Opis študijného programu
Študijný program moPS - psychológia
Štúdium Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
04.09.2023
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
32. Psychológia, 17596
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
32. Psychológia Kód: 17596
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
32. Psychológia, ISCED-F kód odboru: 0313 Psychológia
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný študijný program
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Študijný program zabezpečuje len Filozofická fakulta UK v Bratislave. 

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
dva
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/otvarane/ . Celkový počet študentov študijného programu: Magisterské štúdium (uniba.sk)
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Cieľom študijného programu Psychológia v 2.stupni VŠ vzdelávania je rozvinúť poznatkovú a zručnostnú bázu, ktorú študent psychológie nadobudol v rámci trojročného bakalárskeho VŠ študijného programu. V 2.stupni VŠ vzdelania je dôrazné zameranie na využitie týchto poznatkov, zručností a kompetencií v najrôznejších oblastiach pracovnej činnosti psychológa v praxi. Z tohto hľadiska je 2. stupeň VŠ vzdelávania dominantne zameraný na rozširovaní, prehlbovaní a integrácii získaných znalostí s dôrazom na interdisciplinaritu, ktorá je realitou práce psychológa v rôznych oblastiach praxe. Dôraz vo výučbe na praktické rozvíjanie psychodiagnostických zručností a to vo všetkých v praxi etablovaných oblastiach ako je detská, adolescentná a dospelá klinická psychológia, detská, adolescentná dospelá poradenská psychológia, školská psychológa a psychológia v práci a organizácii. Dôraz je kladený aj na precvičovanie praktických zručností v rámci štruktúrovaných intervencií v príslušných oblastiach a vzhľadom na špecifické potreby klientov. Práve pre dôkladné oboznámenie sa rozmanitou realitou praxe a činností psychológa na pracoviskách rôzneho typu je súčasťou magisterského štúdia aj prax na zmluvnom školiacom pracovisku, ktoré si študent volí na základe svojho záujmu a zamýšľanej profesionálnej orientácie v celkovom rozsahu 120 hodín. V súčasnosti máme 18 zmluvných cvičných pracovísk zo všetkých etablovaných špecializácií ako je klinická, poradenská, pracovná a školská psychológia z verejného aj súkromného sektora. Od študenta sa očakáva aktívna účasť aj s výstupmi typu kazuistika či nález, ktoré sú supervidované aj zo strany školiaceho pracoviska aj zo strany člena katedry s príslušným zameraním.

V neposlednom rade sa kladie dôraz na samostatnú tvorivú činnosť študenta prostredníctvom diplomovej práce, kde študent prechádza pod supervíziou školiteľa celým výskumným cyklom (cyklami) od formulácie a reformulácie výskumného problému, cez etické aspekty, dizajn a metodológiu výskumu po realizáciu - zber dát, ich analýzu a interpretáciu a vecnú a odborne podloženú diskusiu. Z tohto hľadiska je cieľom pripraviť absolventov, ktorí sa môžu stať expertmi v oblasti vedeckého poznania nielen v rámci psychológii. Aj v tejto súvislosti kladieme dôraz nielen na kvalitu výslednej práce, ale aj etické princípy a tréning komunikácie výsledkov odbornej a vedeckej činnosti. 


Profil vedomostí absolventa: Absolvent magisterského štúdia disponuje poznatkami z oblasti všeobecnej orientácie v odbore, ktoré sú zamerané na rozvoj znalostí, ktoré reflektujú aktuálne dianie v odbore a rôznych aplikovaných oblastí. Jadro vedomostí je zamerané rozšírenie a prepojenie vedomostí získaných v bakalárskom stupni štúdia so zameraním sa na v praxi dlhodobo etablované špecializácie ako je klinická, pracovná, poradenská, školská či forenzná psychológia, priblíženie rôznych poradenských a psychoterapeutických intervencií pre prácu s klientmi s rôznymi problémami. Dôraz je kladený na aktuálne trendy v jednotlivých oblastiach, tak aby bol absolvent plne pripravený a zorientovaný po ukončení magisterského štúdia a pripravený pre nástup na pracovný trh. V 2. stupni VŠ štúdia absolvent získa ďalšie zručnosti v oblasti kvantitatívnej aj kvalitatívnej metodológie, tak aby jeho vedomosti umožňovali aj prípadné pokračovanie na 3.stupni vysokoškolského štúdia. V posledných rokov sú naši absolventi úspešní nielen v rámci doktorandského štúdia v psychológii, ale napr. aj v oblasti lekárskych neurovied, neurológie a podobne. 


