Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko
prof. Mgr. Andrey Rikhter, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Filozofická fakulta
Sídlo fakulty:
Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Rikhter
I.2 - Meno
Andrey
I.3 - Tituly
prof., PhD., DrSc./Professor, Ph.D., DrSc.
I.4 - Rok narodenia
1959
I.5 - Názov pracoviska
Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Štúrova 9, 811 02 Bratislava, Slovakia
I.7 - Pracovné zaradenie
Profesor
I.8 - E-mailová adresa
andrey.rikhter@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/33300
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-9625-7577

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Charkovská štátna univerzita
II.b - Rok
1981
II.c - Odbor a program
Jazyk anglický a literatúra
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Charkovská štátna univerzita
II.b - Rok
1981
II.c - Odbor a program
Jazyk anglický a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Moskovská štátna univerzita M.V. Lomonosova
II.b - Rok
1991
II.c - Odbor a program
Zahraničná žurnalistika a literatúra
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Ministerstvo školstva Ruskej federácie
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
mediálne a komunikačné štúdiá
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Paneurópska vysoká škola
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
Masmediálne štúdiá
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Moskovská štátna univerzita M.V. Lomonosova
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
Filológia, žurnalistika

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
hosťujúci profesor, člen Vedeckej rady Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií 2011-15
prednášajúci, docent, profesor, vedúci katedry Moskovská štátna univerzita M.V. Lomonosova 1991-2016
garant magisterského programu masmediálne štúdiá, prorektor pre výskum, člen vedeckej rady Akadémia Médií 2016-17
Riaditeľ kancelárie zástupcu pre slobodu médií Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 2011-2022
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave 2020–súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
program rozvíjania vodcovských schopností SigmaRADIUS 2013
kurzy nemeckého jazyka Meridian Language School 2019

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Mediálna legislatíva žurnalistika II mediálne a komunikačné štúdiá
Masmediálne právo žurnalistika I mediálne a komunikačné štúdiá
Právne aspekty žurnalistickej komunikácie Teória a dejiny žurnalistiky III mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
žurnalistika I mediálne a komunikačné štúdiá
žurnalistika II mediálne a komunikačné štúdiá
Teória a dejiny žurnalistiky III mediálne a komunikačné štúdiá
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Teória a dejiny žurnalistiky mediálne a komunikačné štúdiá
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
33
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
8

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
106
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
12
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
51
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
51
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
80
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
20
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Richter, Andrei: A Post-Soviet Perspective on Censorship and Freedom of the Media. Москва: Издательство ИКАР, 2007. 239 p. ISBN 978-5-98405-043-1. [Postsovietska perspektíva v cenzúre a slobode médií.]

2.

Richter, Andrei: Glasnost in the Courtroom. Russian Journal of Communication. Volume 7, Issue 3, 2015. pp. 272–285. ISSN 1940-9419 (Print), 1940-9427 (Online) [Regulácia verejnoprávnych médií v Spoločenstve nezávislých štátov]

3.

Richter, Andrei: The Relationship between Freedom of Expression and the Ban on Propaganda for War European Yearbook on Human Rights 2015. W. Benedek, F. Benoît-Rohmer, M. Kettemann, B. Kneihs, M. Nowak (Eds.). Graz: Intersentia, 2015. pp. 489–503. ISBN 978-3-7083-1040-4 [Sprievodca pre otázky prechodu na digitálne televízne a rozhlasové vysielanie.]

4.

Richter, Andrei: Legal Response to Propaganda Broadcasts Related to Crisis in and Around Ukraine, 2014–2015. International Journal of Communication 9 (2015). pp. 3125–3145. ISSN: 1932-8036

5.

Richter, Andrei: Sloboda médií v kontexte činnosti OBSE Mesmédiá a politika: Komunikácia či manipulácia? Bratislava: Veda. 2014. pp. 29–38. ISBN 978-80-224-1425-8.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Richter, Andrei: Fake News and Freedom of the Media. ISSN: 1556-875X / INT’L MEDIA & ENTERTAINMENT LAW. Vol. 8, No. 1, 2018/2019.

2.

Richter, Andrei: Научно-практический комментарий к Постановлению пленума Верховного суда РФ «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации». Изд. 2-е, доп. ISBN 978-5-4483-8555-1 Moscow: Издательские решения, 2017. – 246 p. [Vedecko-praktický komentár k Uzneseniu Pléna Najvyššieho súdu Ruskej federácie „O praxi použitia zákona Ruskej federácie „O prostriedkoch masovej informácie.“]

3.

Richter, Andrei: Defining Media Freedom in International Policy Debates DOI: 10.1177/1742766516652164 ISSN 1742-7665 https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1742766516652164?journalCode=gmca Global Media and Communication. August 2016. Vol. 12, No. 2, 127–142.

4.

Richter, Andrei: Accountability and Media Literacy Mechanisms as Counteraction to Disinformation in Europe. ISSN 2516-3523/Journal of Digital Media and Policy, Volume 10. No. 3, 2019.

5.

Human Rights and Journalism / The Sage Encyclopedia of Journalism, 2nd ed., ed. by Gregory R. Borchard, Thousand Oakes, CA: Sage, 2022. Pp. 790-793. ISBN: 9781544391151, 9781544391199

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Jakubowicz, Karol: Post-communist Political Systems and Media Systems and Independence/Central and Eastern European Media in Perspective. Ashgate, Farnham, England, 2012.

2.

M. Wijermars, K. Lehtisaari: Freedom of Expression in Russia's New Mediasphere. Routledge, 2020.

3.

V Kananovich, FD Durham: Reproducing the Imprint of Power: Framing the “Creative Class” in Putin's Russia

 - International Journal of Communication, 2018

4.

Frau-Meigs, Divina: Media and Information Literacy/The Routledge Companion to Media and Human Rights, 2017

5.

Voronova, Lyudmila: Conflict as a Point of No Return: Immigrant and Internally Displaced Journalists in Ukraine/European Journal of Cultural Studies, 2020 

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

2012–2022 Účasť na návrhu spoločných prehlásení o slobode prejavu medzinárodných spravodajcov, spoluriešiteľ/Participation in creating drafts of joint declarations on the freedom of speech of international rapporteurs. Co-researcher.

2.

2013–2017 "Otvorená žurnalistika" - výskumný projekt Kancelária zástupcu pre slobodu médií, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe/ “Open Journalism” – a research project of the OSCE Office of the Representative on Freedom of the Media. Riešiteľ/Researcher

3.

2014- present: projekt "Globálna sloboda prejavu na Columbia University" zameraný na skúmanie, dokumentáciu a posilnenie slobody prejavu vo svete. Spoluriešiteľ. /The “Global Freedom of Expression at Columbia University” project focused on researching, documentation, and strengthening freedom of speech in the world. Co-researcher. https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/about/experts/#andrei-richter

4.

2010–súčasnosť/present Právne rozvíjanie audiovizuálneho sektora krajín SNŠ, Rada Europy /Legal development of the audio-visual sector of the CIS countries, European Audiovisual Observatory of the Council of Europe.

5.

2014–2016 Propaganda a Sloboda Masovej Informácie. / Propaganda and Freedom in the Mass Media Kancelária zástupcu pre slobodu médií, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe https://www.osce.org/sk/fom/356391?download=true Viedeň:, 2015. – 79 s. Riešiteľ/Office of the Representative on Freedom of the Media, Organization for Security and Co-operation in Europe, https://www.osce.org/sk/fom/356391?download=true Vienna, 2015. — 79 p., Researcher.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
vedúci katedry Moskovská štátna univerzita M.V. Lomonosova 2008-16
riaditeľ Moscow Media Law and Policy Institute 1995-2011
garant magisterského štúdia, prorektor pre výskum Akadémia Médií 2016-17

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Letní škola žurnalistiky a sociokulturních studií Borise Němcova, Univerzita Karlova Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK, nám. Jana Palacha 2 116 38 Praha 1, Česká republika /Boris Nemtsov Academic Centre for Study of Russia, Faculty of Arts, Charles University, nám. Jana Palacha 2 116 38 Prague 1, Czech Republic 2018, 2019, 2022 lektor
Medzinárodná letná škola mediálneho práva Centre for Democracy and Rule of Law, Zankovetskoyi st., 3/1, of. 12, Kyiv, 01001 2018-2021 lektor

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

člen, Center for Media, Data and Society, School of Public Policy, Central European University (Budapest) (since 2018)


člen redakčnej poradnej rady, International Communication Gazette (Sage journal) (1997–present)


člen redakčnej rady, Communicatio, South African Journal for Communication Theory and Research (Taylor & Francis journal) (2009–present)


člen redakčnej rady, Russian Journal of Communication (Taylor & Francis journal) (2015–present)


Dátum poslednej aktualizácie
29.06.2022