Opis študijného programu
Študijný program dKP/x - klinická psychológia
Štúdium Stupeň - III. - doktorandský, forma - externá, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Klinická psychológia, číslo študijného programu: 9901
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
PhD. stupeň (tretí), ISCED-F kód stupňa vzdelávania: 864
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
32. Psychológia, ISCED-F kód odboru: 0313
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný študijný program
Udeľovaný akademický titul za menom.
PhD.
g) - Forma štúdia.
externá
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Študijný program zabezpečuje len Filozofická fakulta UK v Bratislave.

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský, anglický
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
päť rokov
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
počet študentov: 2
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Absolvent 3. stupňa programu Klinická psychológia je spôsobilý uplatňovať zásady a princípy vedeckej práce, metódy vedeckej formulácie problémov, jazykovú komunikáciu, propagáciu a komunikáciu s verejnosťou, aplikovanie výsledkov výskumu do praxe a etické princípy vedeckej informačnej, mediálnej i propagačnej činnosti. Absolvovaním študijného programu Klinická psychológia na 3. stupni vysokoškolského vzdelania absolvent získava široké odborné zázemie postavené na súčasnom všeobecno-psychologickom poznaní, najnovších výskumných trendoch v oblasti klinickej psychológie, ale aj interdisciplinárnych oblastiach, ako je psychopatológia, neurofyziológia či neurovedy. Absolvent programu Klinická psychológia na 3. stupni využíva nielen poznatky o aktuálnom poznaní vo vyššie uvedených oblastiach, ale je schopný aplikovať získané poznanie a zručnosti v oblasti aktuálnych trendov v oblasti metodológie a štatistickej analýzy a modelovania skúmaných javov. Absolvent je schopný pracovať s modernými technologickými postupmi v rámci psychologického aj interdisciplinárneho výskumu.


Teoretické vedomosti a schopnosti: absolvent je schopný vedecký bádať a prinášať nové poznatky v oblasti klinickej či všeobecnej psychológie ako aj v oblasti psychopatológie a neurovied. Je schopný osvojiť si základnú metodológiu a tvorivo ju uplatniť pri riešení zložitých vedeckých problémov na úrovni teoretického aj aplikovaného výskumu. Je schopný tvorivo uplatniť odborné vedomosti a aplikuje poznatky pri tvorbe nových metód a nových vedeckých poznatkov v odbore a prispieva k rozvoju psychológie a klinickej psychológie ako vedy. Dokáže spracovať koncepčné a analytické materiály a je schopný tvorivo obohacovať odbor publikovaním v kvalitných medzinárodných časopisoch a vydavateľstvách. Tvorivo využíva informačné systémy a pracuje v digitálnom prostredí. Dokáže aplikovať metódy a techniky pri príprave a realizácií výskumných projektov. Dokáže výsledky svojho bádania formulovať nielen pre špecifickú a všeobecnú vedeckú obec ale aj z hľadiska diseminácie a popularizácie výstupov pre širokú verejnosť a ďalšie zainteresované strany ako je štátna a verejná správa či súkromný sektor.


Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. 

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent je pripravený na uplatnenie v akademickej sfére, v základnom aj aplikovanom výskume, vrátane schopností samostatne riešiť projektového úlohy a manažovať projektové tímy, vrátane interdisciplinárnej spolupráce nielen v oblasti duševného zdravia a neurovied. Špecificky môže ísť o pozície výskumný pracovník, analytik, vysokoškolský učiteľ, metodik, poradca, konzultant, manažér výskumných a iných projektových tímov, špecialista v oblasti klinickej psychológie a poradenstva v oblasti psychológie vrátane oblasti ako je psychológia zdravia v pracovnom, v školskom prostredí a ďalších oblastiach. Absolventi študijného programu sa môžu a reálne uplatňujú v najrôznejších pozíciách v štátnom a verejnom sektore, takisto ako v rôznych odvetviach privátneho biznisu, nielen v oblasti zdravotníctva.

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Daný študijný program nemá regulované povolania v súlade s požiadavkami pre získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu. Samostatný výkon práce psychológa je v rámci existujúcej slovenskej legislatívy regulovaným povolaním, nie je však viazaný na získanie hodnosti PhD., a je predmetom samostatného špecializovaného štúdia akreditovaného Ministerstvom zdravotníctva SR. Program ale pripravuje študentov na výskumné smerovanie v najrôznejších oblastiach výskumu, aplikácie a intervencie v najrôznejších oblastiach, ktorých sa týka téma duševného zdravia. 

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Uplatnenie absolventov pravidelne zisťujeme v rámci študijného programu – komunikáciou s absolventmi, ako aj prieskumom a vyhodnocovaním uplatnenia absolventov na úrovni fakulty. Sledujeme podiel absolventov, ktorí sa uplatnia v odbore a mimo odboru. Výsledky prieskumov sa premietajú do pretvárania študijného plánu, ktorým reagujeme na zmeny na trhu práce v oblasti uplatnenia absolventov študijného programu. 

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

V rámci niekoľko desiatok rokov trvajúcej tradície fungovania študijného programu, kde sa počas jeho trvania viackrát menila príslušná legislatíva SR a v súčasnom označení študijného programu: Klinická psychológia od roku 2009, mnohí absolventi programu zastávali a zastávajú mnohé významné funkcie, sú výraznými osobnosťami nielen v oblasti klinickej psychológie na Slovensku, podieľajú sa na rozvoji klinickej psychológie a forenznej psychológie nielen v oblasti výskumu ale aj praxe. Viacerí z nich pôsobili a pôsobia ako docenti a profesori nielen na Katedre psychológie FiF UK ale aj v iných vysokých školách a akademických inštitúciách a zásadne sa podieľali na formovaní a rozvoji odboru klinická psychológia na Slovensku.

V zmysle priloženého dokumentu o absolventoch štúdia za posledných desať rokov, uvádzame ako príklad nasledovných úspešných absolventov: 

 • Mjr. Mgr. Juraj Banský, PhD., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov. Dlhoročný príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže. Významne sa podieľa na rozvoji metodík práce s odsúdenými, špecificky na oblasť psychologickej diagnostiky. 
 • Mgr. Silvia Blahunková, PhD., pracuje ako analytička výskumu RTVS, kde realizuje kvantitatívny aj kvalitatívny výskum, spracováva špecifické analýzy mediálneho trhu. 
 • Mgr. Petra Brandoburová (rod. Labudíková), PhD., klinická psychologička, riešiteľka viacerých úloh APVV, ktorá sa zaoberá problematikou kognitívnych porúch a psychologickými aspektami vyššieho veku. Pracuje na II. Neurologickej klinike a v súkromnej ambulantnej sfére. Dlhodobo sa podieľa na rozvoji a reforme v oblasti neuropsychológie v klinickej praxi. 
 • Doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD., pôsobí na Katedre psychológie FiF UK a Psychiatrickej klinike LF UK a UNB Bratislava. Má za sebou významnú výskumnú a publikačnú činnosť a základnom aj aplikovanom výskume, vrátane spolupráce v rámci zahraničných a interdisciplinárnych tímov, vedie viaceré výskumné projekty. 
 • PhDr. Katarína Jandová, PhD., dlhoročne pôsobí ako hlavný odborník MZ SR pre psychológiu. Je členkou viacerých pracovných skupín MZ pre reformu psychiatrie a duševného zdravia. Pracuje a rozvíja oblasť psychosomatiky a práce psychológa na somatických oddelenia. Zamestnanie: klinický psychológ, UNB Bratislava, 1. gynekologicko-pôrodnícka klinika UNB a SZU, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava – Kramáre. 
 • Mgr. Jana Remiarová (Lišková), PhD., aktuálne pracuje na oddelení Ľudských zdrojov v zaisťovacej spoločnosti Swiss Re ako HR Partner. Ako externá spolupracovníčka sa aktívne podieľa na študentských projektoch prepájania teórie s praxou v oblasti organizačnej a personálnej psychológie. 
 • Mgr. Martin Marko, PhD., úspešný výskumný pracovník na Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV, s významnou publikačnou a ďalšou vedeckou činnosťou v rámci interdisciplinárnej spolupráce na riešení základných aj aplikovaných výskumných úloh.
 • Mgr. Jakub Rajčáni, PhD., odborný asistent na Katedre psychológie FiFUK, dlhodobo sa venuje metodológii a štatistike v psychologickom výskume, zameriava sa na oblasť biopsychológie a neurofyziológie, je zapojený v riešení viacerých interdisciplinárne zameraných výskumných úlohách v rámci riešených grantov. 
 • Mgr. Jakub Remiar, PhD., pracuje na pozícii Head of Monetization v spoločnosti Traplight Ltd. Venuje sa vývoju počítačových hier, behaviorálnej psychológii a kyberpsychológii.
 • Mgr. Petra Soláriková, PhD., odborná asistentka na Katedre psychológie FiFUK, s vysoko kvalitnou vedeckou a publikačnou činnosťou. Zameriava sa na oblasť biopsychológie a neurofyziológie, je zapojená v riešení viacerých interdisciplinárne zameraných výskumných úlohách v rámci riešených grantov. 
 • Mgr. Daniela Turoňová, PhD. odborná asistentka na Katedre psychológie FiFUK. Zameriava sa na oblasť kognitívnych procesov, psychofyziológie a metodológie. Je zapojená v riešení viacerých interdisciplinárne zameraných výskumných úlohách v rámci riešených grantov. 
 • Mgr. Viktor Svetský, PhD., vedúci odboru nadrezortnej spolupráce na MZ SR. V tejto pozícii riadi medzirezortnú spoluprácu na reforme prístupu štátu k problematike duševného zdravia. 
 • Mgr. Štefan Vanko, PhD., súkromná ambulantná prax. Jeden z najaktívnejších klinických psychológov v slovenskej komunite, organizátor veľkého množstvo vzdelávacích aktivít pre začínajúcich klinických psychológov. 
 • Mgr. Miroslava Zimányiová, PhD., významná prakticky orientovaná klinická psychologička, lektorka vzdelávania, špecialistka pre oblasť krízovej intervencie a psychotraumatológie, donedávna dlhoročne pôsobila na Psychiatrickej klinike LF UK a UNB. 
c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Viď prílohy – hodnotenia relevantných externých zainteresovaných strán.

