Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. Roman Džambazovič, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Džambazovič
I.2 - Meno
Roman
I.3 - Tituly
Mgr., Doc., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1973
I.5 - Názov pracoviska
Katedra sociológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 818 01 Bratislava, Slovenská republika
I.7 - Pracovné zaradenie
vedúci katedry, funkčné miesto docenta
I.8 - E-mailová adresa
roman.dzambazovic@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/?surname=D%C5%BEambazovi%C4%8D&name=Roman&university=701000000&faculty=701030000&employment_state=yes&sort=surname&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5&do=filterForm-submit
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Sociológia a sociálna antropológia
I.11 - ORCID iD
0000-0002-5082-2200

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1996
II.c - Odbor a program
Sociológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
Sociológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2022
II.c - Odbor a program
Sociológia a sociálna antropológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 1996 - 2022
výskumný pracovník Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, po transformácii Stredisko pre štúdium práce a rodiny 1999 - 2005
výskumný pracovník Inštitút pre výskum práce a rodiny 2010 - 2011
docent Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2022 - doteraz

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Školenie online vzdelávania v programe MS TEAMS Univerzita Komenského v Bratislave 2021
Školenie k práci s akademickým informačným systémom AIS Univerzita Komenského v Bratislave 2006
Študijný poradca Katedra sociológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2006 - 2020
Kurz MS Office Univerzita Komenského v Bratislave 2006
Správca webovej stránky katedry Katedra sociológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave od 2006

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Sociologická teória 1: Kultúra a socializácia Sociológia I. Sociológia a sociálna antropológia
Sociologická teória 2: Sociálne normy, kontrola a deviácie Sociológia I. Sociológia a sociálna antropológia
Sociologická teória 3: Sociálna interakcia a sociálne skupiny Sociológia I. Sociológia a sociálna antropológia
Sociálne nerovnosti Sociológia I. Sociológia a sociálna antropológia
Seminár k bakalárskej práci Sociológia I. Sociológia a sociálna antropológia
Rod v sociológii Sociológia II. Sociológia a sociálna antropológia
Sociológia rodiny Sociológia II. Sociológia a sociálna antropológia
Seminár k diplomovej práci Sociológia II. Sociológia a sociálna antropológia
Teoretický seminár k príprave dizertačnej práce Sociológia III. Sociológia a sociálna antropológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Sociológia I. Sociológia a sociálna antropológia
Sociológia II. Sociológia a sociálna antropológia
Sociológia III. Sociológia a sociálna antropológia
Filozofia - Sociológia I. Sociológia a sociálna antropológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
6
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
55
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
52
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Demografia Sociológia I. Sociológia a sociálna antropológia
Sociológia sociálnych deviácií Sociológia I. Sociológia a sociálna antropológia
Základy sociológie marketingovej komunikácie Sociológia I. Sociológia a sociálna antropológia
Sociológia sexuality a intimity Sociológia II. Sociológia a sociálna antropológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
145
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
32
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
14
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
529
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
173
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
120
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
45
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
12
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Džambazovič, Roman [UKOFISC] (100%): Chudoba na Slovensku : diskurz, rozsah a profil chudoby. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. 212 s., Ohlasy: 33

ISBN 978-80-223-2428-1

ISBN 978-80-87500-49-1 

2

Džambazovič, Roman [UKOFISC] (50%) - Gerbery, Daniel [UKOFISC] (50%): Od chudoby k sociálnemu vylúčeniu. In: Sociológia. 37, 2 (2005), 143-176. Ohlasy: 35

ISSN (print) 0049-1225

Registrované v: wos

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2005=0,153

IF (JCR) 2005=0,195

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q3 [Sociology and Political science] -- 2005

wos-jcr -- Q4 [Sociology] -- 2005

3

Džambazovič, Roman [UKOFISC]: Priestorové aspekty chudoby a sociálneho vylúčenia. In: Sociológia. 39, 5 (2007), 432-458. Ohlasy: 29

ISSN (print) 0049-1225

Registrované v: wos

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2007=0,216

IF (JCR) 2007=0,116

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q3 [Sociology and Political science] -- 2007

wos-jcr -- Q4 [Sociology] -- 2007

4

Džambazovič, Roman [UKOFISC] (50%) - Jurásková, Martina (50%): Sociálne vylúčenie Rómov na Slovensku. In: Vašečka, M. (Ed.): Čačipen pal o Roma. Bratislava : IVO, 2002, 527-564. Ohlasy: 35

ISBN 80-88935-41-5

Poznámka: Vyšlo aj v anglickom jazyku.

5

Gerbery, Daniel [UKOFISC] (50%) - Džambazovič, Roman [UKOFISC] (50%): Inovatívne orientácie v sociálnej politike : perspektíva sociálnej inklúzie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011, 128 s. Ohlasy: 17

ISBN 978-80-223-2998-9

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Sopóci, Ján [UKOFISC] (33.334%) - Gerbery, Daniel [UKOFISC] (33.333%) - Džambazovič, Roman [UKOFISC] (33.333%) (eds.): Social Stratification and Social Mobility in Slovakia. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. 197 s. [10,5 AH] [online]

UKOVO2021

ISBN 978-80-223-5062-4

URL: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_JS_social_stratification_mobility_slovakia.pdf

POZNÁMKA: Vyšlo aj v printovej verzii v roku 2021. ISBN 978-80-223-5193-5

2

Džambazovič, Roman [UKOFISC] (50%) - Šprocha, Branislav [UKOPRZHG] (50%): Kto žije v kohabitáciách na Slovensku? Intenzita vytvárania a charakteristiky kohabitujúcich osôb podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. In: Sociológia. 49, 4 (2017), 369-404. ISSN (print) 0049-1225

Registrované v: wos

Indikátor časopisu:

IF (JCR) 0,500 [2017]

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q4 [sociology] -- 2017

3

Džambazovič, Roman [UKOFISC] (50%) - Gerbery, Daniel [UKOFISC] (50%): Medzigeneračná sociálna mobilita na Slovensku. In: Sociológia. 50, 4 (2018), s. 396-427. ISSN (print) 0049-1225

Registrované v: scopus

Registrované v: wos

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2018=0,278

SNIP (SCOPUS) 2018=0,433

CiteScore (SCOPUS) 2018=0,48

IF (JCR) 2018=0,471

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q4 [Sociology] -- 2018

scimago-sjr -- Q2 [Sociology and political science] -- 2018

4

Gerbery, Daniel [UKOFISC] (50%) - Džambazovič, Roman [UKOFISC] (50%): Global Cultural Identity Among Young People in Slovakia

In: Slovenský národopis. 69, 3 (2021), 359-380. ISSN (print) 1335-1303

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

SNIP (SCOPUS) 2020=1,92

CiteScore (SCOPUS) 2020=0,4

5

Bunčák, Ján (34%) - Džambazovič, Roman [UKOFISC] (33%) - Sopóci, Ján [UKOFISC] (33%): The Development of Social Stratification in Slovakia. In: Slovakia : European Story. Bratislava : Veda, 2016. 161-183. ISBN 978-80-224-1522-4

Poznámka: Vyšlo aj v češtine: Vývoj sociální stratifikace na Slovensku - Slovensko : Evropský příběh. Praha : Academia, 2018. 152-176. ISBN 978-80-200-2882-2

Vyšlo aj v nemčine: Entwicklung der sozialen Stratifikation in der Slowakei - Die Slowakei und die europäische Integration. Bratislava : Veda, 2019. 185-210. ISBN 978-80-224-1722-8

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Fialová, K. - Želinský, T.: Regional Patterns of Social Differentiation in Visegrad Countries. In: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2019, 55, 6, 735-789. DOI: 10.13060/00380288.2020.55.6.491

2

Hutárová, D. - Kozelová, I. - Špulerová, J.: Tourism Development Options in Marginal and Less-Favored Regions: A Case Study of Slovakia´s Gemer Region. In: Land, 2021, 10, 229. https://doi.org/10.3390/land10030229

3

Helemäe, J. - Saar, E. - Lauri, T.: How Educational, Economic, and Cultural Resources Do Matter: Cohort Differences in the Impact of Parental Resources on Educational Attainment in the Socialist and Post-Socialist Contexts. In: International Journal of Sociology, 2021, 51, 2, 105-134. DOI: 10.1080/00207659.2020.1856543

4

Kovács, K.: Advancing marginalisation of Roma and forms of segregation in East Central Europe. In: Local Economy, 2015, 30, 7, 1–17. DOI: 10.1177/0269094215601812

5

Svabova, L. - Durica, M. - Kramarova, K. - Valaskova, K. - Janoskova, K.: Employability and Sustainability of Young Graduates in the Slovak Labour Market: Counterfactual Approach. In: Sustainability, 2019, 11, 16, 4462. https://doi.org/10.3390/su11164462

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

CHIEF - Cultural Heritage and Identities of Europe's Future, HORIZONT 2020 - No. 770464, Spoluriešiteľ / Zodpovedný riešiteľ WP3 (Survey of young people’s cultural literacy) za SR, Doba riešenia: 2018-2021. Viac informácií o projekte, cieľoch a dosiahnutých výsledkoch: http://chiefprojecteu.com/  

2

Vzdelávacie dráhy mladých ľudí – faktory a mechanizmy ich voľby, APVV-20-0449, Spoluriešiteľ, Doba riešenia: 2021-2024. Cieľom projektu je na základe vlastných empirických výskumov odhaliť faktory a mechanizmy voľby vzdelávacích dráh mladých ľudí v súčasnej SR.

3

Vzdelávacie nerovnosti na Slovensku, VEGA 1/0224/19, Vedúci riešiteľ, Doba riešenia: 2019-2021. Cieľom projektu bolo s využitím zistení vlastného empirického výskumu zistiť faktory vzdelanostných nerovností, identifikovať možné mechanizmy ich utvárania a poukázať na dôsledky vzdelanostných nerovností.

4

Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR, APVV-18-0218, Spoluriešiteľ / Hlavný riešiteľ za FiF UK, Doba riešenia: 2019-2023. Cieľom projektu je na základe zistení medzinárodných komparatívnych výskumov identifikovať, opísať a vysvetliť hlavné oblasti konvergencie a divergencie vo vývoji slovenskej a českej spoločnosti v posledných desaťročiach.  

5

Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita v slovenskej spoločnosti. Spoluriešiteľ, Doba riešenia: 2015-2018. Cieľom projektu bolo na základe empirického výskumu opísať aktuálny stav sociálnej stratifikácie a mobility v SR. Na základe porovnania dostupných sociologických a štatistických dát projekt identifikoval vývojové trendy týchto javov v posledných desaťročiach. Projekt získal ocenenie Výskumný projekt s vynikajúcou úrovňou za spoločenskovedné projekty.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen redakčnej rady časopisu Sociológia Sociologický ústav SAV od roku 2018
Člen odborovej komisie doktorandského študijného programu Sociológia Filozofická fakulta UK od roku 2020
Študijný poradca Katedry sociológie Filozofickej fakulty UK Filozofická fakulta UK 2012 - 2019
Vedúci Katedry sociológie Filozofickej fakulty UK Filozofická fakulta UK od roku 2019
Podpredseda Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV od roku 2018
Spravodajca komisie VEGA č. 10 pre vedy historické a vedy o spoločnosti VEGA od roku 2016

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Center for Comparative Research, Department of Sociology, New Haven, CT, USA YALE University – Department of Sociology, New Haven, CT, USA január - máj 2001 Výskumná stáž "The Poverty, Ethnicity and Gender in Transitional Societies” – UCLA, YALE and Ford Foundation, 1998/2002 (Terénny výskum v SR a príprava prípadovej štúdie vybranej obce, v ktorej žije početná rómska komunita).
Polish Social Data Archive at the Institute for Social Studies, Warsaw University, Poland Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytet Warszawski ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, Poland september 2006 Výskumná stáž, príprava projektu, bilaterálna krátkodobá mobilita
Urban and Regional Studies Institute, Faculty of Spatial Science, University of Groningen, Groningen, Holandsko University of Groningen, PO Box 72 9700 AB, Groningen, Holandsko máj 2005 Výskumná stáž, bilaterálna krátkodobá mobilita
Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií (FSS), Masarykova Univerzita, Brno, Česká republika Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Joštova 218, 602 00 Brno, Česká republika máj 2008 Výskumná stáž, bilaterálna krátkodobá mobilita
Sociologický dátový archiv (SDA), Sociologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, Česká republika Jilská 1, 110 00 Praha 1, ČR január 2004 Výskumná stáž, bilaterálna krátkodobá mobilita
Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha, Česká republika Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Náměstí 14. října 12, 150 00 Praha 5, Česká republika apríl 2007 Výskumná stáž, bilaterálna krátkodobá mobilita

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Správca webovej stránky Katedry sociológie FiF UK (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-sociologie/)               

Správca Facebookovej stránky katedry sociológie (https://www.facebook.com/katedrasociologieuk/) 

Spoluorganizátor a člen organizačných výborov vedeckých konferencií a seminárov

Zakladajúci člen tímu Slovenského archívu sociálnych dát (SASD)  

Zástupca Slovenskej republiky v International Social Survey Programme (ISSP) od roku 2004

Člen redakčnej rady časopisu Multikulti.sk (od roku 2017 do 2020)

Člen pracovnej skupiny zaoberajúcich sa problémami príslušníkov rómskej minority pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR – 2002 Člen vedeckej a koordinačnej rady Národného monitorovacieho centra pre drogy (NMCD) – v roku 2008

Člen výboru Slovenskej siete proti chudobe 2010 a 2011

Ocenenie rektora UK v Bratislave za pedagogickú a výskumnú činnosť v roku 2008

Držiteľ štipendia Vzdelávacej nadácie Jana Husa (VNJH) za rok 2006

Ocenenie Literárneho fondu Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 v kategórii spoločenské vedy za knihu Šoltés, P. – Vörös, L. a kol.: Korupcia. VEDA, Bratislava, 2015. R. Džambazovič je spoluautorom knihy a autorom jednej kapitoly.

Cena A. Hirnera za najlepšiu sociologickú prácu v roku 2020 – Druhé miesto (Sopóci, J. a kol.: Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita na Slovensku. Bratislava: Stimul, 2019)

Člen expertnej skupiny pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality (Ministerstvo vnútra SR) - od roku 2022

Dátum poslednej aktualizácie
28.05.2022