Opis študijného programu
Študijný program boZU - žurnalistika
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
04.09.2023
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
žurnalistika 17572
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
1. stupeň, kód 645;
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
mediálne a komunikačné štúdiá; 7205; 0321, 0388
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk, anglický jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
tri roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/otvarane/ Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/ Celkový počet študentov študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/statistiky/bc/
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Absolventi bakalárskeho študijného programu Žurnalistika v rámci študijného odboru Mediálne a komunikačné štúdiá získajú vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné na samostatnú autorskú prácu v redakčnej činnosti najmä v oblasti žurnalistických žánrov v triadickom členení na spravodajstvo a publicistiku racionálneho a emocionálneho typu a v oblasti spoločensky zodpovedného moderovania. Z teoretických vedomostí nadobudnú všeobecný prehľad o médiách, ich poslaní a úlohách v spoločnosti, o dejinách žurnalistiky osobitne v slovenskom kontexte, agentúrnej žurnalistike ako základnej profesijnej báze žurnalistickej tvorby spravodajskej a publicistickej povahy, ako aj o masmediálnom práve.

Absolventi získajú rozšírený prehľad o redakčnej činnosti z pohľadu autora novinárskych prejavov (textových, zvukových, obrazových aj zvukovoobrazových). Z hľadiska žurnalistickej tvorby si od prvého ročníka študijného programu študent povinne zvolí svoje vedomostno-tvorivé smerovanie v jednom z troch modulov mediálneho ateliéru: (1.) textovej žurnalistiky (s trénovaním remeselných žurnalistických zručností v oblasti periodickej tlače a webových portálov vrátane fotožurnalistiky), (2.) rozhlasovej žurnalistiky (s trénovaním zručností v oblasti rozhlasového vysielania a podcastingu), (3.) televíznej žurnalistiky (s trénovaním zručností v oblasti zvukovoobrazovej tvorby vrátane videí). Všetky tri moduly mediálneho ateliéru metodicky postupujú podľa rovnakých osnov od jednoduchších útvarov (titulok, podtitulok, fleš) cez náročnejšie žánre spravodajstva a publicistiky (správa, rozšírená správa, interview, analýza, riport, komentár) až po sofistikované žánrové spracovanie (reportáž, fíčer, diskusia) – študent preto môže v priebehu 3-ročného bakalárskeho štúdia typ mediálneho ateliéru striedať každý semester, alebo môže zotrvať všetkých 6 semestrov v jednom type ateliéru a špecializovať sa na konkrétny typ textovej, zvukovej alebo zvukovoobrazovej žurnalistiky.

Absolventi bakalárskeho študijného programu Žurnalistika získajú:

teoretické vedomosti: vedia porozumieť súvislostiam medzi typom média a obsahovým posolstvom, ktoré dokáže svojmu publiku odovzdať – chápu rozdiel medzi komerčným médiom a médiom verejnej služby, ako aj medzi médiom hlavného prúdu (tzv. mainstreamom) a médiom periférie z hľadiska tvorby a šírenia odlišných typov žurnalistických diel; vedia porozumieť všeobecným pravidlám žurnalistiky, ktoré vyplývajú zo zákonných noriem platných v SR, vedia sa funkčne orientovať v základnej legislatívne mediálneho systému SR a využiť ju v rámci regulácie svojej žurnalistickej tvorby.

praktické schopnosti a zručnosti: ovládajú základné žurnalistické remeselné zručnosti zberu, výberu, overovania, triedenia a autorského spracovania vlastného diela (nahrávanie, skracovanie, strih, montáž, redigovanie); tieto zručnosti dokážu na úrovni profesijných štandardov žurnalistiky aplikovať v každom type súčasnej žurnalistickej redakčnej práce (tlač, fotožurnalistika, rozhlas, televízia, podkasting, webový portál), rozšírené kompetencie špecificky textovej, zvukovej alebo zvukovoobrazovej podoby žurnalistiky majú v tom module, ktorý dominantne alebo celkovo absolvovali v rámci povinne voliteľného modulu mediálneho ateliéru.

doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: majú základnú znalosť žurnalistického žargónu, ako aj jazykové kompetencie z voliteľného jazyka (anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, ruský) na základnej odbornej úrovni žurnalistickej terminológie, resp. základné jazykové kompetencie z ktoréhokoľvek cudzieho jazyka z ponuky existujúcich jazykových študijných programov FiF UK; dokážu efektívne vyhľadávať informácie potrebné na tvorbu žurnalistických diel a overovať dôveryhodnosť ich zdroja; vedia organizovať vlastnú žurnalistickú prácu v rámci stanovenej redakčnej uzávierky.

Na základe uvedeného budú absolventi 1. stupňa študijného programu Žurnalistika so zameraním na ktorýkoľvek vedomostno-tvorivý modul mediálneho ateliéru (textovej, zvukovej alebo zvukovoobrazovej) žurnalistickej tvorby pripravení na autorskú redakčnú prácu v každej zo základných tvorivých oblastí tlačenej, rozhlasovej a televíznej žurnalistiky; budú teda schopní pracovať na ktorejkoľvek pracovnej pozícii v žurnalistickej redakcii, ktorá vyžaduje samostatnú autorskú a redakčnú činnosť.

Reálne naplnenie cieľov a priblíženie profilu absolventa očakávaniam pracovného trhu je garantované vysokou mierou redakčnej praxe u potenciálnych zamestnávateľov. Študenti majú počas všetkých 6 semestrov bakalárskeho štúdia možnosť absolvovať priebežne redakčnú prax v profesionálnej redakcii periodík, rozhlasov a televízií so samostatnou kreditáciou ich publikačných výstupov v danom médiu počas semestra; tomuto cieľu je podriadený aj rozvrh vyučovania – piatky sú určené na redakčnú prax. Katedra aktívne spolupracuje s verejnoprávnou TASR, súkromnou tlačovou agentúrou SITA, s verejnoprávnym rozhlasom a televíziou RTVS, so súkromnými rádiami a televíziami, ako aj s redakciami denníkov a týždenníkov hlavného prúdu, tzv. mainstreamu, disponuje aj vlastným webovým portálom na tréning autorských redakčných a publikačných kompetencií študentov – Webjournal. S verejnoprávnymi redakciami tlačovej agentúry, rozhlasu a televízie, ako aj súkromnej tlačovej agentúry SITA má katedra dlhodobo zmluvne zabezpečené vzťahy, pedagógovia zabezpečujúci študijný program navyše organizujú časť výučby aj formou exkurzií v redakciách týchto médií.

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Študijný program nevyžaduje stanovisko zainteresovanej strany, no je úzko previazaný s potenciálnymi zamestnávateľskými a profesijnými organizáciami, s ktorými dlhodobo spolupracuje na zmluvnom základe, a ktorí poskytli svoje stanovisko k uplatneniu absolventov študijného programu Žurnalistika vo svojich redakciách: RTVS (STV aj SRo), TASR, SITA. (Príloha: Vyjadrenie externej zainteresovanej strany k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania)

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Na bakalárskom stupni študijného programu Žurnalistika sa absolventi dokážu uplatniť na redakčných pracovných pozíciách knižných vydavateľov, vydavateľov periodickej a neperiodickej tlače, webových portálov, rozhlasových a televíznych vysielateľov lokálnych, regionálnych aj celoplošných redakcií, dokážu samostatne tvoriť aj žurnalistické prejavy v rámci slobodného povolania žurnalistu – novinára. Vzhľadom na ich širokú jazykovú podporu sa predpokladá aj ich zamestnanie v mediálnych redakciách so zameraním na zahraničie a diplomatické vzťahy. Z konkrétnych pracovných pozícií ide najmä o profesie: žurnalista/tka, novinár/ka, redaktor/ka, webredaktor/ka, textový/á korektor/ka, vydavateľský/á redaktor/ka, reportér/ka, spravodajca/spravodajkyňa, komentátor/ka, komentátor/ka športových prenosov, publicista/tka, moderátor/ka (rozhlas, televízia, podcasting, viedo, web), fotoreportér/ka a pod.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Matúš Kostolný (šéfredaktor, Denník N); Beáta Baloghová (šéfredaktorka, SME); Alexej Fulmek (riaditeľ, Petit Press); Jakub Prokeš (šéfredaktor, Pravda); Marcela Šimková (šéfredaktorka, Hospodárske noviny); Tibor Mattyašovský (šéfredaktor spravodajstva, TV Markíza); Kristián Čikovský (zástupca šéfredaktora, Denník N) (Juraj Fellegi (zástupca šéfredaktorky, SME); Tomáš Bella (šéf webu, Denník N); Lukáš Diko (šéfredaktor, Investigatívne centrum Jána Kuciaka); Zuzana Petková (riaditeľka Nadácia Zastavme korupciu); Andrea Dudíková (šéfka pobočky, Bloomberg Praha); Mária Miková (šéfredaktorka, Slovenka); Monika Tódová (redaktorka, Denník N); Mirek Tóda (redaktor, Denník N); Elena Linczényiová (partner, ICF Next); Zlatica Puškárová (moderátorka); Peter Bielik (moderátor, TA3); Ľubomír Bajaník (moderátor, RTVS); Lucia Barmošová (moderátorka, JOJ); Ľuba Oravová (moderátorka, TV Lux); Ivan Drábek (redaktor, Pravda); Štefan Hudec (zahr. spravodajca, RTVS); Vitalia Bella (redaktorka, Denník N); Soňa Gyarfášová (redaktorka, RTVS); Juraj Mravec (reportér, RTVS); Peter Hanák (redaktor, Aktuality.sk); Laura Kellöová (redaktorka, Aktuality.sk); Ria Gehrerová (redaktorka, Denník N); Michal Magušin (redaktor, Postoj.sk); Eva Čobejová (redaktorka, Postoj.sk); Matej Gašparovič (redaktor, Denník Štandard); Tomáš Vasilko (redaktor, Denník N); Olga Baková (hovorkyňa, SE); Ľuboš Černák (moderátor a hudobný dramaturg, RTVS); Veronika Fitzeková (zakladateľka Rádia Flash v Prešove); Denisa Fulmeková (spisovateľka); Gábor Grendel (rozhlasový a televízny redaktor a moderátor, t. č. poslanec NR SR); Agáta Jurášková (riaditeľka Vydavateľstva Univerzity Komenského v Bratislave); Peter Kubinyi (reportér, publicista, predseda Slovenského syndikátu novinárov, t. č. odborný asistent katedry žurnalistiky); Simona Mikušová (vedúca redaktorka zahraničnej redakcie TV Markíza, t. č. poverená riaditeľka Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR); Richard Rybníček (zakladateľ a riaditeľ televízie JOJ, generálny riaditeľ STV, t. č. primátor Trenčína); Martin Strižinec (rozhlasový a televízny moderátor, t. č. hovorca prezidentky SR); Igor Válek (spisovateľ); Zuzana Wienk (publicistka, spoluzakladateľka Aliancie Fair Play); Tina Čorná (publicistka); Marcel Merčiak (športový komentátor, RTVS); Peter Stano (hovorca EK); Zuzana Eliášová (hovorkyňa, Ministerstvo zdravotníctva); Lýdia Kokavcová (reportérka); Katarína Začková (reportérka); Jozef Bednár (PR pracovník); Milan Markovič (publicista); Oľga Feldeková (publicistka); Stanislav Štepka (spisovateľ); Elena Vacvalová (moderátorka); Oliver Andrássy (moderátor); Jarmila Hargašová (moderátorka); Eva Urbaníková (spisovateľka); Miroslava Ábelová (spisovateľka); Ladislav Bariak (poradca, ministerstvo financií); Michal Dyttert (hovorca); Silvia Kušnírová (podnikateľka v PR)

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Zamestnávatelia RTVS, TASR, SITA. (Príloha: Vyjadrenie externej zainteresovanej strany k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania)

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.
b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.
c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu. Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom. Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra. Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce. Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu. Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v časti 7. Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu. Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2 a v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Štúrova 9.

Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho stupňa štúdia je 180 pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu bakalárskej záverečnej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

-         počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 95

-         počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 36

-         počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 37

-         počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program,

-         počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 12

-         počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia,

-         počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch,

-         počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch: 180

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 11 – 16

Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 1, 2 a 4, čl. 5 – 8

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 54 – 59

Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 6

Študijný program Žurnalistika, I. stupeň má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/zurnalistika/ Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

VP UK č. 1/2006 - Registratúrny poriadok a Registratúrny plán

VP FiF UK č. 11/2023 príloha č. 2, čl. 2 – Študijný poriadok FiF UK

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19

Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: Mgr. M. A. Lucia Virostková, PhD (lucia.virostkova@uniba.sk)

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).
i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe: Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu informačné štúdiá, 1. stupeň, má bakalárska práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:


Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 14 a 15

Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

·        Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k bakalárskej práci a Obhajoba bakalárskej práce.

·        Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK.

·        Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke katedry k záverečným prácam.

·        Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 49 – 53.

·        Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty k záverečným prácam.


-      možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,

Študenti študijného programu Žurnalistika majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK.

·       Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty.

·       Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.

Katedra žurnalistiky realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu so siedmimi univerzitami:

 

Univerzita: Masaryk University in Brno (CZ)

Kód: CZ BRNO05

počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr., PhD.)

 

Univerzita: Palacký University in Olomouc (CZ)

Kód: CZ OLOMOUC01

počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

 

Univerzita: Charles University in Prague (CZ)

Kód: CZ PRAHA07

počet vysielaných študentov/ak.rok: 6 (Bc., Mgr., PhD.)

 

Univerzita: Complutense University of Madrid (E)

Kód: E MADRID03

počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

 

Univerzita: University of Warsaw (PL)

Kód: PL WARSAW01

počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

 

Univerzita: Turiba University in Riga (LV)

Kód: LV RIGA09

počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

 

Univerzita: University of Malaga (E)

Kód: E MALAGA01

počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)


Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné tu.

Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.

 

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

 

Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83

Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov.

 

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam.

Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK.

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

 

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65:

Vnútorný predpis UK č. 23/2022 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK.

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke fakulty

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka

Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. PhDr. Andrey Rikhter, DrSc.; profesor; andrey.rikhter@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier.

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v AIS.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier.

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD. (danusa.serafinova@uniba.sk)

doc. Mgr. Ján Hacek, PhD. (jan.hacek@uniba.sk)

doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD. (anna.samelova@uniba.sk) 

doc. Mgr. Mária Stanková, PhD. (maria.stankova@uniba.sk) 

Mgr. Ľubomír Bajaník, PhD. (lubomir.bajanik@uniba.sk)

Mgr. et Mgr. Adam Solga, PhD. (adam.solga@uniba.sk) 

Mgr. M. A. Lucia Virostková, PhD. (lucia.virostkova@uniba.sk) 

Mgr. Marcela Belianská (belianska9@uniba.sk)

Mgr. Zuzana Javorová (tinova1@uniba.sk)

Mgr. Peter Ivanič (peter.ivanic@uniba.sk)

Záverečné prácef) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

VÚPCH sú dostupné v AIS2.

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).
h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).
i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty. Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty.

Na Katedre žurnalistiky je študentom k dispozícii sekretariát: Jaroslava Figulová, kzur@fphil.uniba.sk, +421 2 9013 2071, Štúrova 9, 3. poschodie, úradné hodiny: denne od 8.00 – 16.00

Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, web. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu.

 

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu žurnalistika sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Štúrovej ulici č. 9, kde je na druhom a treťom poschodí situované pracovisko Katedry žurnalistiky FiF UK.

V budove na Štúrovej ulici 9 má katedra žurnalistiky 6 učebných miestností s kapacitou od 15 do 56 miest. Menšie miestnosti sú určené na výučbu prakticky zameraných kurzov v menších skupinách, dve väčšie miestnosti s kapacitou viac ako 50 miest slúžia na prednášky. Okrem toho výučba menších skupín študentov prebieha aj v niektorých pracovniach zamestnancov. Spolu teda priestory na Štúrovej ponúkajú priestor na výučbu s kapacitou 189 miest. Vyučovacie miestnosti sú vybavené počítačmi (stolovými alebo notebookmi), interaktívnou tabuľou, dataprojektormi aj tabuľami na písanie. Katedra žurnalistiky má osobitnú počítačovú učebňu s internetom (41 počítačov) a rozhlasové štúdio, 4 notebooky, 8 tlačiarní, 2 dataprojektory a jednu interaktívnu tabuľu, 5 nahrávacích zariadení, 2 mikrofóny, 2 minidisky, 3 televízne kamery, 2 statívy, 2 fotoaparáty a viacero strihacích softvérov. Na každom počítači je nainštalovaný softvér na editovanie zvukového materiálu a na predtlačovú prácu s textom (DTP). Na piatich počítačoch je nainštalovaný softvér na editovanie video materiálu. Študenti v televíznej miestnosti môžu využívať TV svetlá, zelené plátno a čítacie zariadenie pre prácu s kamerou v štúdiu. Študenti majú možnosť zapájať sa, najmä na praktických kurzoch, do vyučovacieho procesu aj na vlastných notebookoch.

Študenti majú k dispozícii aj viaceré priestory, ktoré im poskytujú priestor na trávenie spoločného času medzi vyučovaním, v ktorých majú k dispozícii mikrovlnku, rýchlovarnú kanvicu, kávovar i vlastnú knižnicu.

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953 m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/) V každej učebni je port umožňujúci pripojenie do internetu. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečuje katedra žurnalistiky podľa zamerania študijného programu aj v špecifických výučbových priestoroch: v plne vybavenom rozhlasovom štúdiu, a televíznej miestnosti.

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

·         Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská:

·         Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Manuál MS TEAMS pre študentov

Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

E-learningový portál Moodle

Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.
e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Príručka časti 4.8 a 4.9

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (Študijný poriadok FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty.

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1.

Študentská anketa

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021):

Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK.

Klub absolventov – Alumni klub

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).