Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. Mgr. Mária Stanková, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Stanková
I.2 - Meno
Mária
I.3 - Tituly
doc. Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1989
I.5 - Názov pracoviska
Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Štúrova 9, 811 02
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
maria.stankova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28516
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
0000-0003-4450-9370

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
slovenský jazyk a literatúra
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
slovenský jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
slovenská literatúra
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2022
II.c - Odbor a program
masmediálne štúdiá
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
šéfredaktorka NOXI, s.r.o. 2013 - 2017
odborná asistentka Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2017 - 10/2022
docent Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 11/2022 - dodnes

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
MS Teams kurz Univerzita Komenského v Bratislave 2020
Letná škola slovinského jazyka Center for Slovene as a second and foreign languauge, University in Lublana, Faculty of Arts 2010, 2011
Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka Studia Academica Slovaca, Filozofická fakulta UK v Bratislave 2017 - 2018
Anglický jazyk pre spoločenské vedy - certifikát UNIcert III Filozofická fakulta UK v Bratislave 2010
Effective teaching for internationalisation. A professional development course Filozofická fakulta UK v Bratislave 2020 - 2022
Academic Writing for Publication course Filozofická fakulta UK v Bratislave 2021

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Žurnalistické žánre 1 žurnalistika prvý mediálne a komunikačné štúdiá
Semiotika médií žurnalistika druhý mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
žurnalistika prvý mediálne a komunikačné štúdiá
žurnalistika druhý mediálne a komunikačné štúdiá
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
5
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
29
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
23
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Súčasný slovenský jazyk 1 žurnalistika prvý mediálne a komunikačné štúdiá
Súčasný slovenský jazyk 2 žurnalistika prvý mediálne a komunikačné štúdiá
Štylistika 1 žurnalistika prvý mediálne a komunikačné štúdiá
Štylistika 2 žurnalistika prvý mediálne a komunikačné štúdiá
Štylistika 3 žurnalistika prvý mediálne a komunikačné štúdiá
Rétorika žurnalistika prvý mediálne a komunikačné štúdiá
Neverbálna komunikácia žurnalistika prvý mediálne a komunikačné štúdiá
Seminár k bakalárskej práci žurnalistika prvý mediálne a komunikačné štúdiá
Časopisecká tvorba 1 žurnalistika prvý + druhý mediálne a komunikačné štúdiá
Časopisecká tvorba 2 žurnalistika prvý + druhý mediálne a komunikačné štúdiá
Sémantická interpretácia textu žurnalistika druhý mediálne a komunikačné štúdiá
Kultúra v médiách žurnalistika druhý mediálne a komunikačné štúdiá
Žurnalistické žánre 1 žurnalistika prvý mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
160
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
96
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
100
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
74
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB: Literárna kritika v slovenských médiách včera, dnes a... Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2021, 246 s. ISBN 978-80-223-5122-5.

2

ADN: Some ideas on facts and no facts within media language (Anna Sámelová, Mária Stanková). In European Journal of Media, Art and Photography. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 118-123. ISSN (print) 1339-4940.

3

ADN: Online literary criticism : when Reader becomes critic. In: European Journal of Media, Art and Photography. - Roč. 9, č. 1 (2021), s. 128-134. - ISSN 1339-4940

4

O2: STANKOVÁ, Mária: Critiquing like a master developing critical thinking in an internationalised course. In Internationalising teaching in higher education: supporting peer learning. Delft : Delft University of Technology, 2022, s. 113 – 123. ISBN 978-94-6366-537-7.

5

AED: HACEK, Ján – STANKOVÁ, Mária: Informačné zdroje a texty počas koronakrízy. In Fenomén 2021 : pandémia covidu-19 a médiá, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, s. 175 – 195.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

AFD: Publicizmus a jeho funkcia v lexikálnej zásobe. In Varia 27: zborník príspevkov z 27. kolokvia mladých jazykovedcov. - : 1. vyd. ISBN 978-80-557-1631-2. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2019. - S. 185-191 [online]

2

AFC: Semiotická analýza ako metóda skúmania žurnalistických textov. Slavica Iuvenum 21 : medinárodní setkání mladých slavistů. - : 1. vyd. ISBN 978-80-7599-187-4. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2020. - S. 149-156.

3

ADF: Mediálny obraz Grety Thunbergovej sedemnásťročná klimatická ikona s Aspergerovým syndrómom? In Otázky žurnalistiky. - Roč. 63, č. 3-4 (2020), s. 36-46. ISSN (print) 0322-7049.

4

ADN: STANKOVÁ, Mária: Literary criticism from hero to zero? In Megatrends and Media : On the Edge. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. S. 622 – 627. ISBN 978-80-572-0062-8.

5

AED: Fenomén literárnej kritiky v 21. storočí. In Fenomén 2019 : súčasná profesionálna žurnalistika a jej reflexie. - : 1. vyd. ISBN 978-80-223-4755-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 64-75.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

[n1] 2022 - Tkačová, H. - Králik, R. - Tvrdoň, M. - Jenisová, Z. - Martin, J.G. - Credibility and Involvement of Social Media in Education : Recommendations for Mitigating the Negative Effects of the Pandemic among High School Student. - In: International Journal Environmental Research and Public Health, roč. 19, 2022 ; s. 21 ; SCOPUS ; SCIE ; SSCI

2

[n1] 2022 - Zheng, J. - Fan, W. - Readers’ reception of translated literary work: Fortress Besieged in the digital English world. - In: Digital Scholarship in the Humanities, DOI: 10.1093/llc/fqac017, 2022 ; s. 12 ; SSCI ; AHCI

3

[o1] 2021 Predojevič, Ž.: Humor katastrofe i internetski memi u vrijeme pandemije koronavirusa na primjeru dvaju instagramskih profila. In: Anafora, roč. 8, č. 1, 2021, s. 15 - SCOPUS ; ESCI

4

[o2] 2020 Hladíková, V.: Mobbing and cybermobbing: risk aspects of (digital) communication in the workplace and possibilities of legislative and non- legislative protection under the conditions of the Slovak Republic. In: Media literacy andacademic research, roč. 3, č. 2, 2020, s. 107 - ESCI

5

[o3] 2020 Mendžerickaja, E. O. - Ksenzenko, O. A. - Skakunova, V. A.: Language and the media. In: Moskva : MAKS Press, 2020, S. 233

6

[n1] 2022 - Piatková, K. - Multimediálne spracovaný text a jeho premeny. - In: Slovenská reč, roč. 87, č. 1, 2022 ; s. 21

7

[n2] 2023 zz ~ Harshita, S. - Ginu, G.: Instagram Book Review Codebook: A Content Analysis of Book Reviews by Bookstagrammers on Instagram. In: Digitalisation: Opportunities and Challenges for Business. Cham : Springer Cham, 2023, S. 775

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

2021 - 2024 VEGA 1/0315/21 Poetika slovenskej prózy 18. - 20. storočia 2, hl. vedúci prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. (spoluriešiteľka)

2

2017 - 2020 VEGA 1/0647/17 Poetika slovenskej prózy 18. – 20. storočia, hl. vedúci prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. (spoluriešiteľka)

3

2018 – 2019, U.S. Embassy Small Grant: Mladí ľudia vo svete alternatívnych médií a falošných správ, riešiteľka

4

2022 - 2025 Erasmus+ projekt 2021-1-SK01-KA220-HED-000023528 BELONG: Better Education through Long-term Investment into Inclusiveness and Student and Staff Wellbeing (spoluriešiteľka)

5

Erasmus+ projekt: 2017-1-IT02-KA204-036607 Migrant Literacies (metodička v spolupráci s PROACADEMY o.z.)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka redakčnej rady Dotyky, časopis pre mladú literatúru a umenie 2016 - 2021
členka redakčnej rady, jazyková korektorka Otázky žurnalistiky 2017 - dodnes
študijná poradkyňa Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta UK v Bratislave 6/2019 - 5/2023
členka vedeckej spoločnosti Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i. 2022 - dodnes
členka občianskeho združenia MASS-MEDIA-SCIENCE 2017-dodnes

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
  • organizátorka interdisciplinárnej konferencie FENOMÉN (2019 - dodnes)
  • zakladateľka a šéfredaktorka celofakultného časopisu Pod čiarou
  • hodnotiteľka projektov KEGA a VEGA
  • členka organizačného tímu medzinárodnej vedeckej konferencie 5th EuroTLC 
Dátum poslednej aktualizácie
14.09.2023