Zručnosti absolventa: Z hľadiska vedy a výskumu je absolvent schopný pracovať ako samostatný výskumník, ako aj člen výskumného tímu, je schopný navrhnúť dizajn výskumného plánu (vrátane experimentu) a realizovať ho, čo zahŕňa najmä zručnosti v oblasti výberu výskumnej vzorky, zberu dát a ich následnej kvantitatívnej analýzy. Absolvent je ďalej schopný orientovať sa v aktuálnych odborných zdrojoch a vyhľadávať relevantnú literatúru v odbore, interpretovať výsledky štúdií, písať odborné texty a prezentovať pracovnému kolektívu témy k zadaným úlohám, ciele a výsledky. Z hľadiska praktických zručností je absolvent schopný urobiť vstupný diagnostický/ terapeutický/na rozvoj zameraný rozhovor s odborne podloženou formuláciou získaných informácií a návrhom ďalšieho postupu. Pritom je schopný využívať rôzne metódy a postupy psychologickej diagnostiky a základné postupy psychologickej intervencie. Vzhľadom k existujúcej legislatíve je absolvent schopný vykonať uvedené postupy samostatne, ale jeho práca je až do získania špecializácie (atestácie) supervidovaná garantom s príslušnou špecializáciou v rámci pracoviska, na ktorom pôsobí.

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v meniacom sa prostredí, plánovaním svojho vlastného vzdelávania, autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní v nadväznosti na problémy študijného odboru, schopnosťou vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, tvorivým a pružným myslením. Ovláda cudzí jazyk na takej úrovni, že je schopný absolvovať študentskú mobilitu v rámci ponúkaných možností programu Erasmus+.


Kompetencie absolventa: Absolvent je schopný participovať na odbornej diskusii pri riešení teoretických a praktických problémov v širších súvislostiach. Pri profesionálnej prezentácii vlastného stanoviska vie efektívne využívať argumentačné stratégie a poznatky založené na dôkazoch, a kriticky vyhodnocovať argumenty. Svoje stanovisko vyjadruje kultivovane v jazykovom (ústnom i písomnom) odbornom prejave. Dokáže zaujímať postoje k individuálnym aj spoločenským problémom a prijímať rozhodnutia v kontexte znalostí hodnotových perspektív. Zodpovedne rozhoduje o morálnych, spoločenských, právnych a ekonomických súvislostiach odboru. Na základe získaných vedomostí je schopný riešiť odborné úlohy a koordinovať čiastkové činnosti, niesť zodpovednosť za výsledky tímovej práce, vie identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov, vie samostatne získavať nové poznatky a aktívne rozširovať svoje vedomosti.


Prenositeľné spôsobilosti absolventa: koncepcia študijného programu Psychológia kladie dôraz na prenositeľné spôsobilosti absolventa, uplatniteľné v rôznych prostrediach, profesiách a v ďalšom nadväzujúcom štúdiu: uvažovanie v súvislostiach (medzi-kultúrny kontext, analýza a syntéza poznatkov); rozvoj kreativity (určenie cieľa úlohy, hľadanie riešenia, inovatívnosť), rozvoj samostatného a kritického myslenia (o. i. schopnosť určiť relevantnosť informácií a zdrojov); metakognitívne schopnosti súvisiace so zvládnutím náročnej študijnej záťaže (plánovanie štúdia/práce, definovanie cieľov, analýza zdrojov, hľadanie riešení); digitálne zručnosti (aktívne vyhľadávanie informácií, využívanie lingvistických a literárnych portálov, určenie ich relevantnosti, spracovanie získaných dát, prezentácie projektov a pod.). K špecifickým prenositeľným zručnostiam patrí poradenstvo v rôznych medziodborových a medzirezortných oblastiach (v rámci organizácie, oddelenia ľudských zdrojov, dlhového poradenstva a poradenstva v oblasti sociálnych vecí). K prenositeľným spôsobilostiam patrí aj schopnosť rozumieť a vedieť intervenovať v rámci tímu, má spôsobilosti pre vedenie skupiny a riešenie interpersonálnych a medziskupinových konfliktov, v rôznych oblastiach facilitácie, koučingu.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

V zmysle existujúcej legislatívy ide napr. o pozície - poradenský psychológ, pracovný psychológ, školský psychológ, dopravný psychológ, klinický psychológ, forenzný psychológ, psychológ pracujúci vo väzenstve. Aj keď 2. stupeň štúdia pripravuje absolventa tak, aby bol schopný odborne vykonávať činnosti, ktoré vyžaduje príslušná pracovná pozícia, pre samostatný výkon v špecializovanej činnosti je potrebné ďalšie postgraduálne vzdelávanie pod supervíziou vedúceho psychológa na pracovisku, prípadne ako je to v klinickej psychológii aj tzv. cirkuláciu na rôznych špecializovaných pracoviskách, podobne ako je to pri atestácii v niektorej z medicínskych špecializácií.

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Študijný program nepripravuje na výkon regulovaných povolaní v súlade s požiadavkami pre získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.  

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolvent magisterského stupňa môže pod supervíziou vykonávať rôzne povolania zo všetkých štyroch etablovaných špecializácií ako je klinická, poradenská, pracovná či školská psychológia, ale v rámci ďalších špecifických činností ako je psychoterapia, adiktológia, znalecká forenzne-psychologická činnosť, poradenská práca v rámci rôznych oblastí (výchovno-vzdelávacie, dlhové poradenstvo, v sociálnej oblasti, párové poradenstvo, poradenstvo v oblasti práce), v oblasti väzenstva, rezorte obrany, dopravy a vnútra, či rozvíjajúcej sa oblasti športovej psychológie a tiež verejných aj súkromných výskumných inštitúcií. Podľa nedávneho prieskumu urobeného Slovenskou komorou psychológov pracujú psychológovia v minimálne siedmich štátnych rezortoch (pod správou siedmych ministerstiev SR) + vykonávajú mnohoraké činnosti aj v oblasti súkromnej sféry a tretieho sektora. Pre samostatný výkon práce je v rámci existujúcej legislatívy SR nutné, aby absolvent 2. stupňa absolvoval postgraduálne vzdelávanie formou špecializačného štúdia, certifikačného štúdia, či inej legislatívne zakotvenej povinnosti. Absolvent bez ohľadu na to či robí pod supervíziou alebo má samostatný výkon psychologickej činnosti je povinný sa celoživotne vzdelávať a toto vzdelanie aj preukazovať príslušných inštitúciám (napr. Slovenskej komore psychológov, v zmysle aktuálne platnej legislatívy SR).

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.


Katedra psychológie FiF UK v Bratislave bola na Slovensku prvou katedrou psychológie. Úspešných absolventov má významne zastúpených minimálne v troch generáciách absolventov. Z prvej generácie možno spomenúť (v abecednom poradí): Doc. PhDr. Igora Brezinu, dlhoročného vedúceho katedry psychológie FiF UK, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj psychofyziologického laboratória a príslušnej interdisciplinárnej spolupráce; prof. PhDr. Antona Heretika, významného klinického psychológa a forenzného znalca s bohatou aj popularizačnou publikačnou činnosťou, doc. PhDr. Vladimíra Hlavenku, CSc. Významné šíriteľa na osobu orientovanej psychoterapii s bohatou lektorskou a supervíznou činnosťou, ktorí po r. 1989 pôsobí v zahraničí. Dr. Dušan Ondrušek, ktorý sa významne zaslúžil o rozvoj a vzdelávanie v oblasti alternatívneho riešenia konfliktov nielen pre absolventov psychológie. Po roku 1989 založil a vedie organizáciu Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS).Prof. PhDr. Janu Plichtovú, významnú rozvíjateľku kvalitatívneho prístupu v psychologickom výskume a prepojenia psychologickej epistemiológie na príbuzné odbory (sociálna antropológia, sociológia, filozofie mysle a filozofie vedy), Z mladšej generácie môžeme spomenúť dlhoročnú hlavnú odborníčku pre psychológiu Ministerstva zdravotníctva PhDr. Katarínu Jandovú, PhD., alebo dlhoročnú prezidentku Slovenskej Komory psychológov Mgr. Evu Klimovú, ktoré mnohoročným úsilím budujú a rozvíjajú modernú psychologickú komunitu, a pracujú aj v sektore legislatívy a exekutívy, ktorá rieši fungovanie psychológov na Slovensku. Ďalej si dovoľujeme spomenúť Dr. Karin Pribišovú klinickú psychologičku a dlhoročnú rozvíjateľku neuropsychológie na Slovensku. Ďalším úspešným absolventom je nesporne aj prof. Ladislav Timuľák, PhD., ktorý je dlhoročne pôsobí aj v manažérskych funkciách v Trinity College Dublin, Írsko. K významným absolventom patria aj prof. Mgr. Peter Halama, PhD., ktorý dlhoročne viedol Ústave experimentálnej psychológie SAV a významne sa zasadil o rozvoj študijných programov na Trnavskej univerzity, z bohatou výskumnou a publikačnou činnosťou medzinárodného významu, podobne ako prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., ktorý je o. i. hlavnou zodpovednou osobou na katedre psychológie UKF, podobne prof. Mgr. Júlia Halamová Kanovská, PhD., ktorá je HZO na FSEV UK. Z mladšej generácie je to napr. Mgr. Martin Marko, PhD., ktorý dlhoročne úspešne pracuje v interdisciplinárnom tíme na Ústav normálnej a patologickej fyziológie Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, s kvalitnou medzinárodnou publikačnou činnosťou alebo doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD., ktorý okrem vysoko kvalitnej publikačnej činnosti s medzinárodným ohlasom, účasťou v zahraničných výskumných konzorciách rozvíja v spolupráci s Psychiatrickou klinikou LF UK v Bratislave a lekárskymi neurovedami, výskum v oblasti modernej psychopatológie ale aj klinickej logopédie. 

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Hodnotenia zamestnávateľov sú uvedené v prílohách.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

 

Rada študijného programu Psychológia bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK.

Členovia Rady študijného programu Psychológia:

Hlavná zodpovedná osoba:

prof. Mgr. Anton Heretik, PhD.,

ďalší členovia:

doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.,

doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD..,

doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.,

doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.;

zástupca zamestnávateľov:

Mgr. Gabriel Hrustič, Psychiatrická nemocnica Phillipa Pinela Dúbravka 841 01,

zástupca študentov:

Mgr. Jozef Smoroň (študent doktorandského štúdia v ŠP Klinická psychológia).

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na webovej stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek: 

 • podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu, 
 • klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu, 
 • sylaby predmetu, 
 • výsledky vzdelávania, 
 • povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK. 
c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:
 • Kompletné znenie študijného plánu so všetkými požadovanými informáciami je uvedené na webovej stránke študijného programu.
 • Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. 
 • Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. 
 • Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.
 • Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.  
 • Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.
 • Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce. 
 • Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu. 
 • Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.
 • Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.    
 • Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116.
d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho stupňa štúdia je 120 pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu diplomovej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v magisterskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Kompletné znenie študijného plánu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov sú uvedené webovej stránke študijného programu.  

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:Študijný program Psychológia, má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.: barbora.mesarosova@uniba.sk Katedra má samostatnú webovú stránku venovanú možnostiam mobilít pre študentov študijného programu.

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry psychológie FiF UK

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu Psychológia má diplomová práca.

Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:

náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave 

Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k diplomovej práci a Obhajoba diplomovej práce. 

Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK.

Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke katedry k záverečným prácam.  https://fphil.uniba.sk/index.php?id=29210

Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 49 – 53. 

Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty k záverečným prácam. 


Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov: 

Študenti študijného programu Psychológia majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK.

Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty


Katedra psychológie realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s univerzitami v:

 • Česká republika: Palacky University in Olomouc; University of Ostrava; Masaryk University in Brno; Pražská Vysoká škola psychosociálních studií;
 • Nemecko: Ruhr-Universität Bochum; International Psychoanalytic University in Berlin; University of Bremen;
 • Portugalsko: University of Porto; University Fernando Pessoa Porto;
 • Poľsko: Jagiellonian University in Cracow;
 • Holandsko: Tilburg University;
 • Španielsko: Autonomous University of Barcelona;
 • Slovinsko: University of Ljubljana;
 • Francúzsko: University of Clermont Auvergne;

V súčasnosti prebieha rokovanie o možnosti uzatvorenia bilaterálnych zmlúv v rámci Erazmu+ s troma univerzitami, ktoré patria, spolu s našou univerzitou, do aliancie univerzít ENLIGHT: University in Gent (Belgium); University in Uppsala (Sweden); National University of Ireland (Gallway University). V rokovaní je aj zmluva s KU Leuven, Belgicko s ktorou členovia katedry spolupracujú na viacerých výskumných projektoch.

Kontaktné údaje sú dostupné tu: https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/uzatvorene-zmluvy-erasmus

Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16. 


Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov: 

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o: 

 • Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10 
 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83  
 • Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10 
 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov.

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam. 


Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami: 

 • Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42. 
 • Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK
 • Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3.
 • V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.  
 • Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky 
 • Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici). 


Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy: 

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka je zverejnený na webovej stránke fakulty.

Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. Mgr. Anton Heretik, PhD., funkčné zaradenie profesor, anton.heretik2@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).
 • Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“
 • Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier.
c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).
 • Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne.
 • Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier.
e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Zoznam školiteľov a vypísaných tém záverečných prác je zverejnený na webovej stránke katedry.

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Jozef Smoroň, jozef.smoron@uniba.sk

Katedra psychológie FiF UK v Bratislave, G 347, Gondova 2, 811 02 Bratislava,

doktorand v programe Klinická psychológia. 

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. Radoslav Blaho, PhD. radoslav.blaho@uniba.sk, (Bližšie informácie)  

Úlohou študijného poradcu je poskytovať študentom poradenstvo pri zostavovaní študijného plánu; objasňovať princípy kreditového systému v duchu ideálnej študijnej cesty; sledovať aktuálne informácie k administratívnym pokynom upravujúcim štúdium (tvorba rozvrhu, odovzdávanie záverečných prác, prihlasovanie na štátne skúšky, atď.) a oboznamovať s nimi študentov; v priebehu semestra poskytovať študentom rady a riešiť problémy spojené s organizáciou štúdia. Usmerňovať študentov pri podávaní žiadostí súvisiacich so štúdiom a pod. Študenti sa na študijného poradcu môžu obrátiť osobne - cez konzultačné hodiny, alebo prostredníctvom video-konzultácie cez aplikáciu MS Teams.

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty.

Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. /2021, čl. 12.


Na Katedre Psychológie študentom k dispozícii sekretariát: Katarína Mešinová, katarina.mesinova@uniba.sk , tel. +421 2 90131 418. Gondova 2 811 02 Bratislava 1, (bližšie informácie a úradné hodiny: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-psychologie/clenovia-katedry/mesinova-katarina/)


Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta: PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu Psychológia sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na treťom a štvrtom poschodí situované pracovisko Katedry psychológie FiF UK.

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/). V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. 

Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra psychológie podľa zamerania študijného programu aj v Laboratóriu kognitívnych procesov, ktoré je vybavené počítačmi a softwarom pre výuku Štatistiky v psychológii, Experimentálnej psychológie, Výskumného praktika a pod. Laboratóriom psychofyziológie, vybaveným hardwarovými a softwarovými prostriedkami pre výuku Úvodu do psychofyziológie, Biopsychológie, prípadne Výskumného praktika. Priestormi, upravenými pre výuku v oblasti metodológie, poradenskej psychológie (miestnosť upravená jednosmerným sklom, ktorá umožňuje pozorovať behaviorálne prejavy), miestnosti upravené pre tréning Sociálno-psychologického výcviku. Študenti psychológie majú tiež možnosť využívať priestory Psychodiagnostickej knižnice, kde môžu nahliadnuť a prezenčne si vypožičať psychodiagnostické metódy v rôznych oblastiach ako sú psychodiagnostické metódy v pracovnej psychológii a personalistike, v detskej, adolescentnej a dospelej klinickej psychológii, v oblasti poradenstva a školskej psychológie. Z hľadiska typov psychodiagnostických metód ide o širokú paletu: dotazníky, inventáre, hodnotiace škály, projektívne aj výkonové testy. Vybavenie psychodiagnostickej knižnice slúži k výuke Psychologickej diagnostiky a pod. Študenti môžu tieto priestory a vybavenie využívať pod vedením školiteľov aj pri svojich bakalárskych prácach.

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

 

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská.


Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviat ačasť.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy/.

 

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek. 

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

V prípade prechodu z prezenčného na dištančné, alebo kombinované vzdelávanie má študijný program zabezpečené systémy na správu a vedenie všetkých predmetov. Pri interaktívnej výučbe sa využíva najmä aplikácia MS Teams, pri správe predmetov MS Teams a Moodle. Študenti majú umožnený vzdialený prístup k obsahu kurzov i k online študijným materiálom. Univerzita i fakulta majú vytvorený systém podpory dištančného vzdelávania, ktoré sa zintenzívnilo najmä v období pandémie Covid-19 a má ich zverejnené na svojom webovom sídle. V prípade potreby dištančného vzdelávania sú všetci vyučujúci v programe schopní vyučovať svoje predmety prostredníctvom aplikácie MS Teams.  


Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.
e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Študentom sa poskytuje aj možnosť športového vyžitia počas vysokoškolského štúdia (Príručka (nielen) pre prváčky a prvákov, časti 4.8 a 4.9).

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

V rámci študijného programu sú uzavreté písomné zmluvy s pracoviskami v rámci ktorých študenti absolvujú povinnú Odbornú prax v rozsahu 125 hodín za semester.


Aktualizovaný zoznam zmluvných pracovísk je publikovaný na fakultnej a katedrovej stránke.

Podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach sa riadia študijným poriadkom.

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty.

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Vnútorný systém zabezpečenia kvality vzdelávania je špecifikovaný vnútorným predpisom fakulty a Študentskou anketou: 

 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
 • Študenti študijného programu majú právo vyjadrovať sa aspoň raz ročne o učiteľoch a o kvalite výučby formou anonymného dotazníka, kde môžu  slobodne prejavovať názory a pripomienky k univerzite, fakulte, katedre, jednotlivým pedagógom a iným zamestnancom fakulty, ako aj k jednotlivým predmetom. Študentská anketa je dostupná na webovej stránke: Študentská anketa
b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021)

Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

Klub absolventov – Alumni klub.

Spätná väzba študentov bola zapracovaná aj do návrhu študijného plánu pre študijný program Psychológia. V nadväznosti na takto získané hodnotenie pôvodného študijného plánu, bol redukovaný počet povinných predmetov, z 18 na 11 a zároveň sa optimalizovala ich kreditáž a rozsah. Tým sa podstatne rozšírili možnosti študentov vyberať si aj z povinne voliteľných resp. voliteľných predmetov nielen v rámci Katedry psychológie. Do študijného plánu boli zaradené viaceré nové povinne voliteľné predmety, o ktoré študenti prejavovali opakovaný záujem a ktoré v reflektujú požiadavky praxe a sledovanie uplatnenia absolventov na trhu práce. Konkrétne v oblasti školskej psychológie: Preventívne a intervenčné stratégie pri skupinovej práci s triedou, alebo gerontopsychológie: Psychologické intervencie v séniu. V študijnom pláne došlo z zlúčeniu viacerých blokov tak, aby bol pre študentov prehľadnejší a flexibilnejší pre potreby uznávania štúdia (Erasmus+).

Bol významne prepracovaný prístup k predmetu Odborná prax, ktorý sa stal svojim rozsahom aj zabezpečením zo strany pracoviska ústredný pre študentov končiaceho ročníka. Viaceré predmety prešli výraznou obsahovou zmenou (napr. Psychodiagnostika v praxi – povodne Klinická psychodiagnostika, Poradenské a psychoterapeutické prístupy - pôvodne Poradenská psychológia a Psychoterapia), tak aby reflektovali aktuálne trendy v psychológii, zvýšili odborné zručnosti študentov po absolvovaní štúdia a zvýšili ich možnosti a kompetencie na trhu práce.    

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).