Opis študijného programu
Študijný program boZU - žurnalistika
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
žurnalistika 17572
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
1. stupeň, kód 645;
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
mediálne a komunikačné štúdiá; 7205; 0321, 0388
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk, anglický jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
tri roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
plánovaný počet študentov: 50; skutočný počet uchádzačov 71; počet všetkých BC študentov: 121
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Absolventi bakalárskeho študijného programu Žurnalistika v rámci študijného odboru Mediálne a komunikačné štúdiá získajú vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné na samostatnú autorskú prácu v redakčnej činnosti najmä v oblasti žurnalistických žánrov v triadickom členení na spravodajstvo a publicistiku racionálneho a emocionálneho typu a v oblasti spoločensky zodpovedného moderovania. Z teoretických vedomostí nadobudnú všeobecný prehľad o médiách, ich poslaní a úlohách v spoločnosti, o dejinách žurnalistiky osobitne v slovenskom kontexte, agentúrnej žurnalistike ako základnej profesijnej báze žurnalistickej tvorby spravodajskej a publicistickej povahy, ako aj o masmediálnom práve.    

Absolventi získajú rozšírený prehľad o redakčnej činnosti z pohľadu autora novinárskych prejavov (textových, zvukových, obrazových aj zvukovoobrazových). Z hľadiska žurnalistickej tvorby si od prvého ročníka študijného programu študent povinne zvolí svoje vedomostno-tvorivé smerovanie v jednom z troch modulov mediálneho ateliéru: (1.) textovej žurnalistiky (s trénovaním remeselných žurnalistických zručností v oblasti periodickej tlače a webových portálov vrátane fotožurnalistiky), (2.) rozhlasovej žurnalistiky (s trénovaním zručností v oblasti rozhlasového vysielania a podcastingu), (3.) televíznej žurnalistiky (s trénovaním zručností v oblasti zvukovoobrazovej tvorby vrátane videí). Všetky tri moduly mediálneho ateliéru metodicky postupujú podľa rovnakých osnov od jednoduchších útvarov (titulok, podtitulok, fleš) cez náročnejšie žánre spravodajstva a publicistiky (správa, rozšírená správa, interview, analýza, riport, komentár) až po sofistikované žánrové spracovanie (reportáž, fíčer, diskusia) – študent preto môže v priebehu 3-ročného bakalárskeho štúdia typ mediálneho ateliéru striedať každý semester, alebo môže zotrvať všetkých 6 semestrov v jednom type ateliéru a špecializovať sa na konkrétny typ textovej, zvukovej alebo zvukovoobrazovej žurnalistiky.

Absolventi bakalárskeho študijného programu Žurnalistika získajú:

teoretické vedomosti: vedia porozumieť súvislostiam medzi typom média a obsahovým posolstvom, ktoré dokáže svojmu publiku odovzdať – chápu rozdiel medzi komerčným médiom a médiom verejnej služby, ako aj medzi médiom hlavného prúdu (tzv. mainstreamom) a médiom periférie z hľadiska tvorby a šírenia odlišných typov žurnalistických diel; vedia porozumieť všeobecným pravidlám žurnalistiky, ktoré vyplývajú zo zákonných noriem platných v SR, vedia sa funkčne orientovať v základnej legislatívne mediálneho systému SR a využiť ju v rámci regulácie svojej žurnalistickej tvorby.

praktické schopnosti a zručnosti: ovládajú základné žurnalistické remeselné zručnosti zberu, výberu, overovania, triedenia a autorského spracovania vlastného diela (nahrávanie, skracovanie, strih, montáž, redigovanie); tieto zručnosti dokážu na úrovni profesijných štandardov žurnalistiky aplikovať v každom type súčasnej žurnalistickej redakčnej práce (tlač, fotožurnalistika, rozhlas, televízia, podkasting, webový portál), rozšírené kompetencie špecificky textovej, zvukovej alebo zvukovoobrazovej podoby žurnalistiky majú v tom module, ktorý dominantne alebo celkovo absolvovali v rámci povinne voliteľného modulu mediálneho ateliéru.

doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: majú základnú znalosť žurnalistického žargónu, ako aj jazykové kompetencie z voliteľného jazyka (anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, ruský) na základnej odbornej úrovni žurnalistickej terminológie, resp. základné jazykové kompetencie z ktoréhokoľvek cudzieho jazyka z ponuky existujúcich jazykových študijných programov FiF UK; dokážu efektívne vyhľadávať informácie potrebné na tvorbu žurnalistických diel a overovať dôveryhodnosť ich zdroja; vedia organizovať vlastnú žurnalistickú prácu v rámci stanovenej redakčnej uzávierky.

Na základe uvedeného budú absolventi 1. stupňa študijného programu Žurnalistika so zameraním na ktorýkoľvek vedomostno-tvorivý modul mediálneho ateliéru (textovej, zvukovej alebo zvukovoobrazovej) žurnalistickej tvorby pripravení na autorskú redakčnú prácu v každej zo základných tvorivých oblastí tlačenej, rozhlasovej a televíznej žurnalistiky; budú teda schopní pracovať na ktorejkoľvek pracovnej pozícii v žurnalistickej redakcii, ktorá vyžaduje samostatnú autorskú a redakčnú činnosť.

Reálne naplnenie cieľov a priblíženie profilu absolventa očakávaniam pracovného trhu je garantované vysokou mierou redakčnej praxe u potenciálnych zamestnávateľov. Študenti majú počas všetkých 6 semestrov bakalárskeho štúdia možnosť absolvovať priebežne redakčnú prax v profesionálnej redakcii periodík, rozhlasov a televízií so samostatnou kreditáciou ich publikačných výstupov v danom médiu počas semestra; tomuto cieľu je podriadený aj rozvrh vyučovania – piatky sú určené na redakčnú prax. Katedra aktívne spolupracuje s verejnoprávnou TASR, súkromnou tlačovou agentúrou SITA, s verejnoprávnym rozhlasom a televíziou RTVS, so súkromnými rádiami a televíziami, ako aj s redakciami denníkov a týždenníkov hlavného prúdu, tzv. mainstreamu, disponuje aj vlastným webovým portálom na tréning autorských redakčných a publikačných kompetencií študentov – Webjournal. S verejnoprávnymi redakciami tlačovej agentúry, rozhlasu a televízie, ako aj súkromnej tlačovej agentúry SITA má katedra dlhodobo zmluvne zabezpečené vzťahy, pedagógovia zabezpečujúci študijný program navyše organizujú časť výučby aj formou exkurzií v redakciách týchto médií.

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Študijný program nevyžaduje stanovisko zainteresovanej strany, no je úzko previazaný s potenciálnymi zamestnávateľskými a profesijnými organizáciami, s ktorými dlhodobo spolupracuje na zmluvnom základe, a ktorí poskytli svoje stanovisko k uplatneniu absolventov študijného programu Žurnalistika vo svojich redakciách: RTVS (STV aj SRo), TASR, SITA. (Príloha: Vyjadrenie externej zainteresovanej strany k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania)


3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Na bakalárskom stupni študijného programu Žurnalistika sa absolventi dokážu uplatniť na redakčných pracovných pozíciách knižných vydavateľov, vydavateľov periodickej a neperiodickej tlače, webových portálov, rozhlasových a televíznych vysielateľov lokálnych, regionálnych aj celoplošných redakcií, dokážu samostatne tvoriť aj žurnalistické prejavy v rámci slobodného povolania žurnalistu – novinára. Vzhľadom na ich širokú jazykovú podporu sa predpokladá aj ich zamestnanie v mediálnych redakciách so zameraním na zahraničie a diplomatické vzťahy. Z konkrétnych pracovných pozícií ide najmä o profesie: žurnalista/tka, novinár/ka, redaktor/ka, webredaktor/ka, textový/á korektor/ka, vydavateľský/á redaktor/ka, reportér/ka, spravodajca/spravodajkyňa, komentátor/ka, komentátor/ka športových prenosov, publicista/tka, moderátor/ka (rozhlas, televízia, podcasting, viedo, web), fotoreportér/ka a pod.


b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Matúš Kostolný (šéfredaktor, Denník N); Beáta Baloghová (šéfredaktorka, SME); Alexej Fulmek (riaditeľ, Petit Press); Jakub Prokeš (šéfredaktor, Pravda); Marcela Šimková (šéfredaktorka, Hospodárske noviny); Tibor Mattyašovský (šéfredaktor spravodajstva, TV Markíza); Kristián Čikovský (zástupca šéfredaktora, Denník N) (Juraj Fellegi (zástupca šéfredaktorky, SME); Tomáš Bella (šéf webu, Denník N); Lukáš Diko (šéfredaktor, Investigatívne centrum Jána Kuciaka); Zuzana Petková (riaditeľka Nadácia Zastavme korupciu); Andrea Dudíková (šéfka pobočky, Bloomberg Praha); Mária Miková (šéfredaktorka, Slovenka); Monika Tódová (redaktorka, Denník N); Mirek Tóda (redaktor, Denník N); Elena Linczényiová (partner, ICF Next); Zlatica Puškárová (moderátorka); Peter Bielik (moderátor, TA3); Ľubomír Bajaník (moderátor, RTVS); Lucia Barmošová (moderátorka, JOJ); Ľuba Oravová (moderátorka, TV Lux); Ivan Drábek (redaktor, Pravda); Štefan Hudec (zahr. spravodajca, RTVS); Vitalia Bella (redaktorka, Denník N); Soňa Gyarfášová (redaktorka, RTVS); Juraj Mravec (reportér, RTVS); Peter Hanák (redaktor, Aktuality.sk); Laura Kellöová (redaktorka, Aktuality.sk); Ria Gehrerová (redaktorka, Denník N); Michal Magušin (redaktor, Postoj.sk); Eva Čobejová (redaktorka, Postoj.sk); Matej Gašparovič (redaktor, Denník Štandard); Tomáš Vasilko (redaktor, Denník N); Olga Baková (hovorkyňa, SE); Ľuboš Černák (moderátor a hudobný dramaturg, RTVS); Veronika Fitzeková (zakladateľka Rádia Flash v Prešove); Denisa Fulmeková (spisovateľka); Gábor Grendel (rozhlasový a televízny redaktor a moderátor, t. č. poslanec NR SR); Agáta Jurášková (riaditeľka Vydavateľstva Univerzity Komenského v Bratislave); Peter Kubinyi (reportér, publicista, predseda Slovenského syndikátu novinárov, t. č. odborný asistent katedry žurnalistiky); Simona Mikušová (vedúca redaktorka zahraničnej redakcie TV Markíza, t. č. poverená riaditeľka Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR); Richard Rybníček (zakladateľ a riaditeľ televízie JOJ, generálny riaditeľ STV, t. č. primátor Trenčína); Martin Strižinec (rozhlasový a televízny moderátor, t. č. hovorca prezidentky SR); Igor Válek (spisovateľ); Zuzana Wienk (publicistka, spoluzakladateľka Aliancie Fair Play); Tina Čorná (publicistka); Marcel Merčiak (športový komentátor, RTVS); Peter Stano (hovorca EK); Zuzana Eliášová (hovorkyňa, Ministerstvo zdravotníctva); Lýdia Kokavcová (reportérka); Katarína Začková (reportérka); Jozef Bednár (PR pracovník); Milan Markovič (publicista); Oľga Feldeková (publicistka); Stanislav Štepka (spisovateľ); Elena Vacvalová (moderátorka); Oliver Andrássy (moderátor); Jarmila Hargašová (moderátorka); Eva Urbaníková (spisovateľka); Miroslava Ábelová (spisovateľka); Ladislav Bariak (poradca, ministerstvo financií); Michal Dyttert (hovorca); Silvia Kušnírová (podnikateľka v PR)


c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Zamestnávatelia RTVS, TASR, SITA. (Príloha: Vyjadrenie externej zainteresovanej strany k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania)


4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.


b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené v prílohách. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-          podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-          klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60 % pre úspešné absolvovanie predmetu,

-          sylaby predmetu,

-          výsledky vzdelávania,

-          povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.


c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

-      jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety

-      v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie),

-      pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu)

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.


-      prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.


-      pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania,

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

 

-      metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov),

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

 

-      osnovu/ sylaby predmetu,

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

 

-      pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne),

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

 

-      kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia,

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

 

-      osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu,

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

 

-      učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov),

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

 

-      miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách).

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2 a priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Štúrova 9. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho stupňa štúdia je 180 pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu bakalárskej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom.
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

-         počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 95

-         počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 36

-         počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 37

-         počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program,

-         počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 12

-         počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia,

-         počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch,

-         počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch: 180

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

·         Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 11 – 16: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

·         Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 1, 2 a 4, čl. 5 – 8: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

·         Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 54 – 59:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·         Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 6:

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Študijný program Žurnalistika má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/).

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylabách predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

·         UK  č. 1/2006 - Registratúrny poriadok a Registratúrny plán: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2006/Vp_2006_01.pdf

·         FiF UK č. 5/2020, príl. 2, čl. 2, ods. 2 a 3 – Študijný poriadok FiF UK: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

·         Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

·         Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4:

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

·         Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: Doc. PhDr. Mária Follrichová, CSc. (maria.follrichova@uniba.sk)


h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).
i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe: Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu informačné štúdiá, 1. stupeň, má bakalárska práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:

 

·        Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 14 a 15

·        Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

·        Univerzite Komenského v Bratislave

·        Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k bakalárskej práci a Obhajoba bakalárskej práce.

·        Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK.

·        Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke katedry k záverečným prácam.

·        Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 49 – 53.

·        Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty k záverečným prácam.


 

-      možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,

Študenti študijného programu Žurnalistika majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK.

·       Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty.

·       Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.

Katedra žurnalistiky realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu so siedmimi univerzitami:

 

Univerzita: Masaryk University in Brno (CZ)

Kód: CZ BRNO05

počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr., PhD.)

 

Univerzita: Palacký University in Olomouc (CZ)

Kód: CZ OLOMOUC01

počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

 

Univerzita: Charles University in Prague (CZ)

Kód: CZ PRAHA07

počet vysielaných študentov/ak.rok: 6 (Bc., Mgr., PhD.)

 

Univerzita: Complutense University of Madrid (E)

Kód: E MADRID03

počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

 

Univerzita: University of Warsaw (PL)

Kód: PL WARSAW01

počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

 

Univerzita: Turiba University in Riga (LV)

Kód: LV RIGA09

počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

 

Univerzita: University of Malaga (E)

Kód: E MALAGA01

počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

 

·         Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné tu: https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/uzatvorene-zmluvy-erasmus

·         Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

 

·        Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10

·        Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83

·        Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10

·        Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov.

 

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam.

Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK.

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

 

·        Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65:

·        Vnútorný predpis UK č. 23/2022 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK.


5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke fakulty:http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelisty/2022-2023/FiF/SK/boZU.pdf

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

·         Aktuálny harmonogram akademického roka:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/

·         Harmonogram akademického roka je koncipovaný v súlade s Vnútorným predpisom č. 20/2019 UK – Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 7, ods. 5 – 8:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf

·         Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. PhDr. Andrey Rikhter, DrSc.; profesor; andrey.rikhter@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

prof. PhDr. Andrey Rikhter, DrSc.; andrey.rikhter@uniba.sk  

vyučované profilové predmety: Masmediálne právo (predmet vyučovaný čiastočne v anglickom jazyku)

 

doc. PhDr. Mária Follrichová, CSc.; maria.follrichova@uniba.sk  

vyučované profilové predmety: Žurnalistické žánre 1

 

doc. Mgr. Ján Hacek, PhD.; jan.hacek@uniba.sk  

vyučované profilové predmety: Úvod do štúdia médií

 

doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD.; anna.samelova@uniba.sk  

vyučované profilové predmety: Žurnalistické žánre 2, Dejiny slovenskej žurnalistiky 1, Dejiny slovenskej žurnalistiky 2


doc. Mgr. Mária Stanková, PhD. maria.stankova@uniba.sk

vyučované profilové predmety: Agentúrna žurnalistika

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

prof. PhDr. Andrey Rikhter, DrSc. VUPCH

 

doc. PhDr. Mária Follrichová, CSc.VUPCH

 

doc. Mgr. Ján Hacek, PhD. VUPCH

 

doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD.VUPCH

 

doc. Mgr. Mária Stanková, PhD. VUPCH

 

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).


doc. PhDr. Mária Follrichová, CSc.; maria.follrichova@uniba.sk  

vyučované predmety: Kapitoly z politológie, Žurnalistické žánre 1


doc. Mgr. Ján Hacek, PhD.; jan.hacek@uniba.sk  

vyučované predmety: Médiá na internete, Mediálny ateliér 1, Desktop Publishing, Seminár k bakalárskej práci 1, Úvod do štúdia médií, Etiketa a protokol


doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD.; anna.samelova@uniba.sk  

vyučované predmety: Moderovanie 1, Moderovanie 2, Filozofia pre žurnalistov, Seminár k bakalárskej práci 1, Mediálny ateliér 3, Mediálny ateliér 4, Mediálny ateliér 5, Mediálny ateliér 6, Filozofia slovenských médií v ére mečiarizmu, Etické kódexy novinárov, Dejiny slovenskej žurnalistiky 1, Dejiny slovenskej žurnalistiky 2, Žurnalistické žánre 2, Tvorba programových celkov


doc. Mária Stanková, PhD.; maria.stankova@uniba.sk

vyučované predmety: Súčasný slovenský jazyk 1, Súčasný slovenský jazyk 2, Štylistika 1, Štylistika 2, Štylistika 3¸ Seminár k bakalárskej práci 1, Neverbálna komunikácia, Rétorika, Kreatívne písanie, Literary criticism in the era of social media, Časopisecká tvorba (pre žurnalistov) 1, Časopisecká tvorba (pre žurnalistov) 2, Agentúrna žurnalistika, Etiketa a protokol


Mgr. Ľubomír Bajaník, PhD.; lubomir.bajanik@uniba.sk

vyučované ostatné predmety: Dejiny svetovej žurnalistiky 1, Dejiny svetovej žurnalistiky 2, Dejiny slovenskej žurnalistiky 1 (vedúci seminára), Dejiny slovenskej žurnalistiky 2 (vedúci seminára), Mediálny ateliér 3, Mediálny ateliér 4, Mediálny ateliér 6


Mgr. Peter Kubinyi, PhD.; peter.kubinyi@uniba.sk

vyučované predmety: Metodiky žurnalistiky 1, Metodiky žurnalistiky 2, Teória redigovania 1, Mediálny ateliér 1, Mediálny ateliér 5, Mediálny ateliér 6, Redakčná prax 1, Redakčná prax 2, Redakčná prax 3, Redakčná prax 4, Redakčná prax 5, Redakčná prax 6,


Mgr. et Mgr. Adam Solga, PhD.; adam.solga@uniba.sk

vyučované predmety: Masmediálne právo (vedúci seminára), Politický zemepis, Krajiny EÚ, Mediálny ateliér 1, Mediálny ateliér 2, Etické kódexy novinárov


Mgr. M. A. Lucia Virostková, PhD.; lucia.virostkova@uniba.sk

vyučované predmety: Žurnalistické žánre 3, Teória redigovania 2, Mediálny ateliér 2, Mediálny ateliér 5, Agentúrna žurnalistika, Media systems


Interné doktorandky:

Mgr. Marcela Belianská (rod. Rebrová); marcela.rebrova@uniba.sk

vyučované predmety: Mediálny ateliér 2, Mediálny ateliér 3, Mediálny ateliér 4, Computer Literacy, Etiketa a protokol

 

Externí spolupracovníci:

Mgr. Peter Ivanič; peter.ivanic@clovekvohrozeni.sk

vyučované predmety: Globálne výzvy nielen pre žurnalistov; Globálna rozvojová žurnalistika

 

Vyučujúci z iných katedier:

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.; jaroslav.susol@uniba.sk

vyučované predmety: Informácie v odbornej komunikácii


doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.; lucia.lichnerova@uniba.sk

vyučované predmety: Informácie v odbornej komunikácii


doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD.; pavol.rankov@uniba.sk

vyučované predmety: Informácie v odbornej komunikácii


doc. PhDr. Barbora Mesárošová, CSc.; barbora.mesarosova@uniba.sk

vyučované predmety: Psychológia masovej komunikácie


doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD; .vladimir.marko@uniba.sk

vyučované predmety: Logika pre žurnalistov


Mgr. Yuliia Gordiienko; yuliia.gordiienko@uniba.sk

vyučované predmety: Odborná angličtina 1, Odborná angličtina 2, Odborná angličtina 3, Odborná angličtina 4


Mgr. Peter Kleman, PhD.; peter.kleman@uniba.sk

vyučované predmety: Odborná angličtina 2, Odborná angličtina 4


Olha Luchenko; luchenkoolga@gmail.com

vyučované predmety: Odborná angličtina 3


Mgr. Ivana Zolcerová, PhD.; ivana.zolcerova@uniba.sk

vyučované predmety: Odborná nemčina 1, Odborná nemčina 2, Odborná nemčina 3, Odborná nemčina 4

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

doc. PhDr. Mária Follrichová, CSc. (maria.follrichova@uniba.sk)

Peter Bielik (1974) – moderátor a novinár

Alexander Štefuca (1968) – novinár, moderátor a komentátor


doc. Mgr. Ján Hacek, PhD. (jan.hacek@uniba.sk)

Investigatívna žurnalistika – predmet výskumu vo svete

Grafická stránka a vizualizácie v televíziách – aktuálne trendy

História a nástroje propagandy v médiách

Umelá inteligencia a médiá


doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD. (anna.samelova@uniba.sk)

Prínosy a limity online médií v demokratickej spoločnosti

Mediálny obraz slovenského folklóru v programoch Rozhlasu a televízie Slovenska

Ukrajinské správy na TA3 - prípadová štúdia humanitárnej pomoci formou televízneho vysielania

Mediálny obraz Ukrajiny v médiách Ruskej federácie

 

doc. Mgr. Mária Stanková, PhD. (maria.stankova@uniba.sk)

Rodovo citlivý jazyk v slovenských médiách (aktuality.sk)

Lexika športového spravodajstva v Rádiu Slovensko

Žurnalistické klišé vo vysielaní Rádia Slovensko

Alternatívy ku generickému maskulínu v slovenských médiách

Jazykový aspekt titulkov v serióznych a bulvárnych slovenských tlačených médiách

 

Mgr. Ľubomír Bajaník, PhD. (lubomir.bajanik@uniba.sk)

Hlavné myšlienkové prúdy slovenského disentu v domácich samizdatoch v rokoch 1987 – 1989

Zapojenie Ukrajincov do profesionálnej televíznej žurnalistiky na Slovensku v čase vojny na Ukrajine vo februári a v marci 2022

Transformácia aktuálnej publicistiky Slovenskej televízie po ére tzv. mečiarizmu v rokoch 1999 – 2003

Nové trendy a obsahové zmeny v časopise Dievča v období tzv. prestavby socializmu v rokoch 1986 – 1989


Mgr. et Mgr. Adam Solga, PhD. (adam.solga@uniba.sk)

Súčasné výzvy slovenskej environmentálnej žurnalistiky

Vznik a formát programovej služby RTVS – Šport

Sloboda tlače v podmienkach športovej žurnalistiky na Slovensku

 

Mgr. M. A. Lucia Virostková, PhD. (lucia.virostkova@uniba.sk)

Zábavné televízne formáty ako nástroj politického marketingu

Investigatívna žurnalistika neziskových organizácií: prax, výhody a riziká

História vo vysielaní stanice Rádio Slovensko

Profil slovenských političiek na sociálnych sieťach

 

Mgr. Marcela Belianská (belianska9@uniba.sk)

Marketing vybraných slovenských spravodajských médií na sociálnych sieťach

Vplyv sociálnych sietí na mediálnu gramotnosť spoločnosti

Prístup médií v boji proti dezinformáciám

Greenwashing ako príklad spoločensky nezodpovednej komunikácie na sociálnych sieťach

Manipulatívne prvky v titulkoch vybraných slovenských médií


Mgr. Zuzana Javorová (tinova1@uniba.sk)

Mimoriadne spravodajstvo na Slovensku a jeho špecifiká v ponuke televíznych staníc TV Markíza, RTVS, TV JOJ a TA3

Podobnosti a odlišnosti rozhlasového a televízneho vysielania v súčasnosti

Úloha a postavenie novinára v čase mimoriadnej spoločenskej situácie

Televízne spravodajstvo v čase mimoriadnej situácie. Postavenie a činnosť verejnoprávnej televízie a súkromných médií


Mgr. Kristína Kaňuchová (kanuchova9@uniba.sk)

Novinársky projekt Public Journalism Lab a reportovanie o vojne na Ukrajine

Žurnalistika zameraná na riešenia na portáli BBC – People Fixing The World

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

VÚPCH sú dostupné v AIS2: https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Marcela Belianská (rebrova9@uniba.sk)

Mgr. Kristína Kaňuchová (kanuchova9@uniba.sk)

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

doc. Mgr. Mária Stanková, PhD. (maria.stankova@uniba.sk)

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

·         Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. /2021, čl. 12: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_2_2021.pdf

·         Na Katedre žurnalistiky je študentom k dispozícii sekretariát: Jaroslava Figulová, kzur@fphil.uniba.sk, +421 2 9013 2071, Štúrova 9, 3. poschodie, úradné hodiny: denne od 8.00 – 16.00

·         Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

 

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu žurnalistika sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Štúrovej ulici č. 9, kde je na druhom a treťom poschodí situované pracovisko Katedry žurnalistiky FiF UK.

V budove na Štúrovej ulici 9 má katedra žurnalistiky 6 učebných miestností s kapacitou od 15 do 56 miest. Menšie miestnosti sú určené na výučbu prakticky zameraných kurzov v menších skupinách, dve väčšie miestnosti s kapacitou viac ako 50 miest slúžia na prednášky. Okrem toho výučba menších skupín študentov prebieha aj v niektorých pracovniach zamestnancov. Spolu teda priestory na Štúrovej ponúkajú priestor na výučbu s kapacitou 189 miest. Vyučovacie miestnosti sú vybavené počítačmi (stolovými alebo notebookmi), interaktívnou tabuľou, dataprojektormi aj tabuľami na písanie. Katedra žurnalistiky má osobitnú počítačovú učebňu s internetom (41 počítačov) a rozhlasové štúdio, 4 notebooky, 8 tlačiarní, 2 dataprojektory a jednu interaktívnu tabuľu, 5 nahrávacích zariadení, 2 mikrofóny, 2 minidisky, 3 televízne kamery, 2 statívy, 2 fotoaparáty a viacero strihacích softvérov. Na každom počítači je nainštalovaný softvér na editovanie zvukového materiálu a na predtlačovú prácu s textom (DTP). Na piatich počítačoch je nainštalovaný softvér na editovanie video materiálu. Študenti v televíznej miestnosti môžu využívať TV svetlá, zelené plátno a čítacie zariadenie pre prácu s kamerou v štúdiu. Študenti majú možnosť zapájať sa, najmä na praktických kurzoch, do vyučovacieho procesu aj na vlastných notebookoch.

Študenti majú k dispozícii aj viaceré priestory, ktoré im poskytujú priestor na trávenie spoločného času medzi vyučovaním, v ktorých majú k dispozícii mikrovlnku, rýchlovarnú kanvicu, kávovar i vlastnú knižnicu.

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953 m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/) V každej učebni je port umožňujúci pripojenie do internetu. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečuje katedra žurnalistiky podľa zamerania študijného programu aj v špecifických výučbových priestoroch: v plne vybavenom rozhlasovom štúdiu, a televíznej miestnosti.

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a na chodbe pred Študijným oddelením, kde sú umiestnené webkiosky.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

 

·         Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/

 

·         Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 87-98: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.


c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

·         Manuál MS TEAMS pre študentov

·         Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

·         E-learningový portál Moodle

·         Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.
e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.5/2020, Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/poziadavky/zurnalistika/

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

·         Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·         Študentská anketa

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa po každom semestri vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni jednotlivých katedier. Katedra v spolupráci s radou študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, katedier a ich učiteľov, študijného oddelenia, tajomníka fakulty, riaditeľky ústrednej knižnice a študentskej časti akademického senátu). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/studentska-anketa/vyjadrenia-vedenia-fakulty-a-veducich-katedier/). Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

·         Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·         Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

·         Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu