Opis študijného programu
Študijný program dSO - sociológia
Štúdium Stupeň - III. - doktorandský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
06.03.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Sociológia a sociálna antropológia, č. 17582
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
tretí, 864
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
6115 Sociológia a sociálna antropológia, 0314 Sociológia a kulturálne štúdiá
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
Udeľovaný akademický titul za menom.
PhD.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Študijný program nie je súčasťou spoločných študijných programov viacerých vysokých škôl, je zabezpečovaný Katedrou sociológie FiF UK v Bratislave.

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
4 roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov: 5, počet uchádzačov: 8, počet študentov: 5
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Cieľom doktorandského vzdelávania v programe Sociológia/Sociology je vyprofilovať absolventa, ktorý má rozsiahle vedomosti zo sociologickej teórie, dejín sociológie, zo sociologickej metodológie a metód sociologického výskumu i z pomocných a podporných disciplín, ako sú štatistika, demografia atď., ako aj týmto vedomostiam zodpovedajúce zručnosti a schopnosti. Je schopný samostatne sa orientovať v skúmanej problematike, dokáže samostatne odkryť a riešiť relevantné vedecké spoločenské problémy. Dokáže formulovať nové vedecké hypotézy a určovať stratégie pre ďalší výskum a rozvoj poznania v oblasti sociológie, vie v plnom rozsahu pripraviť a realizovať samostatný vedecký výskum a dospieť k netriviálnym výsledkom. Získané poznatky je pripravený využívať pri riešení vedecko-výskumných problémov v oblasti študijného odboru i pri výučbe sociológie a prezentovaní sociologických poznatkov pre odbornú i laickú verejnosť. Dokáže riešiť aj otázky, ktoré súvisia s aplikáciou sociologických poznatkov v praxi, vrátane ich etických a iných konzekvencií.

Absolvent doktorandského štúdia sa vyznačuje nezávislým kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa spoločenských podmienkach. Je schopný formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru sociológia. Nadobudnuté zistenia a poznatky aplikuje pri navrhovaní ďalších smerov teoretickej sociologickej analýzy a vedeckého výskumu zameraného na riešenie aktuálnych spoločenských problémov. Dokáže koordinovať činnosť sociologického vedecko-výskumného tímu, vypracovať a realizovať domáci i medzinárodný výskumný projekt. Samostatne a na vysokej vedeckej a komunikačnej úrovni je pripravený prezentovať svoje vedecké výsledky pred odbornou komunitou v Slovenskej republike i v zahraničí. Na základe svojich poznatkov a praktických skúseností je schopný navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Sociologické bádateľské metódy dokáže používať pri odhaľovaní dôležitých systémových väzieb v jednotlivých oblastiach života spoločnosti, pri navrhovaní nových organizačných postupov a štruktúr i metodických postupov na riešenie rôznych sociálnych problémov. Dokáže iniciovať, projektovo pripraviť, riadiť a realizovať komplexné vedecko-výskumné a analytické projekty a riadiť výskumné úlohy a tímy.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent je schopný vykonávať vedecko-výskumnú činnosť na pracoviskách základného i aplikovaného vedeckého výskumu, ako sú napríklad vedecké ústavy Slovenskej akadémie vied (SAV), Štatistický úrad SR, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a tiež vykonávať vedecko-pedagogickú činnosť na katedrách sociológie i katedrách iných spoločenských vied vysokých škôl. Môže pôsobiť ako výskumník a metodik v agentúrach na výskum verejnej mienky i v marketingových a reklamných agentúrach, ako výskumník v organizáciách neziskového charakteru. Absolvent sa môže uplatniť aj v oblasti v štátnej správy, napríklad v bezpečnostných službách štátu, v oblasti vzťahov štátu a cirkví, v diplomatických službách a kultúrnych misiách, ako aj v orgánoch regionálnej a miestnej samosprávy, napríklad ako výskumník, analytik a metodik tvorby a realizácie projektov regionálneho a miestneho rozvoja, v oblasti práce s ľudskými zdrojmi, ako metodik a analytik v oblasti sociálnej politiky a sociálneho poradenstva. Môže pôsobiť ako analytik a publicista v médiách, ako metodik v oblasti osvety a kultúry, ako výskumný pracovník a analytik v oblasti personálneho manažmentu a práce s ľuďmi v podnikateľských organizáciách, na pozíciách stredného a vyššieho manažmentu.

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Študijný program je prepojený s potrebami potenciálnych zamestnávateľských a profesijných organizácií, najmä s akademickými, univerzitnými a rezortnými výskumnými pracoviskami, ako sú napríklad Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), Štatistický úrad SR, a tiež s výskumnými, marketingovými a reklamnými agentúrami, ako sú Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK), FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, IPSOS Slovensko,  atď.


3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolventi doktorandského študijného programu Sociológia sa úspešne uplatnili a uplatňujú ako riadiaci i radoví vysokoškolskí vedecko-pedagogickí pracovníci, ako vedecko-výskumní pracovníci v organizáciách základného i aplikovaného výskumu (napríklad v Sociologickom ústave SAV, v Štatistickom úrade SR, v NÚCEM), ako výskumníci a analytici agentúr pre výskum verejnej mienky, marketingových a reklamných agentúr, ako výskumníci, analytickí a metodickí pracovníci v štátnych a iných organizáciách štátnej správy, miestnej i regionálnej samosprávy, v organizáciách neziskového charakteru, v podnikateľských organizáciách ako manažéri ľudských zdrojov, ako výskumní pracovníci a analytici v oblasti sociálnej politiky a sociálneho poradenstva atď. Väčšina z nich zostáva v kontakte, prípadne spolupracuje s katedrou aj po absolvovaní doktorandského štúdia.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

. Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD., dekanka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave,

. Doc. PhDr. Zuzana Mészárosová-Lampl, PhD., docentka Katedry politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre a riaditeľka Oddelenia sociologického a demografického výskumu Fórum inštitútu pre výskum menšín,

. Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD., riaditeľ Sociologického ústavu SAV,

. PhDr. Zuzana Kusá, PhD., samostatná vedecká pracovníčka Sociologického ústavu SAV,

. Mgr. Roman Hofreiter, PhD., vedúci Katedry sociálnych štúdií a etnológie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

. Mgr. Miroslav Kučera, PhD., riaditeľ odboru Infrastructure and Development Financing, podnikateľskej poradenskej agentúry ASPIRO,

. Mgr. Barbora Holubová, PhD., výskumníčka, Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce / Central European Labour  Studies Institute (CELSI)

. Mgr. Gizela Brutovská, PhD., odborná asistentka, Katedra spoločenských vied, Technická univerzita v Košiciach,

. Mgr. Juraj Rychtárik, PhD., Client Experience Analytics Program Manager, IBM Slovakia.

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Doktorandský študijný program Sociológia poskytuje široko koncipovaný vedomostný základ pre orientáciu absolventa v tých odvetviach spoločenskej praxe, ktoré si vyžadujú vedecké poznanie slovenskej spoločnosti i jej jednotlivých subsystémov a vedomosti a zručnosti potrebné pre skúmanie spoločenských javov a riešenie sociálnych problémov.

Zamestnávatelia hodnotia kvalitu študijného programu i jeho absolventov pozitívne. Vyjadrenia niektorých zamestnávateľov sú v prílohách.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Rada študijného programu Sociológia bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK.  

Členovia Rady študijného programu Sociológia:

Prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc. - hlavná zodpovedná osoba/garant,

Prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., Doc. PhDr. Dušan Janák, PhD.,Doc. Mgr. Roman Džambazovič, PhD., Doc. Mgr. Daniel Gerbery, PhD., Mgr. Martin Slosiarik – zástupca zamestnávateľov, Mgr. Jakub Hankovský – zástupca študentov.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené v prílohách. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-       podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-       klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-       sylaby predmetu,

-       výsledky vzdelávania,

-       povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/). 

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

 

-       prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

 

-       pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania,

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

 

-       metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov),

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

 

-       osnovu/ sylaby predmetu,

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študenti dostanú na každom predmete na začiatku príslušného semestra a sú pre študentov sprístupnené prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle

-       pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne),

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

 

-       kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia,

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

 

-       osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu,

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

 

-       učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov),

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

 

-       miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách).

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Šafárikovo nám. č. 6 a v priestoroch Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie doktorandského stupňa štúdia je 240 pri štandardnej dĺžke štúdia 4 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu doktorandskej dizertačnej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. V dennej forme doktorandského štúdia musí doktorand pre svoj postup do každého ďalšieho roka získať minimálne 40 kreditov. Za úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky študent získa 20 kreditov, za druhú časť štátnej skúšky, ktorou je úspešná obhajoba dizertačnej práce, získa študent 30 kreditov. Kredity za dizertačnú skúšku musí doktorand v dennej forme štúdia získať najneskôr do konca tretieho roka a doktorand v externej forme štúdia najneskôr do konca štvrtého roka; do tejto lehoty sa nezapočítava doba prerušenia štúdia doktoranda. Študent je povinný písomne požiadať o vykonanie dizertačnej skúšky najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia, podmienkou na dizertačnú skúšku je získanie minimálne 60 kreditov. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá a tretia časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

-       počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 24

-       počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,12

-       počet kreditov za výberové predmety, resp. za individuálne štúdium literatúry, potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 4

-       počet kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy a výskumu, potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,70

-       počet kreditov za záverečné práce – práca k dizertačnej skúške, dizertačná práca – a ich obhajobu, potrebných na riadne skončenie štúdia, 20 + 30 = 50

-       počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia, 0

-        počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch, 0

-       počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch, 0.

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch: 

·       Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 11, 12, 14, 15, 29-35. 

·       Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 1, 2 a 4, čl. 5 – 8 

·       Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 54 – 59 

Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 6Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

·      Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 11 – 16: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

·      Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 1, 2 a 4, čl. 5 – 8: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

·      Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 54 – 59:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·      Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 6:

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6


Študijný program sociológia, 3. st., má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu:  

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre. 

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systémeAiS2 a archivované na základe predpisov: 

·       VP UK č. 1/2006 - Registratúrny poriadok a Registratúrny plán 

·       VP FiF UK č. 11/2023 príloha č. 2, čl. 2 a 3– Študijný poriadok FiF UK 


g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

·      Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf 

·      Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4:

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

·      Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: Mgr. Pav ol Baboš, PhD.               (pavol.babos@ uniba.sk)

Katedra má samostatnú webovú stránku venovanú i možnostiam mobilít pre študentov jej študijných programov:                                                                                

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-sociologie/studium/mobility/

 


h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy dizertačných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry sociológie FiF UK:                    https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-sociologie/


i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu Sociológia má dizertačná práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:

·      Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 14 a 15: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

·      Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

·   VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 30 – 35 

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf 

·       Časové vymedzenie zadávania dizertačných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/.

           https://fphil.uniba.sk/studium/student/doktorandske-studium/ https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_14_2019.pdf

 

·       Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke katedry: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-sociologie/

·       Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 49 – 53:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·       Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/zaverecne-prace/zakladne-nalezitosti-odovzdavania-zaverecnych-prac/

           https://fphil.uniba.sk/studium/student/doktorandske-studium/

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_14_2019.pdf

 

-       možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,

Študenti študijného programu Sociológia majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedra sociológie realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s 5 univerzitami v: Lubljana, Lulea, Katowice, Rzeszów, Lublin.

 

Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné tu:                              https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/uzatvorene-zmluvy-erasmus

 

Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

-       pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

. Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

. Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

. Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf

. Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 – Etický kódex, čl. 3 – 4, 7: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

 Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.

 Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorný predpis UK č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf

 Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke:

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/disciplinarna-komisia-pre-studentov/realizovane-disciplinarne-konania/

 

-       postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK: https://cezap.sk/

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

-       postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

·    Vnútorný predpis UK č. 23/2022 – Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK 

. Vnútorný predpis UK č. 11/2011 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_01.pdf

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu https://fphil.uniba.sk/studium/student/doktorandske-studium/


6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc., profesor, jan.sopoci@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

. Prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4112, jan.sopoci@uniba.sk

Predmet: Teoretický seminár k príprave dizertačnej práce

 

. Prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5343, gabriela.lubelcova@uniba.sk

Predmet: Aplikovaný seminár k príprave dizertačnej práce

 

. Doc. PhDr. Dušan Janák, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/, dusan.janak@uniba.sk

Predmety: Metodologický seminár k príprave dizertačnej práce

 

. Doc. Mgr. Daniel Gerbery, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3939, daniel.gerbery@uniba.sk

Predmety: Metodologický seminár k príprave dizertačnej práce, Seminár pokročilých štatistických metód k príprave dizertačnej práce

 

. Doc. Mgr. Roman Džambazovič, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3913, roman.dzambazovic@uniba.sk

Predmety: Teoretický seminár k príprave dizertačnej práce


Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“

https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/)

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v AIS. 

.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

. Prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4112, jan.sopoci@uniba.sk

Predmet: Teoretický seminár k príprave dizertačnej práce

. Prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5343, gabriela.lubelcova@uniba.sk

Predmet: Aplikovaný seminár k príprave dizertačnej práce

. Doc. PhDr. Dušan Janák, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/, dusan.janak@uniba.sk

Predmety: Metodologický seminár k príprave dizertačnej práce

. Doc. Mgr. Daniel Gerbery, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3939, daniel.gerbery@uniba.sk

Predmety: Metodologický seminár k príprave dizertačnej práce, Seminár pokročilých štatistických metód k príprave dizertačnej práce

. Doc. Mgr. Roman Džambazovič, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3913, roman.dzambazovic@uniba.sk

Predmet: Teoretický seminár k príprave dizertačnej prác


Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ 


e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

 Prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.

. Prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. 

. Doc. PhDr. Dušan Janák, PhD.

 https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-sociologie/

. Školiteľmi záverečných prác sú i pracovníci z externej vzdelávacej organizácie (Sociologický ústav SAV v Bratislave): Miloslav Bahna, Róbert Klobucký, Zuzana Kusá, Silvia Miháliková, Zuzana Sekeráková Búriková, Miroslav Tížik, Jozef Zagrapan.

 sociolog@savba.sk

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

V prílohách.

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Jakub Hankovský, hankovský1@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc., jan.sopoci@uniba.sk

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-sociologie/

Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/doktorandske-studium/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).


https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_7_2023.pdf 

 

Zodpovednosť a kompetencie referátu sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. 7/2023, čl. 21. 

 

. Na fakulte pôsobí Oddelenie vedy a doktorandského štúdia, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. /2021, čl.12 https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_7_2023.pdf 

 . Na Katedre sociológie je študentom k dispozícii sekretariát: Jarmila Strušková, jarmila.struskova@uniba.sk, +421 2 9013 2033, Katedra sociológie, Šafárikovo nám. 6, č. d. 416-17, úradné hodiny: denne 9.00 h. – 12.00 h.

. Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta: PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu Sociológia sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Šafárikovom nám. č. 6 a Gondovej ulici č. 2, kde je na štvrtom poschodí situované pracovisko Katedry sociológie FiF UK.

 

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/

 

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra sociológie podľa zamerania študijného programu aj v špecifických výučbových priestoroch: v plne vybavenom jazykovom laboratóriu, kde jeden počítač pripadá na jedného študenta (napr. učebňa G8) sa budú realizovať predmety z oblasti korpusovej lingvistiky a jazykových cvičení.

 

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

 

. Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/doktorandske-studium/

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych- volnocasovych-aktivit/

 

. Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2023/Vp_2023_14.pdf 


b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

 

Okrem toho Katedra sociológie FiF UK disponuje vlastnou katedrovou knižnicou v budove na Šafárikovom nám. č. 6, č. d. 515, spravuje ju sekretárka katedry, v ktorej sa nachádza viac ako 1 080 knižničných jednotiek. Knižnica má 20 miest na štúdium, 1 PC pre používateľov, ďalšie technické vybavenie (napr. televízor, video) a wi-fi pripojenie.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

·      Manuál MS TEAMS pre študentov

·      Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

·      E-learningový portál Moodle

·      Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.5/2020, Študijného poriadku FiF UK). https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf 

 


9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.
c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/PhD/past/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

a)    . Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

    . Študentská anketa

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.  

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

. Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

. Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/ofakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

. Klub absolventov – Alumni klub:

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu