.brziakova@uniba.sk  
 • Mgr. Marián Gazdík, PhD., marian.gazdik@uniba.sk  
 • Mgr. Lucia Grauzľová, PhD., lucia.grauzlova@uniba.sk  
 • Mgr. Michaela Hroteková (doktorandka), hrotekova1@uniba.sk  
 • Mgr. Marián Kabát, PhD., marian.kabat@uniba.sk  
 • doc. Ivan Lacko, PhD., ivan.lacko@uniba.sk  
 • doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD., daniel.lancaric@uniba.sk  
 • Mgr. Jozef Lonek, PhD., jozef.lonek@uniba.sk  
 • Mgr. Lucia Paulínyová, PhD. (t. č. MD), lucia.paulinyova@uniba.sk  
 • PhDr. Jozef Pecina, PhD., jozef.pecina@uniba.sk  
 • Mgr. Ivo Poláček, PhD., polacek12@uniba.sk  
 • doc. Mgr. Eva Reid, PhD., eva.reid@uniba.sk
 • doc. Mgr. Alena Smiešková, PhD., alena.smieskova@uniba.sk  
 • M. A. Linda M. Steyne, PhD., linda.steyne@uniba.sk  
 • doc. Pavol Šveda, PhD., pavol.sveda@uniba.sk
 • Mgr. Lucia Tonková (doktorandka), tonkova12@uniba.sk


Zoznam školiteľov záverečných prác s priradenými témami je súčasťou webovej stránky Katedry anglistiky a amerikanistiky Fif UK venovanej záverečným prácam: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/studium/zaverecne-prace/

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

VUPCH školiteľov záverečných prác sú dostupné v akademickom informačnom systéme (AIS) na adrese: https://ais2.uniba.sk/ais/portal/start.do

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Simona Bajáková, bajakova5@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. Jozef Lonek, PhD., jozef.lonek@uniba.sk, tel.: +421 2 9013 2264, študijné záležitosti možno vybaviť osobne v čase konzultačných hodín (štvrtok 13:15 – 14:15), v inom dohodnutom čase alebo kedykoľvek emailom (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/clenovia-katedry/lonek-jozef/

Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).
 • Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. /2021, čl. 12: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_2_2021.pdf  
 • Na Katedre anglistiky a amerikanistiky je študentom k dispozícii sekretariát:  

Adriana Dvořáková, email: adriana.dvorakova@uniba.sk, tel.: +421 2 9013 2152, Gondova ulica 2, I. poschodie, č. d. 112, stránkové hodiny PO – PIA 08.00 - 12.00 a 13.00 - 14.00 (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/kontakt/

 • Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:  

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, tel.: +421 2 9013 1310, email: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na prvom poschodí situované pracovisko Katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK.  

 

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/

 

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra anglistiky a amerikanistiky podľa zamerania študijného programu aj v špecifických výučbových priestoroch: v plne vybavenom jazykovom laboratóriu, kde jeden počítač pripadá na jedného študenta (napr. učebne G7 a G8), sa budú realizovať predmety z oblasti korpusovej lingvistiky, jazykových cvičení, (počítačom podporovaného) prekladu (možnosť využitia online nástrojov a akademických licencií softvérov), ale aj fonetiky a fonológie a konzekutívneho tlmočenia, keďže súčasťou periférií každého počítača sú aj headsety – slúchadlá s mikrofónom. Tlmočnícke predmety (predovšetkým tie zo simultánneho tlmočenia) sa realizujú v špecializovaných jazykových laboratóriách plne vybavených tlmočníckymi kabínami (G9 – 7 kabínok po 2 miesta, G316 – 8 kabínok po 2 miesta). Katedra anglistiky a amerikanistiky disponuje tromi všeobecnými učebňami, do ktorých sa nasadzuje väčšina rozvrhových akcií častí študijných programov realizovaných katedrou. Ide o miestnosti G103 s kapacitou 32 miest, G104 s kapacitou 24 miest a G110 s 22 miestami. V dvoch z nich (G103, G104) sú nainštalované interaktívne tabule, všetky sú vybavené dataprojektormi, počítačmi, integrovanými alebo externými kamerami (vhodné preto aj na dištančné online vyučovanie), audio perifériami i štandardnými bielymi magnetickými tabuľami. Podľa potrieb rozvrhu sa v menšej miere používajú aj iné fakultné učebne, vo všetkých prípadoch však ide o miestnosti situované v centrálnej budove Filozofickej fakulty UK na Gondovej ul. 2.  

 

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.  

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a na chodbe pred Študijným oddelením, kde sú umiestnené webkiosky, a v čiastkovej knižnici Katedry anglistiky a amerikanistiky.  

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom). 

 

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/  

 

 • Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 87-98: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.  

 

Okrem toho Katedra anglistiky a amerikanistiky FiF UK disponuje vlastnou katedrovou knižnicou (Gondova ul. 2, otváracie hodiny PO 10.00 – 15.00, UT – ŠT 09.00 – 15.30, PIA 09.00 – 14.00, prestávka vždy 12.00 – 12.30), v ktorej sa nachádza knižničný fond v objeme cca 9000 knižničných jednotiek. Knižnica má 24 miest na štúdium, 2 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/kniznica/).


c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/studium/student/Manual_MS_Teams_studenti.pdf  

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/studium/student/Manual_MS_Teams_vyucujuci.pdf  

https://moodle.uniba.sk/  

https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/distancna-metoda-vyucby-na-uk/  

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.
e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.5/2020, Študijného poriadku FiF UK). 

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/poziadavky/

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

https://anketa.uniba.sk/fphil/

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa po každom semestri vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni jednotlivých katedier. Katedra v spolupráci s radou študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, katedier a ich učiteľov, študijného oddelenia, tajomníka fakulty, riaditeľky ústrednej knižnice a študentskej časti akademického senátu). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/studentska-anketa/vyjadrenia-vedenia-fakulty-a-veducich-katedier/). Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.


11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu