Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. PhDr. Mária Follrichová, CSc.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Follrichová
I.2 - Meno
Mária
I.3 - Tituly
doc. PhDr. CSc.
I.4 - Rok narodenia
1953
I.5 - Názov pracoviska
Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Štúrova 9, 811 09 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docentka
I.8 - E-mailová adresa
maria.follrichova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&name=M%C3%A1ria&surname=Follrichov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
teória a dejiny žurnalistiky
I.11 - ORCID iD
73703205690

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1977
II.c - Odbor a program
žurnalistika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Kyjevská štátna univerzita, Ukrajina
II.b - Rok
1990
II.c - Odbor a program
filologické vedy
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
teória a dejiny žurnalistiky
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
pomocná asistenka Univerzita Komenského v Bratislave 1975 - 1977
asistentka Univerzita Komenského v Bratislave 1977 - 1978
vedecká pracovníčla Univerzita Komenského v Bratislave 1978 - 1983
odborná asistentka Univerzita Komenského v Bratislave 1983 2013
docentka Univerzita Komenského od 2013

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
2-mesačný kurz ruského jazyka Moskovská štátny univerzita, Rusko 1977
2-semestrálny kurz vysokoškolskej pedagogiky Univerzita Komenského v Bratislave 1983
kurzy internetovej gramotnosti Univerzita Komenského v Bratislave 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Žurnalistické žánre 1 žurnalistika bakalársky mediálne a komunikačné štúdiá
Základy štátu a práva žurnalistika magisterský mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
žurnalistika bakalársky mediálne a komunikačné štúdiá
žurnalistika magisterský mediálne a komunikačné štúdiá
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
5
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
74
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
79
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Žurnalistické žánre 2 marketingová komunikácia bakalársky mediálne a komunikačné štúdiá
Kapitoly z politológie marketingová komunikácia bakalársky mediálne a komunikačné štpdiá
Sociológia prostriedkov masovej komunikácie žurnalistika magisterský mediálne a komunikačné stúdiá
Vnúrtopolitická žurnalistika žurnalistika magisterský mediálne a komunikačné štúdiá
Investigatívna žurnalistika žurnalistika magisterský mediálne a komunikačné štúdiá
Národnostná a krajanská žurnalistťika žurnalistika magisterský mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
183
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
26
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
93
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
30
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
19
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

FOLLRICHOVÁ, Mária.  Novinárska publicistika emocionálneho typu. Bratislava: Univerzita Komenského, 2


 

2

FOLLRICHOVÁ, Mária. Novinárske žánre pre zrakovo znevýhodnených študentov - teória a prax. Bratislava: Stimul 2015,

3

FOLLRICHOVÁ, Mária. Naša univerzita - časopis Univerzity Komenského v Bratislave (1955 - dodnes). In: Otázky žurnalistiky, roč. 62, č. 1 - 2 (2019), s. 45 - 53. ISSN 0322-7049.

4

FOLLRICHOVÁ, Mária. ZMENA - od letákových novín po nezávislý týždenník a mesačník (1989 - 2004). In: Otázky žurnalistiky, roč. 62, č. 3 - 4 (2019), s. 26 - 35. ISSN 0322-7049.

5

FOLLRICHOVÁ, Mária. Významné novinárska osobnosti na stránkach Otázok žurnalistiky. In: Otázky žurnalistiky, roč. 60, č. 3 - 4 (2017), s. 39 - 48. ISSN 00322-7049.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

FOLLRICHOVÁ, Mária. Novinárske žánre pre zrakovo znevýhodnených študentov - teória a prax. Bratislava: Stimul 2015, 136 s. [CD-ROM]. ISBN 978-80-8127-146-5.


2

FOLLRICHOVÁ, Mária. Osmičkové roky v ukrajinskej periodickej tlači na Slovensku. In: Otázky žurnalistiky, roč. 61, č. 3 - 4 (1918), s. 54 - 64. ISSN 00322-7049.

3

FOLLRICHOVÁ, Mária. Osmičkové roky v ukrajinskej periodickej tlači na Slovensku. In: Otázky žurnalistiky, roč. 61, č. 3 - 4 (1918), s. 54 - 64. ISSN 003

4

FOLLRICHOVÁ, Mária. Slovenská národnostná menšiny v krajinách bývalého Uhorska a jej médiá. In: Otázky žurnalistiky, roč. 59, č. 3 - 4 (1916), s. 18 - 30. ISSN 00322-7049.

5

FOLLRICHOVÁ, Mária. Rusíni c periodikách Slovenskje národňje novini, Orol tatránski a Slovenskje pohľadi na vedi, umenja a literaturu. In: Otázky žurnalistiky, roč. 58, č. 3 - 4 (2015), s. 35 - 45.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Mlacek, Jozef. In: Slovenská reč, roč. 81, č. 1 - 2, 2016, s. 54.


2

Masaryk, M. - In: Zabudnutý svet : próza Janka Alexyho v rokoch 1914-1930 . Bratislava: Univerzita Komenského, 2017 , s. 174.

3

Rončáková, T. In: Mediální studia, č. 2, 2016 ; s. 243.

4

Bučková, Z. - Rusňáková, L. - In: Publicistika v periodickej tlači . Trnava: UCM, 2017, s. 262.

5

Rončáková, T. – Čačková, M. - Rehoľné komunity na Slovensku a ich mediálne aktivity : s dôrazom na žánrovú skladbu časopisu Zasvätený život. In: Fenomén 2020 : komunita v mediálnom priestore . Bratislava: Univerzita Komenského, 2020 , s. 202.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Grant KEGA 084UK-4/2014 Novinárske žánre pre zrakovo znevýhodnených študentov – teória a prax, vedúca projektu / Journalistic genres for students with visual impairments – theory and practice, head of the project

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka redakčnej rady vedeckého časopisu Otázky žurnalistiky Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 2012
predsedníčka obšianskeho združenia MASS-MEDIA-SCIENCE Katedra žurnalstiky Filozofickej fakukty Univerzity Komenského v Bratislave

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Kyjevská štátna univerzita Kyjev, Ukrajina august - septemver v roku 1989 štúdium v univerzitnej knžnici, prednášky na Fakulte žurnalistiky Kyjevskej štátnej univerzity
Užhorodská národná univerzita Užhorod, Ukrajina september 2018 pozvaná prednáška na vedeckej konferencii

IX. - Iné relevantné skutočnosti