Opis študijného programu
Študijný program boPO - politológia
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
politológia, 17599, UIPŠ kód:6703R00
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
1. stupeň, kód 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Politické vedy, číslo študijného odboru 26; ISCED-F kód odboru 0312
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský, anglický
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
3
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/otvarane/; Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/; Celkový počet študentov študijného programu: uvedené na stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/statistiky/bc/
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Absolvent študijného programu ovláda základné poznatky z dejín politického myslenia, vývoja politického systému, komparatívnej politológie (inštitúcie, aktéri, politická kultúra), medzinárodných vzťahov, európskej integrácie a politického systému EÚ, verejnej správy a politiky, práva a ekonómie. Ich súčasťou sú aj poznatky o fungovaní politiky na jednotlivých úrovniach vládnutia (lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej). Absolvent má metodologické vedomosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú porozumieť politickej analýze v kvantitatívnom a kvalitatívnom výskume. Vie identifikovať výskumný problém, pripraviť výskumný dizajn a uskutočniť empirický výskum s využitím príslušnej techniky výskumu. Túto schopnosť absolvent preukazuje pri príprave bakalárskej práce, ktorú v rámci štátnej skúšky obhajuje pred štátnicovou komisiou prostredníctvom ústnej prezentácie. 


Študijný program rozvíja kritické myslenie, analytické schopnosti a riešenie problémov, ale aj osobnostné dispozície dôležité pre tímovú prácu. Študenti sa učia nielen tvorivo myslieť, ale i prezentovať svoju prácu pred odborným publikom. Absolvent je tak schopný riešiť odborné úlohy, prípadne spolupracovať na ich riešení v rámci skupiny. V rámci nich dokáže identifikovať primárne a sekundárne zdroje, využívať domáce a zahraničné databázy, aplikovať kvalitatívne a kvantitatívne techniky výskumu. To umožňuje absolventovi pripraviť a prezentovať analytické podklady pre normatívne právne akty, dopadové štúdie, výskumné správy, či grantové výzvy. 


Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Ponuka kurzov v rámci študijného programu je plne kompatibilná so štúdiom politických vied v európskom priestore VŠ vzdelávania

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Významná časť absolventov Bc. programu pokračuje  v ďalšom štúdiu na II. stupni vzdelávania (Mgr., M.A.) na domácich a zahraničných univerzitách. Zvyšná časť absolventov nachádza pozície v rámci:

 

 • orgánov verejnej moci – pozícia radca (štátna služba), 8., 9., 10. platová trieda (verejná služba)
 • orgánov samosprávy (obce a VÚC)
 • mimovládneho sektoru (občianske združenia, nadácie)
 • politických strán a hnutí
 • súkromného sektoru (analytické a komunikačné oddelenia)
 • médií (TV, rozhlas, tlačové a digitálne médiá)


c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.
 • Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, Mgr. Matej Uhlík, podpredseda úradu
 • Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), Mgr. Veronika Prachárová, riaditeľka a výskumníčka
 • Katedra komunikácie, Mgr. Gabriel Tóth, PhD., PR a digitálna agentúra, CEO
 • Euractiv.sk, Mgr. Radovan Geist, PhD., vydavateľ 


3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolvovanie Bc. programu umožňuje pokračovať v ďalšom štúdiu na II. stupni vzdelávania (Mgr., M.A.) na domácich a zahraničných univerzitách. Profil absolventa študijného programu umožňuje široké uplatnenie v rámci pracovného trhu. Ide o pozície v rámci orgánov verejnej moci (štátna a verejná služba, napr. analytické odbory na ministerstvách a ústredných orgánoch štátnej správy), územnej samosprávy (VÚC a obce, napr. úrady VÚC, mestské a obecné úrady), mimovládneho sektoru (občianske združenia, nadácie, napr. výskumné think-tanky), politických strán a hnutí, súkromného sektoru (napr. komunikačné a analytické odbory) a médií (TV, rozhlas, tlačové a digitálne médiá), európskych a iných inštitúcií.

 

V rámci študijného programu môžu študenti opakovane absolvovať predmet Výskumná stáž. Kurz prebieha prostredníctvom stáže v orgánoch verejnej moci (ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy, Národná rada SR), orgánoch územnej samosprávy (VÚC, obce a mestá), politických stranách a hnutiach a mimovládnych organizáciách. V rámci kurzu študent aplikuje metódy a formy politickej analýzy a skúmania. Využíva pri tom nadobudnuté zručnosti v podobe schopnosti sumarizovať najdôležitejšie údaje a informácie, kriticky ich zhodnotiť a efektívne ich komunikovať písomnou a ústnou formou.

 

Dostupné údaje Min. práce, sociálnych vecí a rodiny SR (projekt uplatnenie.sk) o uplatniteľnosti absolventov študijného programu za roky 2018 a 2019 ukazujú, že absolventi pokračujú v ďalšom štúdiu (2018, 43%; 2019, 93%) alebo sa umiestňujú na pracovnom trhu (2018, 58%; 2019, 0%), v oboch rokoch 0% ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných. 


b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

V rámci študijných programov realizovaných v odbore na Filozofickej fakulte UK absolvovalo štúdium vyše 900 absolventov. Verejne dostupný zoznam absolventov UK, vrátane absolventov študijného programu je dostupný na:  https://absolventi.uniba.sk/search.do

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Vyjadrenia poskytnuté zamestnávateľmi reprezentujú oblasti pracovného trhu, v ktorých nachádzajú uplatnenie absolventi študijného programu (štátna a verejná služba; mimovládny sektor; súkromný sektor; mediálny sektor). Niektorí z autorov poskytnutých stanovísk sú súčasne aj absolventmi študijného programu (Matej Uhlík, Bc., 2011; Veronika Prachárová, Bc., 2012; Gabriel Tóth, Bc., 2008).

 

Z poskytnutých vyjadrení zamestnávateľov k študijnému programu vyberáme:

 • Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, Mgr. Matej Uhlík, podpredseda úradu

 

Podpredseda úradu M. Uhlík vo svojom vyjadrení uvádza pozitívne skúsenosti so zamestnávaním absolventov študijného programu. Absolventi podľa jeho vyjadrenia vykazujú „ vysokú mieru samostatnosti pri riešení problémov, kreatívny prístup k riešeniu problémov, vrátane schopnosti navrhnúť postup akým sa k riešeniu dopracovať“.


 • Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), Mgr. Veronika Prachárová, riaditeľka a výskumníčka

 

Riaditeľka Inštitútu pre dobre spravodlivú spoločnosť uvádza vo svojom vyjadrení veľmi pozitívne skúsenosti s absolventami študijného programu, ktorý v rámci think-tanku pôsobili a pôsobia „v pracovných pozíciách výskumníkov, analytikov, či projektových manažérov“. Oceňuje „analytické myslenie, kreativitu a rýchlu schopnosť učiť sa“.


 • Katedra komunikácie, Mgr. Gabriel Tóth, PhD., PR a digitálna agentúra, CEO

 

CEO Katedry komunikácie poukazuje na pozitívne skúsenosti s absolventami študijného programu, s ktorými jeho firma spolupracovala a spolupracuje. V rámci profilu absolventa poukazuje na schopnosť absolventov kriticky myslieť, samostatne a kriticky uchopiť analýzu, vrátane prezentovanie jej výsledkov. „Absolventi sú dobre jazykovo pripravení a nerobí im problém ani pochopenie textu, či komunikácia v cudzom jazyku.“


 • Euractiv.sk, Mgr. Radovan Geist, PhD., vydavateľ 

 

Vydavateľ Euractiv.sk vo svojom vyjadrení poukazuje na pozitívne skúsenosti s absolventami študijného programu, ktorí v minulosti/prítomnosti pracovali na pracovných pozíciách „novinárov/editorov, analytikov, projektových koordinátorov a komunikačných manažérov“. V rámci profilu absolventa vyzdvihuje „široký prehľad o kompetenciách jednotlivých orgánov verejnej moci“ a „nadpriemernú znalosť legislatívnych procesov a rámcov na národnej aj európskej úrovni“.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021, https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.


Rada študijného programu politológia bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu politológia: Prof. Jozef Bátora, hlavná zodpovedná osoba; Prof. Darina Malová; Doc. Daniel Klimovský; Doc. Matúš Mišík; Doc. Erik Láštic; Mgr. Matej Uhlík, zástupca zamestnávateľov; Mgr. Michaela Hrabušajová (zástupkyňa študentov).

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými

listami predmetov je uvedené na webovej stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

 • podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,
 • klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,
 • sylaby predmetu,
 • výsledky vzdelávania,
 • povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

 

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

-       jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety

 

-       v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie),

 

-       pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu)

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

 

-       prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

 

-       pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania,

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

 

-       metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov),

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

 

-       osnovu/ sylaby predmetu,

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

 

-       pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne),

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

 

-       kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia,

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

 

-       osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu,

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

 

-       učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov),

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

 

-       miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách).

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho stupňa štúdia je 180 pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu bakalárskej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:
 • počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 138
 • počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 15
 • počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 15
 • počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program: nevzťahuje sa
 • počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 12
 • počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: nevzťahuje sa
 • počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch: nevzťahuje sa
 • počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch nevzťahuje sa


f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

Študijný program Politológia, má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

VP FiF UK č. 11/2023 príloha č. 2, čl. 2 – Študijný poriadok FiF UK

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

 

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: Mgr. Zsolt Gál, PhD., zsolt.gal@uniba.sk, N-215, NB, Rektorát UK, 2. poschodie

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry politológie FiF UK, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-politologie/politologia/studium/temy-zaverecnych-prac-v-bc-a-mgr-programe/

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu politológia má bakalárska práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:

 • Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 14 a 15
 • Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf
 • Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k bakalárskej práci a Obhajoba bakalárskej práce
 • Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/.

 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

 • Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/zaverecne-prace/zakladne-nalezitosti-odovzdavania-zaverecnych-prac/


-       možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,

Študenti študijného programu politológia majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedra politológie realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s 11 univerzitami: University of Antwerp (B), Masaryk University in Brno (CZ), University of Tartu (EE), Eötvös Lórand University in Budapest (HU), Mykolas Romeris University in Vilnius (LT), Vytautas Magnus University in Kaunas (LT), University of Wroclaw (PL), University of Bologna (I), The Hague University of Applied Sciences (NL), University of Leipzig (D), Uppsala University (S). V ak. roku 2019/20 a 2020/21 bola Katedra politológie súčasťou pilotného programu na Filozofickej fakulte UK, ktorého cieľom je zvýšiť počet účastníkov zahraničných mobilít v programe Erasmus+.

Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné tu: https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/uzatvorene-zmluvy-erasmus


Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

-       pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

 

Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia. Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorný predpis UK č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/disciplinarna-komisia-pre-studentov/realizovane-disciplinarne-konania/

 

-       postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK: https://cezap.sk/. Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK. Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

-       postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
 • Vnútorný predpis UK č. 11/2011 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_01.pdf

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).
 • Aktuálny harmonogram akademického roka:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/

 • Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.
7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Prof. Jozef Bátora, MPhil., PhD., funkčné zaradenie profesor, batora3@fphil.uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5101

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).
 • Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“
 • Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/
c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.
d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Zoznam školiteľov záverečných prác je súčasťou vypísaných tém záverečných prác a je dostupný na https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-politologie/politologia/studium/temy-zaverecnych-prac-v-bc-a-mgr-programe/

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.
g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Michaela Hrabušajová, e-mail: hrabusajova1@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. Branislav Dolný, PhD., branislav.dolny@uniba.sk, konzultačné hodiny streda, 9:00-11:00, alebo po dohode emailom, N-213, 2. poschodie, NB Rektorátu UK, Múzejná ulica 2, Bratislava

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v Organizačnom poriadku fakulty.

 • Na Katedre politologie je študentom k dispozícii sekretariát: Milota Pulcová, milota.pulcova@uniba.sk, tel. +421 2 9013 2088; N-212, 2. poschodie, nová budova Rektorátu UK, Múzejná ulica 2, Bratislava, úradné hodiny pondelok-piatok, 10:00-11:00
 • Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta: PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/
8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu politológia I. stupňa sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, Šafárikovom námestí č. 6 a Múzejnej ulici, kde je na druhom poschodí situované pracovisko Katedry politológie FiF UK.


Výučba študijných programov sa realizuje celkom v 95 učebniach s kapacitou 2 776 miest a s rozlohou 3 751m2. V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2, v budove na Šafárikovom námestí je 7 učební s kapacitou 325 miest a rozlohou 428m2, v budove na Múzejnej ulici je 20 učební s kapacitou 724 miest a rozlohou 1 003m2 a v budove na Štúrovej ulici je 14 učební s kapacitou 396 miest a rozlohou 367m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej ako i didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty.


Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.


V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice. Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).


Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje

Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská


Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.


Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.


c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty.

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií.


Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF, Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o magisterské štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/poziadavky/avky/

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na Bc. štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.
b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.


11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).