Hodnotenia zamestnávateľov sú uvedené v prílohách.

Centrum MEMORY

RTVS

Swiss Re

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Zbor väzenskej a stráže

Psychiatrická klinika LF UK

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý definuje Vnútorný predpis č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“; čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37. Štruktúru študijných plánov študijných programov III. stupňa upravuje tiež Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Tretia časť – Osobitné ustanovenia o doktorandskom štúdiu. Rada študijného programu III. Stupňa Klinická psychológia bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. 


Členovia Rady študijného programu III. stupňa Klinická psychológia: prof. Mgr. Anton Heretik, PhD. (hlavná zodpovedná osoba / garant), doc. Michal Hajdúk, PhD. (spolugarant), doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD. (spolugarantka), Prof. PhDr. Petr Weiss, PhD. (spolugarant), doc. PhDr. Eva Rošková, PhD. (spolugarantka),Mgr. Gabriel Hrustič (zástupca zamestnávateľov), Psychiatrická nemocnica Phillipa Pinela, Mgr. Jozef Smoroň (zástupca studentov).


Integrálnou súčasťou štúdia v študijných programoch III. stupňa na FiF UK je celofakultná ponuka výberových predmetov pre doktorandov. Táto sa aktualizuje na každý akademický rok, tak aby študent počas štúdia, najmä v 1. a 2. ročníku, si mohol zapísať viacero kurzov podľa svojho výberu. Pri príprave tejto ponuky sa kladie dôraz na interdisciplinaritu a na metodológiu vedeckej práce. Detailnejšie informácie o aktuálnej ponuke vrátane informačných listov možno nájsť v AIS2 a na webstránke študijného programu. 

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené v prílohách. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek: 

 • podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu, 
 • klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu, 
 • sylaby predmetu, 
 • výsledky vzdelávania, 
 • povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK
c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:
 • Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.
 • Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. 
 • Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.
 • Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom. 
 • Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.
 • Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.
 • Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.
 • Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7. 
 • Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu. 
 • Predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116. 
d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie doktorandského štúdia je 240. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za dizertačnú skúšku a úspešnú obhajobu dizertačnej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie doktoranda v externej forme štúdia počas akademického roka sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 48 kreditom. V externej forme doktorandského štúdia musí doktorand pre svoj postup do každého ďalšieho roka získať minimálne 30 kreditov. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť a tretia časť.).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:
 • počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 24
 • počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 12 
 • počet kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy a výskumu, potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 70
 • počet kreditov za pedagogickú činnosť (prípadne inú praktickú činnosť realizovanú na fakulte alebo v príbuznom zariadení, ak to vyžaduje charakter štúdia: 30
 • počet kreditov za záverečné práce – práca k dizertačnej skúške, dizertačná práca – a ich obhajobu, potrebných na riadne skončenie štúdia: 20 + 30 = 50


Súčet uvedených minimálnych počtov kreditov v jednotlivých častiach študijného programu je nižší ako celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie doktorandského štúdia (186 ‹ 240), čo znamená, že študent musí v niektorej/niektorých časti/častiach študijného programu získať viac ako len predpísaný minimálny počet kreditov.

