Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. Mgr. Matúš Mišík, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Mišík
I.2 - Meno
Matúš
I.3 - Tituly
Doc., PhD., Mgr.
I.4 - Rok narodenia
1984
I.5 - Názov pracoviska
Katedra politológie
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, P.O. Box 32, Bratislava 814 99
I.7 - Pracovné zaradenie
Docent
I.8 - E-mailová adresa
matus.misik@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5233?do=filterForm-submit&name=Mat%C3%BA%C5%A1&surname=Mi%C5%A1%C3%ADk&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
politológia
I.11 - ORCID iD
0000-0002-7427-1669

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
politológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
politická veda
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2021
II.c - Odbor a program
politická veda
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Univerzita Komenského v Bratislave 1.6.2021 - dodnes
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave 1.10.2013 - 31.5.2021

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Winter Training School – Images of Europe at Times of Global Challenges Aarhus University, Denmark 2019
Small States and the New Security Environment University of Iceland 2018

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Úvod do medzinárodných vzťahov politológia I. politické vedy
Politiky EÚ politológia II. politické vedy
Doktorandský seminár k projektu dizertačnej práce politológia III. politické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
politológia I.,II., III. politické vedy
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
30
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
28
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Úvod do medzinárodných vzťahov politológia bakalársky politické vedy
Politiky EÚ politológia magisterský politické vedy
Úvod do európskej integrácie a EÚ politológia bakalársky politické vedy
Politická geografia politológia bakalársky politické vedy
Seminár k Bc. práci politológia I. politické vedy
Seminár k záverečnej práci 2 politológia II. politické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
94
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
38
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
38 (WoS), 38 (Scopus)
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
21 (WoS), 28 (Scopus)
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
350
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
300
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
147 WoS/217 Scopus
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
94 WoS/213 Scopus
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
25
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
20
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1
Mišík, M. (2019) External Energy Security in the European Union. Small Member States’ Perspective. Routledge: London.
2

Mišík, M. and Oravcová, V. (2022) Ex Ante Governance in the European Union: Energy and climate policy as a ‘test run’ for the post-pandemic recovery. Energy Policy 167, 113076

3
Kratochvíl, P. and Mišík, M. (2020) Bad external actors and good nuclear energy: Media discourse on energy supplies in the Czech Republic and Slovakia. Energy Policy 136, 111058.
4
Mišík, M. and Nosko, A. (2017) Eastring gas pipeline in the context of Central and Eastern European gas supply challenge. Nature Energy 2(11), 844-848.
5

Mišík, M. and Nosko, A. (2023) Each one for themselves: Exploring the energy security paradox of the European Union. Energy Research & Social Science 99, 103074.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1
Mišík, M. (2019) External Energy Security in the European Union. Small Member States’ Perspective. Routledge: London.
2

Mišík, M. and Oravcová, V. (2022) Ex Ante Governance in the European Union: Energy and climate policy as a ‘test run’ for the post-pandemic recovery. Energy Policy 167, 113076

3
Kratochvíl, P. and Mišík, M. (2020) Bad external actors and good nuclear energy: Media discourse on energy supplies in the Czech Republic and Slovakia. Energy Policy 136, 111058.
4
Mišík, M. and Nosko, A. (2017) Eastring gas pipeline in the context of Central and Eastern European gas supply challenge. Nature Energy 2(11), 844-848.
5

Mišík, M. (2022) The EU needs to improve its external energy security. Energy Policy 165, 112930VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Lee, Chien-Chiang, and Chang-song Wang. "Financial development, technological innovation and energy security: Evidence from Chinese provincial experience." Energy Economics 112 (2022): 106161.

2

Gatto, Andrea. "The energy futures we want: A research and policy agenda for energy transitions." Energy Research & Social Science 89 (2022): 102639.

3

Omran, Ahmed, Nikolay Nesterenko, and Valentin Valtchev. "Zeolitic ice: A route toward net zero emissions." Renewable and Sustainable Energy Reviews 168 (2022): 112768.

4

Jonek-Kowalska, Izabela. "Multi-criteria evaluation of the effectiveness of energy policy in Central and Eastern European countries in a long-term perspective." Energy Strategy Reviews 44 (2022): 100973.

5

Bigerna, Simona, Maria Chiara D’Errico, and Paolo Polinori. "Dynamic forecast error variance decomposition as risk management process for the Gulf Cooperation Council oil portfolios." Resources Policy 78 (2022): 102937.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1
Zodpovedný riešiteľ: APVV 20-0012 (2021-2024) Zelená obnova EÚ v období po Covid-19
2

Zodpovedný riešiteľ: APVV 16-0062 (2017 – 2021) Priority krajín strednej a východnej Európy v kontexte Energetickej únie

3
Zodpovedný riešiteľ: VEGA 1/0136/16 (2016 – 2018) Jedna Únia dva pohľady: Rozdiely v percepcii politických fenoménov v členských štátoch EÚ
4
Riešiteľ: Medzinárodný vyšehradský fond (2017 – 2018) Brexit and the V4: Potential impacts, interests, and perceptions
5

Zodpovedný riešiteľ: (APVV) MVP-2019-0037 Výzva na podporu mladých vedeckých pracovníkov

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Organizácia workshopu: Energy transition in Central and Eastern Europe: In search of an energy future Univerzita Komenského v Bratislave 7.a 8.novembra 2019
Organizácia workshopu: Energy Humanities: What We Know and Where We Are Going Univerzita Komenského v Bratislave Máj 2018
Organizácia workshopu: 20th anniversary of the 2004 EU enlargement: Stocktaking of the membership experience, challenges, and opportunities Univerzita Komenského v Bratislave Máj 2023
Organizácia workshopu: EU green recovery in the post-Covid-19 period Univerzita Komenského v Bratislave November 2021
Organizácia workshopu: A decarbonised, secure, and united EU? EU energy and climate policy following Covid-19 and the Russian invasion of Ukraine Univerzita Komenského v Bratislave Apríl 2023

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Carleton University Ottawa, Canada sep.-dec. 2018 Visiting professor
University of Alberta Edmonton, Kanada júl 2015-jún 2016 post-doctoral fellow
Department of Political Science, University of Vienna Viedeň, Rakúsko sept. 2012-január 2013 Visiting research fellow
Aston Centre for Europe, Aston University Birmingham, Veľká Británia okt.-dec. 2011 Academic visitor – research and teaching
University of Helsinki Helsinky, Fínsko sept.-nov. 2009 visiting doctoral student
University in Agder Kristiansand, Nórsko aug.-dec. 2006 Exchange student

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

• Člen Steering Group, Energy Politics, Policy, and Governance, ECPR • Člen výkonnej rady Energy Community Summer School, prednášajúci na letných školách 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 a 2022 • Prenášajúci na letnej škole: Small States in Europe: Towards a Cross-Disciplinary Approach, Reykjavík, 2017 a 2018 • Prednášajúci, the Antall József Summer School, Budapešť, 2018 • Posudzovateľ pre: Journal of Common Market Studies, Energy policy, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Geopolitics, Social Science Journal, Problems of Post-Communism, Journal of European Integration, Czech Journal of Political Science, Politics and Governance, Energy Strategy Review, Sustainability, East European Politics and Societies, Energy Reports • Posudzovateľ pre APVV a VEGA

Dátum poslednej aktualizácie
22.09.2023