Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Klimovský
I.2 - Meno
Daniel
I.3 - Tituly
doc. PhDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1979
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta, Katedra politológie
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
daniel.klimovsky@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/1980
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Politológia
I.11 - ORCID iD
0000-0002-0312-2842

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
Verejná správa
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
Teória politiky
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
Teória politiky
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Docent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2017 - súčasnosť
Výskumník Univerzita Pardubice, Centrum pre vedu a výskum 2020 - 2022
Výskumník Univerzita Jána Evangelistu Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta 2017 - 2022
Expert - analytick Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 2017 - 2019
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied 2014 - 2016
Post-doc Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta 2013 - 2015
Výskumník Inštitút pre výskum sociálnych zmien, Nova Gorica, Slovinsko 2012 - 2013
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta 2008 - 2014
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy 2005 - 2009
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy 2003 - 2005

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Workshop: Tour de ERA: How to write a good proposal for H2020? CVTI 2019
Tréning zručností vedeckej komunikácie – Projekt: Zručnosti vedeckej komunikácie ako predpoklad zvyšovania kvality výskumných inštitúcií Inštitút pre výskum práce a rodiny 2008
First Time University Teacher Training Univerzita Viedeň a Asociácia doktorandov Slovenska 2007
Soft Skills (Training) Inštitút pokročilých štúdií 2006
Akademický mentoringový program Univerzity Komenského Univerzita Komenského v Bratislave 2023 - 2024

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Verejná politika Politológia Prvý Politické vedy
Verejná politika na Slovensku Politológia Prvý Politické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Politológia Prvý
Politológia Druhý
Politológia Tretí
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
32
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
71
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
273
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
90
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
30
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
21
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
870
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
612
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
346
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
279
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
20
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
14
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Bleyen, Pieter (30%) - Klimovský, Daniel [UKOFIPL] (30%) - Bouckaert, Geert (20%) - Reichard, Christoph (20%):

Linking budgeting to results? : Evidence about performance budgets in European municipalities based on a comparative analytical model

In: Public management review. - Roč. 19, č. 7, sp. iss. (2017), s. 932-953. - ISSN 1471-9037

Registrované v: wos

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2017=1,634

SNIP (SCOPUS) 2017=1,967

CiteScore (SCOPUS) 2017=5,3

IF (JCR) 2017=3,152

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q1 [Public administration] -- 2017

scimago-sjr -- Q1 [Management information systems] -- 2017

scimago-sjr -- Q1 [Management of technology and innovation] -- 2017

wos-jcr -- Q1 [Management] -- 2017

2

Soukupová, Jana (34%) - Klimovský, Daniel [UKOFIPL] (33%) - Vaceková, Gabriela (33%)

Local waste management in the Czech Republic : limits and merits of public-private partnership and contracting out

In: Utilities policy. - Č. 48, sp. iss. (2017), s. 201-209. - ISSN 0957-1787

Registrované v: wos

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2017=0,92

SNIP (SCOPUS) 2017=0,998

CiteScore (SCOPUS) 2017=3,1

IF (JCR) 2017=2,098

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q2 [Environmental studies] -- 2017

scimago-sjr -- Q1 [Sociology and political science] -- 2017

3

Jüptner, Petr (aut) (50%) - Klimovský, Daniel (aut) [UKOFIPL] (50%): Vertical and horizontal intergovernmental relations during the first wave of the COVID-19 crisis : experience from the extremely fragmented CEE countries

In: Local government studies. - Roč. 48, č. 2 (2022), s. 232-250. - ISSN (print) 0300-3930

URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03003930.

Registrované v: SCO SCOPUS WOS CC Web of Science Core Collection SSCI Social Sciences Citation Index CCC Current Content Connect čakateľ

Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2021=0,913 SNIP (SCOPUS) 2021=1,771 CiteScore (SCOPUS) 2021=4 IF (JCR) 2021=2.059 AIS (JCR) 2021=0.760

Kvartil Q: wos-jcr -- Q4 [Regional & Urban Planning] -- 2021 wos-jcr -- Q2 [Political science] -- 2021 wos-jcr -- Q4 [Public administration] -- 2021 scimago-sjr -- Q1 [Development] -- 2021 scimago-sjr -- Q1 [Sociology and political science] -- 2021 wos-ais -- Q3 [Regional & urban planning] -- 2021 wos-ais -- Q3 [Political science] -- 2021 wos-ais -- Q3 [Public administration] -- 2021

4

Maškarinec, Pavel (45%) - Klimovský, Daniel [UKOFIPL] (35%) - Bláha, Petr (20%)

Where have all the women gone? : women's political representation in local councils of Czech and Slovak towns, 1994-2014. - 1. vyd. - Praha : Dokořán, 2019. - 144s. [print]

ISBN 978-80-7363-967-9. - ISBN 978-80-7561-202-1

5

The COVID-19 Consensus Statement Panel - Lazarus, Jeffrey V. (ctb) (0.411%) - Romero, Diana (ctb) (0.287%) - Kopka, Christopher (ctb) (0.287%) - Karim, Salim Abdool (ctb) (0.287%) - Abu-Raddad, Laith J. (ctb) (0.287%) - Klimovský, Daniel (ctb) [UKOFIPL] (0.287%): A multinational Delphi consensus to end the COVID-19 public health threat [elektronický dokument]

In: Nature [elektronický dokument]. - Roč. 611, č. 7935 (2022), s. 332-345 [print]. - ISSN (print) 0028-0836

Počet členov autorského kolektívu je: 348

URL: https://www.nature.com/articles/s41586-022-05398-2#citeas

Registrované v: WOS CC Web of Science Core Collection SCIE Science Citation Index Expanded CCC Current Content Connect OA Open access SCO SCOPUS čakateľ Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2021=17,897 SNIP (SCOPUS) 2021=11,342 CiteScore (SCOPUS) 2021=70,2 IF (JCR) 2021=69.504 AIS (JCR) 2021=25.583

Kvartil Q: wos-jcr -- Q1 [Multidisciplinary sciences] -- 2021 scimago-sjr -- Q1 [Multidisciplinary] -- 2021 wos-ais -- Q1 [Multidisciplinary sciences] -- 2021

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Bleyen, Pieter (30%) - Klimovský, Daniel [UKOFIPL] (30%) - Bouckaert, Geert (20%) - Reichard, Christoph (20%):

Linking budgeting to results? : Evidence about performance budgets in European municipalities based on a comparative analytical model

In: Public management review. - Roč. 19, č. 7, sp. iss. (2017), s. 932-953. - ISSN 1471-9037

Registrované v: wos

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2017=1,634

SNIP (SCOPUS) 2017=1,967

CiteScore (SCOPUS) 2017=5,3

IF (JCR) 2017=3,152

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q1 [Public administration] -- 2017

scimago-sjr -- Q1 [Management information systems] -- 2017

scimago-sjr -- Q1 [Management of technology and innovation] -- 2017

wos-jcr -- Q1 [Management] -- 2017

2

Soukupová, Jana (34%) - Klimovský, Daniel [UKOFIPL] (33%) - Vaceková, Gabriela (33%)

Local waste management in the Czech Republic : limits and merits of public-private partnership and contracting out

In: Utilities policy. - Č. 48, sp. iss. (2017), s. 201-209. - ISSN 0957-1787

Registrované v: wos

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2017=0,92

SNIP (SCOPUS) 2017=0,998

CiteScore (SCOPUS) 2017=3,1

IF (JCR) 2017=2,098

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q2 [Environmental studies] -- 2017

scimago-sjr -- Q1 [Sociology and political science] -- 2017

3

Maškarinec, Pavel (45%) - Klimovský, Daniel [UKOFIPL] (35%) - Bláha, Petr (20%)

Where have all the women gone? : women's political representation in local councils of Czech and Slovak towns, 1994-2014. - 1. vyd. - Praha : Dokořán, 2019. - 144s. [print]

ISBN 978-80-7363-967-9. - ISBN 978-80-7561-202-1

4

Jüptner, Petr (aut) (50%) - Klimovský, Daniel (aut) [UKOFIPL] (50%): Vertical and horizontal intergovernmental relations during the first wave of the COVID-19 crisis : experience from the extremely fragmented CEE countries

In: Local government studies. - Roč. 48, č. 2 (2022), s. 232-250. - ISSN (print) 0300-3930

URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03003930.

Registrované v: SCO SCOPUS WOS CC Web of Science Core Collection SSCI Social Sciences Citation Index CCC Current Content Connect čakateľ

Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2021=0,913 SNIP (SCOPUS) 2021=1,771 CiteScore (SCOPUS) 2021=4 IF (JCR) 2021=2.059 AIS (JCR) 2021=0.760

Kvartil Q: wos-jcr -- Q4 [Regional & Urban Planning] -- 2021 wos-jcr -- Q2 [Political science] -- 2021 wos-jcr -- Q4 [Public administration] -- 2021 scimago-sjr -- Q1 [Development] -- 2021 scimago-sjr -- Q1 [Sociology and political science] -- 2021 wos-ais -- Q3 [Regional & urban planning] -- 2021 wos-ais -- Q3 [Political science] -- 2021 wos-ais -- Q3 [Public administration] -- 2021

