Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. Mgr. Erik Láštic, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Láštic
I.2 - Meno
Erik
I.3 - Tituly
Doc., Mgr., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1976
I.5 - Názov pracoviska
Katedra politológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
I.6 - Adresa pracoviska
Katedra politológie, Filozofická fakulta Gondova ulica 2 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
Docent
I.8 - E-mailová adresa
erik.lastic@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4015
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
politické vedy

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta humanistiky, Trnavská univerzita
II.b - Rok
1997
II.c - Odbor a program
politológia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
politológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta, Trnavská univerzita
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
teória štátu a práva
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
politológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Docent Filozofická fakulta, Univerzita Komenského 1.1.2012-
Odborný asistent Filozofická fakulta, Univerzita Komenského 1.1.2002- 31.12.2011

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Vláda a politika na Slovensku politológia I., Bc. politické vedy
Vláda a politika v USA politológia II., Mgr. politické vedy
Doktorandský seminár k projektu dizertačnej práce III., PhD. politické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
politológia I., II., III. politické vedy
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
6
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
20
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
20
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Úvod do práva politológia I., Bc. politické vedy
Úvod do komparatívnej politológie politológia I., Bc politické vedy
Výskumná stáž 1-4 politológia I., Bc., II., Mgr. politické vedy
Súčasné politické teórie a smery výskumu politológia III., PhD. politické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
71
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
102
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
20
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
16
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Slovensko ako nový členský štát Európskej únie výzva z periférie? (2005), https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:169930&fromLocationLink=false&theme=EPC


Monografia je prvým pokusom analyzovať politické inštitúcie na Slovensku po vstupe SR do EÚ v roku 2005. Skúma akým spôsobom sa menili postoje a stratégie jednotlivých inštitúcií a aktérov pod vplyvom členstva Slovenska v EÚ, analyzuje integračné stratégie Slovenska ako malého a nového členského štátu EÚ a to ako interakcie politických inštitúcií a aktérov ovplyvňujú udržateľnosť týchto integračných stratégií.

2

Get the balance right institutional change in Slovakia during EU accession and membership, (2006), https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:184359&fromLocationLink=false&theme=EPC


The article argues that despite the formal dominance of the Slovak parliament over the government as originally laid down in Slovak constitution, the government manages to dominate Slovak constitutional system at the expense of the parliament. Firstly, this happened through an extensive use of government’s legislative powers. Later on, the EU accession of Slovakia - predominantly an executive affair - 

strengthened this dominance and led to 2001 constitutional amendment. Despite another constitutional change initiated by the parliament in 2003, which was to re-establish the institutional balance, the parliament is still unable to control and influence the government with regard to EU matters.


3

Into the labyrinth the rewards for high public office in Slovakia, 2012, https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:258174&fromLocationLink=false&theme=EPC

When the information on rewards to high public officials, both political and top career civil servants in Slovakia together with full information on local government officials’ salaries and bonuses were made publicly available from January 2006 through Free Access to Information Law, it seemed as a historical moment which was the culmination of the debate on the transparency of high public officials rewards. As the transition into modern democracy in the past fifteen years has led to many questions and problems connected with transparency, accountability and trust towards the public posts, both political and apolitical, this amendment was to be seen as part of a bigger reform that has focused particularly on re-defining accountability systems to provide a number of specific safeguards against the misuse of power by either politicians or civil servants, including reward system for public officials. This paper focuses on the analysis of the formal and informal mechanisms of rewarding the performance and work of the high public officials in Slovakia since the gain of independent sovereign statehood in January 1993. The main question is whether the institutional arrangements in rewarding of public officials brought about accountability mechanisms as hoped at the beginning of the transition era.

4

Nedotknuteľní? Politika sudcovských kariér na Slovensku v rokoch 1993-2015, (2017) https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:337670&fromLocationLink=false&theme=EPC


Monografia pomocou prípadových štúdií,ktoré kombinujú kvalitatívne a kvantitatívne výskumné techniky, skúma rozličné aspekty profesionálnych kariér sudcov na Slovensku. Profesionálne kariéry sú vnímame ako jeden z produktov interakcie medzi politickými aktérmi v určitej politickej realite, pričom analýza obsahuje okrem kvantitatívnych dát aj faktory sociálneho a kultúrneho kapitálu, historických dedičstiev komunizmu či úlohy pohlavia v rozhodovaní(sa) o sudcovských kariérach.

5

The Slovak constitutional court the third legislator?, 2019, https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:357811&fromLocationLink=false&theme=EPC


The chapter uses the analytical framework of the “negative” and “positive” legislator to address whether and if so why the SCC acted as a legislator during the three court terms. Data collected allowed us to identify how the SCC positioned itself vis-à-vis hanging legislative majorities between 1993 and 2015, and whether there has been a period in which it used its legislating capacities beyond the average standard. The analysis offers new findings about each of the three constitutional courts. During the period of the third, with a few exceptions, the SCC’s rulings gradually shifted towards ones favorable to the parliamentary majority (2006–2010) and the head of state. Moreover, the recent emptying out of the bench due to the conflict over the president’s authority regarding the appointment procedures further exacerbated the resignation of the majority over the legislating function of the SCC, and gave rise to some arguably unconstitutional decision-making practices. 

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Nedotknuteľní? Politika sudcovských kariér na Slovensku v rokoch 1993-2015, (2017) https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:337670&fromLocationLink=false&theme=EPC


Monografia pomocou prípadových štúdií,ktoré kombinujú kvalitatívne a kvantitatívne výskumné techniky, skúma rozličné aspekty profesionálnych kariér sudcov na Slovensku. Profesionálne kariéry sú vnímame ako jeden z produktov interakcie medzi politickými aktérmi v určitej politickej realite, pričom analýza obsahuje okrem kvantitatívnych dát aj faktory sociálneho a kultúrneho kapitálu, historických dedičstiev komunizmu či úlohy pohlavia v rozhodovaní(sa) o sudcovských kariérach.

2

The Slovak constitutional court the third legislator?, 2019, https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:357811&fromLocationLink=false&theme=EPC


The chapter uses the analytical framework of the “negative” and “positive” legislator to address whether and if so why the SCC acted as a legislator during the three court terms. Data collected allowed us to identify how the SCC positioned itself vis-à-vis

hanging legislative majorities between 1993 and 2015, and whether there has been a period in which it used its legislating capacities beyond the average standard. The analysis offers new findings about each of the three constitutional courts. During the period of the third, with a few exceptions, the SCC’s rulings gradually shifted towards ones favorable to the parliamentary majority (2006–2010) and the head of state. Moreover, the recent emptying out of the bench due to the conflict over the president’s authority regarding the appointment procedures further exacerbated the resignation of the majority over the legislating function of the SCC, and gave rise to some arguably unconstitutional decision-making practices. 

3

Neustále pod dohľadom? Politika osobných údajov na Slovensku. Univerzita Komenského, 2021 


Monografia je prvým pokusom zmapovať fungovanie mechanizmov zberu osobných údajov (surveillance) na Slovensku v kontexte toho ako napĺňa princípy demokratického vládnutia (legitímnosť, transparentnosť a zúčtovateľnosť). 

4

Slovakia: Political Developments, European journal of political research : political data yearbook 2019 : Roč. 59. - : 1. vyd. Colchester : European consortium for political research, 2020. - S. 323-33

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1Erik Láštic, Get the balance right institutional change in Slovakia during EU accession and membership. Sociológia. - Roč. 38, č. 6 (2006), s. 533-545

 • [o1] Castillo Ortiz, P.J. (2015). EU Treaties and the Judicial Politics of National Courts: A Law and Politics Approach (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315715360
 • [o4] 2009 - Bilčík, V. - In: New member states and EU foreign policy: from outsiders to visible voices . - Bratislava : UK, 2009 ; S. 66[o4] 2010 - Rybář, M. - In: Preference formation in the new EU member states . - Bratislava : UK, 2010 ; S. 51[o4] 2008 - Bilčík, V. - In: Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2007 . - Bratislava : Výskumné centrum slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, 2008 ; S. 25
 • [o4] 2007 - Haughton, T. - Malová, D. - In: International issues & Slovak foreign policy affairs, roč. 16, č. 2, 2007 ; s. 21[o4] 2011 - Rybář, M. - In: Politologica actualis, roč. 1: Aktuálne otázky, problémy a súvislosti medzinárodnej a slovenskej politiky . - Bratislava : UK, 2011 ; S. 20
 • [o1] 2011 - Rybář, M. - In: Communist and post-communist studies, roč. 44, č. 3, 2011 ; s. 170 ; SSCI
 • [o3] 2012 - Bilčík, V. - Buzalka, J. - In: Life in post-communist Eastern Europe after EU membership . - London : Routledge, 2012 ; S. 72
 • [o2] 2013 - Staroňová, K. - Kisďurka, M. - In: Sociológia, roč. 45, č. 1, 2013 ; s. 70 ; SSCI
 • [o1] 2016 - Malová, D. - Dolný, B. - In: Problems of post-communism, roč. 63, č. 5-6, 2016 ; s. 311 ; SSCI


2

Erik Láštic (with Katarína Staroňová), Into the labyrinth the rewards for high public office in Slovakia. Rewards for high public office in Europe and North America. - London : Routledge, 2012. - ISBN 978-0-415-78105-3. - S. 248-268


 • Mause, K. Self-serving legislators? An analysis of the salary-setting institutions of 27 EU parliaments. Const Polit Econ 25, 154–176 (2014). https://doi.org/10.1007/s10602-013-9150-y
 • [o4] 2011 - Rybář, M. - In: Medzi štátom a spoločnosťou: Politické strany na Slovensku po roku 1989 . - Bratislava : Devin Print, 2011, ; S. 154
 • [o3] 2013 - Jacko, T. : Public administration and local government reform in Slovakia - an unfinished step forward. - In: Local Reforms in Transition Democracies . - Iasi : Institutul European, 2013 ; S. 106
3

Erik Láštic, Referendum experience Referendum experience in Slovakia a long and winding road. In Direct democracy in Europe : developments and prospects. - Wiesbaden : VS Verlag, 2007. - ISBN 978-3-531-15512-8. - S. 189-198


 • Grotz, F. Direkte Demokratie in Europa: Erträge, Probleme und Perspektiven der vergleichenden Forschung. PVS 50, 286–305 (2009). https://doi.org/10.1007/s11615-009-0137-2
 • Kosař, D., Spáč, S. Post-communist Chief Justices in Slovakia: From Transmission Belts to Semi-autonomous Actors?. Hague J Rule Law 13, 107–142 (2021). https://doi.org/10.1007/s40803-021-00150-w
 • Michael L. Smith. The Politics of Recall: An Innovative Tool for Promoting Transparency and Citizen Participation in Slovak and Polish Local Government. Sociológia 2011, Vol. 43 (No. 4: 338-361)
 • Massüger, Nina, and Beat Kuoni. “Viel Raum Für Politik — Die Rechtlichen Grundlagen Der Nationalen EU-Referenden.” Zeitschrift Für Staats- Und Europawissenschaften (ZSE) / Journal for Comparative Government and European Policy, vol. 9, no. 1, Nomos Verlagsgesellschaft mbH, 2011, pp. 131–55, http://www.jstor.org/stable/24237006.


4

Erik Láštic (s Darina Malová, Marek Rybář)- Slovensko ako nový členský štát Európskej únie výzva z periférie?, FES, Bratislava, 2005.


 • [o1] 2009 - Copsey, M. - Haughton, T - In: Journal of common market studies, roč. 47, č. 2, 2009 ; s. 273 ; SSCI
 • [o1] 2006 - Bilčík, V. - Buzalka, J. - In: Osteuropa, roč. 56, č. 10, 2006 ; s. 75 ; SSCI
 • [o1] 2012 - Mišík, M. - In: Listy cukrovarnícke a řepařské, roč. 129, č. 3, 2012 ; s. 109 ; SSC


5

Erik Láštic, Parties and government in Slovakia a fatal attraction? In: Party government in Slovakia. - Bratislava : IVO, 2004. - ISBN 80-88935-64-4. - S. 101-112


 • Haughton, T. (2005). Constraints and Opportunities of Leadership in Post-Communist Europe. Ashgate.
 • Marek Rybář (2006) Powered by the state: The role of public resources in party-building in Slovakia, Journal of Communist Studies and Transition Politics, 22:3, 320-340, DOI: 10.1080/13523270600855704
 • Učeň, Peter, Deegan-Krause, Kevin and Bértoa, Fernando Casal The three laws to rule them all: the consolidation of Slovakia’s party regulation, 1990–2016. In: Bértoa, Fernando Casal, and Ingrid van Biezen, eds. The regulation of post-communist party politics. London, New York: Routledge, 2018.
 • Staroñová, Katarína. "Pohl'ad politológie na fenomén korupcie." Sociológia 39, no. 4 (2007).
 • Rybář, M., 2017. Old parties and new: changing patterns of party politics in Slovakia (pp. 161-190). Routledge.
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Politics of Personal Data: Transparency, Accountability and Legitimacy in Digital Era. APVV, 2017- 2021, APVV-16-0389; principal investigator


2

Increasing Resilience in Surveillance Societies (IRISS), 7. FP , EU, national coordinator, 2012-2017

3

Kto nás súdi? Politika sudcovských kariér na Slovensku v rokoch 1989 až 2014, VEGA, 2015-2017, hlavný riešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen Rada APVV pre spoločenské vedy 2021-
Varieties of Democracy project, country coordinator and expert, https://www.v-dem.net, , V-Dem Institute Department of Political Science at the University of Gothenburg, Sweden 2018-

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
 • 2017- súčasnosť, člen Rady Via Iuris, kontrolný a poradný orgán o.z.
 • 2018- súčasnosť, Fond investigatívnej žurnalistiky, člen výberovej komisie
 • 2021- Odborová rada pre PhD. štúdium, politológia, FiF UK 
Dátum poslednej aktualizácie
22.09.2023