Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko
prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Filozofická fakulta
Sídlo fakulty:
Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Bátora
I.2 - Meno
Jozef
I.3 - Tituly
Prof., MPhil., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1976
I.5 - Názov pracoviska
Katedra politológie FiFUK
I.6 - Adresa pracoviska
FiFUK, Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
batora3@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5101?mode=full&do=filterForm-submit&name=Jozef&surname=B%C3%A1tora&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
politológia
I.11 - ORCID iD
0000-0003-1566-7652

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1997
II.c - Odbor a program
Politológia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
University of Bergen, Nórsko
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
Master of Philosophy (M.PHIL.), Verejná správa (Public Administration)
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
University of Oslo, Nórsko
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
PhD., Politológia (Political Science)
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
Teória politiky
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2016
II.c - Odbor a program
Politológia
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Profesor Katedra politológie, FiFUK od 1.7.2016
Vedecký pracovník (Research Fellow) Institute for European Integration Research, Austrian Academy of Sciences 1.4.2006 - 30.6.2008

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Politické inštitúcie v komparatívnej perspektíve - Organizácie a inštitúcie (PhD-kurz v anglickom jazyku)) Katedra politológie, FiFUK od ak. roku 2016-17
Seminár k bakalárskej práci Katedra politológie, FiFUK od akad. roku 2020-21

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Politické inštitúcie v komparatívnej perspektíve - Organizácie a inštitúcie (PhD-kurz v anglickom jazyku)) Politológia 3. (PhD.) Politológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
politológia 3. politológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
politológia politológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
24
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
11

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
103
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
20
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
43
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
1379 (google scholar)
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
677 (google scholar)
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
163 (na vybraých 5 výstupov na zálklade Google Scholar a bez autocitácií)
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
96 (na vybraných 5 výstupov na základe Google Scholar a bez autocitácií)
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
45
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
18
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.Bátora, J. (2021): “States, Interstitial Organizations and the Prospects for Adaptation of the Liberal International Order”, International Affairs, 97(5): 1433 – 1450
2.Bátora, J. and Hynek, N. (2014): Fringe Players and the Diplomatic Order: The ‘New‘ Heteronomy. Basingstoke: Palgrave
3.Bátora, J. (2013): “The ‘Mitrailleuse Effect’: The EEAS as an Interstitial Organization and the Dynamics of Innovation in Diplomacy”, Journal of Common Market Studies, 51(4): 598-614
4.Bátora, J. (2009): “European Defence Agency: A Flashpoint of Institutional Logics”, West European Politics, 32 (6): 1075-1098
5.Bátora, J. (2005): "Does the European Union Transform the Institution of Diplomacy?" , Journal of European Public Policy, Vol. 12, No. 1, pp. 44-66
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.Bátora, J. (2021): “States, Interstitial Organizations and the Prospects for Adaptation of the Liberal International Order”, International Affairs, 97(5): 1433 – 1450
2.Bátora, J. (2021): “Dynamics of Differentiated Integration in EU Defense: Organizational Field Formation and Segmentation”, European Foreign Affairs Review, Vol. 26, 63-86
3.Bátora, J. (2021): Uznanie v Európskej únii: Zápasy o obvyklosť, spravodlivosť a identitu. Bratislava: Vydavateľstvo UK
4.Bátora, J., Osland, K., Qehaja, F. and Stojanovic, S. (2021): “Spaces and Institutional Logics in Post-Conflict Settings of Mitrovica”, Journal of Intervention and Statebuilding, 15 (1): 114-131
5.Bátora, J. and Fossum, J.E. (2020, eds.): Towards a Segmented European Political Order: The EU’s Post-Crises Conundrum. London: Routledge
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.March, J.G. and Olsen, J.P. (2006): "Elaborating the New Institutionalism" in Goodin, R.E. (ed.): The Oxford Handbook of Political Institutions. Oxford: Oxford University Press, 3-20
2.Olsen, J.P. (2009): "Change and continuity: an institutional approach to institutions of democratic government", European Political Science Review, 1(1): 3-32
3.Adler-Nissen, R. (2014): "Symbolic power in European diplomacy: the struggle between national foreign services and the EU's External Action Service", Review of International Studies, 40(4): 657 - 681
4.Ansell, C. and Trondal, J. (2018): "Governing turbulence: An organizational-institutional agenda", Perspectives on Public Management and Governance, 1(1): 43–57
5.Bicchi, F. and Schade, D. (2021): "Whither European diplomacy? Long-term trends and the impact of the Lisbon Treaty" Cooperation and Conflict, Vol. 45
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.2019 – 2023: EU3D – Differentiation, Dominance and Democracy in the EU; funded by the EU’s Horizon 2020 program; consortium budget 3.4 million euro (work package coordinator and senior researcher at Comenius University)
2.2016 – 2019: EUNPACK – A Conflict Sensitive Unpacking of the EU Comprehensive Approach to Conflict and Crises Mechanism; funded by the EU’s Horizon2020 program; consortium budget 3.2 million euro (work package coordinator and senior researcher at Comenius University)
3.2016 - 2020: Usporiadanie uznania v EÚ a malé členské štáty (EURECOR), funded by the Slovak Research and Development Agency - APVV, project budget 229.000 euro (principal investigator)
4.2015 – 2016: Democratic Governance and Differentiation in Europe; funded by Norway EEA Grants; project budget 120.000 euro (principal investigator at Comenius University, with John E. Fossum as project co-leader at ARENA, University of Oslo)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Šéfredaktor Journal of International Relations and Development (Palgrave) 2012 - 2015
Držiteľ Jean Monnet Chair Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, FSEV UK 2012 - 2015

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Stanford University, Freeman Spogli Institute for International Studies Palo Alto, California, USA 1.7. - 18.12.2013 Štipendium Fulbrightovej nadácie, výskumný pobyt na pozvanie od prof. Jamesa G. Marcha

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
Recenzent pre nasledovné vedecké časopisy: Academy of Management; European Journal of International Relations; European Security; European Union Politics; Hague Journal of Diplomacy; International Organization; International Studies Quarterly; International Spectator; Journal of Common Market Studies; Journal of European Integration; Journal of European Public Policy; Journal of International Relations and Development; Journal of Peace Research; Mezinárodní vztahy; Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft; Sociológia; Swiss Political Science Review; West European Politics