5

The COVID-19 Consensus Statement Panel - Lazarus, Jeffrey V. (ctb) (0.411%) - Romero, Diana (ctb) (0.287%) - Kopka, Christopher (ctb) (0.287%) - Karim, Salim Abdool (ctb) (0.287%) - Abu-Raddad, Laith J. (ctb) (0.287%) - Klimovský, Daniel (ctb) [UKOFIPL] (0.287%): A multinational Delphi consensus to end the COVID-19 public health threat [elektronický dokument]

In: Nature [elektronický dokument]. - Roč. 611, č. 7935 (2022), s. 332-345 [print]. - ISSN (print) 0028-0836

Počet členov autorského kolektívu je: 348

URL: https://www.nature.com/articles/s41586-022-05398-2#citeas

Registrované v: WOS CC Web of Science Core Collection SCIE Science Citation Index Expanded CCC Current Content Connect OA Open access SCO SCOPUS čakateľ Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2021=17,897 SNIP (SCOPUS) 2021=11,342 CiteScore (SCOPUS) 2021=70,2 IF (JCR) 2021=69.504 AIS (JCR) 2021=25.583

Kvartil Q: wos-jcr -- Q1 [Multidisciplinary sciences] -- 2021 scimago-sjr -- Q1 [Multidisciplinary] -- 2021 wos-ais -- Q1 [Multidisciplinary sciences] -- 2021

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Bleyen, Pieter (30%) - Klimovský, Daniel [UKOFIPL] (30%) - Bouckaert, Geert (20%) - Reichard, Christoph (20%): Linking budgeting to results? : Evidence about performance budgets in European municipalities based on a comparative analytical model. In: Public management review. - Roč. 19, č. 7, sp. iss. (2017), s. 932-953. - ISSN 1471-9037


[o1] 2018 Grossi, G. - Mauro, S.G. - Vakkuri, J.: Converging and diverging pressures in PBB development : the experiences of Finland and Sweden. In: Public management review, roč. 20, č. 12, 2018, s. 1836-1857 - SSCI ; SCOPUS

2

Bleyen, Pieter (30%) - Klimovský, Daniel [UKOFIPL] (30%) - Bouckaert, Geert (20%) - Reichard, Christoph (20%): Linking budgeting to results? : Evidence about performance budgets in European municipalities based on a comparative analytical model. In: Public management review. - Roč. 19, č. 7, sp. iss. (2017), s. 932-953. - ISSN 1471-9037


[o1] 2020 Wang, QS. - Niu, ML.: Exploring the relationship between government budget information and citizens' perceptions of public service performance in China. In: Public management review, roč. 22, č. 3, 2020, s. 317-340 - SSCI ; SCOPUS

3

Bleyen, Pieter (30%) - Klimovský, Daniel [UKOFIPL] (30%) - Bouckaert, Geert (20%) - Reichard, Christoph (20%): Linking budgeting to results? : Evidence about performance budgets in European municipalities based on a comparative analytical model. In: Public management review. - Roč. 19, č. 7, sp. iss. (2017), s. 932-953. - ISSN 1471-9037


[o1] 2018 Mauro, S.G. - Cinquini, L. - Grossi, G.: External pressures and internal dynamics in the institutionalization of performance-based budgeting : an endless process?. In: Public performance and management review, roč. 41, č. 2, 2018, s.224-252 - SSCI ; SCOPUS

4

Soukupová, Jana (34%) - Klimovský, Daniel [UKOFIPL] (33%) - Vaceková, Gabriela (33%): Local waste management in the Czech Republic : limits and merits of public-private partnership and contracting out. In: Utilities policy. - Č. 48, sp. iss. (2017), s. 201-209. - ISSN 0957-1787


[o1] 2021 Bel, G. - Sebo, M.: Does Inter-Municipal Cooperation Really Reduce Delivery Costs? An Empirical Evaluation of the Role of Scale Economies, Transaction Costs, and Governance Arrangements. In: Urban affairs review, 57, č. 1, 2021, s.153-188 - SSCI ; SCOPUS

5

Soukupová, Jana (30%) - Ochrana, František (25%) - Klimovský, Daniel [UKOFIPL] (25%) - Meričková, Beáta (20%): Factors influencing the efficiency and effectiveness of municipal waste management expenditure. In: Lex Localis. - Roč.14, č. 3 (2016), s. 359-378. - ISSN 1581-5374


[o1] 2020 Aldag, A. M. - Warner, M. E. - Bel, G.: It depends on what you share : the elusive cost savings from service sharing. In: Journal of public administration research and theory, roč. 30, č. 2, 2020, s. 275-289 - SCOPUS ; SSCI

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

APVV-19-0108: Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku (2020 - 2023)


Zodpovedný riešiteľ

2

APVV-15-0306: Kooperatívne aktivity miestnej samosprávy a hodnotenie ich efektívnosti a účinnosti (2016 - 2019)


Zodpovedný riešiteľ

3

GA No. 769143: ProLegis: Príprava miestnych verejných úradov na novú legislatívu v oblasti ochrany práv (2017 - 2019)


Koordinátor 2 pracovných balíkov a zodpovedný riešiteľ za UK

4

GAČR-20-04551S: Modely kvality demokracie na regionálnej úrovni v krajinách V4: Pohľad do čiernej skrinky (2020 - 2022)


Člen koordinačného výboru a člen riešiteľského kolektívu


5

GAČR-16-01019S: Determinanty politickej reprezentácie žien na miestnej úrovni v Českej republike a na Slovensku, 1994–2014 (2016 - 2018)


Člen koordinačného výboru a člen riešiteľského kolektívu

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Čestný člen NISPAcee a spolukoordinátor pracovnej skupiny NISPAcee pre miestne vlády Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe 2014 - súčasnosť
Člen International Public Policy Association 2020 - súčasnosť
Člen redakčnej rady Acta Politologica (ISSN 1804-1302 / eISSN 1803-8220) 2016 - súčasnosť
Člen redakčnej rady Innovative Issues and Approaches in Social Sciences (ISSN 1855-0541) 2013 - súčasnosť
Člen redakčnej rady RUO - Revija za univerzalno odličnost (ISSN 2232-5204) 2016 - súčasnosť
Člen redakčnej rady Kauno Istorijos Metraštis (ISSN 1822-2617 / eISSN 2335-8734) 2019 - súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Vytauto Didžiojo universitetas (Univerzita Vytautas Magnus) Kaunas, Litva 10/2019 Erasmus+
Universiteit Gent (Univerzita Gent) Gent, Belgicko 10/2016 Erasmus+
Universidade do Minho (Univerzita Minho) Braga, Portugalsko 4/2016 Erasmus+
KU Leuven (KU Leuven) Leuven, Belgicko 9/2015 COST Short-Term-Scientific-Mission
KU Leuven (KU Leuven) Leuven, Belgicko) 4/2015 Erasmus+
Šiaulių Universitetas (Univerzita Šiauliai) Šiauliai, Litva 10/2013 Lithuanian Research Council: Short-Term Research Visit
Univerzita Palackého v Olomouci Olomouc, Česko 4/2013 - 10/2015 POST-UP II: Post-doc
Universität Bayreuth, Lehrstuhl Politische Soziologie (Univerzita Bayreuth, Katedra politickej sociológie) Bayreuth, Nemecko 10/2008 - 9/2009 Univerzitné štipendium na výskumný pobyt
Universität Bayreuth, Lehrstuhl Politische Soziologie (Univerzita Bayreuth, Katedra politickej sociológie) Bayreuth, Nemecko 10/2007 - 9/2008 Národný štipendijný program: pobytové štipendium pre doktorandské mobility
Panteion - Panepistimio Kinonikón ke Politikon Epistimon (Panteion – univerzita sociálnych a politických vied) Atény, Grécko 4-5/2007 Grundtvig

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Ocenenia:

Grand Prix Ľudovej banky za vzdelanosť 2003

Cena rektora Univerzity P. J. Šafárika za študijné výsledky 2003

Slovak Section of European Association for Regional Science: Central European Conference in Regional Science 2011: Award for Best Young Scholars' Publications in Regional Science

Regional Studies Association: National Ambassador for Slovakia (2011 – 2015)

Evaluation Conference on Erasmus – Intensive Programmes “Mobility and Innovation in the European Context”: Award for the best projects 2011

Alena Brunovska Award for Teaching Excellence in Public Administration 2021


Vybrané odborné aktivity pre prax:

Člen pracovnej skupiny expertov na regionálny a územný rozvoj pri mestskom zastupiteľstve mesta Košice: Košice – Kandidát na Európske hlavné mesto kultúry 2013 (2007)

Člen Komisie pre miestny rozvoj mestského zastupiteľstva mesta Košice (2011 - 2014)

Člen dozornej rady Open Society Foundation – Slovensko (2012 - 2014)

Nezávislý expert Rady Európy (od roku 2013) a zástupca Slovenska v zbore nezávislých expertov na Európsku chartu miestnej samosprávy (od roku 2023)

Externý expert - analytik pre Združenie miest a obcí Slovenska (2019 - 2020 a od roku 2023)

Člen Predsedníctva komisie pre reformu verejnej správy (od roku 2021)

Člen Zboru poradcov predsedu vlády SR so zodpovednosťou za verejnú správu a regionálny rozvoj (od roku 2021)

Dátum poslednej aktualizácie
25.09.2023