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:


Študijný program III. stupňa Klinická psychológia má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu.


Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:


Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou: 

Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania je zabezpečená tým, že individuálny študijný plán doktoranda v študijnom programe zostavuje školiteľ v súčinnosti s doktorandom, a to s prihliadnutím na špecializáciu študenta a tému dizertačného projektu. Študenti študijného programu budú mať možnosť využiť medzinárodné mobilitných programov vrátane schémy doktorandského štúdia pod dvojitým vedením (cotutelle), ako aj prostredníctvom medzifakultných mobilitných programov a výberových predmetov inej fakulty, ktoré si budú môcť zapísať na základe zmluvy o štúdiu (Vnútorný predpis č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 8, ods. 6, písm. a) a f). Pravidlá UK a FiF UK rešpektujú prenos a uznávanie kreditov získaných v rámci mobility. Predmet absolvovaný na prijímajúcej vysokej škole, ktorý je obsahom a rozsahom porovnateľný s predmetom na vysielajúcej fakulte, a ktorý študent absolvuje v rámci schválenej akademickej mobility sa bude automaticky uznávať ako absolvovaný (povinný, povinne voliteľný alebo výberový).

Podľa Študijného poriadku FiF UK, čl. 17, ods. 1, má študent právo požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého odboru v rámci Univerzity Komenského, čím sa zabezpečuje možnosť flexibility trajektórií štúdia. Následne Študijný poriadok FiF UK, čl. 18, upravuje podmienky uznávania štúdia a častí štúdia absolvovaného v minulosti, pričom stanovuje dĺžku obdobia aj úroveň hodnotenia, ktorá umožňuje získané hodnotenie uznať. 


Filozofická fakulta UK podľa Vnútorného predpisu FiF UK č. 5/2020, čl. 19 umožňuje študentom prenos kreditov získaných aj pri absolvovaní časti štúdia na inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí (študentská mobilita) do počtu spočítavaných kreditov študenta podľa §4 ods. 3 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia 

Koordinátorom pre mobility je: doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD. 

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke.

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu III. stupňa Klinická psychológia majú záverečné práce: práca k dizertačnej skúške a dizertačná práca. Ich podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení sú upravené internými predpismi univerzity a fakulty: 

 •  VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 30 – 35
 •  Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave
 • Časové vymedzenie vypisovania tém dizertačných prác, ako aj prijímacie konanie na doktorandské štúdium je upravené Vnútorným predpisom UK č. 4/2021 – Pravidlá prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 11, ako aj Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 53. 
 • Vypisovanie tém dizertačných prác sa zverejňujú na webovej stránke FiF UK, Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:

Študenti študijného programu Klinická psychológia majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedra psychológie realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s univerzitami v:

 • Česká republika: Palackého univerzita Olomouc; Ostravská univerzita; Masarykova univerzita Brno; Vysoká škola psychosociálních studií Praha
 • Nemecko: Ruhr-Universität Bochum; International Psychoanalytic University in Berlin; University of Bremen
 • Portugalsko: University of Porto; University Fernando Pessoa Porto
 • Poľsko: Jagiellonian University, Kraków
 • Holandsko: Tilburg University
 • Španielsko: Autonomous University of Barcelona
 • Slovinsko: University of Ljubljana
 • Francúzsko: University of Clermont Auvergne

V súčasnosti prebieha rokovanie o možnosti uzatvorenia bilaterálnych zmlúv v rámci Erazmu+ s troma univerzitami, ktoré patria, spolu s našou univerzitou, do aliancie univerzít ENLIGHT: University in Gent (Belgium); University in Uppsala (Sweden); National University of Ireland (Gallway University). V rokovaní je aj zmluva s KU Leuven, Belgicko s ktorou členovia katedry spolupracujú na viacerých výskumných projektoch.

Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty 


Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.


Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

 • Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10
 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83
 • Vnútorný predpis UK č. 13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10
 • Vnútorný predpis FiF UK č. 8/2022 – Etický kódex

Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.


Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorný predpis UK č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke.Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc., a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3. 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici). 


Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).
 • Harmonogram akademického roka je koncipovaný v súlade s VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok.
 • Aktuálny harmonogram akademického roka.
 • Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.


7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. Mgr. Anton Heretik, PhD., funkčné zaradenie profesor, anton.heretik2@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v AIS.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Zoznam školiteľov a vypísaných tém záverečných prác je zverejnený na webovej stránke.

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Jozef Smoroň, študent PhD., Katedra psychológie FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava, e-mail: smoron1@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD, Katedra psychológie FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava, e-mail: michal.hajduk@uniba.sk 

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí Oddelenie vedy a doktorandského štúdia, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov študijných programov III. stupňa (kontakty na pracovníčky oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty. Zodpovednosť a kompetencie oddelenia sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. 7/2023, čl. 21.


Študenti majú k dispozícii aj sekretariát katedry : Katedra psychológie FiF UK, adresa: Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzita Komenského, Gondova ulica 2, Bratislava 1, 811 02. Sekretariát Katedry psychológie FiF UK: Katarína Mešinová, kontakt: katarina.mesinova@uniba.sk, Telefón: +421 2 90131 418 


Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta: PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, martin.cicilla@uniba.sk, web. Informácie k ubytovaniu študentov sú dostupné na webovej stránke UK 

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu Klinická psychológia sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na treťom a štvrtom poschodí situované pracovisko Katedry psychológie FiF UK.

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty). V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť.


Katedra psychológie disponuje technicky kvalitne vybaveným laboratóriom psychofyziológie, kde sa realizujú vedecké projekty (APVV, VEGA, KEGA a i.) i špecializovaná výučba. S tímom laboratória aktívne spolupracuje LF UK a BMC SAV. Doktorandi s biopsychologickým smerovaním sa môžu priamo podieľať na vedeckých aktivitách laboratória. 

Katedra psychológie stojí aj za Centrom výskumu psychických porúch UK, ktoré vzniklo v roku 2018 ako priestor pre spoluprácu odborníkov na psychické poruchy z Katedry psychológie FIF UK a Psychiatrickej kliniky LF UK a UNB. Centrum sídli vo Vedeckom park UK. Primárnym cieľom centra bolo vytvoriť platformu pre interdisciplinárny výskum duševných porúch a duševného zdravia s využitím rôznych výskumných metód (behaviorálne metódy, sebaposudzovacie škály, eye-tracking, fyziológia (EMG, EDA, pulz atď.) a pod.). Centrum má predstavovať zároveň platformu pre multiodborovú post-graduálnu výuku (klinická psychológia, psychiatria a lekárske neurovedy). V centre rieši svoje dizertačné práce viacero doktorandov, ktorý zároveň dohliadajú na pregraduálnych študentov pri zbere dát. Doktorandi v našom programe tak majú praktickú možnosť realizovať interdisciplinárny výskum od skorých fáz ich štúdia. Centrum je vybavené modernou prístrojovou technikou, ktorá bola zakúpená z riešených grantových úloh.


Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice.


Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).


Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská.


Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis VP 2023 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek. 

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.


Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Na výučbe participujú pracoviská Psychiatrická klinika LF UK a UNB v Bratislave - Staré Mesto a Psychiatrická klinika UNB Bratislava – Ružinov. Doklady o spolupráci sú súčasťou príloh spisu. Na neformálnej úrovni spolupracujeme aj s ďalšími pracoviskami, pričom v najbližšom období ideme uvedené spolupráce formalizovať cez zmluvy resp. memorandá o spolupráci.

Aktualizovaný zoznam ďalších zmluvných pracovísk je tu.  


e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Študentom sa poskytuje aj možnosť športového vyžitia počas vysokoškolského štúdia. Bližšie informácie: Príručka (nielen) pre prváčky a prvákov – časti 4.8 a 4.9.

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č. 11/2023 – Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium posudzuje prijímacia komisia na základe predloženého dizertačného projektu a priebehu prijímacej skúšky. Informácie o prijímacom konaní sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Prijímacia komisia pri hodnotení uchádzačov uplatňuje bodový systém a využíva jednotný postup, zabezpečujúci objektivitu, férovosť a rovnosť šancí na základe využitia jednotnej formy zápisu z prijímacieho konania, na základe ktorého dekan rozhoduje o prijatí alebo neprijatí uchádzača.  

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty

 

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty.  

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.
b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu