Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. PhDr. Barbora Mesárošová, CSc.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
MESÁROŠOVÁ
I.2 - Meno
BARBORA
I.3 - Tituly
doc. PhDr. CSc.
I.4 - Rok narodenia
1956
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova ulica 2, 811 02 BRATISLAVA
I.7 - Pracovné zaradenie
VŠ pedagóg - docent
I.8 - E-mailová adresa
barbora.mesarosova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
www.portalvs.sk/regzam/detail/4039
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
32 psychológia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
1979
II.c - Odbor a program
Psychológia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
1979
II.c - Odbor a program
Psychológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
1995
II.c - Odbor a program
Psychológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
Klinická psychológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Katedra psychológie Filozofická fakulta UK v Bratislave od 2017
odborný asistent Katedra psychológie Filozofická fakulta UK v Bratislave 2001-2017
odb. asistent/vedecký pracovník Katedra psychológie Filozofická fakulta UK v Bratislave 1992-2001
odborný pracovník Psychologický ústav Filozofickej fakulty UK v Bratislave 1979-1992

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Eriksonovská kooperatívna hypnoterapia Strředisko psychologických služeb Brno, PhDr. Vladimír Dvořáček 1991
Výcvik v adlerovskej psychoterapii a poradenstve Slovenská adlerovská spoločnosť 2004
Remediál z nemeckého jazyka Katedra jazykov FiFUK 1990
Jazyková a spoločenská príprava expertov JASPEX na UK

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Vývinová psychológia I a II Psychológia I.+II. psychológia/Psychology
Vývinová psychológia Psychológia III. psychológia/Psychology
Doktorandský seminár Klinická psychológia iné / other psychológia/Psychology
Psychológia masovej komunikácie Žurnalistika iné / other mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
co-garant v odbore Psychológia (bakalársky stupeň) II.
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
8
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
60
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
64
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Vývin v dospievaní, dospelosti a starobe Psychológia I. psychológia/Psychology
Akademické zručnosti Psychológia I. psychológia/Psychology
SPV1, SPV2 Psychológia I. psychológia/Psychology
Seminár k bakalárskej práci Psychológia I. psychológia/Psychology
Seminár k diplomovej práci Psychológia II. psychológia/Psychology
Vybrané otázky vývinovej psychológie Psychológia II. psychológia/Psychology
Doktorandský seminár Psychológia III. psychológia/Psychology
Psychológia masmediálnej komunikácie Žurnalistika I. žurnalistika/Journalism

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
86
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
62
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

ADD Mesárošová Barbora (34%), Petríková Alexandra (33%), Machalová Mária (33%) (1991) Expectations under recent socio-political changes and their relations to personality traits and the personality value system. Studia psychologica, 33, 2, 97-110.

2

ADE Mesárošová Barbora (2004). III. Spoločnosť ako sociálny systém. 3. Sociálne prostredie ako významná súčasť životného prostredia (137-151). IV. Sociálne determinačné vplyvy. 1. Spoločenská a kultúrna podmienenosť človeka (152-168). Teodor Kollárik a kol. Sociálna psychológia. Bratislava: Univerzita Komenského.

3

AED Mesárošová Barbora (2013) Faktory, procesy a modely ako zdroje porozumenia reziliencii u adolescentov, (29-53). Eva Szobiová a kol. Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický zdroj]. Bratislava: Univerzita Komenského

4

ADC Mesárošová Barbora (33%), Hajdúk Michal (34 %), Heretik Anty, ml. (33%)(2014). Reziliencia ako črta a výsledok v procese príjmacích pohovorov uchádzačov o štúdium v odbore psychológia. Československá psychologie, 58, 4, 340-354.

5

A+  Mesárošová Barbora (100%): Working with children - attracting the child visitor forms of specialised programmes and activities for different age groups, their objectives, goals and results, and methods of work with children. Conference report/ Tagungsbericht 2011. – Martin: Slovenské národné múzeum, [2013]. - ISBN 978-80-8060-306-9 S.28-43.Konferencia [25.] – Bardejov, 20.8. – 25.8.2011 SK Mesárošová, Barbora, 1956 UKOFIPS (autor) (100 %)

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

AAB Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (100%) : Vplyv médií na vývin psychiky detí a dospievajúcich [elektronickýzdroj].

1. vydanie, 347 zázn. ISBN 978-80-223-4040-3

2

BCI Mesárošová Barbora (2017). Teórie vývinovej psychológie . Skriptá z vývinovej psychológie I.diel. Bratislava:Stimul [elektronický zdroj]

3

AFC Mesárošová, Barbora (34%), Ludrovská Katarína(33%) a Konrádová Ľubica(33%): Processes of resilience in patients with diabetes mellitus type 1. In: 9th RSEP International social sciences conference - ISBN 978-605-284-011-5.- Ankara: Yargi publishing 2018. s.104-113

4

AFC Ľubica Konrádová (34%),Mesárošová Barbora (33%) a Ludrovská Katarína (33%): Attachment, resilience and Glycosylated Hamoglobin in Patients with Diabetes Mellitus Type 1. In: 9th RSEP International social sciences conference - ISBN 978-605-284-011-5.- Ankara: Yargi publishing 2018. s.114-121.

5

AEC  Mesárošová, Barbora (34%), Konrádová Ľubica(33%) a Ludrovská Katarína(33%) . Reziliencia, koping a distres ako prediktory glykemickej kontroly u pacientov s diabetom typu 1. In: Psychologica [elektronický dokument] : č. 48. - : 1. vyd. ISBN 978-80-8127-220-2. - Bratislava : Stimul, 2018. - S. 48-57 [online]

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

ADF: Naništová, Eva (50 %) – Mesárošová, Barbora (50 %): Analýza väzby na miesto a environmentálnych dispozícií detí z vidieka a z mesta. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 35, č. 1 (2000), s. 3-22

Ohlasy (7):

[o1] 2016 Giannakopoulou, S. - Kalianpakos, D.: Journal of mountain science, roč. 13, č. 3, 2016, s. 438 – SCI

[o1] 2003 Lášticová, B. - Bianchi, G.: Československá psychologie, roč. 47, č. 5, 2003, s. 421 – SSCI

[o4] 2005 Kariková, S.: Psychológia v škole. Banská Bystrica : UMB, 2005, S. 22

[o3] 2007 Kretová, E.: Prožívání sebe a měnícího se světa. Praha : Univerzita Karlova, 2007, S. 6

[o3] 2008 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie 1. : dětství a dospívání. Praha : Karolinum, 2008, S. 448

[o4] 2009 Lisá, E.: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 44, č. 3, 2009, s. 192

[o4] 2009 Lisá, E.: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 44, č. 2, 2009, s. 123

ate the output and the corresponding citation.

2

ABD: Mesárošová, Barbora: Faktory, procesy a modely ako zdroje porozumenia reziliencii u adolescentov. In: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 29-53 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-223-3504-1

Ohlasy (4):

[o4] 2013 Konrádová, Ľ.: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, S. 76

[o4] 2013 Szobiová, E.: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, S. 101

[o4] 2013 Filkorová, J. - Szobiová, E.: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, S. 129

[o4] 2013 Vlčáková, M. - Szobiová, E.: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, S. 146

3

ADC: Mesárošová, Barbora (34%) - Hajdúk, Michal (33%) - Heretik, Anton, ml. (33%): Reziliencia ako črta a výsledok v procese prijímacích pohovorov uchádzačov o štúdium v odbore psychológia. In: Československá psychologie. - Roč. 58, č. 4 (2014), s. 340-354

Ohlasy (4):

[o3] 2015 Boleková, V.: QUAERE 2015, vol. 5 [elektronický zdroj]. Hradec Králové : Magnanimitas, 2015, S. 880

[o1] 2015 Kebza, V. - Šolcová, I.: Československá psychologie, roč. 59, č. 5, 2015, s. 450 - SSCI

[o3] 2016 Boleková, V. - Greškovičová, K. - Szobiová, E.: QUAERE 2016, vol. 6. Hradec Králové : Magnanimitas, 2015, S. 561

[o3] 2019 - Boleková, V. - Ritomský, A, - In: Sapere Aude 2019 : společnost a profese učitele 9 [elektronický dokumen] . - Hradec Králové : Magnanimitas, 2019 ; S. 183 [CD-ROM]

4

ADF: Naništová, Eva (50 %) – Mesárošová, Barbora (50 %): Stimulátory rozvoja environmentálneho uvedomenia u detí mladšieho školského veku. In Pedagogická revue, roč. 45, č.5-6 (265-273).                                                                                                                                                                                                     Ohlasy (3):     [o4 ] 1996 – Rosová, V. – Bianchi, G. In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae 8. Bratislava: Univerzita Komenského, 1996; s.59                                                                                                                                                                                                                                                                 [o4 ] Rosová, V. In: Europe: Expectations and reality. Bratislava: Institute for Sociology Slovak Academy of Sciences, 1999, s. 126.                                                                                                                                                                                                                  [o4 ] 1994 - Fabián, D. - In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae 3 . - Bratislava : Stimul, 1994 ; S. 267.         

5

GII:Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] - Marušková, Marta: Testy školskej spôsobilosti pre sociálne znevýhodnené deti. - Bratislava : ICL, 2004. - 46 s. Lit. 37 zázn.

Ohlasy (5):

[o4] 2006 Farkašová, E. - Kundrátová, B.: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 41, č. 2, 2006, s. 151

[o4] 2009 Farkašová, E.: Premeny psychológie v európskom priestore. Bratislava : Stimul, 2009, S. 402

[o4] 2008 Huľová, Z.: InteRRa 6 : interkulturalita a národnostné menšiny : v sociálnych, filozofických, pedagogických, kultúrnych, historických a prírodovedných súvislostiach. Spišská Nová Ves : Hnutie R - Spiš, 2008, S. 308

[o4] 2010 Kundrátová, B.: Dieťa v ohrození. Bratislava : Slovenská vysoká škola práva, 2010, S. 137

[o3] 2012 White, J.M.: Pitfalls and bias : entry testing and the overrepresentation of Romano children in special education. Budapest : REF, 2012, S. 75

[o4] 2008 Čavojová, V., Belovičová, Z.:Roma practical skills test (RPST). Effective mean of estimation of practical inteligence for psychologists and teachers. In: ICER 2008: International conference of education. Madrid, 17.-19. november 2008. Madrid International association of technology, 2008/ - ISBN 978-84-612-5091-2, s.2

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Sebaregulácia detí v mladšom školskom veku -úloha temperament a exekutívnych funkcií 

VEGA 1/0640/22

Obdobie riešenia: 2022-2025

Vedúca projektu: doc. PhDr. Barbora Mesárošová, CSc.  

Hlavným cieľom projektu je analýza vzťahu medzi temperamentom a exekutívnymi funkciami vo vývinovom kontexte a ich kritická úloha v sebaregulačnom procese u detí v mladšom školskom období. Správanie detí sa bude hodnotiť prostredníctvom performačných úloh, zameraných na exekutívne funkcie, hodnotením ich deficitov rodičmi, ako aj cez rodičovské hodnotenie temperament. Tieto vzťahy sa budú testovať aj v biologickej rovine, sledovaní aktivity a reaktivity ANS počas performačných testov i v pokojovej fáze. Využitím viaczdrojového hodnotenia možno zvýšiť validitu zistení a lepšie porozumieť vekom podmieneným zmenám v sebaregulácii na biologickej aj behaviorálnej úrovni.

2

Automatizované rozpoznávanie antisociálneho správania v online komunitách

APVV-17-0267

Obdobie riešenia: 2018 – 2020

Vedúci projektu: prof., Ing. Pavol Návrat, PhD., spoluriešiteľka: doc. PhDr. Barbora Mesárošová, CSc.

Projekt sa zameriava na výskum nových modelov a metód pre automatizované rozpoznávanie antisociálneho správania v online komunitách. Antisociálne správanie v online prostredí patrí medzi najaktuálnejšie a najvážnejšie problémy, ktoré výrazným spôsobom ohrozujú nielen princípy, na ktorých bol web vybudovaný, ale majú aj kritický presah do fungovania spoločnosti. Typickým príkladom je šírenie falošných informácií prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré vplývajú na budovanie názorov ľudí a ovplyvňujú tak ich následné rozhodnutia. Iným typickým príkladom je šírenie neznášanlivých postojov, príp. priame útočenie na osoby v online priestore. Tieto negatívne situácie nechtiac umožnil rozvoj informačných technológií. Informačné technológie sa však teraz môžu stať aj prostriedkom pre lepšie porozumenie a vysporiadanie sa s týmto fenoménom. Úspešné dosiahnutie tohto cieľa však vyžaduje multidisciplinárny výskum. Primárnym zameraním projektu je výskum modelov a metód pre automatizované rozpoznávanie antisociálneho správania. Explicitné modely je možné rozvinúť vďaka dátovej analýze integrovaných datasetov, ale aj na kvalitatívnom porozumení malígneho obsahu a správania.

3

Osobnosť ako zdroj reziliencie i rizika u chronicky chorých pacientov

VEGA 1/1013/16

Obdobie riešenia: 2016 – 2018

Vedúca projektu: doc. PhDr.Barbora Mesárošová, CSc.

V projekte sme sa podujali vymedziť koncept reziliencie, ako rámec pre jeho objasnenie sme si zvolili socio-ekologický model M. Ungara. Poskytli sme prehľad jeho protektívnych i rizikových faktorov. S cieľom objasniť zníženú úroveň reziliencie u vzorky diabetikov (N = 57) a atopikov (N = 96), zaradili sme k výskumným nástrojom škály reziliencie a dotazníky zamerané na chronicky chorých pacientov - Brief Coping Scale, DASS-42, DKNA.. Uplatnili sme priekopnícke vizuálne metódy (tzv. Photo voice), vďaka nim sme odhalili ochranné faktory reziliencie, skryté témy a obranné mechanizmy. Pre skvalitnenie liečby diabetu sme podrobili skúmaniu na pacienta orientovaný model. Naviguje pacientov ako skvalitniť vlastný liečebný režim, ako sa zodpovedne správať k svojmu organizmu a ako rešpektovať vlastné potreby, hodnoty a preferencie. Zaujímavý príspevok predstavuje i analýza vplyvu vzťahovej väzby a negatívnych afektov na rezilienciu. 

4

Monitoring a analýza psychofyziologických korelátov, ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných

VEGA 1/1110/12

Obdobie riešenia: 2012 – 2015

Vedúci projektu: doc. PhDr. Igor Brezina, CSc, spoluriešiteľka: PhDr.Barbora Mesárošová, CSc.

Projekt prispel k rozšíreniu repertoáru diagnostických metód vybraných klinických stavov, ale aj dlhodobejších nastavení(osobnostných čŕt) prostredníctvom psychofyziologických ukazovateľov. Popri využití klasických metód, zameraných na posúdenie vzťahu k neurotizmu či úzkostlivosti, sme sa zamerali i na uplatnenie Psychobiologickej teórie osobnosti Cloningera a spol. V klinickej oblasti bolo zámerom využiť nasnímané neurofyziologické prejavy vo vzťahu k diagnostike vybraných psychických porúch a ťažkostí i psychoterapeutické postupy a intervecie s cieľom zlepšiť psychické fungovanie. Z metodologického hľadiska sme sa zamerali na možnosti validizácie niektorých dotazníkových metód pomocou psychofyziologických ukazovateľov. Z hľadiska základného výskumu sme sa usilovali preskúmať vzťah vybraných osobnostných čŕt a ich vplyvov na psychofyziologické zmeny, s ohľadom na využitie nových bezkontaktných metód snímania neurofyziologických zmien.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka výboru Slovenská Adlerovská Spoločnosť 2004-2012
členka North American Society of Adlerian Psychology 2006-2012
členka Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV 1981-2010
spravodajkyňa Komisia VEGA, Min. školstva SR 2006-2014
členka odborovej komisie (PhD) Klinická psychológia Filozofická fakulta UK v Bratislave, Paneurópska VŠ od r. 2016 ; od r. 2019

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Katedra psychológie FF Karlovej univerzity v Prahe Celetná ul., Praha v r. 2010 - apríl 5 dní "Prednášky na tému: 1. Podpora rómskej menšiny v oblasti vzdelávania (2hod.) 2.Testy školskej spôsobilosti pre sociálne znevýhodnené deti (2 hod.) Semináre na tému reziliencia (2 hod.) "

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

- Expert projektu Phare (SR0103.01) „Reintegrácia sociálne znevýhodnených detí zo špeciálnych škôl do štandardných základných škôl” – vývoj a štandardizácia diagnostickej metodiky skríningového typu „Testy školskej spôsobilosti pre sociálne znevýhodnené deti“. Testovanie rómskych detí predškolského veku, r. 2003-2004

- Autorka manuálu a programu určeného pre učiteľov, vychovávateľov a dobrovoľníkov pracujúcich    s deťmi v málo podnetnom a etnicky a kultúrne diferencovanom prostredí, osobitne s deťmi z marginalizovaných skupín - Program vznikol ako výsledok trojstrannej spolupráce odborníkov z Bulharska, Slovenska a Maďarska za účasti experta z ETUCE – medzinárodnej odborovej organizácie združujúcej učiteľov európskych krajín s centrálou v Bruseli r. 2005 - 2006. 

- členka rigoróznej komisie na Katedre psychológie FiFUK

- členka odborovej komisie (PhD) pri katedre psychológie na Paneurópskej VŠ

- v r. 2020 oponentka 3 habilitačných prác z odboru psychológia (Košice, Nitra)